навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.10.2004 г.
Приета с ПМС № 249 от 17.09.2004 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., отм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 2 на Постановление № 38 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., с изключение на разпоредбата на чл. 34, ал. 6, която се отменя от 1 април 2012 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане на малки обществени поръчки.

(2) Малки обществени поръчки са обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за строителство - по-малка или равна на 2 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-малка или равна на 6 000 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за доставки - по-малка или равна на 180 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-малка или равна на 250 000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за услуги - по-малка или равна на 110 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-малка или равна на 250 000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) конкурс за проект - от 30 000 до 110 000 лв. включително.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Стойността на малките обществени поръчки се определя по реда на чл. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП финансират с повече от 50 на сто малка обществена поръчка за строителство или за услуги, свързани със строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на наредбата.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за строителство - от 45 000 до 200 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 500 000 до 1 500 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за доставки или услуги - от 15 000 до 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 50 000 до 100 000 лв.

(2) Възложителите могат да не събират 3 оферти, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за строителство - по-малка от 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-малка от 500 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за доставки или услуги - по-малка от 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-малка от 50 000 лв.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 възложителят може да не сключва писмен договор и да докаже сделката с първичните платежни документи.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) В случаите по чл. 2, ал. 1 възложителят със заповед определя:

1. предмета на строителството, доставките или услугите;

2. изискванията към обекта по т. 1, а когато е приложимо - и количеството или обема;

3. показателите за избор и методиката за оценка - когато изборът не се извършва на база "най-ниска цена";

4. други изисквания;

5. длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите.

(2) Офертите по чл. 2, ал. 1 трябва да съдържат най-малко:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията по ал. 1, т. 2;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност, когато е приложимо.

(3) Офертите по чл. 2, ал. 1 могат да се събират под формата на:

1. писмени предложения, изготвени в отговор на покана на възложителя, или

2. официални каталози или предложения, публикувани в интернет или в печатни издания.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) При събиране на оферти по чл. 2, ал. 1 възложителят може да използва всякакви способи - изпращане на писмени покани до конкретни лица, публикуване на покана в печатно издание или в интернет, набавяне на каталози, проучване в интернет и др.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г.)


Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) В случаите по чл. 2б, ал. 1, когато възложителят изпраща или публикува покана, тя трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и адрес на възложителя;

2. описание на предмета на строителството, доставките или услугите;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) изискванията към обекта по т. 2, а когато е приложимо - и количеството или обема;

4. показателите за избор и методиката за оценка - когато изборът не се извършва на база "най-ниска цена";

5. срок за получаване на офертите;

6. искане за определяне срок на валидност на офертите.

(2) Лицата по чл. 2а, ал. 1, т. 5 съставят протокол за събирането, разглеждането и оценката на офертите, който съдържа най-малко следната информация:

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) датата на разглеждане и оценка на офертите;

2. брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;

3. резултатите от разглеждането и оценката на офертите;

4. предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител;

5. имената и подписите на длъжностните лица.

(3) Протоколът по ал. 2 се представя на възложителя за утвърждаване.


Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с доставките, услугите или строителството, за срок 3 години от сключването на договора или извършването на разхода.


Глава втора.
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Малките обществени поръчки се възлагат в съответствие с принципите по чл. 2 ЗОП чрез открит конкурс или договаряне с покана.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите вземат решение за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс, освен ако са налице условията за договаряне с покана.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите вземат решение за провеждане на конкурс за проект за придобиване на план или идеен проект, избран от жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, главно в областта на териториалното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни.


Чл. 4. (1) Открит конкурс е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Договаряне с покана е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече определени от него лица.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г.)

Раздел I.
Откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Чл. 5. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с което одобрява:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) обявлението и документацията за участие в процедурата - при открит конкурс;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обявлението и конкурсната програма - при конкурс за проект;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) поканата за участие в процедурата и документацията, ако такава се предвижда - при договаряне с покана.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Решението и обявлението по ал. 1, т. 1 и 2 и решението и поканата по ал. 1, т. 3 се изпращат до Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за вписване в Регистъра на обществените поръчки при условията и по реда на Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Обявлението за малка обществена поръчка се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 ЗОП и се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

(2) Възложителят може да предвиди в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица; новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

(3) Възложителят запазва правото за участие в процедури за възлагане на малки обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания. Възложителят посочва изискването в обявлението за откриване на малка обществена поръчка.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението или поканата и допълнителни изисквания за изпълнението на малката обществена поръчка, свързани с опазването на околната среда, намаляването на безработицата и откриването на работни места за лица с увреждания, при спазване изискванията на чл. 9. В тези случаи при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г., в сила от 04.12.2010 г.) При възлагане на малка обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а към чл. 26а ЗОП, възложителите могат да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства в съответствие с чл. 26а ЗОП.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите могат да определят изпълнител на малка обществена поръчка при открит конкурс чрез използване на електронен търг, когато техническите спецификации могат да бъдат точно определени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Електронен търг не може да се прилага при малки обществени поръчки за услуги или строителство, които имат за предмет интелектуален продукт.

(3) Възложителят посочва използването на електронен търг в обявлението за малка обществена поръчка.

(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. При провеждането на електронен търг не може да се променя предметът на поръчката, посочен в обявлението и в спецификациите.

(5) Провеждането на електронен търг се извършва при условията и по реда на чл. 31 - 34 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.


Чл. 8. (1) Документацията за участие трябва да съдържа:

1. решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;

2. обявлението или поканата за малката обществена поръчка;

3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) техническите спецификации, определени съгласно чл. 30 - 33 ЗОП;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществена поръчка за строителство;

6. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) образец на оферта, както и указание за подготовката й;

9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) проект на договор - при открит конкурс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 6 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 6 по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При поискване от заинтересуваното лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.


Чл. 9. Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) До 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.


Раздел II.
Оферти

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Всеки участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка има право да представи само една оферта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал възможността за представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.


Чл. 13. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 ЗОП и за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП;

4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

6. срок за изпълнение на поръчката;

7. предлагана цена;

8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;

9. срок на валидност на офертата;

10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) документ за внесена гаранция за участие, когато такава се изисква съгласно обявлението;

11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

12. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

13. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) техническо предложение за изпълнение на поръчката, а когато е приложимо и за изпълнение на показателите за комплексна оценка на офертите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1 - 4 и 8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1 - 4 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 2 - 4 и 8, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне офертата да се представи на официален език на съответната страна.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 - 5, 8 - 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и 13, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал. 1, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертите, изпратени по електронен път, се получават и съхраняват при условията и по реда на Правилника за прилагане на ЗОП.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за малката обществена поръчка.


Раздел III.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 16. (1) Подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на малки обществени поръчки се извършват от възложителя.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите и проектите.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на малка обществена поръчка най-малко 4 години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите и проектите.


Чл. 18. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти.

(4) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:

1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) не са свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.


Чл. 20. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 19, ал. 1, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато член на комисията за провеждане на процедурата за малка обществена поръчка е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 19, ал. 1, направената от него оценка на оферти не се взема предвид.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на малката обществена поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, определен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания. В тези случаи участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Процедурите по наредбата завършват с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;

2. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;

3. прекратяване на процедурата.


Чл. 24. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията на чл. 47 - 53а ЗОП или не се е явил нито един участник за договаряне;

2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 32 не сключва договор за малка обществена поръчка;

8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) не са постигнати договорености между възложителя и участниците.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) има само един участник, който отговаря на изискванията на чл. 47 - 53а ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят е длъжен да изпрати копие от решението по ал. 1 или 2 до участниците и до изпълнителния директор на агенцията в 3-дневен срок от издаването му.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.

(6) (Предишна ал. 5, отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато не е подадена нито една оферта, възложителите по чл. 7, т. 2 ЗОП може да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение.


Чл. 25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на малка обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен.


Раздел IV.
Гаранции

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, а участникът, определен за изпълнител - гаранция за изпълнение на договора, когато възложителят е предвидил такива гаранции в обявлението или в поканата за участие.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на малката обществена поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката.

(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 27. (1) Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 29, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на малка обществена поръчка:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.


Чл. 30. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на малка обществена поръчка.


Раздел V.
Договор за малка обществена поръчка

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят сключва писмен договор за малка обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката в резултат на проведена процедура.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Договорът за малка обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Не се допуска сключването на безсрочни договори за малки обществени поръчки.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят може да сключи договор за малка обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 31, ал. 3, когато:

1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне с покана и има само един поканен участник;

2. единственият заинтересован участник е определен за изпълнител.


Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 ЗОП е договор за малка обществена поръчка, който е сключен:

1. в резултат на незаконосъобразно прилагане на чл. 53, ал. 1;

2. преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:

а) заинтересовано лице да подаде оферта;

б) заинтересован участник да вземе участие при определяне на изпълнител.

(2) Договорът запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4 ЗОП.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Договорът за малка обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) не представи документ за регистрация или не посочи единния идентификационен код на създаденото юридическо лице - в случаите по чл. 6, ал. 2;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;

3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) не представи определената гаранция за изпълнение на договора, когато се изисква такава;

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата на основание чл. 24, ал. 1, т. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документи, съдържащи информация, която е вписана в търговския регистър.


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП и при спазване условията на чл. 43, ал. 3 ЗОП.

(2) Възложителят може да прекрати договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен в резултат на проведена процедура договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В едномесечен срок след приключване на договора възложителят изпраща до агенцията информация за неговото изпълнение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден съгласно чл. 19, ал. 7 ЗОП, а тази по ал. 2 - по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Информацията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 ЗОП не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.

(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, за всички малки обществени поръчки, възложени при условията на чл. 2.


Глава четвърта.
ОТКРИТ КОНКУРС

Раздел I.
Откриване на процедурата и подаване на оферти

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При провеждане на открит конкурс възложителят изпраща обявлението за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали до 20 дни, когато предварителното обявление е изпратено за обнародване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, когато обявлението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Това намаление на срока може да се прилага заедно с намалението на срока по ал. 3.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема и сложността на малката обществена поръчка и с времето, необходимо за подготовка на офертите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят удължава срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) разглеждане на място на допълнителни документи;

2. оглед на мястото на изпълнение.

(3) Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Промяната в срока за получаване на оферти трябва да бъде вписана в регистъра.


Раздел II.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията за провеждане на открития конкурс се назначава от възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

(3) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко двама от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

(4) Комисията отваря плик № 2 и най-малко двама от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

(5) Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3 и 4, както и при отваряне на ценовите оферти.

(6) След извършване на действията по ал. 3 и 4 приключва публичната част от заседанието на комисията.

(7) Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

(8) В протокола по ал. 7 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни считано от датата на получаване на протокола.

(9) Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по ал. 7.

(10) След изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

(11) Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

(12) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

(13) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 22, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) получаване на държавна помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на възложителя офертата да се отхвърли.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, за която не е представено доказателство в определения срок, тя предлага офертата да се отхвърли.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

(2) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

(3) Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 22, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.


Чл. 41. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията - в случай че има такива.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 41, ал. 1. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на ал. 4.


Чл. 43. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят сключва договор за малка обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 32, ал. 1.


Глава пета.
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ (ОТМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

Раздел I.
Откриване на процедурата (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Раздел II.
Провеждане на търга (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 51. (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Глава шеста.
ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА

Раздел I.
Откриване на процедурата

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите могат да възлагат малки обществени поръчки чрез договаряне с покана само когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за открит конкурс;

3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на открития конкурс;

4. (попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;

5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност;

6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;

7. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

8. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

9. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;

10. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

11. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от 3 години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена чрез открит конкурс и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

12. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП;

13. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗОП.

14. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 12 договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата, а когато е предвидено - и документацията за участие. В решението се посочват и лицата, до които се изпраща поканата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В поканата за участие в договарянето възложителят определя предмета на поръчката, изисквания за изпълнението й, датата и мястото на провеждане на договарянето.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В поканата се включва изискване за представяне на декларации относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В поканата възложителят може да постави изискване за представяне на:

1. декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

2. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 ЗОП;

3. доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 ЗОП;

4. първоначална оферта.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в договаряне с покана се изпраща до посочените в решението лица и до агенцията с изключение на случаите по чл. 53, ал. 1, т. 12.


Раздел II.
Провеждане на договарянето и определяне на изпълнител (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията за провеждане на процедурата се назначава от възложителя след изпращане на поканите за участие в договарянето.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За участие в процедурата поканените от възложителя участници представят:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, а когато възложителят е поставил такива изисквания - и по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларацията по ал. 2, т. 2 се представя за всеки от тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по ал. 2, т. 2 се представя от всеки участник в обединението.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията провежда договаряне с всеки участник за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато поканените от възложителя участници са повече от един, направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участници, които не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) След провеждане на договарянето с всички поканени участници комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Определянето на изпълнителя и сключването на договора се извършват по реда на чл. 42 и чл. 43.


Глава седма.
БОРСОВА СДЕЛКА (ОТМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Глава осма.
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при провеждане на конкурси за проекти с изключение на тези, обхванати от наредбата по чл. 94, ал. 3 ЗОП.

(2) Конкурси за проекти по реда на тази глава се организират:

1. като част от процедура за възлагане на малка обществена поръчка за услуга;

2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.


Чл. 60. (1) Конкурсната програма трябва да съдържа:

1. проектната задача и указания за изпълнението й;

2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;

3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждане на конкурс за проект до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 30 дни преди крайния срок за получаване на проектите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, когато обявлението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до конкурсната програма и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Това намаление на срока може да се прилага заедно с намалението на срока по ал. 3.

(4) Обявлението за конкурс за проект се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 ЗОП.


Чл. 62. (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове.

(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 19.

(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.


Чл. 63. (1) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.

(3) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на постъпването им и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и се съхранява до датата на обявяване на резултатите от конкурса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класирането на проектите.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането в съответствие с критериите, посочени в обявлението.

(2) Журито отстранява от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на изискванията за професионална квалификация и правоспособност, посочени в обявлението.

(3) В срок 5 дни след приключване работата на журито възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите или другите плащания.

(4) Възложителят изпраща информация за проведения конкурс до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след вземане на решението по ал. 3.


Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65. За нарушаване на наредбата виновните лица се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Актовете за установяване на нарушения по наредбата се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на наредбата, се приключват по досегашния ред.


§ 2. За неуредените в наредбата въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 14, ал. 5 ЗОП.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 12 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ. БР. 59 ОТ 2005 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 21 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


§ 65. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на наредбата, се приключват по досегашния ред.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 67. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)


§ 5. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на § 2 от постановлението, се приключват по досегашния ред.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)


§ 6. Процедурите, открити до влизането в сила на § 2, се довършват по досегашния ред.


§ 7. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 4 декември 2010 г.Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума