навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

В сила от 05.04.2005 г.
Приета с ПМС № 47 от 01.03.2004 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., отм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) В Единния класификатор на длъжностите в администрацията се определят:
1. наименованията на длъжностите в администрацията;
2. разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива;
3. минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията;
4. минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители;
5. минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността;
6. видът на правоотношението, по което се заема длъжността.
(2) (Изм. ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Наименованията на длъжностите, посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се използват и в администрациите, които съгласно специални закони не прилагат статута на държавния служител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от сложността на изпълняваните функции и отговорностите на длъжността и в зависимост от органа, който те подпомагат при осъществяването на неговите правомощия.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Закона за изпълнение на наказанията или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.
(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
(3) Професионален опит се доказва с официални документи за:
1. трудов стаж;
2. служебен стаж;
3. осигурителен стаж;
4. извършване на дейност в чужбина.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Професионалният опит за специфични длъжности, посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се преценява с оглед функциите на длъжността, определени с нормативен акт.

Глава втора.
ДЛЪЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА


Чл. 3. (1) Длъжностите в администрацията са:
1. ръководни;
2. експертни;
3. технически.
(2) Експертните длъжности в администрацията са:
1. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
2. експертни длъжности със спомагателни функции.
(3) Длъжностите в администрацията се заемат от:
1. държавни служители;
2. лица, работещи по трудово правоотношение.
(4) От държавни служители се заемат следните длъжности:
1. ръководни длъжности;
2. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) длъжностите "главен счетоводител", "главен архитект", "главен инженер" и юрисконсултските длъжности.
(5) Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции по ал. 4, т. 2 в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение.
(6) От лица, работещи по трудово правоотношение, се заемат следните длъжности:
1. експертните длъжности със спомагателни функции;
2. техническите длъжности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Длъжността "младши инспектор" в администрацията може да се заема и от държавен служител с минимална степен на завършено образование "средно", който има придобито професионално образование с квалификация по професия в съответната на длъжността професионална област.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Ръководните длъжности в администрацията са длъжностите, посочени в раздел "А" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.


Чл. 5. Служителите на ръководна длъжност в администрацията:
1. ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната администрация и/или структурно звено;
2. носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
3. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) отчитат дейността на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
4. ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответната администрация и/или структурно звено.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) (1) Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са посочени в раздел "Б" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано със:
1. изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, на стратегии, концепции и проблеми;
2. участие в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми и на нормативни актове;
3. изготвяне на анализи и прогнози;
4. събиране и обработка на информация, поддържане на регистри и бази данни;
5. прилагане на законодателството, анализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми;
6. осъществяване на контролни функции както по отношение на дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен акт;
7. изготвяне на анализи на практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми;
8. предоставяне на административни услуги.
(2) Длъжността "съветник" е свързана с изготвянето на високопрофесионални становища и оценки по секторни политики, с разработването на общонационални концепции и стратегии в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни и други актове и подпомагане на тяхното прилагане. Съветникът носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност.
(3) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация, образователна степен и професионален опит длъжностите "експерт" и "инспектор" в администрацията имат четири групи, подредени в низходящ ред - съответно държавен, главен, старши и младши. При определяне на длъжностите в съответната администрация трябва да се има предвид следното:
1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) длъжността "държавен експерт" е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози и становища и с разработването на проекти на нормативни актове от общонационално значение; дейността е свързана с консултации по прилагането на нормативни актове, както и с координираща функция между администрациите; държавният експерт носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност; длъжността може да се използва в централната администрация (без териториалните й звена), в областните администрации, в Националната агенция за приходите и в администрацията на Столичната община;
2. длъжността "главен експерт" е свързана с разработването на експертни анализи и изготвянето на становища по важни проблеми от дейността на администрацията и отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване; главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения;
3. длъжността "старши експерт" е свързана с обработката на преписки, изготвянето на анализи и предложения, засягащи дейността на съответната администрация и гражданите, поддържането на регистри и бази данни, с осъществяването на дейности, свързани с правомощията на органа на държавна власт като ръководител на съответната администрация; старшият експерт носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността;
4. длъжността "младши експерт" е свързана с подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията; младшите експерти могат да осъществяват дейности по административното обслужване;
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г.) длъжността "държавен инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството, изискващи голям професионален опит в съответната област на дейност, с изготвянето на анализи и предложения във връзка с контролната дейност; държавният инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си във връзка с осъществяването на контролната дейност; длъжността се използва в централната администрация, в областните администрации, в Националната агенция за приходите и за инспекторите по чл. 127, ал. 2 от Закона за държавния служител;
6. длъжността "главен инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица и с изготвянето на анализи и отчети във връзка с контролната дейност; главният инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си в изпълнение на длъжността;
7. длъжността "старши инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица; старшият инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове;
8. длъжността "младши инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната дейност; младшият инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Длъжността "стажант-аташе в Министерството на външните работи" е свързана с оказване на съдействие и подпомагане на по-високите длъжностни нива в дипломатическата служба чрез събиране и систематизиране на информация, проучване и обобщаване на различни практики; придобиване на начален опит и познания в дипломатическата служба.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) (1) Длъжността "правителствен агент" се ползва в Министерството на правосъдието, като е свързана с осъществяването на процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), с подготвянето на проекти на спогодби и с осъществяването на действия, свързани с изпълнението на влезли в сила решения на ЕСПЧ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Длъжността "правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи" се ползва в Министерството на външните работи и е свързана с осъществяването на процесуално представителство на Република България пред съдебните институции на Европейския съюз, с осъществяването на действия, свързани с организирането и подготовката на позиция по всяко дело, по което Република България е страна или има правен интерес, както и на действия, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на съдебните институции на Европейския съюз.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) Длъжностите "главен архитект" и "главен инженер" са свързани с осъществяването на определени с нормативен акт функции в общинската администрация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) Длъжността "юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавна власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) Длъжността "счетоводител" е свързана с осъществяването на определени с нормативни актове функции по счетоводната дейност и отчетност в съответната администрация.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжностите "юрисконсулт" и "счетоводител" се степенуват в 3 групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността "правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи" се степенува в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен правителствен процесуален агент, старши правителствен процесуален агент и правителствен процесуален агент, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) (1) Длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми" подпомага управлението на помощта от оперативните програми на Европейския съюз, Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и други европейски програми.
(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с предоставянето на специфична експертиза при управление на проектите, съфинансирани от програмите, както и при изготвянето, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмите.
(3) В зависимост от възложените задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми" се степенува в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност.
(4) Длъжността по ал. 1 може да се ползва във:
1. административните структури, които изпълняват функциите по управление, мониторинг и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд, в т. ч. Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитния орган, управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми на Европейския съюз и Отговорния орган по Европейския интеграционен фонд (ЕИФ);
2. Националното координационно звено по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, Националното координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Националното координационно звено по Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", Централния съкровищен орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
3. административните звена в конкретните бенефициенти на Оперативна програма "Транспорт".
(5) Длъжността по ал. 1 се заема по трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма по ал. 1.
(6) Длъжността по ал. 1 може да бъде заемана за срок до приключване на съответната програма или до изчерпване на средствата по техническата й помощ.
(7) Необходимите щатни бройки за заемане на длъжността по ал. 1, техните функции и източникът на финансиране се определят с устройствените правилници на съответните администрации.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Експертните длъжности със спомагателни функции са посочени в раздел "В" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност, както и на служители, заемащи длъжности в по-високи длъжностни нива в съответната администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността "специалист" има 3 групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се има предвид следното:
1. длъжността "главен специалист" е свързана с техническата обработка на преписките, практическото прилагане на законодателството, систематизирането на информация и административно обслужване; главният специалист носи пряка отговорност за действията си в изпълнение на длъжността и осигурява професионални съвети на младшите специалисти;
2. длъжността "старши специалист" е свързана с техническата обработка на преписките, практическото прилагане на законодателството, систематизирането на информация и административно обслужване;
3. длъжността "младши специалист" е свързана с изпълнението на общи спомагателни функции, с набирането и обработването на информация, регистрирането на преписки и административно обслужване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Длъжността "технически сътрудник" е свързана с техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавна власт или на служител на ръководна длъжност, както и с извършването на конкретни експертни дейности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., настояща ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Техническите длъжности са посочени в раздел "Г" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано с техническото обслужване и подпомагане на дейността на администрацията и/или на други служители.
(2) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимата за тяхното изпълнение професионална квалификация и/или обща подготовка може да се използват уточняващи наименования, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, градинар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) (1) Териториалните звена на министерствата и на администрациите от първо ниво, които извършват дейност на територията на една или повече области, ползват длъжности от длъжностните нива за второ ниво администрации.
(2) Териториалните звена на министерствата и на администрациите от първо и второ ниво, които извършват дейност на територията на една или повече общини, ползват длъжности от длъжностните нива за общината, в която е седалището на териториалното звено, в зависимост от броя на населението й.
(3) Териториалните звена на администрациите от второ ниво, които извършват дейност на територията на една или повече области, ползват длъжности за общини с население над 50 000 души.

Глава трета.
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ И НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ


Чл. 11. (1) Ръководителят на администрацията утвърждава длъжностно разписание по образец съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) В длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се използват в администрацията, при спазване на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, разпоредбите на наредбата и специфичните изисквания, определени с нормативен акт.
(3) Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите по образец съгласно приложение № 2.


Чл. 12. (1) При разработването и утвърждаването на длъжностното разписание задължително се спазват следните нормативи за численост на персонала по длъжности:
1. числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да надвишава 20 на сто от определената обща численост, като в общата численост на администрацията не се включват изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации - и кметските наместници;
2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) числеността на лицата, заемащи длъжностите "държавен експерт" и "държавен инспектор" в администрацията, включително в инспекторатите, не може да надвишава 25 на сто от експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в администрацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) числеността на персонала в централните администрации, с изключение на администрациите на Народното събрание, Президента и на Министерския съвет, е, както следва:
а) кабинет на министър - до 5 на сто от общата численост на персонала;
б) обща администрация - до 30 на сто от общата численост на персонала, съответно до 35 на сто за администрациите, които не образуват кабинети на министър;
в) специализирана администрация - не по-малко от 60 на сто от общата численост на персонала;
4. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2004 г.)
5. числеността на персонала в специализираната администрация в общинските администрации е до 70 на сто от общата численост на персонала;
6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) в специализираната администрация видът и броят на звената се определят при спазване на следните нормативи за численост:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г.) дирекция - не по-малко от 8 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50 000 души - не по-малко от 6 щатни бройки;
б) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г.) отдел - не по-малко от 4 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50 000 души - не по-малко от 3 щатни бройки;
в) сектор - не по-малко от 3 щатни бройки;
7. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) за главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията и за генералните дирекции по чл. 5а от Закона за дипломатическата служба не се прилагат нормативи за числен състав;
8. инспекторатите се организират на пряко подчинение на съответния министър или председател на държавна агенция в рамките на утвърдената с устройствения правилник численост;
9. в администрацията на държавните комисии по чл. 50 и на агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията общата администрация се организира в една дирекция, когато общата численост на персонала е до 50 души, а за специализираната администрация се спазват нормативите по т. 6;
10. при численост на персонала под 10 щатни бройки администрациите на общините могат да се организират в една дирекция, която се ръководи пряко от секретаря на общината.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Алинея 1, т. 1 не се прилага за Министерството на земеделието и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага за администрациите на Народното събрание, Президента и на Министерския съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Алинея 1, т. 3 букви "б" и "в" не се прилагат за Министерството на външните работи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Администрациите на Народното събрание, на Президента на Република България и на Министерския съвет могат да ползват длъжността "младши експерт" за срок до 3 години от влизането в сила на наредбата като длъжност от длъжностно ниво Б5 съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Длъжността може да бъде заемана само от служители, които към датата на влизане в сила на наредбата са назначени на такива длъжности по служебно или по трудово правоотношение.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)


§ 2. Наименованията на длъжностите на държавните служители - граждански лица, в Министерството на вътрешните работи се определят от министъра на вътрешните работи.


§ 3. Наименованията на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение, в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието се определят от министъра на правосъдието.


§ 4. Длъжностите за граждански лица от Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)


§ 5. (1) Използването на други наименования на длъжностите в администрацията е допустимо само ако е предвидено в специален закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.) Определянето на наименованията на длъжностите и посочването им в съответното длъжностно ниво, установено с Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се извършват с акт на органа на държавна власт съгласувано с министъра на финансите и с министър-председателя или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Използването на наименования на специфични длъжности в администрацията на Народното събрание и в администрацията на Президента и определянето им в съответното длъжностно ниво се извършва от председателя на Народното събрание и от Президента съгласувано с министъра на финансите и с министър-председателя или упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Размерите на основните заплати на специфичните длъжности, определени по реда на ал. 2 и 3, се определят съгласно минималните и максималните размери, посочени за съответното длъжностно ниво.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 20 МАЙ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2004 Г.)

§ 6. Параграф 1, т. 2, буква "в" и т. 5 влизат в сила от 1 април 2004 г., а § 2, 3 и 4 влизат в сила от 5 март 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2009 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 22 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2009 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 14 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

§ 2. В Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 58 и 74 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. В наименованието и навсякъде в наредбата, с изключение на § 1 от преходните и заключителните разпоредби, думите "Единния класификатор" и абревиатурата "ЕКДА" се заменят съответно с "Класификатор" и "КДА".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 14 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

§ 3. Служителите, които до влизането в сила на Класификатора на длъжностите в администрацията са изпълнявали длъжността "главен експерт" по служебно правоотношение в дирекция "Социално подпомагане" в Агенцията за социално подпомагане, се преназначават на длъжността "главен социален работник". При преназначаването размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителите се запазва.


§ 4. (1) Служителите, заемащи длъжностите "съветник" и "държавен експерт" съгласно отменения Единен класификатор на длъжностите в администрацията, които не са предвидени за съответната администрация в Класификатора на длъжностите в администрацията и в наредбата за прилагането му, се преназначават при условията и по реда на Закона за държавния служител, както следва:
1. от длъжността "съветник" на длъжността "държавен експерт";
2. от длъжността "държавен експерт" на длъжността "главен експерт".
(2) Служителите, заемащи длъжността "съветник" в дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет, се преназначават на длъжността "правен съветник".
(3) При преназначаването по ал. 1 и 2 размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителите се запазва.


§ 5. (1) Ръководителите на администрации:
1. в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението утвърждават или правят предложения за промени в устройствените актове пред съответните органи;
2. в срок до 10 дни от приемането на измененията в устройствените актове по т. 1 утвърждават промени в длъжностните разписания в съответствие с нормативите за численост съгласно чл. 12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.
(2) Кметовете на общини в срок до три месеца от влизането в сила на постановлението да предложат на общинските съвети за одобряване общата численост и структурата на съответната общинска администрация и да утвърдят необходимите промени в устройствените правилници на съответната общинска администрация.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Постановлението влиза в сила от 15 март 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2012 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 15 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 8 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 15 март 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

(Изм. ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)


УТВЪРЖДАВАМ:
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
на .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в сила от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Структур- Численост Длъж- ПМС Прило- Поре- Вид пра- Код Минимални изисквания Основна месечна Забе-
по ни звена и на пер- ностно жение ден воотно- по за заемане на длъжността заплата (в лв.) лежка
ред длъжност- сонала ниво от   номер шение НКП образо- ранг професи- други мини- макси-  
  ни наиме- (брой) ЕКДА           вателна   онален   мална мална  
  нования               степен   опит        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
А. Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател, министър или областен управител
1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Б. Обща администрация
1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В. Специализирана администрация
1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Г. Други
1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
Численост на персонала общо ................ бр.
в т.ч.  
Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател,  
министър или областен управител ................ бр.
обща администрация ................ бр.
специализирана администрация ................ бр.
други ................ бр.
Ръководител "Човешки ресурси": Главен счетоводител:
   


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)


ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
на .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Структурни Име, Образо- Длъж- ПМС Прило- Поре- Вид Код Основно месечно Допълнителни Брутна
по звена и презиме, вателна ностно жение ден пра- по възнаграждение (в лв.) възнаграждения месеч-
ред длъжност- фамилия степен ниво   номер во НКП мини- макси- индиви- продължи- други на зап-
  ни наиме-     от       от-   мална мална дуална телна работа (в лв.) лата
  нования     ЕКДА       но-   основ- основ- основ- (прослужено   (в лв.)
                ше-   на ме- на ме- на ме- време)    
                ние   сечна сечна сечна % сума    
                    заплата заплата заплата   (в лв.)    
                    за длъж- за длъж-          
                    ността ността          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 
 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
 
1. Численост на персонала - общо бр.
  (утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период) бр.
  в т.ч.:  
1.1. Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател, министър или областен управител бр.
1.1.1. в т.ч. заместник-министри или заместник областни управители бр.
1.2. Областен управител бр.
1.3. Кмет на община (кметство) бр.
1.4. Кметски наместник бр.
1.5. Останал персонал бр.
2. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)  
3. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)  
Ръководител на звено "Човешки ресурси": Главен счетоводител:
Дата:  
   


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума