навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 30 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., отм. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с Параграф единствен на заключителната разпоредба на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, устройството, дейността, организацията на работа, структурата и числеността на персонала на Националния център за информация и документация, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката със седалище София, бул. Г. М. Димитров № 50 и 52А.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът събира, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за постиженията в образованието, науката и иновациите, като подготвя продукти в печатна и/или електронна форма.
(3) Центърът осъществява дейността по ал. 2, като:
1. събира, обработва, съхранява и разпространява библиографска и аналитична информация и поддържа специализирани бази данни;
2. подготвя и издава информационни и други издания;
3. извършва библиотечно-информационно обслужване на базата на собствени и чуждестранни ресурси;
4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) развива научноизследователска дейност в областта на библиотечните и информационните науки;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) подготвя обзори, библиографски справки и други информационни продукти по заявка, включително и на физически лица;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) създава и поддържа национален фонд и автоматизирана база от данни за дисертации, депозирани ръкописи и други научни публикации;
7. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) създава и поддържа електронна информационна база данни на български и на английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в Република България и условията за достъп и упражняването им, както и информация, свързана с регулираните професии в другите държави - членки на Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът предоставя на Министерството на образованието, младежта и науката библиографска и аналитична информация за хармонизирането на нормативната уредба със законовата рамка на Европейския съюз.
(5) Центърът осъществява дейности по разпространението на програмни продукти на международни организации.
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) Центърът изпълнява функциите на Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 2000 г.), като:
1. предоставя на страните по Конвенцията, на чуждестранни висши училища и чужди граждани информация за системата на висшето образование в Република България;
2. събира, обобщава и предоставя на компетентните национални органи, висши училища и граждани информация за системите на висше образование в страните по Конвенцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) осигурява информационно Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища и Комисията за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, към министъра на образованието, младежта и науката;
4. при поискване информира български и чуждестранни институции и граждани за държавните изисквания за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;
5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) информира Комисията по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища за основните документи, приети от Европейските мрежи ENIC/NARIC и отнасящи се до академичното признаване, както и за решенията на годишните пленарни сесии на мрежите;
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) поддържа електронна база данни с публичен достъп за подадените заявления за признаване на висше образование и за взетите решения на Комисията по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.
(7) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.
(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът изпълнява дейностите, свързани с работата по обслужване на Информационната система на вътрешния пазар на Европейския съюз във връзка с прилагането на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации (ОВ L 255 от 30.09.2005 г.).
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът предоставя информация по ал. 4 по заявка от страна на Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет и други министерства и ведомства.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Дейността на центъра се финансира от:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Собствените приходи могат да се ползват за покриване на разходи, в т.ч. и за други възнаграждения на служителите по ред, определен с Вътрешните правила за работна заплата на Националния център за информация и документация.

Раздел II.
Структура и управление на центъра


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на центъра се подпомага в своята дейност от дирекционен съвет.
(2) Членовете на дирекционния съвет се определят със заповед на изпълнителния директор.
(3) Председател на дирекционния съвет е изпълнителният директор на центъра.


Чл. 6. (1) Правомощия на изпълнителния директор на центъра:
1. да ръководи и организира дейността на центъра и да го представлява в страната и в чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) да изготвя и представя на министъра на образованието, младежта и науката годишен доклад за дейността на центъра;
3. да се разпорежда с бюджетните средства на центъра при спазване на действащата нормативна уредба;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) да организира двустранно и многостранно сътрудничество по предмета на дейност и в съответствие с политиката на Министерството на образованието, младежта и науката;
5. да назначава и освобождава служителите, работещи в центъра;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) да утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в центъра след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката;
7. да утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра;
8. да разрешава ползването на отпуск на служителите;
9. да командирова служителите на центъра и да одобрява писмен отчет за разходите за командировки;
10. да сключва договори с физически и юридически лица, свързани с дейността на центъра;
11. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) да утвърждава вътрешноадминистративни правила за организация на работата и обработка на документи във връзка с оказване на съдействие и съобразяване с отправени предложения и препоръки от националния омбудсман;
12. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) да организира и ръководи дейностите, свързани с работата по обслужване на Информационната система на вътрешния пазар на Европейския съюз във връзка с прилагането на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации.
(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от заместник, определен със заповед за всеки конкретен случай.


Чл. 7. (1) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на центъра за:
1. спазването на нормативните актове;
2. подготовката и съгласуването на възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
3. осигуряването на организацията и осъществяването на контрола по провеждане на атестирането на служителите съгласно Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация;
4. планирането и организирането на дейностите, свързани с обучението и кариерното развитие на служителите в центъра;
5. подготовката и съгласуването на договори с физически и юридически лица, свързани с дейността на центъра;
6. подготовката и изпълнението на заповедите на изпълнителния директор на центъра;
7. осъществяването на координация и контрол относно стопанисването на имотите - държавна собственост, предоставени на центъра;
8. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
9. изпълнението на други задачи, определени със заповед на изпълнителния директор на центъра.
(2) Главният секретар осъществява общия контрол за изпълнението на задачите в центъра, като:
1. контролира спазването на сроковете при осъществяване на административното обслужване на физически и юридически лица;
2. отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
3. отговаря за опазването на служебната тайна;
4. контролира спазването на изискванията за безопасност и противопожарна охрана;
5. контролира организирането и осигуряването на охранителния и пропускателния режим в сградата на центъра;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.


Чл. 8. (1) Центърът е структуриран в обща и специализирана администрация, като:
1. общата администрация е организирана в дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност, информационно обслужване и управление на собствеността";
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) специализираната администрация е организирана в дирекция "Информационни дейности" и дирекция "Централна научно-техническа библиотека с библиотечно-информационен комплекс по педагогика".
(2) Числеността на персонала в организационните структури и административните звена на центъра е посочена в приложението.


Чл. 9. Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност, информационно обслужване и управление на собствеността" осъществява следните дейности:
1. организира и извършва дейностите, свързани с изготвянето на административни актове и документи по възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в центъра;
2. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите; издава и заверява служебни и трудови книжки; издава служебни бележки и документи за пенсиониране;
3. организира дейността по атестиране чрез оценка на трудовото изпълнение на служителите в центъра;
4. организира и контролира деловодната дейност и движението на кореспонденцията;
5. организира съхраняването и ползването на архива на центъра;
6. извършва финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на центъра в съответствие с нормативните документи, отнасящи се за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
7. организира законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
8. организира и изпълнява дейността по възлагането на обществени поръчки;
9. развива и внедрява програмни системи за автоматизиране на отделните дейности в центъра, както и поддържането и осигуряването на достъпа до базите данни и информационните масиви, създавани в центъра;
10. стопанисва имотите - държавна собственост, и движимите вещи на центъра при спазване на изискванията на действащите нормативни актове;
11. организира и извършва цялостното материално-техническо обслужване на центъра;
12. организира и осигурява охранителния и пропускателния режим в сградата на центъра, координира и осигурява поддържането и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Дирекция "Информационни дейности" осъществява следните дейности:
1. поддържа информационни масиви, обслужващи дейностите в образованието, науката и иновациите, като за целта изгражда и развива специализирани бази данни;
2. поддържа подходящо структурирани двуезични регистри, специфични за дейността на центъра;
3. подготвя обзори, справки и други информационни продукти по заявка, необходими за сравнителни анализи, прогнози, концепции, стратегии, програми и проекти на закони и подзаконови нормативни документи в сферата на образованието, младежта, науката и иновациите, за постигане на европейско качество и хармонизиране на българското образование и обучение и младежки политики с политиките и практиките на ЕС;
4. поддържа електронен справочник на специализирани уебстраници на български институции и организации;
5. осигурява актуална информация за национални, регионални, европейски и трансевропейски инициативи и програми в областта на образованието, младежта, науката и иновациите;
6. инициира, подготвя и участва в изпълнението на проекти по международни програми;
7. изгражда, поддържа и обновява интернет страницата на списъка на дейностите по признаване на академични квалификации;
8. предоставя актуализирана информация за системата на българското образование в интернет портала на Европейската мрежа за признаване на академично образование ENIC/NARIC;
9. участва във вземането на решения на годишните пленарни сесии на мрежата ENIC/NARIC и предоставя информация за нейните основни документи и решения;
10. поддържа актуализирана информация в националния раздел за Република България на интернет страницата на академичния портал на ЮНЕСКО;
11. осигурява информационно Комисията за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, към министъра на образованието, младежта и науката;
12. предоставя на чуждестранни висши училища и чужди граждани информация за системата на висшето образование в Република България;
13. отговаря на запитвания относно държавните изисквания за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;
14. приема и обработва документи и подготвя издаването на удостоверения за признаване на степени на висше образование по документи, издадени от висши училища на чужди държави;
15. извършва проверка на статута на чуждестранни висши училища и на автентичността на образователни документи по постъпили заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища;
16. подготвя и организира заседанията на комисията по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища;
17. подготвя материали за публикации, сравнителни изследвания и справочници на Съвета на Европа, Европейския съюз и други организации, посветени на различни аспекти на българското образование;
18. поддържа електронна информационна база данни на български и на английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в Република България и условията за достъп и упражняването им;
19. изгражда, поддържа и актуализира интернет страницата на списъка на регулираните професии в Република България;
20. предоставя на български и чужди граждани информация, свързана с упражняването на регулирани професии в Република България, в държави - членки на Европейския съюз, и в други държави;
21. събира и обработва статистика за решенията на компетентните органи по регулираните професии в страната и попълва информацията за Република България в базата данни на Европейската комисия;
22. подготвя и разпространява информация за регулираните професии в печатна и електронна форма и отговаря на запитвания относно упражняването на регулирани професии в Република България и в други държави - членки на Европейския съюз;
23. изготвя проект на доклад, съдържащ статистическа информация за броя на взетите решения и откази за признаване на професионални квалификации на граждани на държави членки, както и описание на основните проблеми в процедурите по признаване;
24. изпълнява функциите на делегиран координатор по признаване на професионални квалификации в Информационната система на вътрешния пазар на Европейския съюз (IMI) и извършва работата по нейното обслужване във връзка с прилагането на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) Дирекция "Централна научно-техническа библиотека с библиотечно-информационен комплекс по педагогика" осъществява следните дейности:
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) организира и развива библиотечно-информационни ресурси в областта на науката, технологиите, техниката, педагогиката и образованието;
2. поддържа и актуализира националния фонд на научни ръкописи и дисертации във всички области на науката;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) осигурява пълно и многоаспектно разкриване на библиотечно-информационните ресурси чрез електронни каталози на различните видове документи и библиографски бази данни на публикации;
4. извършва библиотечно обслужване за различни категории читатели на базата на собствените библиотечно-информационни ресурси и чрез системата за междубиблиотечно заемане в страната и международно междубиблиотечно заемане;
5. извършва информационно обслужване за различни категории читатели на основата на собствени бази данни и чрез дистанционен достъп до други национални и международни политематични библиографски и пълнотекстови бази данни;
6. извършва маркетингова дейност по отношение на собствените си ресурси и българските научни публикации, като:
а) организира проучвания на информационните потребности на потенциалните и реалните читатели;
б) системно информира читателите за новонабавени източници на информация и за осигурен достъп до нови информационни ресурси;
в) (доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) разпространява информация за българските постижения в областта на науката, технологиите и техниката, образованието и педагогиката, като извършва международен книгообмен с библиотеки, издателства, научни организации и други;
7. извършва дейности в областта на стандартизацията, като участва в техническия комитет (ТК 16) по архивна, библиотечна и информационна дейност;
8. сътрудничи с библиотеки и други сродни институции и участва в национални и международни проекти и програми.

Раздел III.
Организация на работата на центъра


Чл. 12. Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.


Чл. 13. Дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор на центъра.


Чл. 14. Служителите, работещи в центъра, изпълняват възложените задачи съобразно този правилник и длъжностните им характеристики.


Чл. 15. (1) Работното време на центъра е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с прекъсване за почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г.) Работното време на Централната научно-техническа библиотека с библиотечно-информационен комплекс по педагогика за читатели се определя със заповед на изпълнителния директор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията във връзка с чл. 4 от Постановление № 113 на МС от 2004 г. за преобразуване на Националния център за информация и документация от юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката в юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 49 от 2004 г.).

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2007 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Информационни продукти и услуги" се заменят с "дирекция "Информационни дейности", а след думите "научно-техническа библиотека" се добавя "с библиотечно-информационен комплекс по педагогика".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 8. В Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2007 г. и бр. 85 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката" и "министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката" и "министерството на образованието, младежта и науката".


Приложение към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)


Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Националния център за информация и документация
 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност, информационно обслужване и управление на собствеността" 12
Дирекция "Информационни дейности" 17
Дирекция "Централна научно-техническа библиотека с библиотечно-информационен комплекс по педагогика" 14
Обща численост 45
   


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума