навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 37 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ"

В сила от 19.03.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542070 " Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420701 "Производство на обувни изделия"
2. 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Оператори в шевно, галантерийно и обувно производство" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"


Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло, обувки и
  кожени изделия
 
Наименование на професията:
 
542070 Оператор в производството на обувни и
  кожено-галантерийни изделия

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално
  професионална входящо образо-
  квалификация вателно равнище
5420701 Производство втора Завършено основ-
  на обувни   но образование
  изделия    
5420702 Производство втора Завършено основ-
  на кожено-га-   но образование
  лантерийни    
  изделия    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 5420701 "Производство на обувни изделия"
1. Да изпълнява Материали: Кожени Свойства на обувните Качествено изпълнение Технологична
  технологичните материали за материали и на технологичните дисциплина
  операции (кроене, производство на обувни възможности за тяхното операции за Самоконтрол
  шиене, изделия, полимерни приложение в обувното производство на обувни Прецизност при
  конфекциониране, материали, тъкани, производство; изделия; изпълнение на
  дообработка) при картони, свързващи Специфични особености Отстраняване на операциите
  изработване на обувни материали, на технологиите за пропуски от Мобилност
  изделия, като спазва дообработващи производство на обувки; технологичен характер Адаптивност
  съответните изисквания материали Основни технологични   Наблюдателност
    Машини и съоръжения: методи за изработване    
    машини за кроене и на обувки;    
    обработка на скроени Конструктивни    
    детайли, машини за особености при    
    шиене на саи, машини изработване на обувки    
    за формуване и      
    конфекциониране на      
    обувки, съоръжения за      
    влаготоплинна      
    обработка, лепене,      
    дообработка и      
    транспортни съоръжения      
2. Да обслужва машини за Кроячни ножове, Видове машини за Обслужване и Технологична
  кроене и обработка на кроячни дъски, ножици, кроене и обработка на регулировки на дисциплина
  скроени детайли за електрохидравлична скроени детайли за машините за Самоконтрол
  обувки щанц машина, мостова обувки осигуряване качествено Прецизност при
    щанц машина, Общо устройство на изпълнение на изпълнение на
    ленторезачна машина, машините технологичните операциите
    номерир машина, Принцип на действие операции Мобилност
    машина за Правила за работа с   Адаптивност
    емблемиране, шпалт машините   Наблюдателност
    машина,      
    шагранпреса      
3. Да обслужва машини за Шевни игли, матрици за Видове машини за Обслужване и Технологична
  шиене на саи перфорации, ножици, шиене на саи регулировки на дисциплина
    шаблони, траш машина, Общо устройство на машините за Самоконтрол
    машини за подгъване, машините осигуряване качествено Прецизност при
    прави шевни машини, Принцип на действие изпълнение на изпълнение на
    бутилкови машини, Правила за работа с технологичните операциите
    зиг-заг машини, машините операции Мобилност
    термопреси, капсол     Адаптивност
    машини      
4. Да обслужва машини за Машини за прикачване Видове машини за Обслужване и Технологична
  формуване и на табани, опъвалки на формуване и регулировки на дисциплина
  конфекциониране саи, формувачни конфекциониране на машините за Самоконтрол
  на обувки машини, преси за обувки осигуряване качествено Прецизност при
    закрепване на ходила Общо устройство на изпълнение на изпълнение на
      машините технологичните операциите
      Принцип на действие операции Мобилност
      Правила за работа с   Адаптивност
      машините.    
5. Да обслужва Навлажнително-сушилни Видове съоръжения за Обслужване и Технологична
  съоръжения за съоръжения, съоръжения влаго-топлинна регулировки на дисциплина
  влаго-топлинна за дообработка на обработка, лепене и съоръженията за Самоконтрол
  обработка, лепене, обувки, транспортни съоръжения влаго-топлинна Прецизност при
  хинишна обработка, транспортни Принцип на действие обработка и лепене изпълнение на
  транспортни съоръжения съоръжения -правила за работа със   операциите
  и дообработващи   съоръженията   Мобилност
  съоръжения   Режим на работа и   Адаптивност
      параметри на    
      съоръженията за влаго-    
      топлинна обработка    
      и лепене    
      Съоръжения    
      за дообработка    
6. Да поддържа ред и Средства за Личните предпазни Използване на Трудова
  чистота на работното обезопасяване на всяко средства и личните предпазни дисциплина
  място работно място приложението им средства  
      Правила за безопасна Поддържане ред  
      работа с машините и и чистота на  
      съоръженията за работното място  
      производство на Опазване на  
      обувни изделия околната среда  
      Пожарна и аварийна Оказване на долекарска  
      безопасност помощ  
      Организация на    
      работното място    
Специалност 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия"
1. Да изпълнява Материали: естествени Специфични свойства на Качествено изпълнение Технологична
  технологичните кожи, изкуствени кожи, видовете кожи; на технологичните дисциплина
  операции (кроене, картони, дунапрен, Специфични особености операции за Самоконтрол
  подготвителни помощни материали, на технологията за производство на Прецизност при
  операции, обков, шевни конци, производство на дребни кожено-галантерийни изпълнение на
  конфекциониране, ципове и едри изделия; операциите
  заключителни операции) Машини и съоръжения: кожено-галантерийни Отстраняване на Мобилност
  при изработване на машини за кроене, изделия пропуски от Адаптивност
  кожено-галантерийни машини за обработка на Конструктивни технологичен характер. Наблюдателност
  изделия, като спазва скроени детайли, особености на    
  съответните изисквания машини за кожено-галантерийни    
    сглобяване на изделия.    
    кожено-галантерийни      
    изделия, машини за      
    поставяне на обков,      
    съоръжения за топлинна      
    обработка и      
    дообработка на      
    кожено-галантерийни      
    изделия, транспортни      
    съоръжения      
2. Да обслужва машини за Кроячни ножове, Видове машини за Обслужване и Технологична
  кроене и обработка на кроячни дъски, ножици, кроене и обработка на регулировки на дисциплина
  скроени детайли за шаблони, матрици, скроени детайли за машините за Самоконтрол
  кожено-галантерийни Електрохидравлични кожено-галантерийни осигуряване качествено прецизност при
  изделия щанц машини, банциг, изделия изпълнение на изпълнение на
    мостови щанци, Общо устройство на технологичните операциите
    гилотини, канторезачни машините операции Мобилност
    машини, шпалт машини, Принцип на действие   Адаптивност
    траш машини, шагран Правила за работа   Наблюдателност
    преса, машини и с машините    
    съоръжения за      
    декориране,      
    високочестотни уредби      
    за заваряване, машини      
    за подгъване,      
    лепиломажеща машина      
3. Да обслужва машини за Шевни игли, ножици, Общо устройство Обслужване и Технологична
  сглобяване на пистони, шаблони, права на машините; регулировки на дисциплина
  кожено-галантерийни шевна машина, Принцип на действие машините за Самоконтрол,
  изделия бутилкови машини, Правила за работа осигуряване качествено прецизност при
    ръкавни машини, с машините изпълнение на изпълнение на
    специални шевни   технологичните операциите
    машини за   операции Мобилност
    кожено-галантерийни     Адаптивност
    изделия, машини за      
    леене, високочестотни      
    уредби за заваряване,      
    шевни автомати и      
    полуавтомати      
4. Да обслужва машини за Капсол машини, нит Видове машини за Обслужване и Технологична
  поставяне на обков машини, преси поставяне на обков регулировки на дисциплина
    за обков Общо устройство на машините за Самоконтрол
      машините осигуряване качествено прецизност при
      Принцип на действие изпълнение на изпълнение
      Правила за работа с технологичните на операциите
      машините операции Мобилност
          Адаптивност
5. Да обслужва Навлажнително-сушилни Видове съоръжения за Обслужване и Технологична
  съоръжения за топлинна съоръжения, съоръжения топлинна обработка и регулировки на дисциплина
  обработка и за дообработка на дообработка на съоръженията Самоконтрол
  дообработка на кожено-галантерийни кожено-галантерийни   Прецизност при
  кожено-галантерийни изделия, транспортни изделия и транспортни   изпълнение на
  изделия и транспортни съоръжения съоръжения   операциите
  съоръжения   Принцип на действие   Мобилност
      Правила за работа със   Адаптивност
      съоръженията    
      Режим на работа    
      и параметри на    
      съоръженията    
6. Да поддържа ред и Средства за Личните предпазни Използване на личните Трудова
  чистота на работното обезопасяване на всяко средства и предпазни дисциплина
  място работно място приложението им средства  
      Правила за безопасна Поддържане ред  
      работа с машините и чистота на  
      и съоръженията за работното място  
      производство на Опазване на  
      обувни изделия околната среда  
      Пожарна и аварийна Оказване на  
      безопасност долекарска помощ  
      Организация на    
      работното място    

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучените по професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 8269 "Оператор на машини в обувното и галантерийното производство", 7454 "Обущар", 7452 "Производител на куфари и чанти" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" обучаваният може да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
След получаването на втора степен на професионална квалификация по съответната специалност обучаваният може да продължи обучението си за трета степен на професионална квалификация по професиите "Моделиране и конструиране на обувни изделия", "Моделиране и конструиране на кожено-галантерийни изделия", "Технология на обувното производство" и "Технология на кожено-галантерийното производство".
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" е подготовка на обучаемите за реализацията им по придобитата специалност.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва лични предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването на работното място, изпълнява трудовите си задачи като поддържа чисто работното място и не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да задава въпроси, прави отчет за извършената работа, формулира проблеми, установява и поддържа делови отношения;
- познава стопанското устройство на страната, познава основните принципи на ценообразуване при производството на обувни и кожено-галантерийни изделия, разчита и прилага разходните норми на материалите;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- участва при разпределяне на работата между членовете на екипа и се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва готови програмни продукти;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като разчита надписи, бележки и други, свързани с условията за безопасност, използва кратки изрази и съставя прости изречения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае теоретичните основи на технологичните процеси в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- знае и прилага правилата за рационално използване на суровини и материали в обувното и кожено-галантерийното производство;
- познава и обслужва различни видове шевни машини, използвани при производството на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- се адаптира бързо към изменящи се условия за изпълнение на технологичните операции при внедряване на нови машини и съоръжения.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5420701 "Производство на обувни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на обувни изделия, като:
- познава видовете кожи и полимерни материали, предназначени за производството на обувни изделия;
- знае приложението на текстилните и спомагателните материали в обувното производство;
- познава и обслужва специалните машини, използвани за производство на обувни изделия;
- познава и изпълнява технологичните операции за производството на обувни изделия според метода на изработката им;
- осъществява технологичен и качествен контрол.
3.3.2. Специалност 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на кожено-галантерийни изделия, като:
- познава видовете кожи и полимерни материали, предназначени за производството на кожено-галантерийни изделия;
- познава спомагателните материали, материалите за хастари и междинни детайли, използвани в производството на кожено-галантерийни изделия;
- познава и обслужва основни машини и съоръжения, използвани в кожено-галантерийното производство;
- познава и изпълнява технологичните операции в производството на кожено-галантерийни изделия;
- осъществява технологичен и качествен контрол.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия".
Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика. Практическото обучение за професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на практическото обучение са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, предприятия на физически или юридически лица. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да прилага основните пра- Здравословни и без-
  вила за безопасна работа на опасни условия на
  работното място, да не за- труд
  мърсява с работата си Пожарна и аварийна
  околната среда безопасност
    Долекарска помощ
    Опазване на околна-
    та среда
2. Да формулира проблеми и Видове общуване
  да задава въпроси, да прави Принципи на делово-
  отчет за извършената работа, то общуване
  да установява и поддържа Правила за водене
  делови отношения на делова кореспон-
    денция
3. Да познава стопанското Обекти и субекти на
  устройство на страната и пазара
  основните принципи на Икономически
  ценообразуване процеси, явления
    и отношения
    Стопанско устройст-
    во на обществото
    Документи и
    документооборот
    Принципи на
    ценообразуване
4. Да познава правата и задъл- Трудово-правно
  женията си като участник в законодателство
  трудовия процес и да разби- Трудово-правни отно-
  ра договорните отношения шения в производст-
  между работодател и веното звено
  работник (предприятието)
    Нормиране на труда
    Заплащане на труда
    Длъжностна
    характеристика
    Структура на
    фирмата
5. Да разбира собствената си Да се отнася с чув-
  роля в производството и да ство за отговорност
  съзнава необходимостта от към поставените за-
  повишаване на квали- дачи и да участва при
  фикацията си разпределение на ра-
    ботата на екипа
    Психологически ас-
    пекти на професията
    Перспективи за
    развитие
    Организация на
    трудовия процес
    Групова динамика
    Мотивация и
    контрол
6. Да познава основните пра- Конфигурация на
  вила за работа с компютър компютъра
  и да ползва програмни Устройства за въвеж-
  продукти дане и съхраняване на
    данни
    Съхраняване и нами-
    ране на информация
    Работа с програмни
    продукти за създава
    не на елементарни
    документи
7. Да се справя с рутинни за- Комуникативна ком-
  дачи на работното място, петентност при из-
  като осъществява кратка ползването на ограни-
  комуникация на чужд език чен набор от предви-
    езикови средства -
    елементарни думи и
    изрази, свързани с
    професионалните за-
    дачи и тяхното
    комбиниране
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направление
"Производство на текстил, облекло, обувки
и кожени изделия"
8. Познава теоретичните основи Процеси на рязане -
  на технологичните процеси в особености, класифи-
  производството на обувни и кация, приложение
  кожено-галантерийни изделия Процеси на формува-
    не - същност,
    приложение
    Навлажнително-
    сушилни процеси -
    същност, приложение
    Процес лепене -
    същност, фактори,
    влияещи върху
    здравината на лепене,
    приложение
    Процес леене -
    същност, приложение
    в обувното и кожено-
    производство
9. Познава и прилага правилата Методи за определя-
  за рационално използване на не разход на основни
  суровини и материали в обув- материали
  ното и кожено-галантерийно- Фактори, влияещи
  то производство върху използваемост-
    та на материалите
    Основни насоки за
    нормиране разхода на
    материалите
10. Познава и обслужва основни Бодообразуване
  видове шевни машини, из- Устройство и принцип
  ползвани при производство- на действие на шевни-
  то на обувни и кожено-га- те машини
  лантерийни изделия Дефекти при бодооб-
    разуване - причини за
    възникване и начини
    за отстраняване
11. Да се адаптира бързо към Новости за:
  изменящи се условия за из- Кроячна техника
  пълнение на технологичните Основни машини и
  операции при внедряване на съоръжения
  нови машини и съоръжения Специални машини
Специфична за професията "Оператор в производството
на обувни и кожено-галантерийни изделия"
задължителна професионална подготовка
Специалност 5420701
"Производство на обувни изделия"
12. Познава видовете кожи и по- Производство на об-
  лимерни материали, предназ- работени естествени
  начени за производството меки и твърди кожи -
  на обувни изделия видове, технология на
    производство, свойст-
    ва и приложение
    Производство на из-
    куствени и синтетич-
    ни кожи - видове,
    приложение
    и свойства
    Полимерни
    материали - видове
    и приложение
13. Познава приложението на Текстилни мате-
  текстилните и спомагателни- риали - суровини,
  те материали в обувното строеж, свойства,
  производство приложение
    Лепила - видове,
    състав, приложение
    Помощни мате-
    риали - видове,
    приложение
    Дообработващи мате-
    риали - видове,
    приложение
14. Познава и обслужва спе- Машини и съоръже-
  циалните машини, използ- ния за кроене - видо-
  вани за производство на ве, обща характерис-
  обувни изделия тика, правила
    за работа
    Машини за обработ-
    ка на детайли - видо-
    ве, обща характе-
    ристика, правила
    за работа
    Машини за ушиване
    на саи - видове, ос-
    новни механизми,
    правила за работа
    Машини за конфек-
    циониране на обув-
    ки - видове, обща ха-
    рактеристика, прави-
    ла за работа
    Транспортни инста-
    лации и конвейри -
    видове и приложение
    Съоръжения за дооб-
    работка - видове и
    приложение
15. Познава и изпълнява тех- Технология за раз-
  нологичните операции за крояване и обработка
  производството на обувни на скроени детайли -
  изделия според метода на методи и системи на
  изработката им кроене, технологични
    изисквания, рацио-
    нална използваемост
    на материалите
    Технология за ушива-
    не на типови конст-
    рукции саи - "Моли-
    ер", "Безек", "Декол-
    те", украса на саи, об-
    работка на видими
    краища на детайли
    Особености на шевно-
    то скрепване - видове
    шевове, фактори,
    влияещи върху
    здравината
    Монтажни операции
    Технологии за кон-
    фекциониране на
    обувки
    Основни свойства на
    готовите обувки
Специалност 5420702
"Производство на кожено-галантерийни изделия"
16. Познава видовете кожи и по- Производство на го-
  лимерни материали, предназ- тови естествени меки
  начени за производството на и твърди кожи - видо-
  кожено-галантерийни изделия ве, технология на
    производство, свойст-
    ва и приложение
    Производство на из-
    куствени и синтетич-
    ни кожи - видове,
    приложение
    и свойства
    Полимерни мате-
    риали - видове
    и приложение
17. Познава спомагателните ма- Спомагателни мате-
  териали, материалите за хас- риали - видове,
  тари и междинни детайли, изисквания,
  използвани в производството приложение
  на кожено-галантерийни Хастарски мате-
  изделия риали - видове,
    приложение
    Картони, мукави -
    видове, получаване,
    приложение в коже-
    но-галантерийното
    производство
    Финишни мате-
    риали - видове,
    приложение
18. Познава и обслужва основни Машини за кроене -
  машини и съоръжения, из- видове, принцип на
  ползвани в кожено-галанте- действие, правила
  рийното производство за работа
    Машини за предвари-
    телна обработка на
    скроени детайли - ви-
    дове, принцип на
    действие, правила за
    работа
    Машини за сглобява-
    не на кожено-галанте-
    рийни изделия - видо-
    ве, основни механиз-
    ми, правила за работа
    Високочестотни
    уредби за заварява-
    не - общо устройство
    и приложение
    Транспортни инста-
    лации - видове, при-
    ложение в кожено-
    галантерийното
    производство
    Специални машини за
    монтиране на обков -
    обща характеристика,
    приложение в коже-
    но-галантерийното
    производство
19. Познава и изпълнява тех- Кроене на материали-
  нологичните операции в те - методи и систе-
  производството на кожено- ми, кроене на естест-
  галантерийни изделия; вени кожи и кожоза-
  осъществява технологичен менители, техноло-
  и качествен контрол гични и качествени
    изисквания
    Подготвителни опе-
    рации - класифика-
    ция, технологично
    изпълнение, качест-
    вен контрол,
    приложение
    Възли (гарнитури,
    дръжки, хастари,
    прегради, джобове),
    видове технологии на
    изработка, качествен
    контрол
    Дребни кожено-га-
    лантерийни изде-
    лия - класификация,
    цялостна изработка,
    качествен контрол
    Едри кожено-галан-
    терийни изделия -
    класификация, техно-
    логична последова-
    телност на изработка,
    качествен контрол на
    монтажно-шевни
    операции

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование или диплома за средно образование при прием след средно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на знанията и уменията, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при който ученикът се счита за издържал, и който гарантира, че обучаемият е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява ;
- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка
- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се разработят в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. трябва да са съобразени с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението". Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка на усвоените знания и умения.
5.1.5. Оценяването на професионално-личностните качества , както и професионалните компетенции от общозадължителната професионална подготовка, единна за всички професионални направления (т. 4. "Съдържание на обучението") се извършва текущо в процеса на обучение.
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Знания за един- - знания за теоретичните 75
  ния системен основи на технологичните  
  подход за целе- процеси за производство  
  насочено прера- на обувни и кожено-га-  
  ботване на су- лантерийни изделия  
  ровини и мате- - знания за технологич-  
  риали по ико- ната последователност  
  номически най- при изработка на обувни  
  изгоден начин и кожено-галантерийни  
  в изделия с най- изделия  
  добри потреби- - Знания за видовете ма-  
  телски качества териали, техните свойства  
    и приложението им в обув-  
    ната и кожено-галанте-  
    рийната промишленост  
    - знания за машините,  
    използвани в обувната  
    и кожено-галантерийната  
    промишленост  
    - знания за технологич-  
    ните и качествените изиск-  
    вания при изпълнение на  
    отделните операции в  
    обувната и кожено-галан-  
    терийната промишленост  
2. Здравословно и - знания за правилата за 15
  безопасно уп- безопасна работа на  
  ражняване на работното място  
  изучаваната - умения за предвиждане  
  професия и и избягване на аварийни  
  опазване на производствени ситуации  
  околната среда    
3. Икономически - знания за общите пос- 10
  и трудово-прав- тановки на трудовото  
  ни знания и законодателство  
  умения - знания за правата и  
    задълженията на работ-  
    ника като участник в  
    трудовия процес  
    Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на - спазва изискванията за 5
  изискванията здравословни и безопасни  
  за здравословни условия на труд и органи-  
  и безопасни ус- зация на работното място  
  ловия на труд - поддържа ред и чисто-  
  и организация та на работното място  
  на работното    
  място    
2. Подбор на ма- - подбира основни и 25
  териали и ком- спомагателни материали  
  плектовка на и скроява детайли по  
  детайли в зави- готови шаблони  
  симост от вида - комплектова детайли  
  на изделието според заданието  
3. Изпълнение на - извършва предварител- 25
  технолигичните на обработка на скроените  
  операции детайли според заданието  
    - изработва изделието,  
    като спазва технологич-  
    ната последователност  
    - спазва изискванията за  
    технологичен и качествен  
    контрол  
4. Обслужване на - обслужва машините 15
  машините и самостоятелно  
  регулировки - извършва основни ре-  
    гулировки на машините,  
    свързани с изпълнение  
    на заданието  
5. Качество на - прави анализ на извър- 30
  извършената шената работа  
  работа - прави обосновка на  
    пропуските, допуснати  
    по време на работа  
    - предлага възможности  
    за отстраняване на  
    пропуските  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: материали за изработване на шаблони, чертожни инструменти (пергел, триъгълник,винкел, транспортир, линеал, кроячни дъски/РVС или гума), кроячни ножове, табла с мостри на основни и спомагателни материали за съответната специалност, табла с мостри на обработки на краища на детайли, на сглобени възли, дървени и пластмасови калъпи, макети, схеми за устройство на различните машини, образци - детайли, възли, схеми на образуване на различните видове бодове, планиметри, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети, схеми на основни конструкционни изделия, демонстрационни модели обувни и кожено-галантерийни изделия, учебни видеофилми.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване - хранилище за съхранение на материали и образци, шкафове, кроячна маса със съоръжения (дъски и ножове) за кроене, шевни машини (прави, ръкавни, бутилкови), щанц-машина, траш-машина, зиг-заг машина, учебна дъска, шкафчета за съхранение на работното облекло, пластмасови кутии за детайли, регали за готови изделия, заточващ шмиргел.
6.2.2. Учебни помагала: мостри на детайли и готови изделия, ножици, игли, зъмби, матрици, капели, обков, табла, инструкционни карти, калъпи.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции, в които се извършва обучение по специалностите от професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия";
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума