навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Издаден от Министерство на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., отм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите - ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).


Чл. 2. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната среда и водите.

(3) Директорите на РИОСВ са органи на изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.


Чл. 3. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват своята дейност на територията на една или няколко общини съгласно посочените в приложението седалище и териториален обхват на дейност.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Дейността на РИОСВ се координира от дирекция "Политики по околната среда" (ПОС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 5. (1) Регионалната инспекция по околна среда и води се представлява от директора или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Директорът на РИОСВ се назначава и освобождава от длъжност от министъра на околната среда и водите, а останалите служители - от директора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Директорите на РИОСВ се назначават от министъра на околната среда и водите след проведен конкурс.


Чл. 6. (1) Длъжностното разписание на РИОСВ се утвърждава от министъра на околната среда и водите, съобразно регламентираната в този правилник, структура и обхват на дейност.

(2) Поименното щатно разписание на длъжностите на съответната РИОСВ се определя от директора й.


Чл. 7. Директорът на РИОСВ:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;

2. осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на околната среда;

3. издава наказателни постановления, както и индивидуални административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции;

4. налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;

5. упълномощава длъжностни лица от РИОСВ да съставят предупредителни и констативни протоколи, актове за извършени административни нарушения, в рамките на предоставените им компетенции;

6. представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и чужбина;

7. разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ;

8. до 31 януари всяка календарна година представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за контролната дейност на РИОСВ;

9. до 15 февруари на всяка календарна година представя на министъра на околната среда и водите годишен отчет за дейността на РИОСВ за предходната година;

10. представя на министъра на околната среда и водите ежеседмични и месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ;

11. предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение;

12. подпомага разработването на нормативните актове, регионални и национални програми и стратегии в областта на околната среда;

13. координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и природни бедствия;

14. издава индивидуални административни актове в областта на опазване на околната среда, в това число решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, становища за екологична оценка, преценка за необходимостта от екологична оценка, комплексни разрешителни по чл. 117, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците и др.;

15. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министър, главния секретар, директора на дирекция "ПОС" при МОСВ.


Чл. 8. (1) Администрацията на РИОСВ е обща и специализирана.

(2) Общата администрация е организирана в един или няколко отдела или сектора по следните направления: "Финансова дейност", "Административно-правно обслужване" и "Информационно обслужване".

(3) Специализираната администрация е организирана в един или няколко отдела или сектора по следните направления: "Биологично разнообразие и защитени територии", "Опазване на водите", "Опазване на почвите и земните недра", "Опазване чистотата на въздуха", "Опасни химични вещества и управление на риска", "Превантивна дейност" и "Управление на отпадъци".

(4) Кръгът на компетенциите на служителите на РИОСВ се определя от действащото законодателство и се регламентира от длъжностните им характеристики, утвърдени от директора.


Чл. 9. Вътрешните правила за организацията на дейността на всяка РИОСВ се определят с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора, включващ правила за документооборот и документооборота в счетоводството.


Раздел II.
Обща администрация

Чл. 10. Общата администрация на РИОСВ осигурява финансово-технически, правно-административно и информационно дейността на директора, на специализираната администрация, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица, като:

1. извършва деловодно обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност;

2. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;

3. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите; осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт; изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РИОСВ;

4. предприема действия за своевременното събиране на вземанията на РИОСВ;

5. изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, по които страна е РИОСВ;

6. изготвя отговори и дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;

7. извършва кадровото обслужване, в т. ч. документирането на трудовите и служебните правоотношения и дейността, свързана с личния състав;

8. изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните заплати;

9. изготвя анализи за потребностите от обучение на персонала и планира обучението, подготвя анализ за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за администрацията;

10. обслужва финансово-счетоводно администрацията на РИОСВ;

11. подготвя предложения от директора на РИОСВ до министъра на околната среда и водите по проекта на бюджета на РИОСВ, включително и списъците за капиталови разходи;

12. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;

13. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета;

14. контролира, анализира и отчита разходването на предоставените бюджетни средства, както и събирането и трансфера на приходите;

15. организира материално-техническото снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ;

16. осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;

17. организира дейността по административно обслужване на юридически и физически лица на принципа "едно гише";

18. поддържа и управлява локални информационни масиви и бази данни за състоянието на околната среда;

19. въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните структури и актове на органите на изпълнителната власт;

20. организира и провежда на територията на РИОСВ кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и подпомага провеждането на местно ниво на национални кампании в тази област;

21. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на РИОСВ и свързани с осъществяване дейността на инспекцията.


Раздел III.
Специализирана администрация

Чл. 11. Компетенциите на специализираната администрация са свързани със:

1. опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;

2. произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;

3. предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;

4. екологосъобразно управление на отпадъците;

5. управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми;

6. опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;

7. опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;

8. опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;

9. устройство на селищната територия съобразно екологичното законодателство;

10. изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на ЗООС, в това число за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;

11. изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за включването й в публичните регистри по чл. 129 и 130 ЗООС;

12. организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;

13. контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;

14. съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


Глава трета.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 12. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.


Чл. 13. (1) При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.

(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и:

1. участие с един или няколко представители във:

а) комисиите за рекултивация на нарушени терени;

б) общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекти и технически решения за градски пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и за разглеждане и приемане на устройствени планове, проекти и решения;

в) техническите съвети при регионалните управления на горите за приемане на решения относно лесоустройствени проекти, планове и програми;

г) междуправителствените комисии по екологични проблеми на прилежащата територия;

д) комисии за определяне състоянието на популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове, във връзка с опазването и устойчивото им ползване;

е) областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

ж) комисии за промяна предназначението на земеделските земи;

з) обществени обсъждания на проекти на планове за управление на национални и природни паркове, публично обсъждане на изпълнението на планове за управление;

и) комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове;

2. утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на:

а) общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ;

б) програмите за управление на дейностите по отпадъците;

3. разработване на:

а) планове за действие при екологични инциденти;

б) режими на ползване на биологични ресурси.

(3) Дейността по ал. 2 се извършва след предварително съгласуване с компетентните органи в случаите, предвидени в нормативните актове.


Чл. 14. (1) При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани със:

1. предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда;

2. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;

3. повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява следните задачи:

1. организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда чрез:

а) предоставяне на достъп до информация за околната среда на обществеността;

б) редовно предоставяне на информация, свързана с дейността на инспекцията на средствата за масово осведомяване;

в) поддържане на регистри на подадените заявления за достъп до информация;

г) поддържане и осигуряване на ефективното функциониране на информационните центрове за обществеността;

д) създаване и поддържане на Интернет-страницата на РИОСВ;

е) издаване на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда;

2. организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво;

3. включва обществеността в процеса на взимане на решения, свързани с опазване на околната среда.


Чл. 15. (1) Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

(2) Контролът по ал. 1 се провежда по отношение на:

1. съответствието с нормативните изисквания на качествата на компонентите и факторите на околната среда и регистрираните в тях изменения;

2. действия или бездействия на органи или лица, които могат да доведат или довеждат до замърсяване или увреждане на околната среда;

3. изпълнението на условията в решенията по ОВОС, комплексните разрешителни, разрешения за дейности с отпадъци, както и на условията и изискванията на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни води;

4. изпълнението на мерките, посочени в становищата по екологични оценки на планове и програми;

5. управлението на опасни химични вещества и препарати, в т. ч. и на разрешителните по чл. 104 ЗООС;

6. разработване, участие в разработването, съгласуване и/или изпълнение на стратегии и програми в областта на опазване на околната среда.


Чл. 16. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове, включително и чрез издаване на решения, регистрационни документи, удостоверения, преценки, разрешителни, писмени становища, съгласуване на планове и проекти:

1. по опазване и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане:

а) чрез произнасяне с решение по ОВОС или с решение по преценка необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, за които компетентен орган за произнасяне е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

б) чрез издаване на комплексни разрешителни в случаите, в които компетентен орган е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите, както и чрез преразглеждане и изменение на вече издадени комплексни разрешителни и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

в) чрез издаване на становища по екологични оценки на планове и програми в случаите, когато компетентен орган е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

г) чрез координиране на планове и програми във връзка с ограничаване емисиите на определени производства и дейности (големи горивни инсталации, употреба на разтворители, ограничаване и прекратяване употребата на озоноразрушаващи вещества, парникови газове и др.);

2. по опазване на водите от замърсяване:

а) чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, чрез даване на становище относно подаденото заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води и даване на становище относно проекта на разрешително;

б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи отпадъчни води, подлежащи на задължителен емисионен контрол;

3. по опазване на почви, земните недра и подземните богатства:

а) чрез участие на представител в комисиите за отчуждаване на терени за етапно развитие на миннодобивните дейности;

б) чрез участие на представител в комисиите по промяна предназначението на земеделските земи и земите от горския фонд съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите;

в) чрез становища за съгласуване на цялостни и годишни технически проекти за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства;

г) чрез становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства;

д) чрез становища за съгласуване на проекти за ликвидация и консервация на миннодобивни обекти;

4. по спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците:

а) чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на съответната инспекция;

б) чрез издаване на становища за внасяне на отпадъци, за които се изисква разрешение;

в) чрез съгласуване и/или утвърждаване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания;

5. по опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси:

а) чрез изготвяне на становища за дейности в защитени територии и буферни зони;

б) чрез изготвяне на становища по проекти за планове на защитените територии;

в) чрез участие с представител в лесоустройствени и ловоустройствени съвещания за държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция;

г) чрез участие с представител в процедури, свързани с растителни и животински видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване;

д) чрез участие в процедурите по предложения за обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа, в това число защитени територии и буферни зони;

е) чрез участие с представител в комисиите за опазване и/или определяне ползването на уязвими биологични ресурси;

ж) чрез регистрация на видовете по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;

з) чрез издаване на разрешителни за ползване на ресурси в поддържани резервати;

и) чрез изготвяне на становища по предложения за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства и по предложения за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства;

к) чрез извършване на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси;

6. по управление на опасни химични вещества и препарати:

а) чрез изготвяне на становища по Наредбата за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти;

б) чрез изготвяне на становища по Постановление № 254 на МС от 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 3 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.);

7. по опазване качеството на атмосферния въздух:

а) чрез участие с представител в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ;

б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол.


Чл. 17. При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и за:

1. опазване на водите по отношение на:

а) качеството и количеството на изпусканите отпадъчни води от източници на замърсяване;

б) замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и залпови изпускания;

в) състоянието и правилната експлоатация на мрежите за собствен мониторинг на отпадъчни води;

г) състоянието и правилната експлоатация на канализационните мрежи на обектите, формиращи отпадъчни води, и на пречиствателните станции и съоръжения към тях;

д) състоянието и правилната експлоатация на хвостохранилищата, шламохранилищата и насипищата и системите за следене на сигурността им;

е) изпълнението на условията и изискванията на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни води, както и изпълнението на плановете за намаляване на замърсяването на изпусканите отпадъчни води и комплексните разрешителни;

2. опазване на почвите по отношение на:

а) замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества;

б) вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране;

в) оползотворяването на хумуса от площи, определени за строителство;

г) рекултивацията на нарушени терени и на почви, замърсени с вредни вещества;

д) състоянието на почвите, намиращи се под влияние на складове с пестициди;

3. опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства по отношение спазването на:

а) утвърдения с цялостните и годишните работни проекти ред за проучване, добив и преработка и мерки за опазване и възстановяване на околната среда;

б) изисквания за депониране, съхраняване и оползотворяване на отпадъците от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства, включително и от уранодобива;

в) контрол за отчетността и предоставянето на информация за дейността по добив, генерирани, оползотворени и натрупани отпадъци при добива, площадките и депата за депониране, нарушени и рекултивирани терени при добива;

г) изисквания за противосвлачищна дейност;

4. дейностите по управление на отпадъци по отношение на:

а) лицата, извършващи дейности по събиране, включително разделното събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. спазването на условията на издадените разрешения;

б) лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване;

в) експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и инсталациите за съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

г) изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;

д) изпълнението на плановете за привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания;

е) трансграничния превоз на отпадъци през територията на страната, контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения и оказване на съдействие на митническите органи;

ж) отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;

5. опазване на биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси във връзка със:

а) спазване на режимите за защитените територии и буферните зони;

б) опазване на защитените растителни и животински видове и техните местообитания;

в) опазване и устойчиво използване на биологичните ресурси;

г) изпълнение на програмите и проектите, включени в плановете за управление на защитени територии;

д) охрана на резервати и поддържани резервати, които попадат в обхвата на съответната РИОСВ;

е) спазване на устройствените проекти, планове и програми за горите в защитени територии и буферни зони;

ж) опазване на режимите на защита и регулирано ползване на растителни и животински видове;

з) контрол на вътрешната търговия на видове, подлежащи на регистрация по чл. 91 ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани видове животни и растения;

6. реализацията на устройствените планове и на инвестиционните проекти в селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние по отношение на:

а) контрол по спазване на условията на решенията по ОВОС и мерките в становищата по екологични оценки, проведени за планове и програми;

б) спазване на условията на решенията по ОВОС, проведена за инвестиционните предложения съгласно приложения № 1 и 2 към ЗООС;

в) контрол по изпълнение на програми за привеждане на стопанските субекти в съответствие с нормативните изисквания по околната среда;

г) контрол по изпълнението на програми за отстраняването на щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия на държавата, при приватизация;

д) контрол по изпълнение на условията, зададени в комплексните разрешителни;

е) изграждането, съхраняването и развитието на зелените системи на населените места, респективно техните елементи - озеленените площи;

7. по управление на опасни химични вещества и препарати:

а) контрол по изпълнение на условията за съхранение и употреба на опасни химични вещества и препарати на територията на инспекцията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност;

б) контрол на издадените разрешителни за изграждане на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения на територията на инспекцията, в които са разположени опасни химични вещества;

в) контрол на нотифицираните междинни продукти, които се произвеждат или внасят на територията на инспекцията и за които е разрешена ограничена програма за изследване.

8. опазване на въздуха по отношение на:

а) концентрация на основни и допълнителни показатели, ако такива са определени, съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЧАВ, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой;

б) емисии (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници, в т. ч. на озоноразрушаващи вещества и въглероден диоксид, съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;

в) емисиите на вредни вещества съгласно програмите за тяхното намаляване по подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции;

г) ефективността от работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;

д) трансграничен пренос на замърсяващи вещества и фоново качество на атмосферния въздух;

е) състоянието на атмосферния въздух в район, където е станал инцидент, в резултат на което са изпуснати емисии на вредни вещества;

ж) източници на неорганизирано изпускане на емисии;

з) отлагане на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности;

и) източници на неприятни миризми;

к) количества и вид на изгаряните горива и енергоефективност;

9. източниците на шум и други вредни физични фактори, както и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие;

10. по отношение на радиационния гама-фон и атмосферна радиоактивност.


Чл. 18. (1) При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ:

1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;

2. при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им компетентност;

3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;

4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица;

5. участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;

6. налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.

(2) Легитимирането на длъжностни лица от РИОСВ, при осъществяване на правомощията им, се извършва със служебни карти, издадени от министъра на околната среда и водите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).


§ 2. Министърът на околната среда и водите дава задължителни указания по прилагането на правилника.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2008 Г.)


§ 2. (1) Започналите, но неприключили административни производства пред РИОСВ - София, до 14 януари 2008 г. се довършват от РИОСВ - София.


§ 3. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, издаден от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.), влиза в сила от 14 януари 2008 год.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.)


§ 4. Започналите, но неприключили административни производства пред РИОСВ - Перник, и РИОСВ - Враца, до влизане в сила на правилника се довършват съответно от РИОСВ - София, РИОСВ - Благоевград, и РИОСВ - Монтана.


§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2009 Г.)


§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 декември 2009 г.


Приложение към чл. 3


(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 14.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ
 
Седалище Териториален обхват
  област с административен център общини
1 2 3
Благоевград Благоевград Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Бургас Айтос, Бургас, Каменово, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
  Варна Бяла
  Сливен Котел
Варна Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
  Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Враца Враца Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия, Роман, Криводол, Борован, Хайредин
Велико Търново Велико Търново Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Сухиндол
  Габрово Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово
Монтана Монтана Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци, Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм
  Видин Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село, Грамада, Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово
Пазарджик Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово
Плевен Плевен Белене, Гулянци, Д. Дъбник, Д. Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
  Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Пловдив Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Русе Русе Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово, Ветово, Бяла
  Разград Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Самуил
  Силистра Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа
София София-област Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Самоков
  София-град Столична община
Перник Перник Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир
  Кюстендил Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила
Смолян Смолян Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино, Сатовча
  Пловдив Лъки
Стара Загора Стара Загора Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови, Опан, Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево
  Сливен Сливен, Нова Загора, Твърдица
  Ямбол Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово
  Хасково Тополовград
Хасково Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли, Хасково
  Кърджали Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Шумен Шумен Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино, Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица
  Търговище Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака
     


rss
Посети форума