навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 36 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ"

В сила от 19.03.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523050 "Техник на компютърни системи" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 523050 "Техник на компютърни системи" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на трета и/или четвърта степен на професионална квалификация за специалностите:
5230501 "Компютърна техника и технологии";
5230502 "Компютърни мрежи" - трета степен;
5230503 "Компютърни мрежи" - четвърта степен.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 523050 "Техник на компютърни системи".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 523050 "Техник на компютърни системи" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети и/или модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Електротехника и електроника" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник на компютърни системи"


Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
 
Наименование на професията:
 
523050 Техник на компютърни системи

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник на компютърни системи" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Входящо
  професионална образователно
  квалификация равнище
1 2 3
5230501 Компютърна Трета Завършено основ-
  техника и   но образование
  технологии    
5230502 Компютърни Трета Завършено основ-
  мрежи   но образование
5230503 Компютърни Четвърта Завършено средно
  мрежи   образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Техник на компютърни системи", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 5230501 "Компютърна техника и технологии"
1. Създава и поддържа Апаратура и Поставяне, поддръжка и Поддържане на ред и Трудова
  безопасна работна инструменти: прибиране на оборудването чистота на работното дисциплина
  среда стабилна работна от/на работното място място и при клиента Отговорност
    маса, непрекъсваемо Спазване на технологичната Поставяне, поддържане Работа в екип
    променливо токово последова- и прибиране на Комуникативност
    захранване, телност при изпълнение на оборудването от  
    персонален дадена работното място  
    компютър, операция Правилно използване на  
    двулъчев осцилоскоп, Личните предпазни личните предпазни  
    мултицет, мрежови средства и средства  
    тестер, поялник, употребата им Безопасна работа  
    антистатична лента, Здравословни и с инструменти, из-  
    ръчни инструменти безопасни условия на мервателна апаратура и  
    Консумативи, труд при извършване компютърни блокове,  
    материали и на различни видове работещи с високо  
    документация: операции напрежение  
    инсталационен и      
    диагностичен      
    софтуер, почистваща      
    дискета, тинол, спирт,      
    колофон, техническа      
    документация за      
    компонентите      
    и справочници      
2. Осигурява и Апаратура и Разчитане на техническата Разчитане и използване Логическо мислене
  осъществява входен инструменти: документация, каталожна и на техническата Работа в екип
  контрол на персонален справочна литература и документация, Трудова
  необходимите модули компютър, двулъчев нормативни документи на каталожната, дисциплина
  за асемблиране на осцилоскоп, мултицет, компютърната система справочната литература Отговорност
  компютърна система мрежови тестер, Технически и специфични и нормативните Комуникативност
  (КС) по поялник, антистатична характеристики на модулите документи за  
  съответстващата им лента, ръчни на КС изграждащите модули  
  документация, инструменти   на компютърната  
  каталожна и справочна Консумативи,   система  
  литература, материали и      
  нормативни документи документация:      
  и изискванията диагностичен      
  на клиента софтуер, почистваща      
    дискета, тинол, спирт,      
    колофон,      
    справочници,      
    техническа      
    документация за      
    всички хардуерни      
    позиции, включени в      
    компютърна система      
    (КС) според      
    изискванията на      
    клиента      
3. Асемблира и Апаратура и Идентифициране на Правилно монтиране на Умения за
  конфигурира КС инструменти: компонентите на КС компонентите на КС самостоятелна работа
    ръчни инструменти Последователност (процесор, вентилатор, Работа в екип
    (малки и средни при асемблиране памет, разширителни Сръчност
    клещи, резачки, на КС карти, токозахранващ Съобразителност
    плоски и кръстати Функционалните блок, запаметяващи Прецизност
    отвертки, клещи и и структурните устройства и други Трудова
    пинцети, поялник), връзки между периферни дисциплина
    измервателни компонентите на КС устройства) Отговорност
    уреди - мултицет, Разчитане на техническата Свързване на Комуникативност
    осцилоскоп, кутии за документация, каталожната вътрешни ивъншни  
    PC, токозахранване с исправочната литература и кабели  
    указания, дънна нормативните документи на Свързване на  
    платка, проце- компютърните модули периферни устройства  
    сор, вентилатори, Различни видове ръчни Използване на  
    модули динамична инструменти техническата  
    памет, разширителни Работа с измервателна документация  
    карти (видеокарти, апаратура    
    мрежови, звукови),      
    запаметяващи      
    устройства (флопи,      
    твърд диск, CD,      
    DVD-ROM, CD-RW,      
    DVD-RW, LS120, ZIP),      
    вътрешни и външни      
    кабели, периферни      
    устройства (външни      
    модеми, принтери,      
    скенери, тонколони,      
    микрофон)      
    Консумативи,      
    материали и      
    документация:      
    техническа      
    документация за      
    всички хардуерни      
    позиции, включени в      
    КС, диагностичен      
    софтуер      
4. Ползва приложен и Апаратура и Системен, приложен и Използване на Умения за
  специализиран инструменти: специализиран системен, приложен и самостоятелна работа
  софтуер асемблирана софтуер специализиран софтуер Добро владеене на
    компютърна система   за конкретни задачи английски език
    Консумативи,      
    материали и      
    документация:      
    инсталационни      
    дискове за различни      
    видове операционни      
    системи и приложен      
    софтуер,      
    системни дискове,      
    антивирусни пакети,      
    архивиращи      
    програми,      
    Интернет достъп      
5. Инсталира върху Апаратура и Структура и Инсталиране на Умения за
  асемблирана КС инструменти: последователност на различни операционни самостоятелна работа
  операционна система и асемблирана КС по инсталиране на различни системи Работа в екип
  приложен софтуер задание на клиента операционни системи Инсталиране на Съобразителност
  според изискванията Консумативи, Актуален приложен софтуер приложен софтуер Добро владеене на
  на клиента материали и Глобална компютърна мрежа Търсене на информация английски език
    документация: Интернет, архитектура и в Интернет Комуникативност
    инсталационни потребителски услуги Ползване на електронна  
    дискове за различни   поща и други  
    видове операционни   потребителски  
    системи и приложен   услуги  
    софтуер, системни      
    дискове, антивирусни      
    програми,      
    архивиращи      
    програми и Интернет      
    достъп      
6. Тества асемблирана Апаратура и Различни диагностични Ползване на различни Умения за
  компютърна инструменти: програми с инсталирания диагностични програми самостоятелна работа
  конфигурация (КК), асемблирана КС по заявен системен и приложен според Работа в екип
  използвайки задание на клиента софтуер конкретната задача Съобразителност
  необходимата Консумативи, WEB страници в Интернет с Търсене на нови  
  диагностика материали и диагностични програми диагностични програми  
    документация:   в Интернет  
    диагностични      
    програми, Интернет      
    достъп      
7. Инсталира и тества КС Апаратура и Структура и Инсталиране на Умения за
  при клиента инструменти: последователност на различни операционни самостоятелна работа
    асемблирана КС по инсталиране на различни системи и драйвери Работа в екип
    задание на клиента операционни системи и Инсталиране на Комуникативност
    при клиента и ръчни драйвери приложен софтуер  
    инструменти Актуален приложен софтуер Работа с актуален  
    Консумативи, Антивирусни пакети приложен софтуер  
    материали и Архивиращи Работа с антивирусни  
    документация: програми пакети и архивиращи  
    инсталационни Глобална компютърна мрежа програми  
    дискове за различни Интернет, архитектура и Търсене на информация  
    видове операционни потребителски услуги в Интернет  
    системи и приложен   Ползване на електронна  
    софтуер, системни   поща и други  
    дискове, антивирусни   потребителски  
    програми,   услуги  
    архивиращи      
    програми и Интернет      
    достъп, гаранционна      
    карта за КС      
8. Инсталира КС като Апаратура и Архитектурата и Инсталиране и Умения за
  работна станция в инструменти: особеностите на различни оживяване на работна самостоятелна работа
  локална мрежа при асемблирана КС по видове локални станция Работа в екип
  клиента задание на клиента мрежи Работа с мрежови Сръчност
    при клиента, клещи Кабелна система софтуер Комуникативност
    за и конектори    
    кримпване (UTP, Мрежов хардуер    
    BNC) и ръчни Мрежов софтуер    
    инструменти      
    Консумативи,      
    материали и      
    документация:      
    мрежови софтуер,      
    гаранционна карта      
    за КС      
9. Осъществява контакт с Апаратура и Комуникации и обслужване Стриктно изпълнение на Комуникативност
  клиента инструменти: мобилен на клиенти заданието на клиента Отговорност
    или     Отзивчивост
    аналогов/цифров      
    телефон, факс, e-mail      
    Консумативи,      
    материали и      
    документация:      
    ценова листа на      
    компютърните      
    компоненти и услуги      
    на фирмата      
10. Открива, отстранява и Апаратура и Теория за локализиране и Откриване и Логическо мислене
  диагностицира инструменти: отстраняване на проблеми и отстраняване на Съобразителност
  проблеми и дефекти в КС, електронно-из- дефекти проблеми и дефекти в Умения за
  КС мервателна в КС КС самостоятелна работа
    апаратура и ръчни Методика за търсене с цел Избор на методика за Сръчност
    инструменти локализиране и търсене с цел Прецизност
    Консумативи, отстраняване на проблеми и локализиране и Работа в екип
    материали и дефекти в КС отстраняване на Отговорност
    документация: Анализ и разграничаване на проблеми и дефекти в Трудова
    различни видове софтуерни и хардуерни КС дисциплина
    диагностични и проблеми Практическо  
    тестващи програми, Трудности при разграничаване на  
    системни дискове, разграничаване на софтуерни и хардуерни  
    антивирусни софтуерни и хардуерни проблеми  
    програми, Интернет дефекти и използвани Преодоляване на  
    достъп подходи трудности и практически  
      Използване на помагала подходи  
      при локализиране и при софтуерни и  
      отстраняване на проблемите хардуерни дефекти  
      и дефектите (справочници, Избор и използване на  
      документация, алгоритми, помагала при  
      on-line програми и локализиране и  
      информация) отстраняване на  
      Изготвяне на подробен проблемите и дефектите  
      доклад за локализирането и (справочници,  
      отстраняването на проблема документация,  
      или дефекта алгоритми, on-line  
        програми и информация)  
        Създава и обогатява  
        справочник (речник) на  
        дефектите  
        Изготвяне на подробен  
        доклад за  
        локализирането и  
        отстраняването на  
        проблема или дефекта  
11. Открива, отстранява и Апаратура и Видове ПУ, Откриване и Логическо мислене
  диагностицира инструменти: функционални отстраняване на Съобразителност
  проблеми и дефекти в КС, електронно-из- възможности и схемни проблеми и дефекти в Умения за
  периферни устройства мервателна апаратура и решения, ПУ и И самостоятелна работа
  (ПУ) (външни модеми, ръчни инструменти драйвери Избор на методика за Сръчност
  принтери, скенери, Периферни устройства Видове И, търсене с цел Прецизност
  тонколони, микрофон и (външни модеми, предназначение, локализиране и Работа в екип
  др.) и интерфейс (И) принтери, скенери, принципи на отстраняване на Отговорност
    тонколони, микро- реализация и проблеми и дефекти Трудова
    фон и др.) управление в ПУ и И дисциплина
    Непрекъсваеми токови Теория за локализиране Практическо  
    източници (UPS) и отстраняване на разграничаване на  
    Консумативи, материали проблеми и дефекти в софтуерни и хардуерни  
    и документация: ПУ и И проблеми  
    различни видове Методика за търсене с Преодоляване на  
    диагностични и цел локализиране и трудности и практически  
    тестващи програми, отстраняване на подходи при софтуерни  
    системни дискове, проблеми и дефекти и хардуерни дефекти  
    драйвери за ПУ, в ПУ и И Избор и използване на  
    антивирусни Анализ и помагала при  
    програми, Интернет разграничаване на локализиране и  
    достъп софтуерни и хардуерни отстраняване на  
      проблеми проблемите и  
      Трудности при дефектите(справочници,  
      разграничаване на документация,  
      софтуерни и хардуерни алгоритми, on-line  
      дефекти и използвани програми и информация)  
      подходи Създава и обогатява  
      Използване на помагала справочник (речник) на  
      при локализиране и дефектите  
      отстраняване на Изготвяне на подробен  
      проблемите и дефектите доклад за  
      (справочници, локализирането и  
      документация, отстраняването на  
      алгоритми, on-line проблема или дефекта в  
      програми и информация) ПУ и И  
      Изготвяне на подробен    
      доклад за    
      локализирането и    
      отстраняването на    
      проблема или дефекта в    
      ПУ и И    
12. Създава принципни Апаратура и Теория на Разчита принципна Логическо мислене
  електрически схеми, инструменти: автоматизираното схема и/или Съобразителност
  графични оригинали КС, периферни проектиране конструктивен модул, Сръчност
  на печатни платки и устройства (принтери, Основни принципи на създаден с Прилежност
  осъществява плотери скенери) автоматизираното автоматизирана система Прецизност
  симулации с помощта Консумативи, материали проектиране за проектиране  
  на специализирани и документация: Използване на (САПР)  
  системи за системи за специализирани Избира, инсталира и  
  автоматизирано автоматизирано програмни инструменти конфигурира  
  проектиране проектиране, за автоматизирано подходяща САПР  
    Интернет достъп проектиране Създава принципна  
        схема и/или конст-  
        руктивен модул  
        чрез САПР  
        Възстановява принципна  
        схема от топологията на  
        конструктивен модул  
        Изготвя техническа  
        документация с помощта  
        на САПР  
13. Участие в Апаратура Вземане на управленски Разработване Отговорност
  управленските и инструменти: решения на бизнес план Комуникативност
  дейности КС, касов апарат Бизнес планиране Ценообразуване Лоялност
  във фирмата Консумативи, материали Маркетинг на стоки Коректност
    и документация: на фирмата Ценообразуване  
    законови и нормативни Управление на на услуги  
    документи финансови средства и Изготвяне на клиентски  
    образци формуляри, счетоводна отчетност спецификации и оферти  
    бланки и др.   Управление на  
    помощен софтуер   продажбите  
        Изготвяне на  
        финансово-счето-  
        водни документи  
Специалност 5230502 "Компютърни мрежи" - трета степен на професионална квалификация
1. Създава и поддържа Апаратура Поставяне, поддръжка и Поддържане на ред и Трудова
  безопасна работна и инструменти: прибиране на чистота на работното дисциплина
  среда стабилна работна оборудването от/на място и при Отговорност
    маса, непрекъсваемо работното място клиента Работа в екип
    променливо токово Спазване на Поставяне, поддържане Комуникативност
    захранване, персонален технологичната и прибиране на  
    компютър, двулъчев последователност при оборудването от  
    осцилоскоп, мултицет, изпълнение на дадена работното място  
    мрежови тестер, операция Правилно използване на  
    поялник, антистатична Ползване на лични личните предпазни  
    лента, ръчни предпазни средства средства  
    инструменти Здравословни и Безопасна работа с  
    Консумативи, материали безопасни условия на инструменти, из-  
    и документация: труд при извършване на мервателна апаратура и  
    инсталационен и различни видове компютърни блокове,  
    диагностичен софтуер, операции работещи с високо  
    почистваща дискета,   напрежение  
    тинол, спирт, колофон,      
    техническа      
    документация за      
    компонентите и      
    справочници      
2. Осигурява и Апаратура Разчитане на Разчитане и използване Логическо мислене
  осъществява входен и инструменти: техническата на техническата Работа в екип
  контрол на персонален компютър, документация, документация, Трудова
  необходимите модули двулъчев осцилоскоп, каталожната и каталожната и дисциплина
  за асемблиране на мултицет, справочната литература справочната литература Отговорност
  компютърна система (КС) мрежови тестер, и нормативните и нормативните Комуникативност
  по съответстващата им поялник, антистатична документи на документи при  
  документация и лента, ръчни компютърните асемблирането на  
  изискванията инструменти компоненти компютърната система  
  на клиента Консумативи, материали Технически и    
    и документация: специфични    
    диагностичен софтуер, характеристики на    
    почистваща дискета, модулите на КС    
    тинол, спирт, колофон,      
    справочници,      
    техническа      
    документация за всички      
    хардуерни позиции,      
    включени в компютърна      
    система (КС) според      
    изискванията на клиента      
3. Асемблира и Апаратура и Идентифициране на Правилно монтиране на Умения за
  конфигурира КС инструменти: компонентите на КС компонентите на КС самостоятелна работа
    ръчни инструменти Последователност (процесор, вентилатор, Работа в екип
    (малки и средни клещи, при асемблиране памет, разширителни Сръчност
    резачки, плоски и на КС карти, токозахранващ Съобразителност
    кръстати отвертки, Разчитане на техни- блок, запаметяващи Прецизност
    клещи и пинцети, ческата документа- устройства и други Трудова
    поялник), измервателни ция, каталожната и периферни дисциплина
    уреди - мултицет, справочната литература устройства) Отговорност
    осцилоскоп, кутии за PC, и нормативните Свързване на Комуникативност
    токозахранване с документи на вътрешни и  
    указания, дънна платка, компютърните външни кабели  
    процесор, вентилатори, компоненти Свързване на  
    модули динамична Различни видове ръчни периферни устройства  
    памет, разширителни инструменти Използване на  
    карти (видеокарти, Работа с измервателна техническата  
    мрежови, звукови), апаратура документация  
    запаметяващи      
    устройства (флопи,      
    твърд диск, CD,      
    DVD-ROM,      
    CD-RW, DVD-RW,      
    LS120, ZIP), вътрешни и      
    външни кабели,      
    периферни устройства      
    (външни модеми,      
    принтери, скенери,      
    тонколони, микрофон)      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    техническа      
    документация за всички      
    хардуерни позиции,      
    включени в КС,      
    диагностичен софтуер      
4. Инсталира върху Апаратура и Структура и Инсталиране на Умения за
  асемблирана КС инструменти: последователност на различни операционни самостоятелна работа
  операционна система и асемблирана КС по инсталиране на системи Работа в екип
  приложен софтуер задание на клиента различни операционни Инсталиране на Съобразителност
  според изискванията на Консумативи, материали системи приложен софтуер Добро владеене на
  клиента и документация: Актуален приложен Търсене на информация английски език
    инсталационни дискове софтуер в Интернет Комуникативност
    за различни видове Глобална компютърна Ползване на електронна  
    операционни системи и мрежа Интернет, поща и други  
    приложен софтуер, архитектура и потребителски  
    системни дискове, потребителски услуги услуги  
    антивирусни програми,      
    архивиращи програми и      
    Интернет достъп      
5. Тества асемблирана Апаратура и Различни диагностични Ползване на различни Умения за
  компютърна система инструменти: програми диагностични програми самостоятелна работа
  (КС), използвайки асемблирана КС по WEB страници в на инсталирания заявен Работа в екип
  необходимата задание на клиента Интернет с диагностични системен и приложен Съобразителност
  диагностика Консумативи, материали програми софтуер според  
    и документация:   конкретната задача  
    диагностични програми,   Търсене на нови  
    Интернет достъп   диагностични програми  
        в Интернет  
6. Инсталира и тества КС Апаратура и Структура на различни Инсталиране на Умения за
  при клиента инструменти: операционни системи различни операционни самостоятелна работа
    асемблирана КС по Последователност на системи и драйвери Работа в екип
    задание на клиента при инсталиране на Инсталиране на Комуникативност
    клиента и ръчни различни операционни приложен софтуер  
    инструменти системи и драйвери Работа с актуален  
    Консумативи, материали Актуален приложен софтуер  
    и документация: приложен софтуер Работа с антивирусни  
    инсталационни дискове Антивирусни пакети пакети и архивиращи  
    за различни видове Архивиращи програми програми  
    операционни системи и Глобална компютърна Търсене на информация  
    приложен софтуер, мрежа Интернет, в Интернет  
    системни дискове, архитектура и Ползване на електронна  
    антивирусни програми, потребителски услуги поща и други  
    архивиращи програми и   потребителски  
    Интернет достъп   услуги  
7. Инсталира и Апаратура Кабелна система Инсталиране и Умения за
  конфигурира мрежови и инструменти: и конектори оживяване на работна самостоятелна работа
  софтуер и средства за компютърни Мрежови хардуер станция в локална Работа в екип
  защита на конфигурации, свързани Мрежови софтуер компютърна мрежа Сръчност
  информацията в мрежа Средства за защита Ползване на Комуникативност
    Консумативи, материали на информацията мрежови софтуер  
    и документация:   Работа със средства за  
    инсталационни дискове   защита на  
    за различни мрежови   информацията  
    операционни системи,      
    специализиран      
    мрежови софтуер,      
    антивирусни пакети,      
    архивиращи програми,      
    Интернет достъп      
8. Изгражда и "оживява" Апаратура Видове топологии и Правилно окабеляване Умения за
  компютърна мрежа и инструменти: структурни особености на локална компютърна самостоятелна работа
    компютърни на локални мрежи мрежа Работа в екип
    конфигурации за Комуникационни Търсене и откриване на Сръчност
    свързване в мрежа, технологии за WAN дефекти в кабелната Комуникативност
    клещи за кримпване Използване на система  
    (UTP, BNC), инструменти за "Оживяване" на  
    концентратори окабеляване на локална компютърната  
    (Hubs), повторители компютърна мрежа мрежа  
    (Repeaters) и комутатори Тестване на кабелната    
    (Switches) система за дефекти    
    Консумативи, материали Мрежови софтуер    
    и документация:      
    инсталационни дискове      
    за различни мрежови      
    операционни системи,      
    приложен мрежови      
    софтуер      
9. Осъществява контакт с Апаратура Комуникации и Стриктно изпълнение на Комуникативност
  клиента и инструменти: обслужване на клиенти заданието на клиента Отговорност
    мобилен или     Отзивчивост
    аналогов/цифров      
    телефон, факс, e-mail      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    ценова листа на      
    компютърните      
    компоненти и услуги на      
    фирмата      
10. Конфигурира мрежова Апаратура Различни архитектури и Изграждане на Умения за
  структура по задание на и инструменти: структурни особености топологии на локални самостоятелна работа
  клиента сървър, работни на локални мрежи мрежи Работа в екип
    станции Видове преносни среди, Разграничаване на Сръчност
    Пасивно и активно информационен различни преносни Прецизност
    мрежово оборудване: обмен, категории, среди Комуникативност
    концентратори стандарти и скорости Ползване на различни  
    (Hubs), повторители Мрежови протоколи безжични  
    (Repeaters), мостове Пасивно мрежово терминални  
    (Bridges), комутатори оборудване устройства  
    (Switches), Активно мрежово Спазване изисквания на  
    маршрутизатори оборудване стандартите  
    (Routers),   Избиране и настройване  
    непрекъсваеми токови   на мрежови протоколи  
    източници (UPS) и др.   Ползване на указаното  
    Консумативи, материали   пасивно мрежово  
    и документация:   оборудване  
    инсталационни дискове   Ползване на указаното  
    за различни мрежови   активно мрежово  
    операционни системи,   оборудване  
    приложен мрежови   Документиране на  
    софтуер, достъп до   топологията и  
    Интернет   уникалните данни на  
        конфигурираната  
        мрежова структура  
11. Инсталира и Апаратура Видове мрежови ПУ, Инсталиране на Умения за
  конфигурира устройства и инструменти: функционални въз- мрежови ПУ самостоятелна работа
  за множествен достъп сървър, работни станции можности и схемни Използване на Работа в екип
    и мрежова решения, драйвери функционалните Сръчност
    периферия Видове мрежови възможности на Комуникативност
    Непрекъсваеми токови И-предназначение, мрежови ПУ  
    източници (UPS) принципи на реализация Използване на различни  
    Консумативи, материали и управление видове  
    и документация: Адаптери за мрежови И  
    специализирани разширяване Конфигуриране на  
    драйвери, достъп възможностите адаптери за  
    до Интернет на стандартни ПУ разширяване  
      като мрежови ПУ възможностите на  
        стандартни ПУ като  
        мрежови ПУ  
12. Открива, локализира и Апаратура Теория за локализиране Търсене, локализиране и Умения за
  отстранява проблеми и и инструменти: и отстраняване на отстраняване на самостоятелна работа
  дефекти в мрежова сървър, работни проблеми и дефекти на проблеми и дефекти на Работа в екип
  среда станции мрежовата среда мрежовата среда Сръчност
    Пасивно и активно Методика за търсене с Използване на помагала Комуникативност
    мрежово оборудване: цел локализиране и при локализиране и  
    концентратори отстраняване на отстраняване на  
    (Hubs), повторители проблеми и дефекти в проблемите и дефектите  
    (Repeaters), мостове мрежовата среда в мрежовата среда  
    (Bridges), Използване на помагала (справочници,  
    маршрутизатори при локализиране и документация,  
    (Routers), отстраняване на алгоритми, оn-line  
    непрекъсваеми токови проблемите и дефектите програми и антивирусни  
    източници (UPS) и др. в мрежовата среда пакети)  
    Консумативи, материали (справочници, Изготвяне на отчет и  
    и документация: документация, създаване на архив за  
    инсталационни дискове алгоритми, оn-line локализирането и  
    за различни мрежови програми и отстраняването на  
    операционни системи, антивирусни пакети) проблеми или дефекти в  
    приложен мрежови Изготвяне на отчет за мрежовата среда  
    софтуер, антивирусни локализирането и    
    пакети, достъп до отстраняването на    
    Интернет проблеми или дефекти в    
      мрежовата среда    
13. Участие в управленските Апаратура Вземане на управленски Разработване на Отговорност
  дейности и инструменти: решения бизнес план Комуникативност
  във фирмата КС, касов апарат Бизнес планиране Ценообразуване на Лоялност
    Консумативи, материали Маркетинг на стоки Коректност
    и документация: фирмата Ценообразуване на  
    законови и нормативни Управление на услуги  
    документи финансови средства и Изготвяне на клиентски  
    образци формуляри, счетоводна отчетност спецификации и оферти  
    бланки и др.   Управление на  
    помощен софтуер   продажбите  
        Изготвяне на  
        финансово-счетоводни  
        документи  
Специалност: 5230503 "Компютърни мрежи" четвърта степен на професионална квалификация
1. Създава и поддържа Апаратура Поставяне, поддръжка и Поддържане на ред и Трудова
  безопасна работна и инструменти: прибиране на чистота на работното дисциплина
  среда стабилна работна оборудването от/на място и Отговорност
    маса, непрекъсваемо работното място при клиента Работа в екип
    променливотоково Спазване на Поставяне, поддържане Комуникативност
    захранване, персонален технологичната и прибиране на  
    компютър, двулъчев последователност при оборудването от  
    осцилоскоп, мултицет, изпълнение на дадена работното място  
    мрежови тестер, операция Правилно използване на  
    поялник, антистатична Ползване на лични личните предпазни  
    лента, ръчни предпазни средства средства  
    инструменти Здравословни и Безопасна работа с  
    Консумативи, материали без-опасни условия на инструменти, из-  
    и документация: труд при извършване на мервателна апаратура и  
    инсталационен и различни видове компютърни блокове,  
    диагностичен софтуер, операции работещи с високо  
    почистваща дискета,   напрежение  
    тинол, спирт, колофон,      
    техническа      
    документация за      
    компонентите и      
    справочници      
2. Осигурява и Апаратура Разчитане на Разчитане и използване Логическо мислене
  осъществява входен и инструменти: техническата на техническата Работа в екип
  контрол на персонален компютър, документация, документация, Трудова
  необходимите модули двулъчев осци- каталожната и каталожната и дисциплина
  за асемблиране на лоскоп, мултицет, справочната литература справочна литература и Отговорност
  компютърна система (КС) мрежови тестер, и нормативните нормативните документи Комуникативност
  по съответстващата им поялник, антистатич- документи на при асемблирането на  
  документация и на лента, ръчни компютърните компютърната система  
  изискванията на клиента инструменти компоненти    
    Консумативи, материали Технически и    
    и документация: специфични    
    диагностичен софтуер, характеристики на    
    почистваща дискета, модулите на КС    
    тинол, спирт, колофон,      
    справочници,      
    техническа      
    документация за всички      
    хардуерни позиции,      
    включени в компютърна      
    система (КС) според      
    изискванията на клиента      
3. Асемблира и Апаратура Идентифициране на Правилно монтиране на Умения за
  конфигурира КС и инструменти: компонентите на КС компонентите на КС самостоятелна работа
    ръчни инструменти Последователност при (процесор, вентилатор, Работа в екип
    (малки и средни клещи, асемблиране на КС памет, разширителни Сръчност
    резачки, плоски и Разчитане на карти, токозахранващ Съобразителност
    кръстати отвертки, техническата блок, запаметяващи Прецизност
    клещи и пинсети, документация, устройства и други Трудова
    поялник), измервателни каталожната и периферни дисциплина
    уреди - мултицет, справочна литература и устройства) Отговорност
    осцилоскоп, кутии за PC, нормативните документи Свързване на Комуникативност
    токозахранване с на компютърните вътрешни и  
    указания, дънна платка, компоненти външни кабели  
    процесор, вентилатори, Различни видове ръчни Свързване на  
    модули динамична инструменти периферни устройства  
    памет, разширителни Работа с измервателна Използване на  
    карти (видеокарти, апаратура техническата  
    мрежови, звукови),   документация  
    запаметяващи      
    устройства (флопи,      
    твърд диск, CD,      
    DVD-ROM, CD-RW,      
    DVD-RW, LS120,      
    ZIP), вътрешни и външни      
    кабели, периферни      
    устройства (външни      
    модеми, принтери,      
    скенери, тонколони,      
    микрофон)      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    техническа      
    документация за всички      
    хардуерни позиции,      
    включени в КС,      
    диагностичен софтуер      
4. Инсталира върху Апаратура Структура и Инсталиране на Умения за
  асемблирана КС и инструменти: последователност на различни операционни самостоятелна работа
  операционна система и асемблирана КС по инсталиране на системи Работа в екип
  приложен софтуер задание на клиента различни операционни Инсталиране на Съобразителност
  според изискванията на Консумативи, материали системи приложен софтуер Добро владеене на
  клиента и документация: Актуален приложен Търсене на информация английски език
    инсталационни дискове софтуер в Интернет Комуникативност
    за различни видове Глобална компютърна Ползване на електронна  
    операционни системи и мрежа Интернет, поща и други  
    приложен софтуер, архитектура и потребителски  
    системни дискове, потребителски услуги услуги  
    антивирусни програми,      
    архивиращи програми и      
    Интернет достъп      
5. Тества асемблирана Апаратура Различни диагностични Ползване на различни Умения за
  компютърна система и инструменти: програми диагностични програми самостоятелна работа
  (КС), използвайки асемблирана КС по WEB страници в на инсталирания заявен Работа в екип
  необходимата задание на клиента Интернет с диагностични системен и приложен Съобразителност
  диагностика Консумативи, материали програми софтуер според  
    и документация:   конкретната задача  
    диагностични програми,   Търсене на нови  
    Интернет достъп   диагностични програми  
        в Интернет  
6. Инсталира и тества Апаратура Структура на различни Инсталиране на Умения за
  КС при клиента и инструменти: операционни системи различни операционни самостоятелна работа
    асемблирана КС по Последователност на системи и драйвери Работа в екип
    задание на клиента при инсталиране на Инсталиране на Комуникативност
    клиента и ръчни различни операционни приложен софтуер  
    инструменти системи и драйвери Работа с актуален  
    Консумативи, материали Актуален приложен приложен софтуер  
    и документация: софтуер Работа с антивирусни  
    инсталационни дискове Антивирусни пакети пакети и архивиращи  
    за различни видове Архивиращи програми  
    операционни системи и програми Търсене на информация  
    приложен софтуер, Глобална компютърна в Интернет  
    системни дискове, мрежа Интернет, Ползване на електронна  
    антивирусни програми, архитектура и поща и други  
    архивиращи програми и потребителски услуги потребителски  
    Интернет достъп   услуги  
7. Инсталира и Апаратура Кабелна система Инсталиране и Умения за
  конфигурира мрежови и инструменти: и конектори оживяване на работна самостоятелна работа
  софтуер и средства за компютърни Мрежови хардуер станция в локална Работа в екип
  защита на конфигурации, свързани Мрежови софтуер компютърна мрежа Сръчност
  информацията в мрежа Средства за защита на Ползване на мрежови Комуникативност
    Консумативи, материали информацията софтуер  
    и документация:   Работа със средства за  
    инсталационни дискове   защита на  
    за различни мрежови   информацията  
    операционни системи,      
    специализиран      
    мрежови софтуер,      
    антивирусни пакети,      
    архивиращи програми      
    Интернет достъп      
8. Изгражда и "оживява" Апаратура и Видове топологии и Правилно окабеляване Умения за
  компютърна мрежа инструменти: структурни особености на локална компютърна самостоятелна работа
    компютърни на локални мрежи мрежа Работа в екип
    конфигурации за Комуникационни Търсене и откриване на Сръчност
    свързване в мрежа, технологии за WAN дефекти в кабелната Комуникативност
    клещи за Използване на система  
    кримпване (UTP, инструменти за "Оживяване" на  
    BNC), концентратори окабеляване на локална компютърната  
    (Hubs), повторители компютърна мрежа мрежа  
    (Repeaters) и комутатори Тестване на кабелната    
    (Switches) система за дефекти    
    Консумативи, материали Мрежови софтуер    
    и документация:      
    инсталационни дискове      
    за различни мрежови      
    операционни системи,      
    приложен мрежови      
    софтуер      
9. Осъществява контакт с Апаратура Комуникации и Стриктно изпълнение на Комуникативност
  клиента и инструменти: обслужване на клиенти заданието на клиента Отговорност
    мобилен или     Отзивчивост
    аналогов/цифров      
    телефон,      
    факс, e-mail      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    ценова листа на      
    компютърните      
    компоненти и услуги на      
    фирмата      
10. Конфигурира мрежова Апаратура Различни архитектури и Изграждане на Умения за
  структура по задание на и инструменти: структурни особености топологии на локални самостоятелна работа
  клиента сървър, на локални мрежи мрежи Работа в екип
    работни станции Видове преносни среди, Разграничаване на Сръчност
    Пасивно и активно информационен обмен, различни преносни Прецизност
    мрежово оборудване: категории, стандарти и среди Комуникативност
    концентратори скорости Ползване на различни  
    (Hubs), повторители Мрежови протоколи безжични  
    (Repeaters), мостове Пасивно мрежово терминални  
    (Bridges), комутатори оборудване устройства  
    (Switches), Активно мрежово Спазване изисквания на  
    маршрутизатори оборудване стандартите  
    (Routers),   Избиране и настройване  
    непрекъсваеми токови   на мрежови протоколи  
    източници (UPS) и др.   Ползване на указаното  
    Консумативи, материали   пасивно мрежово  
    и документация:   оборудване  
    инсталационни дискове   Ползване на указаното  
    за различни мрежови   активно мрежово  
    операционни системи,   оборудване  
    приложен мрежови   Документиране на  
    софтуер, достъп до   топологията и  
    Интернет   уникалните данни на  
        конфигурираната  
        мрежова структура  
11. Инсталира и Апаратура Видове мрежови ПУ, Инсталиране Умения за
  конфигурира устройства и инструменти: функционални въз- на мрежови ПУ самостоятелна работа
  за множествен достъп сървър, работни станции можности и схемни Използване на Работа в екип
    и мрежова решения, драйвери функционалните Сръчност
    периферия Видове мрежови И- възможности на Комуникативност
    Непрекъсваеми токови предназначение, мрежови ПУ  
    източници (UPS) принципи на реализация Използване на  
    Консумативи, материали и управление различни видове  
    и документация: Адаптери за мрежови И  
    специализирани разширяване Конфигуриране на  
    драйвери, достъп възможностите на адаптери за  
    до Интернет стандартни ПУ разширяване  
      като мрежови ПУ възможностите на  
        стандартни ПУ като  
        мрежови ПУ  
12. Открива, локализира и Апаратура Теория за локализиране Търсене, локализиране и Умения за
  отстранява проблеми и и инструменти: и отстраняване на отстраняване на самостоятелна работа
  дефекти в мрежова сървър, работни проблеми и дефекти на проблеми и дефекти на Работа в екип
  среда станции мрежовата среда мрежовата среда Сръчност
    Пасивно и активно Методика за търсене с Използване на помагала Комуникативност
    мрежово оборудване: цел локализиране и при локализиране и  
    концентратори отстраняване на отстраняване на  
    (Hubs), повторители проблеми и дефекти в проблемите и дефектите  
    (Repeaters), мостове мрежовата среда в мрежовата среда  
    (Bridges), Използване на помагала (справочници,  
    маршрутизатори при локализиране и документация,  
    (Routers), отстраняване на алгоритми, оn-line  
    непрекъсваеми токови проблемите и дефектите програми и антивирусни  
    източници (UPS) и др. в пакети)  
    Консумативи, материали мрежовата среда Изготвяне на отчет и  
    и документация: (справочници, създаване на архив за  
    инсталационни дискове документация, локализирането и  
    за различни мрежови алгоритми, оn-line отстраняването на  
    операционни системи, програми и проблеми или  
    приложен мрежови антивирусни пакети) дефекти в мрежовата  
    софтуер, антивирусни Изготвяне на отчет за среда  
    пакети, достъп до локализирането и    
    Интернет отстраняването на    
      проблеми или дефекти в    
      мрежовата среда    
13. Участие в управленските Апаратура Вземане на управленски Разработване на Отговорност
  дейности във и инструменти: решения бизнес-план Комуникативност
  фирмата КС Бизнес-планиране Ценообразуване на Лоялност
    Касов апарат Маркетинг на стоки Коректност
    Консумативи, материали фирмата Ценообразуване  
    и документация: Управление на на услуги  
    Законови и нормативни финансови средства и Изготвяне на  
    документи счетоводна отчетност клиентски спецификации  
    Образци формуляри,   и оферти  
    бланки и др.   Управление на  
    Помощен софтуер   продажбите  
        Изготвяне на  
        финансово-счетоводни  
        документи  
14. Инсталира, Апаратура Функционални Използване на Умения за планиране
  конфигурира, настройва и инструменти: възможности, функционалните на дейности
  и поддържа сървър на Сървър идентификационни възможности, Умения за
  локална/глобална Пасивно и активно параметри и сфери на идентифика-ционните разрешаване на
  мрежа мрежово оборудване приложение на параметри на проблеми
    Консумативи, материали отделните класове различните класове Умения за
    и документация: сървъри сървъри самостоятелна работа
    инсталационни дискове Особености и специфика Инсталиране, Работа в екип
    и документация за на инсталирането, конфигуриране и Сръчност
    различни мрежови конфигурирането настройване на сървър в Прецизност
    операционни системи, и настройването на различна мрежова Комуникативност
    достъп до Интернет сървър в различна операционна система  
      мрежова операционна Откриване на причини  
      система за загуба на данни в  
        мрежова  
        среда  
        Създаване на резерв-но  
        копие  
        Дублиране и  
        възстановяване сървъри  
        в мрежова среда  
15. Администрира мрежова Апаратура Функционални Използва Умения за планиране
  среда и обслужва и инструменти: възможности на функционалните на дейности
  нейните потребители Сървър, работни различните мрежови възможности на Умения за събиране и
    станции операционни системи за различните мрежови анализиране на
    Пасивно и активно администриране на операционни системи за информация
    мрежово оборудване: мрежовата среда администриране на Умения за
    концентратори Мрежови протоколи мрежова среда разрешаване на
    (Hubs), повторители Управление на ресурси Конфигурира мрежови проблеми
    (Repeaters), мостове и потребители в протоколи Умения за
    (Bridges), различни мрежови Управлява ресурси и самостоятелна работа
    маршрутизатори операционни системи потребители в различни Работа в екип
    (Routers), Нива на защита на мрежови операционни Сръчност
    непрекъсваеми токови мрежова среда системи Прецизност
    източници (UPS) и др. Методи и средства Избор на методи и Комуникативност
    Консумативи, материали за защита средства за защита  
    и документация:   Организиране защита на  
    инсталационни дискове   физическо и логическо  
    и документация за   ниво в мрежовата среда  
    различни мрежови   Документиране на  
    операционни системи,   администрирането  
    приложен мрежови   на мрежова среда  
    софтуер, достъп до      
    Интернет      
16. Управленски Апаратура Вземане на управленски Планиране, Отговорност
  дейности във и инструменти: решения координиране и контрол Комуникативност
  фирмата КС Оперативно управление на дейността Лоялност
    Касов апарат и планиране на Разработване Коректност
    Консумативи, материали дейността във фирмата на бизнес-план  
    и документация: Бизнес-планиране Ценообразуване  
    Законови и нормативни Управление на на стоки  
    документи персонала Ценообразуване  
    Образци формуляри, Маркетинг на на услуги  
    бланки и др. фирмата Изготвяне на  
    Помощен софтуер Управление на клиентски спецификации  
      финансови средства и и оферти  
      счетоводна отчетност Управление на  
      Данъчно и осигурително продажбите  
      законодателство Изготвяне на  
        финансово-счетоводни  
        документи  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Следващите години при настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютризация на всички нива.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 3114 "Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите", 3121 "Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Техник на компютърни системи", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация", се зачитат.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Техник на компютърни системи" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Техник на компютърни системи" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на висше образование по избрана специалност.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;
- познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;
- умее да работи с електронно-измервателна апаратура;
- да разчита техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението обучаваният трябва да познава и спазва специфичната технологична последователност при асемблиране на компютърна система и мрежа, да инсталира операционна система и да реализира връзка с Интернет в реални условия.
3.3.1. Специалност 5230501 "Компютърна техника и технологии"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава компютърната система в завършен вид, като:
- знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
- разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента, като използва средства за автоматизирано проектиране;
- анализира реалните условия за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания;
- поддържа в изправно работно състояние КС, ПУ и използвания софтуер.
3.3.2. Специалност 5230503 "Компютърни мрежи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да окабелява, монтира и оживява сам или в екип произволна локална компютърна мрежа, да я свързва към Интернет/Интранет и да инсталира необходимия за нейната работа софтуер, като:
- знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
- разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система и компютърната мрежа;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на изграждане на компютърна мрежа по задание на клиента;
- анализира реалните условия за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности, като конфигурира оптимална мрежова структура;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания;
- поддържа в изправно работно състояние изградена мрежова среда.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Техник на компютърни системи ".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Техник на компютърни системи" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага основ- Правила и инструк-
  ните правила за безопасна ции за безопасна
  работа на работното място, работа
  да не замърсява с работата Противопожарна
  си околната среда охрана
    Екологична култура
    Долекарска помощ
    Вредности и професио-
    нални заболявания
2. Да участва при разпределяне Организация на
  на задачите, да съдейства и трудовия процес
  търси помощ от членовете Групова динамика
  на екипа, да се отнася с чув- Мотивация и контрол
  ство за отговорност при из-  
  пълнение на задачата, която Психологическа
  му е възложена структура на трудо-
  Да разбира собствената си ро- вата дейност
  ля в производството и да съз- Потребности и спо-
  нава необходимостта от пови- собности на личност-
  шаване на квалификацията си та за саморазвитие
3. Да осъществява ефективни Видове общуване
  комуникации при изпълнение Принципи на дело-
  на трудовата си дейност в вото общуване
  работен екип - да умее да Правила за водене
  формулира проблеми, да за- на делова кореспон-
  дава въпроси, да прави отчет денция
  за извършената работа  
4. Да познава правата и задъл- Трудовоправно
  женията си като участник в законодателство
  трудовия процес съгласно Трудовоправни
  Кодекса на труда; да разбира отношения в произ-
  договорните отношения меж- водственото звено
  ду работодател и работник (предприятието)
5. Да познава пазарните отноше- Нормиране на труда
  ния, мястото и ролята на от- Заплащане на труда
  делните лица, фирмите, инсти- Работна заплата
  туциите и държавата в тях  
6. Да познава основните прави- Организация на
  ла за работа с компютър и да компютъра
  ползва програмни продукти Конфигурация на
    компютърна система
    Устройства за въвеж-
    дане и съхраняване на
    данни
    Съхраняване, намира-
    не и разпространява-
    не на информация
    Работа с програмни
    продукти за създава-
    не на елементарни
    документи
7. Да се справя с предвидими и Използване на пред-
  рутинни задачи на работното видими езикови сред-
  място, като осъществява крат- ства на английски
  ка комуникация на англий- език - елементарни
  ски език думи и изрази, свър-
    зани с професионал-
    ните задачи
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното
направление "Електроника и автоматизация"
8. Да познава основните мате- Градивни елементи и
  риали, елементи, инструмен- материали - функцио-
  ти и модули според предназ- нални характеристи-
  начението им ки и специфични осо-
    бености
    Съхраняване на ком-
    пютърните компо-
    ненти, модули, техни-
    ческа документация и
    необходимото прог-
    рамно осигуряване
9. Да притежава знания и умения Основни закони в
  за използване на електронно- електротехниката
  измервателна апаратура и електрониката
    Работа с калкулатор
    Мерни единици за вид
    и сила на тока, напре-
    жение, мощност, R,C,L
10. Да умее да разчита и работи Условни означения на
  с документация - проекти, елементите и схеми-
  чертежи, скици, схеми те в принципна и
    функционална елек-
    тронна схема
    Видове чертежи в
    електротехниката,
    техническо докумен-
    тиране и специфици-
    ране на елементите
11. Да познава и спазва техно- Монтаж на елементи
  логичната последователност и инсталиране на
  за изпълнение на възложе- модули
  ната работа. Работа с техническа
    документация
12. Да познава фирмената орга- Управление на
  низация и правомощията на фирмата
  длъжностните лица. Бизнес комуникации
    Маркетинг и реклама
    Организация на ра-
    ботното място
Специфична за професията 523050 "Техник на компютърни
системи" задължителна професионална подготовка
13. Да познава и спазва специ- Съставни части, мо-
  фичната технологична после- дули и функционални
  дователност при асемблира- характеристики на
  не на компютърна система и КС, ПУ, мрежова
  мрежа, да инсталира опера- среда и съответен
  ционна система, системен и софтуер
  приложен софтуер, да реали- Тест, диагностика и
  зира връзка с Интернет в отстраняване на проб-
  реални условия. леми в КС, ПУ, мре-
  Да поддържа в изправно ра- жова среда и съотве-
  ботно състояние КС, ПУ, тен софтуер
  мрежова среда и използвания Операционни систе-
  софтуер. ми, среди и прило-
  Да създава програмни про- жения
  дукти по конкретно задание. Езици за програмира-
    не на ниско и високо
    ниво
    Бази от данни и
    приложения
    Архитектура на ло-
    кални и глобални мре-
    жи, архитектурни мо-
    дели OSI, TCP/IP,
    потребителски услуги
    в Интернет
    WEB програмиране
Специалност 5230501 "Компютърна техника
и технологии"
14. Да умее да инсталира необ- Микропроцесорни
  ходимия системен и специа- фамилии и специа-
  лизиран софтуер за работа на лизиран хардуер
  компютърната система спо- Компютърни мрежи
  ред нейната конфигурация, WAN технологии
  да умее да инсталира прило- (ISDN, Frame Relay,
  жен софтуер според изисква- ATM)
  нията на клиента и да преда- Системно програмно
  ва компютърната система осигуряване (опера-
  в завършен вид. ционни системи,
  Да умее да тества, диагнос- драйвери)
  тицира и отстранява проб- Специализиран
  леми и дефекти в КС и ПУ. софтуер
  Да изпозва CAD системи. Приложен софтуер
    Диагностичен софтуер
    Автоматизирани сис-
    теми за проектиране
    (CAD системи)
Специалност 5230503 "Компютърни мрежи"
15. Да умее да окабелява, монти- Микропроцесорни
  ра и оживява сам или в екип фамилии и специа-
  произволна локална компю- лизиран хардуер
  търна мрежа, да я свързва Архитектура на
  към Интернет/Интранет и компютърни мрежи
  да инсталира необходимия Кабелна система и
  за нейната работа софтуер. преносни среди
  Да умее да конфигурира, Мрежови хардуер
  тества, диагностицира и от- Мрежови софтуер
  странява проблеми и дефек- Локална компютърна
  ти в мрежова среда. мрежа, свързана към
    Интернет или
    Интранет
    Изграждане, поддър-
    жане и защита на
    мрежова среда

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "техник на компютърни системи".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Да имат необ- - описва функционални- 85
  ходимите тео- те характеристики и па-  
  ретични знания раметри на основните  
  в специфичните компоненти и модули на  
  професионални КС, ПУ, мрежови хардуер,  
  области за пред- драйвери, интерфейси и  
  назначението, съответния системен,  
  принципа на ра- приложен и мрежови  
  бота, функциите софтуер;  
  на актуалните - представя по конкретно  
  компютърни задание в писмен вид ра-  
  компоненти, ботата на конкретен мо-  
  модули, ПУ, дул, взаимодействието  
  мрежова среда, между отделните хар-  
  операционни дуерни и софтуерни ком-  
  системи, езици поненти;  
  за програмира- - описва дейностите по  
  не, бази данни, изпълнението на конкрет-  
  интернет тех- но задание за КС, ПУ,  
  нологии. мрежова среда и съответен  
    софтуер;  
    - сравнява различните  
    компоненти и модули на  
    КС, ПУ, мрежова среда и  
    съответен софтуер.  
2. Да имат необхо- - представя общите прин- 5
  димите теоре- ципи на трудовото законо-  
  тични знания в дателство;  
  областта на - сравнява основните фор-  
  трудово-прав- ми и системите на запла-  
  ните закони. щане на труда.  
3. Да имат необхо- - описва начините за оказ- 5
  димите теоре- ване на първа помощ на  
  тични знания пострадал;  
  за безопасно - знае правилата за безо-  
  упражняване пасна работа на работно-  
  на професията. то място.  
4. Справяне с пред- - разбира изрази и често 5
  видими и рутин- употребявана лексика,  
  ни задачи на свързана с рутинни задачи  
  работното мяс- на работното място;  
  то, като осъще- - схваща основната идея в  
  ствява комуни- кратки и ясни послания и  
  кация на чужд съобщения за изпълнение  
  език. на задачи на работното  
    място;  
    - разбира познати имена,  
    думи, прости изречения;  
    - общува с елементарни  
    изрази.  
    Общо 100

5.3.1. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Проверка и оце- - поддържане, тестване и 80
  няването на про- защита на КС, ПУ, мре-  
  фесионалните жови хардуер и съответен  
  компетенции в софтуер;  
  следните тема- - инсталира, конфигурира  
  тични области: и поддържа операционни  
    системи и приложен  
    софтуер;  
    - работа с интернет  
    технологии;  
    - избор на компоненти,  
    модули,хардуерни и софту-  
    ерни средства, съобразно  
    практическото задание;  
    - спазване на технологич-  
    ната последователност при  
    настройване, тестване и  
    диагностика на КС, ПУ,  
    мрежови хардуер и съот-  
    ветен софтуер;  
    - инсталиране, поддържа-  
    не и администриране на  
    операционни системи и  
    приложен софтуер по кон-  
    кретно задание;  
    - поддържане и админист-  
    риране на мрежови опе-  
    рационни системи.  
2. Нормативните - подготовка на компо- 5
  изисквания за ненти, инструменти, апа-  
  организация на ратура и материали;  
  работното - почистване и подреж-  
  място дане на работното място  
3. Здравословното - знания и умения за безо- 5
  и безопасно уп- пасна работа на работното  
  ражняване на място и при клиента;  
  професията - умение за адекватно реа-  
    гиране в критични ситуа-  
    ции в рамките на компе-  
    тенциите си;  
    - умение за оказване на  
    първа помощ на пострадал  
    при авария (при токов удар,  
    пожар, наранявания и др.).  
4. Професионално- - комуникативни умения; 10
  личностни - чувство на отговорност  
  качества към извършваната работа;  
    - трудова и технологична  
    дисциплина;  
    - прецизност, сръчност,  
    гъвкавост, мобилност и  
    инициативност.  
    Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебните сервизи и лаборатории или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла, с подходящи маркери), шрайбпроектор, мултимедиен проектор, платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон, видеокасетофон, телевизор, мултимедийни и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.3. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.1.4. Учебен кабинет за обучение по софтуер - трябва да включва по един персонален компютър на ученик (с актуален хардуер и софтуер), свързан в мрежа, мрежови принтер, достъп до интернет, шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери).
6.2. Учебен сервиз и лаборатория
В учебните сервизи и лаборатории се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с персонални компютри, локална мрежа, хардуерни и софтуерни средства, достъп до интернет, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните сервизи и лаборатории трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: персоналните компютри, локалната мрежа, хардуерните и софтуерните средства, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите средства.
Нормативните изисквания към учебния сервиз и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
- компютърни работни места (по едно на всеки ученик) с персонални компютри в различни конфигурации и техни компоненти;
- различни видове периферни устройства (принтери, монитори, скенери, DVD устройство);
- информационно и програмно осигуряване и диагностичен софтуер в съответствие с изучаваната специалност;
- развойни средства за създаване на вграден управляващ софтуер за различни фамилии микропроцесори и микроконтролери, програматори, симулатори и емулатори.
Консумативи: принтерна хартия, касети с тонер за лазерен и мастилено-струен принтер, фолио за лазерен принтер и шрайбпроектор, дискети, CD ROM, CD RW, консумативи за мултимедийни презентации, кабел UTP и конектор RJ 45.
Документация: техническа документация към доставения хардуер, техническа документация и ръководство за работа към доставения софтуер, книги, справочници, компютърни списания, актуална информация от Интернет.
6.3. Материална база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебния сервиз и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професия "Техник на компютърни системи", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теоретично обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
7.2. По практическо обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени в ДОИ при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума