навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Приета с ПМС № 35 от 20.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., отм. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г., отм. ДВ. бр.38 от 23 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Материята е преуредена - виж Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия - ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., в сила от 05.04.2013 г.

Изрично отменена с § 1, т. 3 от Постановление № 91 от 15 април 2013 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 38 от 19 април 2013 г., в сила от 05.04.2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) С наредбата се определят методите за регулиране на цените на електрическата енергия, правилата за тяхното образуване или определяне и изменяне, редът за предоставяне на информация за внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване или определяне на цените.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) С наредбата се определя начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи, както и на разходите, произтичащи от задължения към обществото по Закона за енергетиката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) С наредбата се определят критериите за определяне на добавките при преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) С наредбата се определят условията и редът за образуване на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, и на цените по чл. 31, ал. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) в случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) С наредбата се определят условията и редът за заплащане на цените за пренос на количествата електрическа енергия, постъпили в електропреносната мрежа или потребени от мрежата, както и цените за достъп до електропреносната мрежа.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) По реда на наредбата се регулират цените, по които:
1. (Отменена от 01.07.2007 г.) производителите продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или на обществените снабдители;
2. (Отменена от 01.07.2007 г.) общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители и на потребители, присъединени към преносната мрежа;
3. (В сила от 01.07.2007 г.) производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката продават електрическа енергия на крайните снабдители и/или на обществения доставчик;
4. (В сила от 01.07.2007 г.) общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената на основание чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката електрическа енергия;
5. (Отменена от 01.07.2007 г.) обществените снабдители продават електрическа енергия на потребители, присъединени към съответните разпределителни мрежи, или на други обществени снабдители;
6. (В сила от 01.07.2007 г.) крайните снабдители продават електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв.;
7. производителите и преносното предприятие, съответно общественият доставчик и разпределителните предприятия, продават, съответно купуват, електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по преноса, съответно по разпределението;
8. се заплаща за пренос на електрическа енергия през съответните електропреносна и/или електроразпределителни мрежи, с изключение на цените за транзитен пренос;
9. се осъществява присъединяване към електропреносната и/или електроразпределителните мрежи;
10. се заплаща за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) За осъществяване на правомощията си по ценовото регулиране Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", извършва текущо наблюдение върху дейността на енергийните предприятия и регулаторни прегледи.
(2) Текущото наблюдение от комисията върху дейността на енергийните предприятия включва анализ и оценка на информацията за отчетните им резултати по време на текущия ценови период, представена съгласно индивидуални и/или общи указания за всички лицензианти, в т.ч.:
1. анализ и оценка на отчетното общо финансово състояние на енергийното предприятие;
2. анализ и оценка на прогнозните технически и икономически показатели, утвърдени в цените, и отчетените за периода;
3. анализ и оценка на постигнатите показатели за качество;
4. регулаторен одит, по решение на комисията, за прилагането на правилата по чл. 5, включително финансовите резултати от регулираната дейност.
(3) Регулаторните прегледи включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от енергийните предприятия, производителите, обществения доставчик, преносното предприятие, електроенергийния системен оператор, крайните снабдители и разпределителните предприятия;
2. утвърждаване на:
а) прогнозните необходими приходи и цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи за дейностите по съответните лицензии и възвръщаемост на капитала;
б) продължителността на регулаторния период при регулиране чрез стимули, както и стойностите на ценообразуващите елементи, въз основа на които енергийните предприятия предлагат за утвърждаване цени за следващ ценови период в рамките на регулаторния период.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) "Норма на възвръщаемост на капитала" с регулаторен период не по-кратък от една година, при който комисията след регулаторен преглед утвърждава цени въз основа на утвърдени необходими приходи, включващи прогнозни икономически обосновани разходи и възвръщаемост, както и прогнозни количества; следващ регулаторен преглед се извършва по указания на комисията или по заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и действителните разходи и/или възвръщаемост в зависимост от резултатите по чл. 3, ал. 2; по време на регулаторния период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) регулиране чрез стимули с регулаторен период от 2 до 5 години:
а) "Горна граница на цени", при който комисията утвърждава цени на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с индекс на инфлация за предходен отчетен период съобразно нейното влияние върху утвърдените разходи и с коефициент за подобряване на ефективността "Х" за съответната година от регулаторния период;
б) "Горна граница на приходи", при който комисията утвърждава необходимите приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с индекс на инфлация за предходен отчетен период съобразно нейното влияние върху утвърдените разходи с коефициент за подобряване на ефективността "Х" за съответната година от регулаторния период и с фактор Z; фактор Z представлява абсолютната стойност на разликата между прогнозни и отчетени разходи за предишен ценови период; в случаите, когато прогнозните разходи са по-високи от отчетените, необходимите приходи се намаляват за следващия ценови период, и обратно - когато отчетените разходи са по-високи от прогнозните, необходимите приходи се увеличават с тази сума за следващия ценови период; корекцията със Z се прави само за разлики в разходите за покупка и продажба на електрическа енергия, както и за разлика в разходи, предизвикани от промяна в броя на потребителите.
(2) В допълнение към методите по ал. 1, т. 2 комисията прилага показатели въз основа на изпълнението (качество на енергията, качество на обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се коригират с изпълнението на определените от комисията целеви показатели и разликата между прогнозните и реализираните инвестиции. Необходимите приходи се намаляват в съответствие с разликата между отчетеното неизпълнение на целевите показатели за качество и допустимото отклонение съгласно методика, утвърдена от комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Комисията определя цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, в т. ч. от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MВт, и по комбиниран начин от всяка централа на производителя за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като определя преференциални цени за тази енергия.


Чл. 5. (1) Счетоводството на енергийните предприятия се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) За целите на регулирането енергийните предприятия водят счетоводна отчетност съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката.
(3) Правилата за осъществяването на счетоводната отчетност за целите на регулирането се приемат с решение на комисията.
(4) Правилата по ал. 3 представляват Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, която осигурява стандартизиран подход в счетоводната система на енергийните предприятия.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Формата и съдържанието на финансовите отчети за регулаторни цели са неразделна част от ЕССО.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.)
(7) Финансовите отчети за регулаторни цели се придружават от доклади и допълнителна информация, показваща спазването на всички разпоредби на наредбата, както и на показателите за изпълнението, свързани с качеството на услугите.
(8) Комисията дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването.
(9) Правилата се изменят по инициатива на комисията или по предложение на енергийните предприятия.
(10) Правилата се прилагат от началото на календарната година, следваща датата на приемането им или на тяхното изменение.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Комисията може да утвърждава регулираните по наредбата цени по компоненти според дадени от нея указания:
1. цена за енергия в левове за мегаватчас или неговите производни;
2. цена за мощност/разполагаемост в левове за мегават/мегават по час или техните производни;
3. други компоненти в зависимост от структурата на разходите.
(2) Комисията може да утвърждава общи цени за услугите, които включват като свои компоненти две или повече услуги с регулирани цени.
(3) Цените за присъединяване към мрежите могат да бъдат посочвани в левове в зависимост от заявената мощност, ниво на напрежение или други показатели.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Общественият доставчик и крайните снабдители могат да прилагат по-ниски от утвърдените или определените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между групите потребители.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) Ползвателите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече, разпределителните предприятия и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.
(2) Факторът на мощността и надбавката по ал. 1 се определят за всяка точка на търговско измерване поотделно.
(3) Количеството използвана реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката по ал. 1, е положителната разлика между количеството използвана реактивна електрическа енергия и произведението на количеството използвана активна електрическа енергия и коефициент, съответстващ на фактор на мощността 0,9, съгласно формулата:
Ер пл = Ер изп - 0,49.Еа изп,
където:
Ер пл е количеството реактивна електрическа енергия, за което са заплаща санкцията, кВАрч;
Ер изп - количеството използвана реактивна електрическа енергия от ползвателя, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване, кВАрч;
0,49 - коефициентът, съответстващ на фактор на мощността - косинус "фи", равен на 0,9;
Еа изп - количеството използвана активна електрическа енергия от ползвателя, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване на активна електрическа енергия, кВтч.
(4) Ползвателите по ал. 1 заплащат надбавката за използваното количество реактивна електрическа енергия (Ер пл), определена по реда на ал. 3, по цена за 1 кВАрч, равна на 12 на сто от базисната цена за 1 кВтч активна електрическа енергия.
(5) Ползвателите по ал. 1 заплащат надбавка за отдаденото през съответния календарен месец количество реактивна електрическа енергия, определено по показанията на средствата за търговско измерване, на цена за 1 кВАрч, равна на базисната цена за 1 кВтч активна електрическа енергия.
(6) Потребителите и производителите на електрическа енергия по ал. 1 заплащат надбавката на съответното разпределително предприятие в случаите, когато са присъединени към електроразпределителната мрежа, съответно на електроенергийния системен оператор, когато са присъединени към преносната мрежа.
(7) Разпределителните предприятия на електрическа енергия заплащат надбавката по ал. 4 и 5 на електроенергийния системен оператор ежемесечно не по-късно от 10-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(8) Когато ползвателите по ал. 1 произвеждат електрическа енергия от възобновяеми източници и могат да предоставят мрежови услуги, заплащането на отдаваната и използваната реактивна електрическа енергия се урежда съгласно сключен договор с мрежовия оператор.
(9) Измерването на количеството реактивна електрическа енергия се извършва по начините, определени в Правилата за измерване на количествата електрическа енергия по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2007 г.).


Чл. 8. (1) Комисията определя показатели за качество на енергията и качество на обслужването за всяка лицензионна дейност и техните годишни целеви нива.
(2) Показателите за качество на енергията и за качество на обслужването са елементи от лицензията.
(3) За целите на ценовото регулиране постигането на всеки от целевите показатели е мярка за цялостното изпълнение на лицензионната дейност от енергийното предприятие.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) За гарантиране интересите на потребителите комисията коригира необходимите приходи на енергийното предприятие за всеки ценови период от регулаторния период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за качество на обслужването през предходната година.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) В случай че за даден ценови период средното изпълнение на показателите за качеството на енергията и за качество на обслужването от енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното ниво на изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи за следващия ценови период по методика, утвърдена от комисията.

Глава втора.
ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Ценообразуващи елементи


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., предишен текст на чл. 10, изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията, с изключение на дейностите по обществена доставка и крайно снабдяване с електрическа енергия, включват икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала по следната формула:
НП = Р + (РБА . НВ),
където:
НП са необходимите годишни приходи;
Р - утвърдените годишни разходи за дейността по лицензията;
РБА - утвърдената регулаторна база на активите;
НВ - нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 01.07.2013 г.) Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за дейностите по лицензията за обществена доставка и лицензията за крайно снабдяване с електрическа енергия включват надценка за дейността в размер до 5 на сто от средната покупна цена за енергия на дружеството съгласно указания на комисията.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Видовете разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност и могат да бъдат включени в необходимите приходи, се определят с указанията по чл. 5, ал. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Комисията утвърждава прогнозен размер на разходите по ал. 1, като преценява тяхната икономическа обоснованост въз основа на представените от енергийното предприятие доказателства по чл. 11, ал. 3, на сравнителни анализи при използване на данни от националната и международната практика и като взема предвид резултатите от текущото наблюдение при отчитане принципите на регулирането по Закона за енергетиката.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Комисията изисква от енергийното предприятие да представи обосновка и доказателства за всички или за отделни разходи, както и за връзката им с изпълнението на условията по лицензията.
(4) Извън разходите по ал. 1 цените могат да включват признати от комисията невъзстановяеми разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходи, произтичащи от изпълнението на задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) За целите на ценовото регулиране комисията не включва в утвърдените прогнозни разходи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) разходи, свързани с продажба на енергия по свободно договорени цени;
2. разходи, които не са свързани с извършването на лицензионната дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) разходи, за които комисията обосновано приеме, че не са в интерес на потребителите, или разходи, които не са необходими за изпълнение на лицензионната дейност;
4. данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата;
5. санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) надбавката, дължима по чл. 7.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Комисията признава като невъзстановяеми разходите, за които е установила безспорно, че произтичат от извършени инвестиции или сключени сделки до влизането в сила на Закона за енергетиката и не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар. Тези разходи се компенсират чрез цените на всички потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Общият размер на признатите от комисията невъзстановяеми разходи се включва като добавка към необходимите годишни приходи на преносното предприятие в утвърдената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа.
(3) Разходите по ал. 2 се възстановяват като част от стойността на услугата от всички потребители на електрическа енергия въз основа на тяхното измерено потребление в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.
(4) В случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват различен от прогнозния размер приходи за покриване на признатите невъзстановяеми разходи, разликата се отразява в утвърдените необходими приходи на енергийното предприятие за следващия ценови период.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Признатите от комисията разходи на енергийните предприятия, произтичащи от наложени им задължения към обществото, се компенсират чрез цените, които заплащат всички потребители.
(2) Общият размер на признатите от комисията разходи, свързани със задължения към обществото, се включва в необходимите годишни приходи на преносното предприятие в утвърдената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа.
(3) Разходите по ал. 2 се възстановяват като част от стойността на услугата от всички потребители на електрическа енергия въз основа на тяхното измерено потребление.
(4) В случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват различен от прогнозния размер приходи за покриване на разходите, свързани със задължения към обществото, разликата се отразява в признатите необходими приходи на енергийното предприятие за следващия ценови период.
(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото на съответните енергийни предприятия, и механизмът, по който тези разходи се установяват по размер и се възстановяват на енергийните предприятия, които са ги претърпели, се определят в методика, утвърдена от комисията.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, и се изчислява по следната формула:
РБА = А - Ф - Ам + ОК + И,
където:
РБА е регулаторната база на активите;
А - признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот, определена на базата на цената на придобиването им;
Ф - стойността на активите, които са придобити по безвъзмезден начин;
Ам - амортизацията, определена за регулаторни цели, за периода на използване на възмездно придобитите активи за извършване на лицензионната дейност;
ОК - необходимият оборотен капитал;
И - прогнозният среден размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, в случаите на регулиране по чл. 4, ал. 1, т. 2.


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Определената от комисията норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на прогнозната средно претеглена цена на капитала (СПЦК). Средно претеглената цена на капитала е определената от комисията норма на възвръщаемост на привлечения и на собствения капитал на енергийното предприятие, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в определената целева структура на капитала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като норма преди данъчно облагане по следната формула:

,

където:
НВ - норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;
ДСК - дял на собствения капитал в общия капитал;
НВСК - норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;
ДС - корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, %;
ДПК - дял на привлечения капитал в общия капитал;
НВПК - норма на възвръщаемост на привлечения капитал, която е в съответствие с пазарната норма.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Комисията утвърждава прогнозните количества за целите на ценообразуването, включително произведена или пренесена електрическа енергия, разполагаемост или консумирана мощност, въз основа на оценка на прогнозния електроенергиен баланс, представен от електроенергийния системен оператор по реда, предвиден в Правилата за управление на електроенергийната система и на прогнозните количества, представени от енергийните предприятия в съответствие с указанията по чл. 5, ал. 8.

Раздел II.
Разпределяне на необходимите приходи по групи потребители. Тарифни структури (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от комисията различни тарифни структури по групи потребители, отразяващи разпределените необходими приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.
(2) Групите потребители се утвърждават от комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак.
(3) Цените от тарифната структура могат да включват следните компоненти: цена за енергия, цена за мощност и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Комисията може да определя часови, сезонни и други тарифни структури за групите потребители по чл. 16, ал. 2 въз основа на техническа и икономическа обоснованост с оглед баланса на електрическите мощности.
(2) Методите на ценово регулиране чрез стимули се прилагат и към отделните цени от тарифните структури по ал. 1.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)

Раздел III.
Образуване на цени. Заплащане на цени за пренос и за достъп до електропреносната мрежа (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Цените на електрическата енергия, продавана от производители на обществения доставчик, на крайните снабдители или на преносното предприятие за компенсиране на технологичните разходи по преноса, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 10 и на прогнозното количество нетна електрическа енергия.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цената може да включва компонентите: цена за мощност, цена за енергия, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията по чл. 5, ал. 8.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цените на производители с дългосрочни договори за продажба на електрическа енергия и разполагаемост, се образуват в съответствие с условията на дългосрочните договори, одобрени от комисията.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, се определят, като се вземат предвид следните ценообразуващи фактори:
1. инвестиционните разходи;
2. нормата на възвръщаемост;
3. структурата на капитала и на инвестицията;
4. производителността на инсталацията според вида на технологията и използваните ресурси;
5. разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда;
6. разходите за суровини за производство на енергия;
7. разходите за горива за транспорта;
8. разходите за труд и работна заплата;
9. другите експлоатационни разходи.
(2) При определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, се използват стойности на посочените в ал. 1 ценообразуващи фактори, които комисията определя на основата на официални източници и на международния опит и коригирани в съответствие със специфичните за Република България обстоятелства.
(3) При определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници по чл. 32, ал. 1 ЗЕВИ, с изключение на цените на електрическата енергия, произведена от биомаса, в размера на експлоатационните разходи се включва прогнозен процент инфлация за целия период на задължително изкупуване на електрическата енергия, определен съгласно официални източници.
(4) Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, се определят така, че настоящата стойност на признатите от комисията приходи от продажба на електрическа енергия да бъде равна на настоящата стойност на определените от комисията необходими приходи за целия период на задължително изкупуване.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) Определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, се извършва по видове възобновяеми източници, като се отчитат характеристиките на съответните технологии.
(2) При определяне на преференциалните цени на електрическата енергия се прилагат следните критерии, валидни за всички възобновяеми източници:
1. видът на възобновяемия източник;
2. наличният ресурс на първичния енергиен източник;
3. видът на технологията;
4. големината на инсталираната мощност на обекта;
5. мястото и начинът на монтиране на съоръженията.
(3) При определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от биомаса, когато се използват технологии за термична газификация, цената не може да бъде по-ниска от 30 на сто над преференциалната цена, определена за електрическата енергия, произведена от биомаса от отпадна дървесина и от други източници чрез технологии за пряко изгаряне с комбиниран цикъл.


Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, цената се определя, като преференциалната цена на електрическата енергия за съответната технология се коригира по начин, който да отразява влиянието на одобрените по съответната схема за подпомагане средства.
(2) Цените по ал. 1 се определят, като стойността на регулаторната база на активите на преференциалните цени се намаляват пропорционално със стойността на инвестициите, одобрени за финансиране със средства от национална или европейска схема за подпомагане.
(3) Липсата на заявление за подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане се удостоверява пред обществения доставчик или крайните снабдители с декларация с нотариално заверено съдържание към датата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници.
(4) Наличието на заявление за подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане се удостоверява пред обществения доставчик или крайните снабдители с декларация с нотариално заверено съдържание към датата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници. В случай че подаденото заявление за финансиране на проекта бъде одобрено, в 7-дневен срок от одобряването пред обществения доставчик или крайните снабдители се предоставят доказателства за степента на одобреното финансиране.
(5) В случай че към датата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници производителят е декларирал липса на заявление за подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане на инвестицията, а впоследствие получи финансиране, в 7-дневен срок от одобряването пред обществения доставчик или крайните снабдители се предоставят доказателства за степента на одобреното финансиране.
(6) Обстоятелствата, свързани с наличие на подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане на инвестицията, се удостоверяват пред обществения доставчик или крайните снабдители, като към датата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници се предоставят доказателства за степента на одобреното финансиране на проекта.


Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) Преференциалната цена на електрическата енергия от възобновяеми източници се определя за целия срок на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 ЗЕВИ, като след изтичането на този срок преференции за цените не се предоставят.
(2) Комисията ежегодно до 30 юни актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, с коефициент, който отразява изменението на стойността на ценообразуващите елементи по чл. 19а, ал. 1, т. 6 - 8.
(3) Коефициентът, отразяващ изменението на стойността на ценообразуващите елементи по чл. 19а, ал. 1, т. 6 - 8, се определя като произведение от:
1. изменението на разходите за суровина за производство на електрическа енергия от биомаса, на разходите за горива за транспорта, необходими за доставка на суровината за производство на електрическа енергия, и на разходите за труд и работна заплата, необходими за добиването и обработката на суровината и за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, изразено в проценти, и
2. дела на съответния ценообразуващ елемент от общите разходи, изразен в проценти.
(4) Процентът на изменение на разходите за суровините за производство на електрическа енергия от биомаса се определя от комисията, като се вземат предвид определените и обявени от министъра на земеделието и храните годишни индекси за изменение на цените на тези суровини.
(5) Процентът на изменение на разходите за горива за транспорта се определя въз основа на средната пазарна цена на съответния ценообразуващ елемент за предходната отчетна година.
(6) Процентът на изменение на разходите за труд и работна заплата се определя въз основа на данните от Националния статистически институт за изменението на средната работна заплата за предходната календарна година.


чл. 19д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г., предишен чл. 19б - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) (1) Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, се определя съобразно приети от комисията указания на база индивидуалните разходи за производство и добавка по групи производители.
(2) Групите производители и добавките за всяка от тях се определят от комисията по следните критерии:
1. преобладаващ характер на основния топлинен товар - за технологични нужди или за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване;
2. вид на използваното гориво;
3. технология на комбинираното производство;
4. мощност на централата/инсталацията.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Цените при продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на крайните снабдители, на разпределителните предприятия за компенсиране на технологичните разходи по разпределение и до 1 юли 2007 г. на потребители, присъединени към преносната мрежа, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 10 и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия за съответния регулаторен или ценови период.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цените могат да включват компонентите: цена за мощност, цена за енергия, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цената за пренос на електрическа енергия по електропреносната мрежа, заплащана от всички ползватели, се образува въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 10 и утвърденото прогнозно количество пренесена електрическа енергия за съответния регулаторен или ценови период.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цената може да включва компонентите: цена за мощност, цена за енергия, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Преносното предприятие възстановява чрез цената за пренос определените от комисията технологични разходи по преноса на електрическа енергия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Потребителите, присъединени към преносната мрежа, и ползвателите на преносната мрежа, които осъществяват износ на електрическа енергия, заплащат цената за пренос на преносното предприятие.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Цената за достъп до електропреносната мрежа, заплащана от всички ползватели на мрежата и от потребителите, снабдявани чрез преки електропроводи, се образува въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи на електроенергийния системен оператор съгласно чл. 10 и прогнозното количество сумарна консумирана мощност (почасова) за съответния период.
(2) Цената може да включва компонентите: цена за мощност/разполагаемост, цена за енергия, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията.
(3) Потребителите, присъединени към електропреносната мрежа, потребителите, снабдявани чрез преки електропроводи, и ползвателите на преносната мрежа, които осъществяват износ на електрическа енергия, заплащат цената за достъп до мрежата на електроенергийния системен оператор.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Цените при продажба на електрическа енергия от обществен снабдител на непривилегировани потребители, присъединени към разпределителните мрежи до 30 юни 2007 г., и от крайните снабдители на битовите потребители и предприятията с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., които не са се възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия от 1 юли 2007 г., се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 10 и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия за продажба.
(2) Цените могат да включват компонентите: цена за мощност, цена за енергия, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията по чл. 5, ал. 8.
(3) Необходимите приходи се изменят всяка година от регулаторния период с коефициент за инфлация, намален с коефициент за ефективност и с разлики между прогнозни и действителни показатели за предишни ценови периоди.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Цената за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 10 и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия за разпределение.
(2) Цената може да включва компонентите: цена за мощност, цена за енергия, цена за достъп до разпределителната мрежа, цена за отчитане, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите съгласно указанията на комисията.
(3) Необходимите приходи се изменят всяка година от регулаторния период с коефициент за инфлация, намален с коефициент за ефективност и с разлики между прогнозни и действителни показатели за предишни ценови периоди.
(4) Електроразпределителните предприятия възстановяват чрез цената за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа определените от комисията технологични разходи за съответната разпределителна мрежа.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цените по чл. 20 и 22 ежегодно при доказана необходимост се изменят в съответствие с промените в покупните цени на електрическата енергия.


Чл. 25. (1) Цените за присъединяване на производители са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на преносното или разпределителното предприятие. Ако присъединяването на производител изисква разширение и реконструкция на преносната или разпределителната мрежа, цената за присъединяването му включва и разходите за това разширение и реконструкция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Цената за присъединяване на потребители се определя по групи потребители в зависимост от заявените максимална мощност и ниво на напрежение и съответните признати разходи за групата. Разходите за допълнително оборудване за присъединяване по желание на потребителя се включват в съответната цена за присъединяване за съответната група.
(3) Цените за присъединяване на мрежа на разпределително предприятие към мрежата на преносното предприятие са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на преносното предприятие.


Чл. 26. (Изм., отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Цената за продажба на електрическа енергия между съседни крайни снабдители е равна на продажната цена на обществения доставчик.

Глава трета.
РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Енергийните предприятия подават заявления в комисията по утвърдени от нея образци за утвърждаване на:
1. необходими приходи и цени, както и всички свързани с тях показатели и коефициенти за изменението им по време на регулаторния период;
2. промяна в тарифната структура;
3. изменение на действащи цени;
4. друго, свързано с правомощията на комисията по ценовото регулиране.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават не по-късно от 3 месеца преди изтичането на стария ценови период или влизането в сила на предлаганото изменение на действащи цени и/или тарифни структури.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Заявленията се проверяват за съответствие с изискванията на наредбата в 7-дневен срок от постъпването им.
(2) Когато се установи нередовност на заявлението, на заявителя се изпраща писмено съобщение за отстраняване на нередовностите в указан от комисията срок.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) За извършване на регулаторен преглед по чл. 3, ал. 3 лицензиантите - производители, обществен доставчик, преносно предприятие, електроенергиен системен оператор, крайни снабдители и разпределителни предприятия, към заявлението за утвърждаване на необходими приходи, цени и тарифни структури представят в комисията информация за 12-месечен отчетен период, наречен базисна година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. годишен финансов отчет с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. финансово-счетоводна информация в съответствие с чл. 5, ал. 5, 7 и 8 за базисната година;
3. технико-икономически данни, включително месечни отчети за продажбите през базисната година, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие с указанията на комисията по чл. 5, ал. 8;
4. информация по групи потребители за базисната година, включително брой на потребителите, продажби на енергия, приходи и данни за фактурирането;
5. други данни, които енергийното предприятие счита за необходимо да представи в подкрепа на подаденото заявление или изискани от комисията;
6. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
(3) Документите по ал. 2 се представят в комисията на електронен и на хартиен носител, заверени с подпис и печат на енергийното предприятие.
(4) Енергийните предприятия представят необходимите доказателства за достоверността на данните за информацията по ал. 2 в съответствие с указанията на комисията за образуването на цените по чл. 5, ал. 8.
(5) Със заявленията за утвърждаване на цени енергийните предприятия могат да предявяват искания за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи и на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, като прилагат съответните доказателства, обосноваващи искането им.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Енергийните предприятия, спрямо които комисията прилага метод на регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", могат да подават заявления за изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие.
(2) Към заявленията за изменение на утвърдените цени се прилага необходимата информация за доказване на обстоятелствата по ал. 1.
(3) В случай че изменените по ал. 1 цени оказват влияние върху цени на други енергийни предприятия, комисията може да даде указания на тези предприятия да подадат заявление за изменение на утвърдените им цени. При неизпълнение на указанията комисията може служебно да измени тези цени.
(4) Решението за изменение на цените по ал. 3 не прекъсва регулаторния период.


Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Енергийните предприятия, спрямо които комисията прилага методи на регулиране чрез стимули, подават заявление за утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за втория или следващите ценови периоди от регулаторния период.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 3 месеца преди изтичането на предходния ценови период.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация в съответствие с указанията на комисията по чл. 5, ал. 8.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) В едномесечен срок преди подаване в комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени общественият доставчик на електрическа енергия и крайните снабдители с електрическа енергия оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Комисията в срок до два месеца след представяне на заявленията за утвърждаване и/или изменение на утвърдените цени, съответно за отстраняване на констатираните нередовности, на закрито заседание приема доклад на съответните длъжностни лица, насрочва дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на приетия доклад.
(2) Комисията оповестява доклада, датата и часа за провеждане на открито заседание на страницата си в интернет.
(3) На откритото заседание комисията обсъжда с енергийните предприятия доклада по ал. 1 и определя срок за представяне на становища и писмена обосновка на направените на откритото заседание възражения до 5 дни от датата на откритото заседание.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) В 7-дневен срок от датата на откритото заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема проект на решение и насрочва дата за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, се определят от комисията ежегодно до 30 юни.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) За енергийните предприятия, спрямо които се прилага методът "норма на възвръщаемост на капитала", проектът на решение, съответно решението по чл. 34, ал. 1, съдържа:
1. прогнозните и/или изменените необходими приходи на енергийните предприятия, включващи икономически обосновани разходи за дейностите по съответните лицензии, регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала и съответните цени;
2. прогнозните количества електрическа енергия и/или разполагаемост за следващия ценови период.
(2) В случай че извършените анализ и оценка на представената информация от енергийното предприятие по чл. 28а, ал. 1 и 2 не дават основание за изменение на утвърдените цени, комисията приема проект на решение, съответно решение по чл. 34, ал. 1, с което отказва да измени действащите цени.
(3) В случай че резултатите от текущото наблюдение върху дейността на енергийните предприятия не дават основание за промяна на утвърдените ценообразуващи елементи, комисията приема проект на решение, съответно решение по чл. 34, ал. 1, с което запазва действащите цени.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) За енергийните предприятия, спрямо които се прилагат методите чрез стимули, проектът на решение, съответно решението по чл. 34, ал. 1, съдържа:
1. при започване на нов регулаторен период:
а) продължителността на следващия регулаторен период и нормата на възвръщаемост на капитала;
б) прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за първия ценови период;
в) прогнозните количества електрическа енергия и/или разполагаемост за първия ценови период;
г) цени за първия ценови период, включително по групи потребители и тарифна структура;
2. за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период:
а) стойностите на показателите за корекции в съответствие с изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2;
б) прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за ценовия период в съответствие със стойностите по буква "а";
в) прогнозните количества електрическа енергия и/или разполагаемост за ценовия период;
г) цени за ценовия период, включително по групи потребители и тарифна структура.
(2) В случай че енергийно предприятие е направило искане за утвърждаване на групи потребители и тарифни структури, но не е обосновало искането си в представеното проучване за стойността на услугата по чл. 16, комисията може да откаже утвърждаването им.
(3) В случай че енергийното предприятие не е подало заявление и/или не е представило информацията по чл. 28б, комисията може служебно да утвърди коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период въз основа на данните, с които разполага.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Провеждането на процедура за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката започва с оповестяване проекта на решение на страницата на комисията в интернет.
(2) Комисията обсъжда със заинтересуваните лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката проекта на решение и определя срок за представяне на становища по него не по-кратък от 14 дни от датата на общественото обсъждане.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.)
(3) По преписки, които представляват фактическа и правна сложност, мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.
(4) Комисията публикува решенията по ал. 1, съответно мотивите по ал. 3, на страницата си в интернет в 3-дневен срок от приемането им.


Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) В срок до 7 дни след получаването на решенията за утвърждаване на нови цени общественият доставчик и крайните снабдители публикуват в средствата за масово осведомяване утвърдените им пределни цени, включително цените по тарифните структури, и цените, които ще прилагат по договорите с потребителите през следващия ценови период. В същия срок преносното предприятие, електроенергийният системен оператор и разпределителните предприятия публикуват в средствата за масово осведомяване утвърдените им цени.
(2) Новите цени се прилагат от 1-во число на месеца, следващ публикуването по ал. 1.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно Закона за енергетиката, но извършват сделки по регулирани цени, подават заявления по чл. 27, ал. 1, които се разглеждат от комисията по реда на тази глава.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Базисна година" е предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ внасянето на предложението, за която енергийното предприятие предоставя информация за лицензираната услуга, използвана като основа за определяне на цени.
1а. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) "Базисна цена" е цената, представляваща среднопретеглената прогнозна цена на енергията, произвеждана от кондензационни централи и ВЕЦ над 10 МВт за съответния ценови период.
2. "Електрическа енергия" е активната електрическа енергия.
3. "Реактивна електрическа енергия" е енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време, способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във варчас и неговите производни.
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) "Коефициент за подобряване на ефективността" е целева величина, изразяваща относителното намаляване на разходите на енергийните предприятия за осъществяване на съответната лицензионна дейност.
4а. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) "Необходими годишни приходи за дейностите обществена доставка и крайно снабдяване" са икономически обоснованите приходи и възвръщаемост, необходими на енергийното предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество.
5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) "Необходими приходи" са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и постигане на определената възвръщаемост.
6. "Норма на възвръщаемост на капитала" е възвръщаемост на инвестирания капитал, изразена като процент от този капитал.
6а. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) "Призната стойност на активите" е признатата от комисията стойност на всички активи на енергийното предприятие, които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията.
7. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) "Проучване на стойността за услугата" е проучване на разходите на енергийното предприятие за предоставяне на услугата по лицензията по групи потребители и съпоставка с действителните или прогнозните приходи, получени от всяка група потребители при съществуващите или предлаганите цени.
8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) "Регулаторна база на активите" е стойността на материалните и нематериалните активи, които едновременно се използват и имат полезен живот за предоставянето на услугата по лицензията.
9. "Полезен живот" е срокът, за който комисията приема, че даден актив може да бъде амортизиран.
10. "Регулаторен период" е периодът между два регулаторни прегледа.
11. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) "Структура на капитала" се характеризира от относителните дялове на собствения и на привлечения капитал в общия размер на капитала на енергийното предприятие.
12. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) Средна продажна цена за крайните снабдители е средната цена на електрическата енергия при продажба на стопански и битови потребители за определен период от време, претеглено според относителния дял на потреблението им по съответните тарифни цени в общото потребление.
13. "Тарифна структура" е система от цени при продажба на електрическа енергия или предоставяне на услуга, приходите от които съответстват на необходимите приходи за съответната дейност.
14. "Тарифна цена" е всяка отделна цена от тарифната структура.
15. "Цена за енергия" е цената, чрез която се покриват променливите (зависещи от обема на производството, преноса, разпределението, снабдяването или доставката на електрическа енергия) разходи на енергийното предприятие.
16. "Цена за мощност/разполагаемост" е цената, чрез която се покриват постоянните (независещи от обема на производството, преноса, разпределението, снабдяването или доставката на електрическа енергия) разходи на енергийното предприятие и възвръщаемост на капитала.
17. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.)
18. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г.) "Ценови период" е период, през който цените остават непроменени от комисията - обикновено дванадесет месеца.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. С влизането в сила на наредбата се прилага методът "норма на възвръщаемост на капитала" за цените на всички енергийни предприятия с изключение на преференциалните цени.


§ 3. До 31 декември 2004 г. цените на електрическата енергия за потребителите се привеждат в съответствие с разходите за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия, като се прилагат следните разпоредби:
1. Цените при продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на непривилегировани потребители, присъединени към преносната мрежа, и цените при продажба на електрическа енергия от обществените снабдители на потребители за стопански нужди, присъединени към разпределителните мрежи, са действащите цени.
2. Комисията определя цени на електрическата енергия за битови нужди от обществените снабдители в съответствие с приетия от комисията примерен тригодишен график за изменение на цените за битови нужди.
3. Общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители по индивидуални цени по следната формула:


  ПП - РД - В - РПР
ЦИ = ------------------ ,
  ЕОД

където:
ЦИ е индивидуалната цена на обществен снабдител, лв./МВтч;
ПП са приходите от продажби на потребители, присъединени към съответната разпределителна мрежа, лв.;
РД - разходите за дейността на електроразпределителното предприятие, лв.;
В е възвръщаемостта на капитала, лв.;
РПР са разходите на обществения снабдител за закупуване на енергия по преференциални цени, лв.;
ЕОД е прогнозното количество купена енергия от обществения доставчик, МВтч.
4. Цената при продажба на електрическа енергия между съседни обществени снабдители е равна на средната продажната цена на обществения доставчик, определена по следната формула:

  РЕ - РПП - ПП - ПИЗНОС
ЦСР = ----------------------- ,
  ЕОС

където:
ЦСР е средната продажна цена на обществения доставчик, лв./МВтч;
РЕ са разходите на обществения доставчик за купена електрическа енергия от производители, лв.;
РПП - признатите разходи и възвръщаемост на преносното предприятие, лв.;
ПП - приходите от потребители, присъединени към преносната мрежа, лв.;
ПИЗНОС - приходите от износ съгласно сключени договори, лв.;
ЕОС е електрическата енергия за продажба от обществения доставчик на обществените снабдители, МВтч.


§ 4. От 1 януари 2005 г. се прилага методът на регулиране "Горна граница на приходи" за енергийните предприятия, получили лицензия за разпределение на електрическа енергия и за снабдяване с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи на съответната територия.


§ 5. За останалите енергийни предприятия комисията взема решение за прилагане на методи на регулиране чрез стимули.


§ 6. Комисията приема правилата за счетоводно отчитане по чл. 5 в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.


§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 3 на Закона за енергетиката.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 19 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г.)

§ 47. (1) Когато през ценови период от първия регулаторен период, определен от комисията за дружествата, чиито цени се регулират чрез метода "горна граница на приходи", е извършена промяна на утвърдените им цени, изменение на необходимите им годишни приходи и цени за следващия ценови период не се извършва. В тези случаи следващият ценови период започва да тече от датата на промяната.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато промяната в утвърдените цени е извършена преди влизането в сила на този параграф.


§ 48. Параграф 2 относно чл. 2, т. 1, 2 и 5 и § 32 се отменят от 1 юли 2007 г.


§ 49. Параграф 2 относно чл. 2, т. 3, 4 и 6 влиза в сила от 1 юли 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2012 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "обществените снабдители" и "обществените/" се заличават с изключение на тези в § 3 от преходните и заключителните разпоредби.
2. Думите "възобновяеми енергийни източници" се заменят с "възобновяеми източници".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2012 Г.)

§ 18. Заварените при влизането в сила на постановлението незавършени производства по утвърждаване на цени се довършват по въведените нови правила, като комисията служебно съобразява подадените заявления с тях.


§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, т. 2 относно чл. 10, ал. 2, който влиза в сила от 1 юли 2013 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума