навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г.)

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) С тази наредба се определят минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.
(2) Изискванията и условията по ал. 1 не се отнасят за болни и ранени животни, за които ветеринарен лекар е определил други изисквания и условия.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Собствениците или управителите на зоологически градини и центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни осигуряват за животните по чл. 1, ал. 1 условия за живот, които:
1. удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;
2. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) осигуряват достатъчно пространство за свободно движение и нормално двигателно поведение, съобразено с вида, размера и броя на животните, достъп до вода и храна и допринасят за удължаването на живота на животните;
3. осигуряват нормално анатомично и физиологично развитие;
4. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) гарантират, че животните ще бъдат подслонени съобразно вида и поведението им, като обитаемото пространство се структурира чрез дървета, растителни островчета, хълмове, големи камъни или други пространствени елементи, които да го доближават максимално до естествените условия на живот, характерни за съответния вид, и да предложат максимално разнообразна среда за обитание;
5. гарантират, че на животните няма да бъдат причинявани болка или страдания и няма да доведат до настъпване на аномалии в поведението им;
6. осигуряват максимално разстояние от външни субекти;
7. спомагат за поддържане на нормално физиологично състояние на животните и тяхната репродуктивна способност;
8. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) позволяват максимално удовлетворяване на етологичните нужди на животните, като им предоставят необходимата социална среда и достатъчно лично пространство за всеки индивид;
9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) предотвратяват бягството на животни чрез изграждане на две последователни врати на огражденията за животни и други бариери (електропастири, водни или сухи ровове, огради с подходяща височина и др.), непозволяващи изпускането на животните извън предназначеното за тях ограждение, както и премахване на обекти, които биха подпомогнали възможно бягство.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Собствениците или управителите по ал. 1 осигуряват за животните по чл. 1, ал. 1 следните грижи:
1. снабдяване с храна във форма и качество, отговарящо на изискванията на всеки конкретен биологичен вид;
2. ежедневно осигуряване на прясна храна и вода при съблюдаване на съответните хигиенни изисквания;
3. ежедневен контрол на условията на хранене и отглеждане;
4. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) ежедневен контрол на уредите и системите, осигуряващи необходимите температура, влага и осветление във вътрешните помещения за отглеждане. Животните не трябва да имат пряк допир с отоплителните уреди.
5. поддържане високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи за здравното състояние на животните с цел предотвратяване на заболявания, дисстрес и нараняване.


Чл. 3. (1) Работата по прилагане на изискванията по тази наредба и адаптирането към условията за отглеждане и размножаване на животните се провежда под ръководството на компетентни лица с висше образование и необходимата професионална квалификация в областта на биологията.
(2) Качеството и количеството на храната на животните и организирането на процеса на хранене се определят от специалисти с висше или средно образование и необходимата професионална квалификация в областта на зооинженерството и зоотехниката и съвместно с лицата по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Здравното обслужване на животните се осъществява от ветеринарномедицински специалисти с висше или средно специално образование, като за човекоподобни маймуни се допуска и участие на хуманни лекари.
(4) Лицата, ангажирани с ежедневните грижи за хранене, поене на животните и почистване и дезинфекция на помещенията, в които те са настанени, задължително се инструктират и обучават за работа с диви животни от лицата по ал. 1, 2 и 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) За осъществяване на ветеринарномедицинското обслужване от лицата по ал. 3 зоологическата градина трябва да има:
1. ветеринарна клиника (лечебница) на място, или
2. ветеринарна амбулатория (кабинет) на място и сключен договор с външна ветеринарна клиника (лечебница).

Глава втора.
ОТГЛЕЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ

Раздел I.
Отглеждане на слонове


Чл. 4. При отглеждането на слонове:
1. обитаемите пространства се ограждат:
а) с масивни решетки с височина над 1,80 м при женските и над 2,50 м при мъжките индивиди;
б) с изкопи без вода, с осигурен достъп до тях, като изкопите са достатъчно широки, за да може в тях да се движи възрастен слон;
2. външните съоръжения са върху естествена почва с пясъчни участъци;
3. подовата настилка за оборите може да бъде от различни материали (асфалт, дървени трупчета, сталит и др.), като се отчита тяхната топлинна изолация;
4. в откритата площ се осигуряват стълбове, стволове от дървета и други предмети, нужни за поддържането на кожата на слоновете;
5. да бъде осигурена възможност за къпане.

Раздел II.
Отглеждане на примати


Чл. 5. (1) Приматите се отглеждат по двойки или в групи в зависимост от вида.
(2) Групите от млади мъжкари се отглеждат отделно, за да се избягва контакт на групата с женски индивиди.
(3) Самостоятелно отглеждане на примати се разрешава само в изключителни случаи и за период до една година при:
1. изолация поради заболяване;
2. заплаха за живота на примата от страна на други животни в стадото;
3. настъпване на полова зрелост на млади мъжки индивиди, когато трябва да се отделят от стадото и няма възможност за образуване на друга група;
4. при образуване на нова група.


Чл. 6. (1) Обзавеждането на клетката и волиерата за отглеждане на примати в зависимост от вида им включва някои от следните елементи:
1. вертикални и хоризонтални, дървени, въжени и други типове подвижни и неподвижни конструкции за осигуряване на естественото им поведение, така че да се използва цялото пространство;
2. гнезда за сядане, почивка и раждане, вкл. и за спане на няколко животни едновременно, въжета и мрежи на различни височини;
3. бленди, ниши и други възможности за отстъпление при отглеждане на повече от две животни;
4. естествени елементи на околната среда в подовото покритие и материала за гнезда;
5. растителност и места на слънце и сянка, както и защита от дъжд във външните клетки;
6. покритие на външните помещения от естествени материали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) При външни ограждения, разположени на остров, като гранична зона се предвиждат ивици плитка вода. Водните препятствия се обезопасяват срещу удавяне на животните.
(3) При отглеждането на човекоподобни маймуни се използват решетки, осигурителни стъкла или гладки стени с невъзможна за преодоляване конструкция.

Раздел III.
Отглеждане на хищници и перконоги


Чл. 7. Целогодишно на открито могат да се отглеждат само устойчиви на зимни условия видове хищници, за които се осигуряват предпазващи от бури и ветрове боксове за спане с насипана слама.


Чл. 8. За топлолюбиви видове хищници през студените годишни сезони се осигурят отопляеми вътрешни боксове.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Обзавеждането на вътрешното помещение и волиерата за отглеждане на хищници в зависимост от вида им включва следните елементи:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) ограждения с височина 2,50 м, съоръжени с кльон, монтиран под 45°, изградени върху фундамент, който не позволява прокопаването на дупки в него;
2. при добре катерещи се видове затворена отвсякъде клетка с ограда, с гладки стени, сухи и водни ями с достатъчна височина;
3. ограничителни ровове с издадена напред горна част или електроосигуровка;
4. водни ровове със съответна защита в зависимост от вида на хищника;
5. естествена почва, като при копаещите видове клетките не се засипват с рохкав пясък или чакъл;
6. пясъчна площадка за тоалет;
7. боксове и пещери за спане и раждане, близки до естествените условия за живот на хищника;
8. структуриране на оградения участък с катерушки, стволове от дървета, корени, бали сено, защитени от слънце и дъжд, камъни, скали, възможности за усамотяване и прикритие;
9. достатъчна растителност за съответния хищник;
10. басейни за къпане с размери, съответстващи на изискванията на вида.


Чл. 10. При отглеждането на перконоги:
1. за тюлените големината на бокса е по-голяма от дължината на тялото в легнало положение;
2. басейните за перконогите са с различна дълбочина, включващи плитководни зони;
3. допълнителни басейни се предвиждат за майки с поколението им.

Раздел IV.
Отглеждане на копитни бозайници


Чл. 11. При отглеждането на копитни бозайници:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) обитаемите пространства се ограждат със:
а) решетки или стени с височина 1,30 м - за свине, 1,50 м - за хипопотами, 1,6 м - за коне и биволи, 1,8 до 2,0 м - за антилопи, газели, бизони, зубри, овни и елени, до 2,5 м - за кози;
б) ниски огради за тапири и носорози;
в) ровове с вода или без вода, осигурени срещу прескачането им;
г) ограда без остри ъгли;
2. оборите са:
а) с твърд под, насипан със слама и сено, като при носорозите сламата се насипва само при студена подова настилка;
б) с дървени скари за лежане за тапирите;
в) с топлоизолационно, лесно за измиване подово покритие за хипопотамите;
3. съоръженията на открито имат:
а) основна площ от естествена почва или пясък;
б) чакълести, рохкави и добре укрепени площи за ходене пред обора и в самия него с посипване при необходимост на кварцов пясък за жирафите;
в) неукрепени площи, насипани с пясък, предназначени за лежане и търкаляне;
г) наличие на възможности за къпане както за съоръженията на открито, така и в помещенията на закрито;
д) блато с кал за носорозите, биволите и прасетата;
е) сенчести площи с дървета и постройки за предпазване от силно слънце;
ж) осигурена възможност за поддържане на кожата;
4. в пространството за козите се осигуряват каменни конструкции за катерене;
5. хранилките и поилките се закрепват посредством фундамент в земята, като при жирафите са окачени високо;
6. се осигуряват възможности за отделяне на екземпляри на откритите площи и вътрешните помещения;
7. подстъпите към съоръженията за къпане се снабдяват с рампа или ниски стъпала, а дълбоката част се обезопасява с ограда;
8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)

Раздел V.
Отглеждане на яйцеснасящи и торбести бозайници (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Външното пространство при отглеждането на яйцеснасящи и торбести бозайници отговаря на следните изисквания:
1. да е оградено с бетонна ограда с гладки стени с височина 1,20 м и основа, вкопана в земята на един метър дълбочина, като основата на цялата клетка е от бетон, подсилен с арматура или мрежа, върху който се насипва минимум 1 м пръст, при ехидните и вомбатите;
2. да е оградено с мрежа, решетка или дървена ограда с височина 1 м при кенгуровите плъхове, от 1,8 до 2,0 м при кенгурата, оборудвана отгоре с кльон, монтиран под 45°, или сух ров, като:
а) над мрежата и до нея няма дървета поради опасност от бягство на катерещите се по дърветата видове;
б) оградата няма стърчащи части, които могат да причинят наранявания;
в) оградата има остър ъгъл, който да спомага за улавяне на животните;
г) основата на оградата е захваната по начин, който не позволява промушване под мрежата, като при кенгуровите плъхове основата е вкопана в земята на минимум 0,5 м дълбочина;
3. хищните торбести, опосумите и едрите видове посуми се отглеждат в телени и частично затворени волиери с достъп до вътрешно помещение или вътрешни волиери, като:
а) за изграждането се използва мрежа с размер на отворите 25/25 мм за едрите посуми и 12 мм/12 мм за захарните катерици, която не позволява навлизане на дребни гризачи при растителноядните видове;
б) подът е от бетон, покрит с пръст, за да се избегне прокопаването му от ровещите видове;
4. дребните посуми могат да се отглеждат в кафези или добре вентилирани терариуми;
5. в случаите по т. 1 и 2 се избягва ограждането с електопастир или воден ров.
(2) Външното пространство се обзавежда върху почвена покривка, като се осигуряват:
1. чакълести, рохкави и добре укрепени площи за ходене пред обора и в самия него;
2. неукрепени площи, насипани с пясък, предназначени за лежане и търкаляне;
3. постоянно наличие на трева за паша и прясна вода;
4. сенчести площи с дървета и постройки за предпазване от силно слънце;
5. каменни конструкции за катерене за скалните кенгура с пукнатини и пещери;
6. добре дренирано пространство с изградени подземни ходове при вомбатите;
7. добре структурирани пространства с дървени конструкции за катерене на дървесните видове.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Вътрешните помещения за видовете по чл. 11а се изграждат:
1. сухи с твърд под, насипан със слама или сено, съоръжени с дървени нарове за лежане, като при кенгурата се избягва ползването на скари;
2. при вомбатите с основа на стените от бетон или камък на височина 1,20 м, които да не позволяват на животните да копаят в тях;
3. с хранилки и поилки, закрепени посредством фундамент в земята, при кенгурата, като се избягва поставянето на решетъчни хранилки.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Освен изискванията по чл. 11a и 11б в съоръженията, в които се отглеждат животните:
1. се осигуряват възможности за разделяне на отглежданите екземпляри при нужда;
2. се поставят дървени гнездови къщички за живеещите в хралупи видове, като за материал за конструирането им не се използват силно миришещи лепила, токсични растения, третирана дървесина и метални листове.

Раздел VI.
Отглеждане на гризачи (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Обитаемите външни пространства при отглеждането на гризачи се ограждат с ограда от мрежа, решетка, стъклена преграда или ров с бетонна външна стена с височина:
1. за видовете от род Hystrix - 1,20 м;
2. за мари, агути и капибари - 1,80 м.
(2) Добре катерещите се видове се отглеждат в телена или частично затворена волиера, като стените се изработват от мрежа, стъкло и други материали, които не позволяват да бъдат изгризани от животните.
(3) Основната площ на огражденията по ал. 1 и 2 е с бетон или друга твърда основа, покрита с естествена настилка, а когато пространството в случайте по ал. 1 се огражда с ров, основната площ може да бъде изцяло от земна маса.
(4) Мишевидните гризачи се отглеждат в добре затворени и вентилирани терариуми с твърд под, насипан със слама, пясък, сено или чамови стърготини, осигуряващи разнообразна среда, като предлагат:
1. система от тунели, пещери и кътове, изградени от тръби, гнездови камери и подобни или подов материал, в който могат да копаят тунели за усамотяване и криене;
2. система от катерушки, клони, полици, колела и люлки на различна височина;
3. места за наблюдения.
(5) Морските свинчета, прерийните кученца могат да се отглеждат в клетки, заграждения със стъклена ограда с височина 1 м, с бетонова основа, покрита с естествена настилка, или добре вентилирани терариуми.
(6) Във външното и вътрешното пространство се осигуряват със:
1. сенчести площи с дървета и навеси за предпазване от силно слънце и течение;
2. дървени конструкции за катерене за дървесните видове и за прикритие на живеещите предимно на земята видове;
3. водно пространство, като подстъпите към съоръженията за къпане се снабдяват с рампа или ниски стъпала;
4. пясъчни площадки за тоалет;
5. рохкава почва за копаене, като дебелината на слоя се определя от размера и броя на отглежданите животни, с възможности за прокопаване на тунели и изграждане на леговища;
6. допълнителен твърд естествен материал за гризане за поддържане на зъбите;
7. изкуствени гнезда, застлани със сух материал, като стърготини, сено и слама; гнездата да бъдат повече от възможните двойки, отглеждани в използваното пространство.


Чл. 12. (1) Конкретните размери на откритите участъци, клетки и басейни и съответните изисквания на отделните видове бозайници са представени в приложение № 1.
(2) За контрол на изискванията по ал. 1 вътрешните помещения се съоръжават с уреди за измерване на температура, влага и режим на осветяване.

Глава трета.
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ

Раздел I.
Отглеждане на папагали


Чл. 13. (1) При отглеждане на папагали в открити волиери за птиците се осигурява убежище или подслон.
(2) За видове, които обикновено се отглеждат в затоплени помещения, се оборудва вътрешна волиера с размери, съответстващи на външните.
(3) През зимата в убежищата се поставят хранилки и поилки.
(4) Подовете на кафезите, вътрешните волиери и убежищата се постилат с пясък, талаш от необработена дървесина, дървесни гранули, кора или с друг подходящ материал, позволяващ редовно почистване.
(5) Подът на външната волиера е от почва, пясък, дребен чакъл, баластра или други подобни естествени материали.
(6) Кафезите и волиерите се изработват от материал, който не е вреден за здравето на птиците, лесен за почистване и обработен така, че да не причинява наранявания.
(7) В кафезите, волиерите и убежищата се осигуряват най-малко по две пръчки за кацане с различна дебелина, разположени така, че да има свободна дълга отсечка за летене.
(8) В помещенията и убежищата се осигурява изобилна дневна светлина или оборудване за изкуствено осветление с параметри на дневното и с денонощен режим: 12 часа ден и 12 часа нощ.


Чл. 14. При отглеждане на ята от папагали по време на размножителния период се поставя по-голям брой гнездилки, отколкото са двойките птици в птичарника, за да се сведат до минимум споровете за тях.


Чл. 15. При отглеждане на папагали основната площ на кафеза и волиерата се увеличава с 50 % спрямо тази по приложение № 2 при:
1. всяка следваща двойка;
2. взети от природата птици през първите две години от отглеждането им в зоологическата градина.

Раздел II.
Отглеждане на пойни птици


Чл. 16. (1) Температурата, при която се отглеждат пойни птици, трябва да съответства на температурата в района на естественото географско разпространение на птиците.
(2) За отглеждането на пойни птици целогодишно се осигурява убежище с температура не по-ниска от 10 °С.
(3) За европейските и високопланинските видове пойни птици е допустимо да се оставят да зимуват на открито при наличие на подходящо оборудвани за целта места.
(4) При отглеждане на северни и високоалпийски постоянни птици се съблюдават изискванията им по отношение на температурата.
(5) При отглеждане на тропически птици в кафези помещенията са отопляеми и се поддържа необходимата температура.


Чл. 17. В помещенията и убежищата се осигурява достатъчно дневна светлина и оборудване за изкуствено осветление с параметри на дневната светлина, като:
1. продължителността на осветяване се съобразява със специфичните потребности на вида и с годишното време;
2. денонощният режим на изкуственото осветление е с продължителност между 8 и 14 часа при спазване на ритъма ден/нощ.


Чл. 18. (1) Кафезите, волиерите и убежищата:
1. се оборудват така, че да не се създава опасност от нараняване на птиците и да не се пречи на почистването;
2. имат най-малко 3 стоянки от естествени клони, които са така отдалечени една от друга, че птиците да ги достигат с летене;
3. три от стените на кафеза са непрозрачни, а при волиерите - една от стените.
(2) Кафезите се изготвят от нерефлектиращи пръчки.
(3) Кафезите се поставят на височина най-малко 0,80 м (с изключение при мътещите на земята птици).
(4) Външните (откритите) волиери отговарят на следните изисквания:
1. имат частичен покрив и убежище, защитено от неблагоприятни атмосферни условия (слънце, вятър, дъжд), което по всяко време може да бъде използвано от птиците;
2. имат височина най-малко 1,70 м;
3. са с под, покрит с пясък, дървен гранулат, почва или подобен материал; да се поддържа чист;
4. осигуряват възможности за скриване, спане и гнездене на птиците;
5. частично са залесени с неотровни растения;
6. осигуряват възможности за къпане на птиците.

Раздел III.
Отглеждане на совоподобни и соколоподобни птици


Чл. 19. (1) Совоподобните и соколоподобните птици се отглеждат само във волиери, които осигуряват възможности за движение и летене, изключващи наранявания при видовете:
1. с дълги, широкоплощни криле, относително бавно ускоряващи се при полет;
2. с дълги, тесни криле, ускоряващи се относително бавно, малко подвижни, но бързолетящи;
3. с къси, овални, заоблени криле и дълга опашка, ускоряващи се бързо и много подвижни.
(2) Съобразно специфичните им анатомични особености птиците по ал. 1 могат да бъдат настанени във:
1. телени волиери - само за видове по ал. 1, т. 1 и 2;
2. частично затворени волиери;
3. затворени от всички страни волиери.


Чл. 20. Вътрешното обзавеждане на волиерата трябва да:
1. подпомага извършването на целенасочени и възможно най-дълги полети;
2. дава възможност за лежане и стоене чрез различни плоски конструкции в горните части на волиерата;
3. предлага възможности за отстъпление и защитни зони, откъдето птиците да наблюдават околността;
4. предлага лесни за почистване съдове за хранене и къпане в зависимост от големината на птицата;
5. предлага пръти за кацане, разположени така, че да са предпазени от замърсяване с екскременти;
6. предлага защита при неблагоприятни климатични условия;
7. осигурява специфичната температура за вида птица;
8. осигурява места за мътене според вида на птицата - различни дървета, скали, на земята, хралупи (дупки, пещери).


Чл. 21. Совоподобните и соколоподобните птици се отглеждат по двойки, като някои видове според спецификата им могат да се отглеждат в групи.

Раздел IV.
Бягащи птици (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Бягащите птици се отглеждат в заградени дворове с ограда с височина минимум 1,8 м, с осигурени закрити помешения.
(2) Оградата е със здрава конструкция, като носещите колони са забити минимум 40 см в земята. Оградната мрежа е солидна с отвори не по-големи от 50 х 50 мм.
(3) За всяка двойка се осигуряват две съседни външни ограждения с проход с широчина 1,5 м, за да бъдат разделяни птиците, когато няма поносимост между мъжките и женските в периода след излюпване и отглеждане на малките до тяхното израстване. Между двете ограждения се осигурява визуална връзка.
(4) Изискването по ал. 3 не се прилага за щраусите, които отглеждат малките си в семейна група.


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Външното пространство се обзавежда така, че да предлага:
1. възможности за отстъпление и защитни зони;
2. естествена подова покривка, както и места, насипани с пясък за къпане, съобразени с големината на птицата, като при казуарите да има и малък плитък воден басейн;
3. навес за защита от неблагоприятни климатични условия, като силно слънце и дъжд;
4. места за мътене според вида на птицата;
5. озеленяване с храсти и ниски дървета, като се избягват отровни за птиците растителни видове.


Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Закритото помещение се осигурява със:
1. достатъчно дневна светлина, като прозорците, до които птиците имат непосредствен контакт, се обезопасяват с мрежи;
2. лесен за почистване и дезинфекция бетонов под, насипан с пясък, дребен чакъл (0,5 - 2 мм) или дървени кори, които периодично се подменят;
3. гнездови площадки за мътене, насипани с пясък или сено;
4. отопление за видовете, които не могат да издържат на ниски температури.


Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Външното и вътрешното помещение се осигуряват със съоръжения за изолиране на птиците по време на подаване на храна и почистването на клетката през периода на отглеждане на малките.

Раздел V.
Отглеждане на пингвини (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) При отглеждане на пингвини външното и вътрешното пространство се осигуряват със:
1. сух участък, достатъчен да събере всички отглеждани птици, да позволи да има териториални спорове между тях и да предлага достатъчно гнездова територия през размножителния период; участъкът може да е изграден от лед, бетон, пясък, камъни и чакъл, полиуретан, прах, фибростъкло, трева и др.;
2.басейн за плуване и къпане, като в случай че се предвидят канали между два отделни басейна или разширения, широчината им да позволява свободно разминаване на две птици;
3. пространство за изолация, необходимо при принудително създаване на двойки, поведенчески проблеми, отглеждане на пилетата от двамата родители и здравни проблеми;
4. карантинна зона за новодошли или болни птици, отделена от основната експозиция, разполагаща с отделна въздушна и водна система, с минимум сухо пространство за една птица 1 м2 и басейн със същата площ и дълбочина 1 м.
(2) Външното пространство:
1. се снабдява с осигуряващи сянка конструкции и пръскачки за охлаждане на пространството при температури над 29,4°С;
2. се осигурява срещу навлизане на хищници.
(3) Вътрешното пространство се снабдява със:
1. филтрираща въздуха система с филтри, които могат да задържат спори по 10 микрона;
2. охладителна система за поддържане на минусови температури за полярните видове.
(4) Крановете, сифоните и преливниците на басейна се покриват, за да се избегне прекият достъп на птиците до тях.


Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) За осигуряване на социална среда по чл. 2, т. 8 пингвините се отглеждат в групи от най-малко 3 двойки от един и същи вид.
(2) При спазване на изискването по ал. 1 птиците могат да се отглеждат в смесени експозиции от няколко вида пингвини, рибарки от вида Larosterna inca, синеок корморан (Phalacrocorax atriceps spp) и гага (Somateria mollissima).

Раздел VI.
Отглеждане на водоплаващи птици (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 21ж. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) При отглеждане на водоплаващи птици външното и вътрешното пространство, както и тропическите къщи се снабдяват с воден басейн, размерът на който зависи от размера и броя отглеждани птици.
(2) Водните басейни по ал. 1 са:
1. с достатъчна големина за броя на птиците;
2. частично озеленени с водна, а около него със сухоземна растителност, които да осигуряват места за гнездене;
3. отделени от посетителите с тревна площ;
4. с дълбочина минимум 0,50 - 0,80 м за патици и гмурци и 1,50 м за пеликани и лебеди;
5. снабдени с плуващи или постоянни острови за почивка или гнездене на птиците, застлани с естествени материали, като папур, тръстика, сено и др.;
6. с дървени конструкции за гнездене на кормораните.


Чл. 21з. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Водоплаващите птици могат да се отглеждат в смесени експозиции от различни видове птици и бозайници при спазване на условията по чл. 26, ал. 1.

Раздел VII.
Отглеждане на щъркелоподобни и жеравоподобни птици (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 21и. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) При отглеждането на чаплови и жеравоподобни птици външното пространство:
1. се огражда с ограда с височина минимум 3,7 м, снабдена с кльон, монтиран под 45°, ако птиците са с нарушена летателната способност поради отстраняване на карпометакарпуса на едното крило или по друга причина;
2. е телена или частично затворена волиера в случай на напълно здрави птици;
3. е с осигурен достъп до закрито помещение за тропическите видове;
4. е с мрежа, непозволяваща на птиците да промушват главата си през отворите й;
5. е с вкопана в земята основа на оградата, за да не позволява проникването на хищници;
6. е с ъгли на оградата, които да спомагат за улавяне на птиците.


Чл. 21й. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Външното пространство се обзавежда така, че да предлага:
1. възможности за отстъпление, визуални бариери за намаляване на ефекта на безпокойство от близкия контакт с хора и защитни зони;
2. естествена подова покривка, както и места, насипани с пясък за къпане, съобразени с големината на птицата, като при водолюбивите видове има плитък воден басейн с увеличаваща се дълбочина от 20 до 60 см за жеравите и 45 - 70 см за фламингите;
3. навес с три плътни стени за защита от неблагоприятни климатични условия, като при видове, издръжливи на зимни условия, може да се ползва като единствено убежище, без да се изгражда отоплено върешно помещение;
4. дървета или други конструкции, на които да се разположат гнездови платформи за гнездещите по дърветата видове;
5. за фламингите обширно кално пространство за гнездене и ходене, както и пространство за хранене с диаметър 1 - 1, 5 м и дълбочина 15 см, отделено от основния басейн по т. 2.
(2) При оформянето на пространството по ал. 1 за отглеждане на фламинго не се използват големи камъни, чакъл, храсти, лен, върби и палми.


Чл. 21к. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Вътрешното помещение при отглеждането на чаплови и жеравоподобни птици отговаря на следните изисквания:
1. сухо с твърд под, насипан със пясък или дървени стърготини;
2. осигурява кацалки с различна дебелина в зависимост от размера на птиците, разположени така, че да има свободна дълга отсечка за летене;
3. осветено е добре от дневна светлина или оборудвано с изкуствено осветление с параметри на дневното;
4. включва плитък воден басейн с увеличаваща се дълбочина от 20 до 60 см и големина, съответстваща на размера и естествените изискванията на птиците;
5. предлага визуален контакт на обслужващия персонал с птиците.

Раздел VIII.
Отглеждане на кокошеви птици и гълъбови птици (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


Чл. 21л. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Кокошевите и гълъбовите птици се отглеждат във:
1. частично затворени волиери с открити фронтове с мрежа с малки отвори, които не позволяват проникване на дребни гризачи и птици или излизане извън техните рамки на новоизлюпени пилета и осигуряват възможности за движение и летене;
2. тропически къщи.
(2) При отглеждане на тропическите видове на открито волиерата е с вътрешно отопляемо помещение или връзка с тропическа къща.
(3) Изключения от ал. 1, т. 1 се правят за обикновен паун (Pavo cristatus) и токачка (Numida meleagris), които могат целогодишно да се отглеждат свободно на територията на зоологическата градина.


Чл. 21м. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Вътрешно волиерата се обзавежда така, че да са осигурени:
1. възможности за отстъпление и защитни зони, където птиците да се крият;
2. естествена подова покривка, както и места, насипани с пясък за къпане, съобразени с големината на птицата;
3. пръти или дървета за кацане и нощуване, разположени така, че да са предпазени от замърсяване с екскременти;
4. места за мътене според вида на птицата - различни дървета, укрития на земята;
5. озеленяване с храсти и ниски дървета, които да изпълняват функцията за места за гнездене и почивка, като се избягват отровни за птиците растителни видове;
6. навес за защита от неблагоприятни климатични условия, като силно слънце и дъжд, или достъп до вътрешно помещение;
7. плитък басейн за къпане на гълъбовите птици.


Чл. 21н. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Вътрешните помещенията се изграждат така, че да осигуряват:
1. достатъчно дневна светлина, като прозорците, до които птиците имат непосредствен контакт, да са обезопасени с мрежи;
2. лесен за почистване и дезинфекция бетонов под, насипан с пясък, дребен чакъл (0,5 - 2 мм) или дървени кори, които периодично се подменят;
3. пръти за кацане и нощуване, разположени така, че да са предпазени от замърсяване с екскременти и да не са над поилки и хранилки;
4. лесни за почистване съдове за хранене и къпане на птиците;
5. места за мътене според вида на птицата.


Чл. 21о. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Тропическите къщи отговарят на изискванията по чл. 21м, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 21н, т. 1 и 4 и предлагат места с малки плитки басейни или локви за къпане на птиците.


Чл. 21п. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Кокошеви птици могат да се отглеждат в смесени експозиции с гълъбови, туракови или дребни пойни птици.


Чл. 22. (1) Конкретните размери на кафеза и волиерата, площта на убежището и съответните изисквания на отделните видове за единични или двойки птици са представени в приложение № 2.
(2) За контрол на изискванията по ал. 1 вътрешните помещения се оборудват с уреди за измерване на температура и режим на осветяване.

Глава четвърта.
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВЛЕЧУГИ


Чл. 23. При отглеждане на влечуги:
1. се осигуряват такива условия, които да съответстват на специфичните изисквания на видовете влечуги;
2. се спазва диапазонът на температурата за отглеждане, съответстващ на вида влечуги;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) при използване на изкуствен източник на светлина с лъчиста топлина осветителните тела:
а) се закрепват по начин, подходящ за съответния вид животни, по който те могат оптимално да използват топлината на мястото, където прекарват времето си, като се избягва получаване на изгаряне; продължителността на осветяване на терариума за тропическите видове е около 12 часа дневно;
б) се монтират в най- светлата част на терариума в случай на отглеждане на активни през деня видове, които в природата използват пряка слънчева светлина, за да поемат топлина;
в) с температура на повърхността над 50° C са снабдени с предпазни решетки или се поставят така, че животните да не могат да влязат в пряк допир с тях;
4. се поддържа оптимална влажност на въздуха и на подовата настилка;
5. се осигурява постоянен приток на "пресен въздух" на индивидите чрез отглеждането им в телени кафези или терариуми с големи пространства с естествена вентилация;
6. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) се осигуряват възможности за приемане на вода според вида на влечугите, като за видовете, които приемат вода от капки, попаднали върху телата им, или от заобикалящите ги предмети, се осигурява достъп до капеща вода или се извършва ежедневно пръскане с вода;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) които в естествени условия изпадат в хибернация, на равни годишни интервали се осигуряват условия за това по начин, който отговаря на естествения им цикъл, и след преминаване на съответна подготовка чрез постепенно намаляване на температурата на средата и намаляване на дажбите от храна и вода.


Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Терариумът за отглеждане на влечуги според вида им отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) има настилка от подходящ земен, пясъчен или друг естествен субстрат с достатъчна дебелина на слоя, в който ровещите се видове да могат изцяло да се заравят;
2. осигурени са възможни скривалища;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) има водни басейни, осигуряващи плавен преход от сушата към водата и обратно и притежаващи обем, достатъчен животните да натопят цялото си тяло и който може да се ползва от всички обитатели на терариума по едно и също време (приложение № 3);
4. осигурени са възможности за катерене и скривалища - скали, клони с подходяща големина и размер;
5. има растителност за поддържане на подходящ микроклимат;
6. за отглеждането на половозрели яйцеснасящи женски индивиди са осигурени места за полагането на яйцата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) В терариума се осигурява микроклимат с условия, подобни на тези в естествените местообитания на съответния вид, като:
1. се обособяват зони с различна температура, така че животните да могат да избират и да прекарват времето си в различните зони, за да поддържат оптимална телесна температура;
2. при отглеждане заедно на няколко животни всички те да имат възможност да използват отоплените места по едно и също време;
3. температурата на отопленото място не превишава 50° C.


Чл. 25. (1) Конкретните площи, необходими за двойка влечуги, поносимостта им към съжителство, техните изисквания към температурата и влажността на въздуха и други особености при отглеждане на отделните видове са представени в приложение № 3.
(2) Площта на терариума по ал. 1 се определя, след като се измери дължината на тялото - от главата до края на опашката, или дължината на корубата при костенурките и се изчисли съотношението, посочено в приложение № 3, графа "Площ на терариума".
(3) За контрол на изискванията по ал. 1 терариумите се оборудват с уреди за измерване на температура и влага и за контрол на режима на осветяване.
(4) (Новa - ДВ, бр. 43 от 2006 г.) За осигуряване на безопасност на персонала при обслужването височината на терариума може да се ограничи до два метра независимо от изчисленията по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) За осигуряване на безопасността на посетителите и за предотвратяване на бягство на животните вратите, капаците и плъзгащите се стъклени панели на терариумите, предназначени за змии и гущери, се затварят плътно и се заключват.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) В случай на отглеждане на отровни видове влечуги на терариумите се поставят предупредителни табели за отровни и опасни влечуги.

Глава пета.
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В СМЕСЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г.)


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) (1) Смесени експозиции се съставят от различни видове и групи животни в ограждения, позволяващи отглеждане на по-голям брой животни, които отговарят на следните условия:
1. в природата обитават едно и също местообитание, където се срещат в естествени смесени стада или групи или са с различно вертикално разпределение в местообитанията;
2. не се отнасят помежду си като хищници и жертви;
3. не са агресивни помежду си;
4. има осигурени укрития, помещения и места за раждане на малките за всеки отделен вид.
(2) Пространството при смесените експозиции се изчислява като сума от минимално изискваното пространство за всеки един вид поотделно.


Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Освен възможните смесени експозиции по чл. 21е, чл. 21п и приложения № 1, 2 и 3 при прилагането на разпоредбите по чл. 26, ал. 1 не се изключват смесени експозиции и от други видове, които не са изрично посочени.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) По смисъла на тази наредба:

"Бокс" е ограничено пространство за индивидуално обслужване, отглеждане, развъждане, карантина, изолация и провеждане на експеримент.
"Волиера" е клетка за отглеждане на диви животни в плен, позволяваща свободно движение на животните съобразно с естествените им нужди от ходене, тичане и полет.
"Външна волиера" е волиера, при която животните са изложени на пряко влияние на метеорологичните условия.
"Вътрешна волиера" е волиера, изградена в закрито помещение (сграда), при която климатичните условия могат изкуствено да се контролират.
"Грижа" са материални и нематериални ресурси, използвани за поддържане на животното във физическа и психична кондиция.
"Телена волиера" е открита от всички страни волиера, изработена от метална мрежа или от мрежа от наварено арматурно желязо.
"Частично затворена волиера" е тази, която има затворени странични стени от дърво или зидове и един или няколко частично открити фронта, имащи вдадени и издадени места за седене на животните и бленди за гледане.
"Затворени волиери" са затворените от всички страни волиери, в които не може да се погледне отвън, но отгоре имат достъп на светлина и въздух.
"Убежище" е помещение с отвори за влизане и излизане, отоплено в съответствие с климатичните изисквания на вида и позволяващо му усамотение.
"Диво животно" е всяко живо гръбначно същество, различно от човека, включително свободно живеещите, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и др.
"Етологични нужди" са нуждите, свързани с поведението на животните към себеподобните, околната среда и другите видове.
"Отглеждане" е комплекс от зоотехнически и ветеринарномедицински мероприятия, които осигуряват нормалното анатомично и физиологично развитие на животните.
"Птици-гостоприемници" са видове птици, които мътят яйцата и отглеждат поколението на други видове.
"Обор" е застроено място за подслон на копитни животни.
"Изолация" е отделяне на заразноболни или съмнителни за заразяване животни в отделно помещение.
"Клетка" е постоянно фиксирано или подвижно съоръжение, затворена със солидни стени и/или поне от едната страна чрез обикновена или мрежеста решетка, в която се отглеждат/транспортират едно или повече животни. В зависимост от броя на животните и размерите на клетката свободата на движение е относително ограничена.
"Болка" е неприятно физическо усещане.
"Дисстрес" е състояние вследствие неспособност или невъзможност за приспособяване към действието на дразнители. Обикновено се асоциира с промяна в подвижността или движението и може да доведе до стереотипно поведение.
"Страдание" е продължително усещане на болка.
"Субстрат" е почвената, пясъчната или чакълестата покривка на дъното на терариума.
"Терариум" е постоянно фиксирано или подвижно специално съоръжение за отглеждане на дребни торбести бозайници, гризачи и влечуги. Изградено е от затворена клетка със солидни стени и/или стъкло, като поне едната стена е прозрачна, а част от едната страна или покрива е от мрежеста решетка за достъп на въздух.
"Тропическа къща" е затворена солидна постройка или оранжерия, предназначена за настаняване и отглеждане на тропически видове животни и растения, представляваща конструкция с изграден от подсилено стъкло покрив и плътни и/или стъклени стени, в която целогодишно изкуствено се поддържа висока влажност и температура. При необходимост в нея могат да се строят телени или частично затворени волиери, терариуми и да се ограждат пространства с оглед отделяне на видове, които не могат да живеят в смесени експозиции с останалите видове, обитаващи това пространство.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 61 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г.).


Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


ХОБОТНИ Брой Открит Вътрешна клетка Темпе- Социално Забележки/
(Proboscidea) животни участък, площ височина ратура устройство особености
    площ (м2) (м2) (м) (°С)    
СЛОНОВЕ 3 500 90 10 над 15 Задължително За възрастните
(Elephantidae) женски         стадно отглеж- мъжки слонове е
  1 150 50     дане (минимум необходим отделен
  мъжки         2 слона) обор. Възможности
              за отделяне на мъж-
              ките слонове
               
  Брой Площ Висо- Темпе- Влажност Социално Забележки/
    (м2) чина ратура на въздуха устройство особености
      (м) (°С) (%)    
ТУПАИ (Scandentia) 2 3 1,5 18 до 25 40 до 70 На двойки Продължителност на
        (чувстви-   или семейни деня 12 часа. Във ви-
        телни са   групи соките части на клет-
        на студ)     ката - дървени къщич-
              ки за раждане. На едно
              животно по два сандъка
              за спане
ПРИМАТИ (Primates)              
Миши лемури 2 1,5 2 20 до 25 50 до 75 На двойки При мишите лемури
(Cheirogaleus);           или на малки две до три женски мо-
ЛОРИЕВИ (Lorisidae)           семейни гат да се отглеждат
            групи заедно с две мъжки
Галаго (Galago)   3          
Голямо галаго (Otolemur   6         За нощни маймуни
crassicandatus);             къщичките да побират
Нощни маймуни             цялото семейство
(Aotes trivirgatus)              
РЪКОНОЖКИ   9          
(Daubentoniide)              
ДЪЛГОПЕТИ (Tarsiidae) 2 3 2 30 85    
ЛЕМУРИ (Lemuridae) 2 9 ; и 12 2,5 18 до 25 40 до 70 На двойки Продължителност на
(без вари)   за вари   Hapalemur   или семейни деня 12 часа. Могат да
    (Varecia   са чувст-   групи излизат навън при тем-
    variegatus)   вителни     ператури над нула граду-
        на студ     са, ако има свободен дос-
              тъп до вътрешните по-
Сифаки (Propithecus)   20 3,0       мещения. Местата за
              сядане - с размер за по-
              големи групи. Женски-
              те вари имат нужда от
              две гнездилки.
              При външни простран-
              ства, оградени с вода
              (острови), да се има
              предвид, че лемурите
              плуват лошо и затова са
              необходими ивици плит-
              ка вода като гранична
              зона
           
ПРИМАТИ Брой Открит участък Температура Социално Забележки/
(Primates)   с площ, равна на (°С) устройство особености
    вътрешна клетка      
    площ, м2 висо-      
    (+ м2 за чина      
    всяко след- (м)      
    ващо)        
МАРМОЗЕТКИ 2 5 2 18 - 24 при влаж- На двойки или Платформи, на които цяло-
(Callithricidae)       ност 40 до 70 %, семейни групи то семейство да може да
        до 5 животните   седи заедно. Гнездилки за
        могат да използ-   всяка семейна група.
        ват и външните   Да се предотврати визуален
        помещения   контакт между съседни гру-
            пи мармозетки
Саймири (Saimiri); 2 8 2 Над 23 и висока Callicebus жи- Могат да престояват във
Скокливи маймуни       влажност на веят на семейни външните постройки само
(Callicebus);       въздуха групи, остана- през летните месеци. Сай-
Малки саки (Pithecia)         лите на големи мирите се нуждаят от места
          общности за спане на няколко живот-
            ни едновременно
Големи саки (Pithecia);   10 2,5   Белоглавите Да престояват във външни-
Уакари (Cacajao);         саки (Pithecia те постройки само през лет-
Ревачи (Alouatta)         pithecia) живеят ните месеци. За ревачите да
          на семейни гру- се осигурят структури, на
          пи. Останалите които да се държат с опаш-
          на големи ките си
          общности  
Капуцини (Cebus); 2 16 3 Относително   За паякообразните маймуни
Вълнести маймуни       нечувствителни   да се осигурят структури, на
(Lagothrix);       на студ   които да се държат с опаш-
Паякообразни май-           ките си. Тези маймуни се
муни (Brachyteles)           нуждаят от места за спане
            за няколко животни едно-
            временно
ГИБОНИ 2 - 4 25 (+ 8) 3,5 10, не по-малко На двойки или Конструкции за катерене и
(Hylobatidae)       от 15 за кампу- като семейства люлеене, които позволяват
        чийския гибон   да се люлеят, висейки. Въз-
        (Hylobates pileatus)   можности за седене на раз-
        и гибона сиаманг   лични височини, бленди,
        (Hylobates   ниши или други възмож-
        syndactylus)   ности за отстъпление и уса-
            мотяване. Възможности за
            препречване. Дължина на
            външния участък - 8 м
ЧОВЕКОПОДОБНИ 2 25 (+ 10) 4,0 16. Да не се отглеж- За орангутаните възможнос-
МАЙМУНИ       При студ до 0 е дат по двойки и ти за усамотяване. Важно е
(Pongidae)       допустимо само поединично. да има бленди, ниши, въз-
        кратковременно Орангутаните можности за отстъпление,
        пребиваване (Pongo pygmeus) за тичане наоколо (напри-
        навън по двойки или в мер чрез наличие на повече
          социални групи, свързващи проходи между
          а останалите - в две помещения), за да се
          семейни групи предотврати някое животно
            да бъде притиснато натяс-
            но. Да има възможности за
            препречване (с контактни
            решетки), възможности за
            игри и занимания, материа-
            ли за строене на гнезда за
            спане
             
ПРИМАТИ Брой Открит участък Вътрешна клетка Температура Социално Забележки/
(Primates)       (°С) устройство особености
    площ, м2 висо- площ, м2 висо-      
    (+ м2 за чина (+ м2 за чина      
    всяко (м) всяко (м)      
    след-   след-        
    ващо)   ващо)        
1 2 3 4 5 6 7
Бабуини до 5 30 (+ 2) 2,5 10 (+ 1,5) 2,0 Могат да жи- Бабуините се При отглеждане на
(Papio anubis) и           веят през цяла- отглеждат по големи стада, с ня-
Мантиести           та година на двойки, се- колко отраснали
(Papio hamadryas)           открито, ако мейни групи мъжки, трябва да
            имат достъп или стада. има добре структу-
            до леко затоп- Мантиестите рирани клетки със
            лени вътреш- павиани могат съответната голе-
            ни помещения да се отглеж- мина
            (5 до 8) дат в хареми При отглеждане на
                повече от един ха-
Гелада             Възможно е рем трябва да има
(Theropithecus             отглеждане в големи (най-малко
gelada)             хареми, отрас- неколкостотин квад-
              налите мъж- ратни метра) добре
              ки трябва структурирани външ-
              своевремен- ни клетки или много
              но да се отде- големи отделни вът-
              лят от харема решни сепарета за
                всеки харем.
Дрил (Papio           16. При студ - Отглеждане Възможно е отглеж-
leucophaeus) и           само кратко- на двойки дане на групи само
Мандрил           временно или хареми от млади мъжки
(Papio sphinx)           пребиваване    
            навън    
КОТКОПОДОБ- 5 и по- 25 (+ 2) 2,5 10 (+ 1,5) 2,0 16. При студ - Най-малко по Млади мъжки е въз-
НИ МАЙМУНИ малко         само кратко- двойки, за можно да живеят за-
(Cercopithecidae)           временно пре- предпочита- едно на групи, ако
            биваване на- не - на семей- нямат контакт с жен-
            вън. За зелени- ни групи или ските
            те морски кот- хареми.  
            ки (Chlorocebus Подрастващи-  
            aethiops) и пла- те мъжки да  
            нинските видо- се отстраня-  
            ве - до темпе- ват своевре-  
            ратура от 12 - менно  
            14 навън    
Хусари   30 (+ 2)       14. При студ    
(Erythrocebus)           само крат-    
            ковременно    
            пребиваване    
            навън    
Малък гвенон   15 (+ 1)   6 (+ 0,5)   16. При студ - Отглеждане  
(Cercopithecus           само крат- по двойки, се-  
talapoin)           ковременно мейства или  
            пребиваване стада (смесе-  
            навън ни групи с  
              един или по-  
              вече възраст-  
              ни мъжки)  
Мангабета 5 и по- 30 (+ 2) 2,5 20 (+ 1,5) 2,0 16. При студ На двойки,  
(Cercocebus) малко         само крат- семейни  
            ковременно групи или  
            пребиваване хареми  
            навън    
Колобуси 5 и по- 30 (+ 2) 3 20 (+ 1,5) 3 20. За формите, обита- На двойки Опашките им
(Colobus) малко         ващи планинските или групи трябава да висят
            гори - 15. При не мно-   свободно, без да
            го студено време мо-   опират до земята
            гат да живеят и на    
            открито    
Макаци (Macaca) 5 и по- 30 (+ 2) 2,5 20 (+ 1,5) 2 За планинския макак На двойки,  
  малко         (M. assamensis), япон- семейни  
            ския макак (M. fuscata) групи или  
            и магота (M. sylvanus) стада.  
            се допуска целогодиш- Възможни са  
            но отглеждане на от- групи от мла-  
            крито, при наличие на ди мъжки  
            защитени от дъжд и    
            вятър убежища. За ре-    
            зус макака (M. mulata)    
            и лапундера    
            (M. nemestrina) се до-    
            пуска целогодишно    
            отглеждане на откри-    
            то, при наличие на ле-    
            ко затоплени помеще-    
            ния (5 до 8 °С). За ра-    
            коядния макак    
            (M. fuscicularis), индий-    
            ския макак (M. radiata),    
            лъвския макак    
            (M. silenus), целебския    
            черен макак (M. maura)    
            и качулатия черен ма-    
            как (M. nigra) да имат    
            достъп до помещения    
            с температура 12 до 14    
Лангури до 5 25 (+ 2) 3 10 (+ 1,5) 2,0 18. Допуска се кратко- На двойки или Да има дълги от-
(Semnopithecus   (за обик-       временно пребиваване харемни групи. сечки за тичане и
и Presbytis)   новения       навън при студ. Възможно е препускане, дос-
    лангур (S.       За обикновенния лан- отглеждане татъчно непо-
    entellus):       гур (S. entellus) и бело- само на групи движни и люлее-
    30 (+ 2))       брадия лангур от млади щи се елементи,
            (P. senex): 12 до 14 мъжки високи клетки и
                разположени ви-
Лангури до 5 20 3 20 3 23 - 25 при влажност Отглеждане соко места за ся-
(Pygathrix);           на въздуха 70 % за на групи от дане, които да
Черен лангур           Лангур дук (Pygathrix три до десет предлагат място
(Rhinopithecus           nemaeus) и дългоноси- животни. за повече живот-
beiti) и Дългоноси           те маймуни (Nesalis). Отрасналите ни. Мрежите и
маймуни (Nesalis)           Белогръбият лангур мъжки не се въжетата да са от
            (Pygathrix brelichi), понасят с ос- изкуствени мате-
            златният лангур таналите. риали. Да не се
            (Pygathrix roxellana) Възможни са ползват естестве-
            и черният лангур групи само от ни въжета
            (Rhinopithecus beiti) са мъжки  
            устойчиви на студ и    
            могат да живеят изве-    
            стно време и на сняг    
                 
ХИЩНИЦИ Брой Площ на Дълбо- Температура, Социално Забележки/
(Carnivora) живот- басейна чина минимална устройство особености
  ни (м2) (м) (°С)    
СЪЩИНСКИ ТЮЛЕНИ до 4 60 1 Устойчиви на Семейни гру- При всички видове тюлени
(Phocidae) и Пръстенчат       зимни условия пи, по двойки да се осигурява достатъч-
тюлен (Pusa hispida)         или еднопо- но земно пространство,
          лови групи което да позволява на всич-
Морски лъвове (Eumetopias)   100 1,20     ки животни едновременно
и Южни морски мечки           да пребивават на сушата
(Arctocephalus)            
Морж (Odobenus rosmarus)   200 1,8      
и Морски слонове (Mirounga)            
             
ХИЩНИЦИ (Carnivora) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо)) Температура (минимална) (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение      
КУЧЕТА (Canidae)            
Вълк (Canis lupus) двойка 100 (+ 10) Не се изисква Устойчиви при зимни условия. Групи Да се изградят леговища и бърлоги от естествени материали
Хиеново куче (Lycaon pictus) двойка с до 5 млади животни   20 18   Целогодишно на открито, само ако имат достъп до отопляемите помещения
Индийско червено куче (Cuon alpinus), Ивичест чакал (Canis adustus), Черногръб чакал (C. mesomelas), Етиопски вълк (C. simensis), Динго (C. familiaris dingo)   60 10      
Голямоуха лисица (Otocyon megalotis); Храстово куче (Speothos venaticus); Степна лисица (Vulpes corsac), Лисица крабояд (Cerdocyon thous), Южноамерикански лисици (Lycalopex [Pseudalopex]), Фолкландска лисица (Dusicyon australis)   16 4     За храстовите кучета - басейни за къпане
Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus)   200 30     Вътрешното помещение да е снабдено със сандък за спане с размери 2 х 1 x 1 м
Фенек (Fennecus zerda)   6 2   Семейни групи  
Чакал (Canis aureus), Койот (Canis latrans)   40 Не се изисква Устойчиви при зимни условия.   Да се изградят леговища и бърлоги от естествени материали
Енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides), Лисица (Vulpes vulpes), Полярна лисица (Vulpes [Alopex] lagopus)   20        
Хиени (Hyaenidae) Двойка 80 (+ 10) 20 (+ 5) 5 Семейни групи Двойките да се събират много внимателно, за да се избегне риск а от сбиване и смърт.
             
ХИЩНИЦИ Брой Площ, м2 Висо- Температура, Социално Забележки/
(Carnivora) животни (+ м2 повече чина минимална устройство особености
    на всяко (м) (°С)    
    следващо)        
1 2 3 4 5 6 7
ПОРОВИ (Mustelidae)            
Невестулка (Mustela nivalis) Едно 1,5 2 Устойчиви при Единично/  
        зимни условия двойка  
Хермелин (Mustela erminea)   3        
Черен пор (Putorius Двойка 6        
  putorius); Норки (Mustela          
lutreola, M.vison); Златка            
(Martes martes); Бялка            
(Martes foina)            
Тайра (Eira barbara)   8   Над 15    
Европейска видра (Lutra Двойка 20   Устойчиви при Единично, Допустимо е ползване на
lutra); Язовец (Meles meles); Американски язовец (Taxidea taxus)       зимни условия семейна непокрито пространство
          група с гладки стени.
Гладкозърнеста видра       Над 15    
(Lutra perspicillata);            
Медоед (Mellivora capensis)            
Сива видра Двойка 10     Семейна  
(Amblonyx cinerea)         група  
Гигантска видра   60        
(Pteronura brasiliensis)            
Росомаха (Gulo gulo) Двойка 40   Устойчива при Двойка  
        зимни условия    
Скунксове (Mephitinae)   10   Над 15 Единично,  
          семейна  
          група  
ЕНОТОВИ (Procionidae)            
Южноамерикански коко- Двойка 6 (+ 2) 2 Над 15 Двойки или Видове, живеещи на дър-
мицли (Bassariscus astutus);         в малки вета и на земята. За P.lotor
Олинго (Bassaricyon gabii)         групи и P.cancrivorus - басейни
            за къпане. Малката панда
Дългоносо мече (Nasua   20 (+ 2)   Устойчиви при   е чувствителна към студ,
nasua); Миещи се мечки       зимни условия   влага и жега
(Procyon lotor и            
P.cancrivorus) и Малка            
панда (Ailurus fulgens)            
ВИВЕРОВИ (Viveridae)            
Мусанг (Paradoxurus Едно 12 (+ 2) 2 Над 15 Групи, за Осигуряване на слънчеви
hermaphroditus); Мангусти         мусанга - бани. Сурикатите се нуж-
(Herpestes); Ивичеста         единично даят от възможности за
мангуста (Mungos mungo);           ровене
Сурикати (Suricata suricata)            
Мангуста джудже Двойка 8 (+ 1)   Над 18 Групи  
(Helogale parvula)            
Египетска мангуста Двойка 16 (+ 3)        
(Herpestes ichneumon)            
Африканска цивета (Vivera Едно 20 (+ 3)   Над 18 Единично  
civetta); Мадагаскарска            
цивета (Fossa fossana);            
Бинтуронга (Arctictis            
binturong)            
             
ХИЩНИЦИ Брой Открит Вътрешна клетка Температура, Социално Забележки/
(Carnivora)   участък, м2   минимална устройство особености
    (+м2 по- площ, м2 висо- (°С)    
    вече на всяко (+м2 пове- чина      
    следващо) че за всяко (м)      
      следващо)        
1 2 3 4 5 6 7 8
КОТКИ (Felidae)              
Гепард (Acynonyx jubatus) Две 80 (+ 10) 20 (+ 5) 3 Над 15 На групи Бокс от 5 м2 за
  (женски           всяко животно.
  и мъжки)           Боксовете да са
              пространствено
              отделени един
              от друг. За жен-
              ска с малки -
              отделно огра-
              ден участък
Лъв (Panthera leo) Двойка 40 (+ 10) 25 (+ 4) 3 Устойчиви Семейни При целоднев-
  (+малки       при зимни групи но държане на
  при лъ-       условия   открити прост-
  вовете)           ранства - сухи
              боксове за през
Тигър (Panthera tigris)           Единично, нощта от най-
            двойки малко 3 м2/на
              животно.
Леопард (Panthera pardus); Двойка 30 15 4   На двойки, когато животните са добре социализирани/съвместими За тигъра и ягу-
Ягуар (Panthera onca);             ара - басейни за
Пума (Puma concolor);             къпане.
Снежен барс (Panthera             С изключение
uncia); Опушен леопард             на лъва женски-
(Neofelis nebulosa)             те и малките да
              се отглеждат
Рис (Lynx lynx) Едно 20 (+ 3 ) 20 (+ 2) 2,50     отделно
Чернокрака котка (Felis Едно 6 (+ 1) 6 (+ 1) 2,50 Над 18    
nigripes); Котка на Жофруа              
(Oncifelis geoffroyi); Бенгал-              
ска котка (Prionailurus              
bengalensis)              
Дива котка (Felis silvestris); Едно 10 (+ 1) 10 (+ 1) 2,50 Устойчиви    
Манул (Otocolobus manul)         при зимни    
          условия    
Ягуарунди (Herpailurus         18    
yagouaroundi)              
Сервал (Leptailurus serval); Едно 15 (+ 2) 15 (+ 2) 2,50 18 На двойки  
Каракал (Caracal caracal);              
Оцелот (Leopardus pardalis);              
Златиста котка (Profelis              
aurata); Рибоядна котка              
(Prionailurus viverina)              
МЕЧКИ (Ursidae)              
Полярна мечка Двойка 200 (+50) 12 3 Устойчиви Единично, Басейнът за къ-
(Ursus maritimus)         при зимни на двойки пане да бъде със
          условия или малки средна дълбо-
            групи чина 1,5 м и го-
              лемина - 60 м2
Кафява мечка (Ursus arctos)   150 (+20)       На двойки  
Хималайска мечка         Над 12    
(Selenarotos tibetanos); Очи-              
латата мечка (Tremarctos              
ornatus); Бърнеста мечка              
(Melursus ursinus)              
Малайска мечка Двойка 60 (+ 10) 8 2 Над 12 в по-   Задължително
(Helarctos malayanus)         мещението   отопление
             
НЕЧИФТОКОПИТНИ Брой Площ на Площ на Температура, Социално Забележки/
(Perissodactyla) животни открития вътрешната минимална устройство особености
    участък, м2 клетка, м2 (°С)    
    (+ м2 за        
    всяко след-        
    ващо)        
1 2 3 4 5 6 7
КОНЕ (Equidae) 5 500 (+ 30)   Над 10 - в обора за На двойки Обори с твърд
        зебри и диви мага- или като под и насипана
        рета. стадо с слама. Не са не-
        Устойчиви на студ един зрял обходими обори
        са конят на Прже- жребец. за коня на Прже-
        валки (Equus Възможни валки (Equus
        przewalskii) и кулана стада от przewalskii) и
        (Equus hemmionus) млади жи- кулана (Equus
          вотни hemmionus),
            но е задължи-
            телно наличието
            на навес, Коне на Пржевалски (E. Przewalskii) да не се отглеждат в смесени експозиции с други видове тревопасни (камили, говеда, елени и др.) , освен ако ограждението е с големина няколко хектара и е добре структурирано.
ТАПИРИ (Tapiridae) 2 100 20 18 На двойки Вътрешните
          или малки пространства да
          групи бъдат насипани
            със слама и сено.
            Да са осигурени
            дървени скари за
            лежане, възмож-
            ности за къпане.
НОСОРОЗИ 2 500 40 18 Единично. За индийския носо-
(Rhinocerotidae)         Белият рог (Rhinoceros
          носорог unicornis) и сумат-
          (Ceratothe- ренския носорог
          rium simum) (Dicerorhinus
          в групи. sumatrensis) да се
            осигурят възмож-
            ности за къпане
             
ЧИФТОКОПИТНИ Брой Площ на Площ на Температура, Социално Забележки/
(Artiodactyla) животни открития вътрешната минимална устройство особености
    участък, м2 клетка, м2 (°С)    
    (+ м2 за (+ м2 за      
    всяко след- всяко след- поме- басейн    
    ващо) ващо) щение      
ХИПОПОТАМИ              
(Hippopotamidae)              
Либерийски хипопотам 2 30 12 20 18 На двойки Басейн, дълбок
(Choeropsis liberianus)             1 м и осигуря-
              ващ по 8 м2 на
              животно
Хипопотам 2 60 (+ 25) 30 (+ 15) 18 15 На стада. Басейн, дълбок
(Hippopotamus amphibius)           Женските 1,3 м и осигуря-
            да се отде- ващ по 15 м2 на
            лят преди животно
            раждане  
           
ЧИФТОКОПИТНИ (Artiodactyla) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо)) Температура (минимална) (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение (Височина (м)      
КУХОРОГИ (Bovidae)            
Горски антилопи (Tragelaphus); Бубали (Alcelaphus); Водни козли (Kobus), Саблерог орикс (Oryx dammah) 5 400 (+ 30) 30 (+3)/3 16 Жирафова газела (L. walleri) под 15°С се нуждае от отоплено помещение. Група с един възрастен мъжки, няколко женски и тяхното поколение. Възможни са стада само от мъжки животни. Чакълести пространства, рохкави, добре укрепени площи за ходене пред обора и в него. Площи, насипани с пясък за лежане, сенчести площи с дървета или постройки. Постоянно наличие на вода за водните козли (Kobus). Наличие на отопляеми помещения. Структуриране на обитаемото пространство по начин, позволяващ на преследвани от стадото животни да избягат. Възможности за скриване за новородените.
Газели (Gazella); Обикновена редунка (Redunca redunka), Жирафова газела (Litocranius walleri) 5 200 (+20) 15 (+3)/2,5      
Сайга (Saiga tatarica); Джейран (Gazella gutturosa)     30 (+3) / 3 (не е задължителна) Устойчиви на зимни условия    
Говеда (Bos); Бизони (Bison) 5 400 (+ 30) 30 (+3) / 3 18 в обора за тропическите видове. Допуска се извеждане на открито при зимни условия. Бизоните са устойчиви на зимни условия    
Аноа (Bubalus depressicornis) 2 150 12 / 3 16 На двойки  
Дукери (Cephalophinae), Еленкови (Tragulidae) 2 150 Тъмно помещение с размер 3 м2 за дребните видове и 9 м2 за по-едрите. Височина 2,5 Еленковите да имат достъп до отоплено помещение при температура под 10°С., а дукерите под 0°С. На двойки или малки групи При ползване на телена мрежа за ограда на най-малко 1 м височина се поставя мека защита върху вътрешната страна от пластмасова, риболовна мрежа или от друг солиден материал. Да се избягва внезапното влизане в помещенията.
Горал (Nemorhaedus goral); Серау (Capricornis sumatrensis); Снежна коза (Oreamnos americanus); Диви кози (Rupicapra); Козли (Capra); Гривест козирог (Ammotrhagus lervia); Муфлони (Ovis); Синя овца (Pseudois nayaur); Тар (Hemitragus) 5 250(+20) 15(+2)/2,5 Устойчиви на зимни условия Горал (N. goral), серау (C. sumatrensis) на двойки. За останалите на стада. Каменни конструкции обособени като скали за катерене и за разпределение на пространството.
             
ЧИФТОКОПИТНИ Брой Площ на Вътрешна Температура, Социално Забележки/
(Artiodactyla) животни открития клетка, минимална устройство особености
    участък, м2 площ (м2) (°С)    
    (+ м2 за вся-        
    ко следващо        
    животно)        
СВИНЕ (Suidae) и 5 100 50 За тропически- На двойки  
ПЕКАРИ (Tayassuidae)       те видове при или групи  
        температури до    
        -5, почасово    
        държане на от-    
        крито при усло-    
        вия на сух студ    
Брадавичеста свиня 2 60 30 18    
(Phacochoerus aethiopicus);            
Четкоуха свиня            
(Potamochoerus porcus);            
Бабируса (Babyrousa            
babyrrussa)            
Дива свиня (Sus scrofa) 5 50 10 Устойчиви   Сух и защитен от
        на студ   ветрове подслон
ЕЛЕНИ (Cervidae)            
Кабарги (Moschus sp.); 2 80 (2) 10 Северните ви- На групи  
Мазами (Mazama sp.);       дове устойчи- или стада,  
Мунтжак (Muntiacus);       ви при земни за Cervus  
Свински елен (Axis porcinus);       условия. 18 °С elaphus  
Тибетски мунтжак       за тропически- най-малко  
(Elaphodus cephalophus);       те видове един мъжки  
Китайско водно еленче         с две женски  
(Hydropotes inermis)            
Пуду (Pudu) 2 30 (1) 3      
Блатен елен (Blastocerus 5 200 (10) 13      
dichotomus); Аксис (Axis            
sp.); Петнист елен (Cervus            
nippon); Сърна (Capreolus            
sp.); Таменг (Cervus eldii);            
Замбар (Cervus unicolor);            
Елен лопатар (Dama            
dama); Черноопашат елен            
(Odocoileus hemionus);            
Белоопашат елен            
(Odocoileus virginianus);            
Пампаски елен (Ozotoceros            
bezoarticus)            
Лос (Alces alces); Белому- 5 400 (20) 15      
цунест елен (Cervus            
albirostris); Барасинга            
(Cervus duvaucelii); Благо-            
роден елен (Cervus elaphus);            
Милу (Elaphurus davidianus);            
Северен елен (Rangifer            
tarandus)            
             
  Брой Площ на Вътрешна клетка Температура, Социално Забележки/
  животни открития   минимална устройство особености
    участък площ висо- (°С)    
    (м2 (+ м2 за (м2 (+ м2 чина      
    всяко след- за всяко (м)      
    ващо)) следващо))        
КАМИЛИ (Camelidae)              
Двугърба и едногърба 3 300 (+ 50) 16 3 Устойчиви На двойки Пясъчна или естест-
камила         на зимни или малки вена почва за настил-
          условия групи ка. За камилите въз-
Гуанако (Lama guanacoe)     6 2,50     можно съжителство
и Викуня (Vicugna vicugna)             с коне на Пржевал-
              ски (виж. таблица Коне (Eqiudae)) и кулани.
Лама и алпака 3 150 (+ 30) 6 2,50      
ЖИРАФИ (Giraffidae) 6 500 (+ 50) 150 5,5 15 На двойки Чакълести поляни,
      (+ 5,50) (врата- Допуска се или малки рохкави, добре укре-
        та над почасово групи пени площи за ходе-
        3,20 м) държане на   не пред обора и в са-
          открито при   мия него с посипва-
          условия на сух   не при необходимост
          студ, при тем-   на кварцов чакъл.
          ператури не   Високо окачени хра-
          по-ниски от   нилки. Площи, наси-
          -5 °С, при не-   пани с пясък, пред-
          прекъснато   назначени за лежане,
          наблюдение.   сенчести площи с
              дървета и постройки.
           
Еднопроходни (Monotremata) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо)) Температура (минимална) (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение      
Австралийска ехидна (Tachyglossus aculeatus) 1 36 (+5) 10 (+5) Оптимална температура 25°С Издържа на темпетратури до - 2°С. Единично или двойки В обитаемото пространството да има гниещи пънове и листна маса, които да привличат насекоми. Наличие на достъп до закрито помещение или убежище при ниски температури.
           
Вомбатоподобни (Vombatiformes) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо)) Температура (минимална) (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение (Височина (м)      
Косматоноси вомбати (Lasiorhinus sp.) Обикновен вомбат (Vombatus ursinus) 1 24 (+10) 10 (+5) / 2 10 до 28, а между 26-28 за болните животни. При по- високи температури е необходимо охлаждане. Единично или по двойка (ако животните са съвместими). Възможни са двойки от две женски, мъжки и женски или два мъжки на възраст под 18 месеца. Малките се отглеждат със женската до 15 -18 месечна възраст, след което се отделят. Наличие на гнездови бокс с размери (дълж. х шир. х вис. (м)) 1 x 1 x 1, настлан със слама и снабден с капак от горната страна. Ограденото пространство не се разполага в близост до работни помещения и клетки обитавани от кучета.
           
Кенгуроподобни (Macropodiformes) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо)) Температура (минимална) (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение (Височина (м))      
Белоопашато кенгуру (Macropus parma) 5 60 (+5) 30 (+ 5) / 2,5 10 група Възможни смесени експозиции с Дървесно кенгуру (Dendrolagus matschiei), ръждивоврато кенгуро (Macropus rufogriseus), червено гигантско кенгуро (M. rufus), черноопашато валаби (Walabi bicolor), ему (Dromаius novaehollandiae) и австралийски гъски (Cereopsis)
Пъстроопашато скално кенгуро (Petrogale xanthopus) 1 60 (+30) 20 / 2,5 10 група (един или два мъжки с няколко женски) Младите мъжки да се отделят от групата. В големи пространства с обособени равнинен и скален терен са възможни смесени експозиции с валару (Macropus robustus), червено гигантско кенгуро (M. rufus), бандикути, ему и австралийски дропли.
Дългонос кенгуров плъх (Potorous tridactylus) 2 10 (+5) 10 (+5) /1,8 10 Мъжки с една или две женски и тяхното поколение Възможни смесени експозиции със захарни катерици, чинчили, фазани, нощни маймуни (Aotus), Кенгурови плъхове (Bettongia), балийски скорец (Leucopsar rothschildi), плодоядни прилепи.
             
Кускусоподобни (Phalangeriformes) Брой Кафез/ Външна волиерата / вътрешно помешение (дъл. х шир. х вис. ( м )) Температура (°С) Влажност на въздуха (%) Социално устройство Забележки/ Особености
Tорбест планьор пигмей (Acrobates pygmaeus) 2 1,2 х 0,8 х 0,5     Двойка, семейна или голяма група Гнездова къщичка с размери (дълж. х шир. х вис. (см)) 15 х 18 х 42 и отвор с диаметър 3 см.
Посуми пигмеи (Cercartetus) 1 1,2 х 0,8 х 0,5     Единично, двойки, женска с малки  
Голяма летяща торбеста катерица (Petauroides volans) 1 2,5 х 2 х 2,5     Единично, двойки, женска с малки Гнездова къщичка с размери 28 х 30 х 60 и отвор с диаметър 10 см.
Гигантска летяща торбеста катерица (Petaurus australis) 2 2,5 х 2 х 2,5 32-33 за малките до 50 ден, 28 между 50 и 90 ден, Възрастните може и без отопление   Двойка с малки Гнездова къщичка с размери 28 х 30 х 60 и отвор с диаметър 9 см.
Захарна катерица (Petaurus breviceps), Летяща торбеста катерица (P. norfolcensis) 2 1,5 х 2 х 1,8       Гнездова къщичка с размери 20 х 23 х 53 и отвор с диаметър 4,5 см.
Земен кускус (Phalanger [Strigocuscus] gymnotis) 2 5 х 2 х 3 18-20 Над 40 Единично или по двойка (само ако са съвместими) Пространството трябва да е аранжирано така, че да позволява на животните да ползват целия обем на волиерата. Възможни смесени експозиции със Захарна катерица (P. breviceps), Пото (Perodicticus potto), Девет поясен броненосец (Dasypus novemcinctus), Дългонос кенгуров плъх (Potorous trydactlus), Ивичест посум (Dactylopsila trivirgata), Мадагаскарски гигантски плъх (Hypogeomys antimena), Четкоопашат кенгуров плъх (Bettongia penicillata), Австралийска ехидна (T. aculeatus), Многоцветен лори (Trichoglossus haematodus)
Четкоопашати кускуси (Trichosurus) 2 4 х 2,5 х 2,5 на открито докато не завали сняг.   Единично, двойка или женска с малки Гнездова къщичка с размери 28 х 30 х 55 и отвор с диаметър 9 см.
Пръстеноопашати посуми (Pseudocheirus)         Двойка, семейна група или група от три млади животни. Гнездова къщичка с размери 25 х 25 х 55 и отвор с диаметър 8 см.
             
ГРИЗАЧИ (RODENTIA) Брой Площ (м2 (+ м2 за всяко следващо) Температура (°С) Влажност на въздуха (%) Социално устройство Забележки/ Особености
    Открит участък Вътрешно помещение / Височина        
Бодливи свинчета (Hystricidae и Erethizontidae)        
Erethizontidae 2 5 (+1) 5 ( + 1) / 2,50 21 до 29, Erethizon dorsathum е устойчив на минусови температури 35 до 60 за Неотропическите видове и 30 до 50 за останалите на двойки 75 % от пространството на волиерата във височина е структурирано с дървени конструкции за катерене. E. dorsathum може да се отглежда целогодишно навън, но при минусови температури се нуждае от достъп до сухо вътрешно помещение.
Hystricidae 2 6 (+ 1,5) 6 (+ 1,5) / 1, 80 21 до 29 за тропическите видове и 12 до 26 за Hystrix crystata 30 до 50 Двойки или семейни групи с един мъжки. Възможни еднополови групи. H. cristata под 12 ° C се нуждае от вътрешно помещение.
Морски свинчета (Caviidae)        
Mорски свинчетa (Cavia), Скално свинче (Kerodon rupestris), Kуи (Galea); Планински морски свинчета (Microcavia.); до 5 1,5 ( + 0,5) 1,5 ( + 0,5) / 0,90 7,2 до 26,6, 18 до 22 за Обикновения жълтозъб куи Galea musteloides 30 до 50 Двойки или семейни групи с един мъжки. При добре структурирани с дървета за катерене пространство е възможна смесена експозиция между Galea sp. и Microcavia sp.
Mари (Dolichotis) 2 3,5 (+ 1,5) 3,5 (+ 1,5) / 1, 80 Понасят минусови температури   група от няколко мъжки и женски Възможни смесени експозиции с ари, игуани, тамарини, нанду, капибара, лама, мравояд и агути.
Капибари (Hydrochaeris). 2 или 3 24 (+ 6) 2 (+ 0,5) / 1,80 Понасят на минусови температури до - 12°C. Под 0°C да имат достъп до вътрешно помещение. 15 до 70 Мъжки с една или две женски, Пространство снабдено с визуални бариери от пънове или стволове на дървета.. Басейни с полегато дъно и дълбочина 1, 80 във външното ограждение и 1 м в закритото помещение. Подстъпите до басейните са плавни или с ниски полегати стъпала. Възможни смесени експозиции с нанду, папагали, водолюбиви птици, тапири, мара, гуанако, елени, южноамерикански маймуни и маравояди.
Нутриеви (Myocastoridae)        
Нутрия (Myocastor coypus) 2 4 ( + 1) 4 ( + 1) / 1, 80 устойчив на зимни условия - на групи Басейн с възможност да плуване
               


Приложение № 2 към чл. 15 и чл. 22, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.)


ПАПАГАЛИ Обща Кафез/ Площ Температура Социално Забележки
  (Psittaciformes) дъл- волиера, на в убежищата устройство
    жина дължина x убежи- (°С)  
    на пти- широчина x щето    
    цата височина (м2)    
    (см) (м)      
1 2 3 4 5 6 7
Кралски папагали (Alisterus); Чер- до 25 1,0 x 0,5 x 0,5 0,5 5 и 10 за внесе- Извън пе- Южноамерикански-
венокрили папагали (Aprosmictus);       ни папагали за риода за те дребни папагали от
Барнардови розели (Barnardius);       първата година мътене в родовете Аратинга
Тънкоклюни папагали       от вноса семейни (Aratinga); Зеленки
(Bolborhynhus); Тънкоклюни па-         общества (Pyrrhura); Тънко-
пагали (Brotogeris); Скални папа-         или ята, а клюни папагали
гали (Cyanolisеus); Какарики от 25 2,0 x 1,0 x 1,0 1,5   по време (Brotogeris и
(Cyanoramphus); Изумрудени па- до 40       на мътене Bolborhynchus) да
пагалчета (Enicognathus); Рогати         по двойки. имат на разположе-
папагали (Eunymphicus); Нощни           ние през цялата го-
папагали (Geopsittacus); Златни           дина приспособени
андски папагал (Leptosittaca);           за спане кутии, други
Монашески папагачета (Myopsitta);           дребни видове имат
Черноглави аратинги (Nandayus);           нужда от гнездилки
Треварчета (Neophema);           (като дупка, хралупа)
Жълтоухи папагали над 40 3,0 x 1,0 x 2,0 2,0     само за размножава-
(Ognorhynchus); Земни папагали           не. Убежищата на
(Pezoporus); Розели (Platycercus);           Малкия александър
Разкошни папагали (Polytelis);           (Psittacula krameri),
Блестящи папагали (Prosopeia),           монашеските папа-
Пойни папагали (Psephotus);           галчета (Myopsitta
Александри (Psittacula); Черно-           monachus), китайския
глави кралски папагали           александър (Psittacula
(Purpureicephalus); Зеленки           derbiana), патагонс-
(Pyrrhura); Дебелоклюни ари           кия папагал
(Rhynchopsitta).           (Cyanoliseus
            patagonus) и австра-
            лийските папагалчета
            не бива да замръзват.
Блестящи лори (Chalcopsitta); Укра- до 20 1,0 x 0,5 x 0,5 0,5 Да е най-малко Извън пе- Подът на кафезите и
сени лори (Charmosyna); Червени лори       10, за прилепо- риода на вътрешните волиери
(Eos); Мускусни лорикети       вите папагалче- мътене в трябва да е покрит с
(Glossopsitta); Лястовичи лорикети       та 15, а за лори семейни попиващ материал
(Lathamus), Прилепови папагалчета       от гористите ре- общности, поради течните екс-
(Loriculus); Лори (Lorius);       гиони, напри- групи или кременти на живот-
Жълтоклюни лорикети (Neopsittacus)       мер папуанския ята. ните или да има
Новогвинейски планински лори над 20 2,0 x 1,0 x 1,0 1,0 пъстър лори   междинен под. Воли-
(Oreopsittacus); Огърличести отшел-       (Charmosina   ерите могат да се
нически лори (Phigys); Белогърби ло-       papou) не бива   отлеят, бетонират
ри (Pseudeos); Лорикети (Psitteuteles),       да пада под 5.   или облицоват с друг
Отшелнически лори (Trichoglossus,       За устойчивите   материал, подходящ
Vini).       на студ лястови-   за миене.
        чи лорикети убе-   Храната трябва да е
        жището не бива   прясно приготвена и
        да замръзва.   съдовете за хранене
            да се почистват
            основно.
Неразделки (Agapornis); Амазони до 25 1,0 x 0,5 x 0,5 0,5 Температурата Извън пе- Белокоремни папа-
(Amazona); Филипински дебелоклю-   Допускат се   в помещенията риода на гали от род Pionites
ни папагали (Bolbopsittacus); Какаду   размери на   за разплод за мътене целогодишно имат
(Cacatua); Шлемоносни какаду   кафеза   видовете от ро- на семей- нужда от кутии за
(Callocephalon); Траурни какаду   0,8 x 0,4 x 0,4   довете ни общно- спане, другите ви-
(Calyptorhnchus); Папагали ваза   за размножи-   Cyclopsitta, сти, а в дове обитават хра-
(Coracopsis); Смокинови папагали   телния период   Deroptyus, гнездовия лупи само за раз-
(Cyclopsitta); Ястребови папагали   на видовете   Eclectus, Forpus, период по множаване.
(Deroptyus); Еклектуси (Eclectus);   от Agapornis   Geoffroyus, двойки.  
Розови какаду (Eolophus); Врабчови   и Forpus   Graydidascalus,    
папагалчета (Forpus); папагали на       Gypopsitta,    
Жофруа (Geoffroyus); Късоопашати       Micropsitta,    
папагали (Graydidascalus); Лешоядови       Pionites,    
папагали (Gypopsitta); Малки амазо-       Pionopsitta,    
ни (Hapalopsitta); Папагали пигмей       Prioniturus,    
(Micropsitta); Зелени врабчови папа-       Psittacella,    
галчета (Nannopsitta); Нестори от 25 2,0 x 1,0 x 1,0 1,5 Psittaculirostris,    
(Nestor); Белокоремни папагали до 40     Psittanus,    
(Pionites); Украсени папагали       Psittrichas,    
(Pionopsitta); Пиониси (Pionus); Дъл-       Tanygnathus,    
гокрили папагали (Poicephalus); Ра-       Triclaria може    
кетоопашати папагали (Prioniturus);       да е 15, за всич-    
Черни какаду (Probosciger); Огърли-       ки други не по-    
чести папагали (Psittacara, Psittacella);       малко от 10.    
Малки папагали (Psittaculirostris);       При разплод    
Сиви папагали (Psittacus); Червено-       за родовете    
раменни папагали (Psittanus); Орлови       Cacatua,    
папагали (Psittrichas); Совови папа-       Callocephalon,    
гали (Strigops); Благородни папагали над 40 3,0 x 1,0 x 2,0 2,0 Eolophus,    
(Tanygnathus); Пъстроопашати папа-       Forpus,    
гали (Touit); Синьокоремни папагали       Hapalopsitta,    
(Triclaria).       Nannopsitta,    
        Poicephalus тем-    
        пературата в    
        убежищата мо-    
        же да е 5 °С,    
        за Agapornis    
        убежището не    
        бива да замръз-    
        ва. За планинс-    
        кия нестор Kea    
        (Nestor notabilis)    
        е достатъчно    
        само климатич-    
        но укритие за    
        лошо време.    
Хиацинтови ара (Anodorhynchus); до 40 2,0 x 1,5 x 1,5 1,0 не по-ниска Извън пе-  
Ара (Ara); Сини ара (Cyanopsitta,       от 10 риода на  
Diopсittaca).         мътене на  
  от 40 3,0 x 1,0 x 2,0 1,0   двойки,  
  до 60       семейни  
          общности  
  над 60 4,0 x 2,0 x 2,0 2,0   или малки  
          групи.  
ПОЙНИ ПТИЦИ Обща Кафез/ Температура Социално Забележки
(Passeriformes) дъл- волиера, (°С) устройство  
  жина дължина x      
  на пти- широчина x      
  цата височина      
  (см) (м)      
1 2 3 4 5 6
ЧУЧУЛИГИ (Alaudidae): до 15 1,00 x 0,50 x 0,50 не по-ниска През зимата Да се обърне внимание на
Ohresophilus, Alauda, Galerida,     от 10. защитеното взаимната поносимост поради
Calendula, Heliocorys, Lullula,       пространство ясно изразеното териториал-
Eremophila, Melanocorypha,       да е заето най- но поведение.
Calendrella, Botha, Alaudala,       много от 6 Нуждаят се от камъни или храс-
Spizocorys, Pseudalaemon,       птици. ти или подобни за стоянки, а
Aethocorys, Eremopterix, до 20 1,20 x 0,80 x 0,50   През другите във волиерата - от летвички
Ramophocoris, Pinarocorys,       сезони да се или подобни в горната част -
Alaemon, Ammomanes,       отглеждат за чуруликане. Подът трябва
Calendulauda, Certhilauda,       по двойки. да е покрит с най-малко 4-сан-
Sabota, Amirafra, Mirafra,       Поради непо- тиметров пласт от смес чакъл-
Heteromirafra, Chersomanes. над 20 1,60 x 0,80 x 0,50   носимост пясък-пръст или подобно, за да
        между птици- могат чучулигите да си напра-
        те може да е вят вдлъбнатини за спане.
        необходимо и  
        през зимата  
        защитеното  
        пространство  
        да се заеме  
        само от една  
        двойка.  
ТАНАГРИ (Thraupidae): до 15 0,80 x 0,40 x 0,40 Възможно По време на  
Periporphyrus, Rhodothraupis,     целогодишно мътене карди-  
Caryothraustes, Cardinalis,     отглеждане в налите да се  
Guiraca, Passerina, Cyanoloxia,     открити воли- отглеждат по  
Pheucticus и родовете Coccopsis,     ери, ако имат двойки (тери-  
Paroaria, Rhodospingus,     на разполо- ториален на-  
Coryphospigus и Tiaris     жение кли- чин на живот).  
  над 15 1,20 x 0,50 x 0,50 матизирано През зимата  
      убежище; защитеното  
      температура- пространство  
      та не по-нис- да се заема  
      ка от 10, а за най-много от  
      кубинските 10 птици от  
      чинки 15. видовете на  
      Червеният Passerina, Tiaris,  
      кардинал Coryphospingus  
      (Cardinalis и Rhodospingus  
      cardinalis) се или от 4 птици  
      нуждае само от всички дру-  
      от защитено ги видове.  
      от климатич-    
      ните условия    
      място.    
ВДОВИЦИ (Viduidae)   0,80 x 0,40 x 0,40 не по-ниска По двойки по Малките се отглеждат от вели-
Hypochera,   Hypochera от 10 време на мъ- колепните чинки (тяхния спе-
Steganura, Tetranura и Vidua       тенето, заедно циален гостоприемник).
    1,20 x 0,50 x 0,50   с техните пти-  
    Steganura,   ци-гостопри-  
    Tetranura и Vidua   емници. През  
        зимата убежи-  
        щето да бъде  
        населено най-  
        много с 10  
        птици.  
АСТРИЛДИ (Estrildidae): до 13 0,80 x 0,40 x 0,40 15. За видовете от През зимата Да се предоставят за
Aegintha, Aidemosyne,Amadina,     родовете Chloebia, защитеното целогодишно ползване
Amandava, Amblynura, Chloebia,     Lagonosticta, Nigrita, пространство кошнички или сандъ-
Bathilda, Brunhilda, Clytospiza,     Parmoptila, Percnopis, да се населява чета за спане, които
Cryptospiza, Emblema, Erythrura,     Pyrenester Reichenowia най-много от служат и за укритие.
Estrilda, Euodice. Euschistospiza,     и Spemophaga най- 30 дребни пти- Възможно целогодиш-
Glaucestrilda Granatina,     малко от 20. ци или от 15 ното отглеждане във
Heteromunia, Hypargos,       птици от едри- външни волиери само
Krimhilda, Lagonosticta,       те видове. при наличие на защи-
Lepidopygia, Lonchura,         тени от климатични
Mandingoa, Munia, Neisna,         въздействия места. На-
Nesocharis, Nigrita, Odontospiza,         личие на тревни туфи
Oreostruthus, Orthygospiza,         за прикритие на мъте-
Padda,Paludipasser Parmoptila,         щите по земята. На ви-
Percnopis, Pyrenestes, Pytilia, над 13 1,20 x 0,50 x 0,50     довете от сухите регио-
Poephyla, Reichenowia,         ни да се предлагат до-
Stagonopleura, Neochmia,         пълнитено възможно-
Spermophaga, Spermestes,         сти за прашна баня
Sporaeginthus, Stictospiza,         (напр. пръст, пясък).
Stizoptera, Taeniopygia,          
Uraeginthus, Zonaeginthus          
МУСТАКАТИ ТЪКАЧИ до 12 0,80 x 0,40 x 0,40 не по-ниска от 10 °С. Птиците тъка- Да имат възможност
(Sporopipidae): Spororpipes,       чи, с изключе- да строят гнезда или
КУКУВИЧИ ТЪКАЧ       ние на терито- да имат на разполо-
(Anomalospizidae): Anomalospiza до 18 1,20 x 0,50 x 0,50   риалните видо- жение кошнички за
ТЪКАЧИ (Ploceidae):       ве, трябва да се гнездене, респ. затво-
Ambliospiza, Anaplectes,       отглеждат в рени сандъчета за
Brachycope, Bubalornis,       ята, при което спане.
Coliuspasser, Dinemellia, Euplectes,       женските са по- Отглеждането в откри-
Foudia, Histurgops, Hyphanturgus, над 18 1,60 x 0,50 x 0,50   вече от мъжки- ти волиери е възмож-
Malimbus, Melanoploceus,       те. През зима- но през цялата годи-
Nelicurvius, Niobella. Notiospiza,       та защитеното на, ако птиците мо-
Othyphantes, Pachуphantes, за ви- 1,60 x 0,50 x 1,20   място трябва гат да намерят защи-
Philetairus, Phormoplectes, дове-     да бъде населе- тено пространство
Ploceella, Plocepasser, те     но най-много с със съответните кли-
Pseudonigrita, Quelea, Queleopsis, види     20 птици матични условия.
Rhinoploceus, Sitarga, Sitagroides,       от дребните  
Somalita Symlectes,       и средно едри  
Thomasophantes, Textor       видове или с 4  
        птици от едри-  
        те видове (родо-  
        ве: Bubalornis,  
        Dinemellia,  
        Coliuspasser  
        progne и  
        Coliuspasser  
        jacksoni).  
ВРАБЧОВИ (Passeridae): до 12 0,80 x 0,40 x 0,40 не по-ниска от 10 °С. По двойки или За всички видове от
Sorella, Auripasser, Passer,       в ята. родовете Sorella,
Pyrgitpsis, Gymnoris, Petronia,       Убежището Auripasser, Passer и
Carpospiza, Montifringilla       през зимата да Pyrgitopsis целогодиш-
        се заеме най- но да се осигурят кош-
  над 18 1,20 x 0,50 x 0,50   много от 10 нички или сандъчета
        птици от дреб- за спане. Отглежда-
        ните видове нето във волиери да
        или от 6 птици се предпочита пред от-
        от по-едрите. глеждането в кафези.
СЪЩИНСКИ ЧИНКИ до 15 0,80 x 0,40 x 0,40 Видове от умерените    
(Fringillidae): Fringilla;     ширини и високопла-    
ЩИГЛЕЦИ (Carduelidae)     нински птици от суб-    
(без Drepanidinae):     тропиците до тропи-    
Acanthis, Agriospiza, Alario,     ците могат да прези-    
Bucanetes, Callacantis, Carduelis,     муват навън, ако на-    
Carpodacus, Chionomitris, Chloris,     мерят защита от кли-    
Coccothraustes, Crirhagra,     матичните условия    
Dendrospiza, Eophona, Erythrina,     (родове Acantis,    
Fringalauda, Haematospiza,     Agriospiza, Carduelis,    
Hesperiphona, Koslowia,     Cardopacus, Chloris,    
Leucosticte, Linaria, Linurgus,     Coccothraustes, някои    
Loxia, Mycerobas, Ochrospiza, от 15 1,20 x 0,50 x 0,50 видове от Serinus,    
Pinicola, Procarduelis, Propyrrhula, до 20   Spinus, Eophona,    
Pseudochloroptila, Pyrrhoplectes,     Fringilauda, Fringilla,    
Pyrrhospiza, Pyrrhula, Rhodopechys,     Koslowia, Leucosticte,    
Rhodospiza, Rhynchostruthus,     Linaria, Loxia,    
Rubicilla, Serinops, Serinus,     Mycerobas, Pinicola,    
Spinus, Uragus.     Procarduelis,    
      Propyrrhula, Pyrrhula,    
      Rubicilla, Uragus).    
      Видове от субтропи- През зимата в Кървавочервеното ко-
      ците и тропиците това убежище нопарче (Limeria
      (родове Alario, трябва да се canapia) трябва да се
      Bucanetes, Crithagra, подслонят най- отглежда преди всичко
      Dendrospiza, много 20 птици във волиери.
      Hesperiphona, от дребните  
      Ochrospiza, видове или 10  
      Rhodospiza, някои птици от сред-  
      видове от родовете но едрите видо-  
      Serinus и Spinus) ве, или 4 птици  
      трябва да презиму- от едрите ви-  
      ват на сухо при ми- дове. Същинс-  
      нимална температу- ките чинки и  
  над 20 1,60 x 0,80 x 0,80 ра 5. Препоръчва се много видове  
      Peudochloroptila totta, кадънки по вре-  
      Spinus cucullatus, ме на мътене  
      S. dominicensis, имат територи-  
      S. notatus, S. psaltria и ално поведение,  
      S. yarrelii да презиму- затова да се  
      ват при температура подслоняват по  
      най-малко 15. двойки.  
        За нетеритори-  
        алните видове  
        е възможно от-  
        глеждането на  
        ята във волие-  
        ри, ако има  
        достатъчно  
        възможности  
        за укритие и  
        спане.  
ОВЕСАРКОВИ (Emberizidae)     Издръжливи при Това убежище  
с подсемейства:     зимни условия през зимата  
Американски овесарки до 15 0,80 x 0,40 x 0,40   трябва да бъде  
(Spizinae): Spiza;       населено най-  
Същински овесарки       много със:  
(Emberizinae):       o 10 птици от  
Buscarla, Calcarius, Cristemberiza,       дребните  
Emberiza, Granativora, Hypocentor,       видове, или  
Latoucheornis, Leptoplectron,       o 6 птици от  
Miliaria, Ocyris, Plectrophenax,       средно едри-  
Schoeniclus, Spina.       те видове,  
Ровещи овесарки       или  
(Zonotrichinae): Aimophyla,       o 4 птици от  
Ammodramus, Ammospiza,       едрите ви-  
Amphispiza, Amphispizopsis,       дове.  
Arremon, Arremonops, Atlapetes, от 15 1,20 x 0,50 x 0,50      
Brachyspiza, Buarremon, до 20        
Calamospiza, Chlorura, Chondestes,          
Coryphaspiza, Emberizoides,          
Embernagra, Incaspiza, Junco,          
Melozone, Oriturus, Passerculus,          
Passerella, Peucaea, Pezopetes,          
Pipilo, Pooecetes, Pselliophorus,          
Rhynchospiza, Saltatricula, Spizella,          
Tisa, Torreornis, Xenospiza,          
Zonotrichia.          
Южни овесарки (Poospizinae):          
Charitospiza, Donacospiza, над 20 1,60 x 0,80 x 0,80      
Gubernatrix, Lophospingus,          
Melanodera, Nesospiza, Poospiza,          
Rowettia.          
Чинкови овесарки          
(Sporophilinae): Acanthidops,          
Amaurospiza, Catamenia,          
Corydospiza, Duica, Dolospingus,          
Geospizopsis, Haplospiza,          
Oryzoborus, Phrygilus, Piezorhina,          
Porphyrospiza, Rhodospina,          
Sicalis, Sporophila, Volatinia,          
Xenospingus.          
СОВОПОДОБНИ (Strigiformes) Площ Волиера, Температура Социално Забележка
  (м2) широчина (°C) устройство  
    x височина      
    (м)      
Американска пернатонога кукумявка (Aegolius acadicus); 5 2 x 2 Не са чувст- Двойки,  
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus);     вителни на семейни  
Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum);     студ групи.  
Обикновена кукумявка (Athene noctus).          
Забулена сова (Tyto alba); Блатна късоуха сова 7,5 2 x 2,5      
(Asio flammeus); Горска ушата сова (Asio otus);          
Кукувича иглонога сова (Ninox novaeseelandiae);          
Горска улулица (Strix aluco); Североамериканска          
улулица (Strix varia).          
Уралска улулица (Strix uralensis); 12        
Ястребова сова (Surnia ulula).          
Бухал (Bubo bubo); Вирджински бухал 18 3 x 2,5      
(Bubo virginianus); Полярна сова (Nyctea scandiaca);          
Брадата улулица (Strix nebulosa).          
Пустинен чухал (Otus brucei); Чухал (Otus scops). 2 1 x 2 Не са много Двойки, Нуждаят се
Пещерна кукумявка (Speotyto cunicularia). 5 2 x 2 чувствителни семейни от защитено
Ивичеста сова (Asio (Rhinoptyx) clamator); Африкан- 7,5 2 x 2,5 на студ групи. от студ и те-
ска ушата сова (Asio capensis).         чение поме-
Червен рибояден бухал (Ketupa ketupa); Цейлонски 12       щение.
рибояден бухал (Ketupa zeylonensis); Кафява улулица          
(Strix leptogarammica); Голяма очилата сова          
(Strix (Pulsatrix) perspicilata).          
Капски бухал (Bubo capensis); Светъл бухал 18 3 x 2,5      
(Bubo lacteus).          
Тропически чухал (Otus (Megascops) choliba); Афри- 2 1 x 2 Над 15 в Двойки,  
кански чухал (Otus senegalensis); Американска малка     убежището семейни  
кукумявка (Glaucidium perlatum); Ръждива малка       групи.  
кукумявка (Glaucidium brasilianus); Чухал елф          
(Micrathene (Glaucidium) whitnei)          
Белолик чухал (Otus leucotis); Азиатска маскирана 5 2 x 2      
совa (Phodilus badius); Южноазиатска кукумявка          
(Athene brama); Кукувича малка кукумявка          
(Glaucidium cuculoidae).          
Капска забулена сова (Tyto capensis); Африкански 7,5 2 x 2,5      
бухал (Bubo africanus); Пурпурен бухал (Bubo poensis);          
Бразилска улулица (Strix hylophila); Африканска          
храстова кукумявка (Strix (Ciccaba) woodfordi).          
Непалски бухал (Bubo nipalensis); Дългоух бухал 12        
(Bubo sumatranus); Голяма рибоядна сова          
(Scotopelia peli).          
СОКОЛОПОДОБНИ (Falconiformes) Площ Волиера, Температура Социално Забележка
  (м2) широчина (°C) устройство  
    x височина      
    (м)      
1 2 3 4 5 6
Керкенез (Falco tinnunculus). 5 2 x 2 Не са чувст- Двойка,  
Малък ястреб (Accipiter nisus); Обикновен мишелов 7,5 2 x 2,5 вителни на семейна  
(Buteo buteo); Сокол чучулигар (Falco columbarius).     студ група, или  
Червена каня (Milvus milvus); Дългоопашат морски 12     колония за  
орел (Haliaeetus leucoryphus); Полски блатар (Circus       видовете  
cyaneus); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Северен       от род Gyps  
мишелов (Buteo lagopus); Ръждивокафяв мишелов          
(Buteo regalis); Белоопашат мишелов (Buteo rufinus);          
Черна каракара (Phalcoboenus australis); Мексикански          
сокол (Falco mexicanus); Сокол скитник (Falco          
peregrinus); Северен сокол (Falco rusticolis).          
Андски кондор (Vultur gryphus); Белоопашат морски 24 3 x 3      
орел (Haliaeetus albicilla); Белоглав морски орел          
(Haliaeetus leucocephalus); Стелеров морски орел          
(Haliaeetus pelagicus); Брадат лешояд (Gypaetus barbatus);          
Черен лешояд (Aegypius monachus); Белоглав лешояд          
(Gyps fulvus); Хималайски лешояд (Gyps himalayensis);          
Клиноопашат орел (Aquila audax); Скален орел (Aquila          
chrysaetos); Царски орел (Aquila heliaca).          
Американска ветрушка (Falco sparverius); Вечерна 5 2 x 2 Не много Двойка, Нуждаят се
ветрушка (Falco vespertinus).     чувствителни семейна от защитено
      на студ група, или от студ и те-
        колония за чение поме-
        видовете щение.
        от род Gyps  
Червеноопашат мишелов (Buteo jamaicensis); Осояд 7,5 2 x 2,5      
(Pernis apivorus); Шиманго (Milvago chimango);          
Жълтоглава каракара (Milvago chiachima);          
Сокол орко (Falco subbuteo);          
Урубу (Coragyps atratus); Египетски лешояд (Neophron 12        
percnopterus); Бенгалски лешояд (Gyps bengalensis);          
Африкански белогръб лешояд (Gyps africanus); Тръс-          
тиков блатар (Circus aeruginosus); Агуя (Geranoaetus          
melanoleucus); Червеногръб мишелов (Buteo polyosoma);          
Голям креслив орел (Aquila clanga); Малък креслив          
орел (Aquila pomarina); Ястребов орел (Hieraaetus          
fasciatus); Черна каня (Mivus migrans); Орел рибар          
(Pandion haliaetus); Ловен сокол (Falco cherrug); Среди-          
земноморски сокол (Falco eleonorae); Далматински          
сокол (Falco biarmicus); Индийски сокол (Falco jugger);          
Планинска каракара (Phalcoboenus megalopterus);          
Каракара (Polyborus plancus).          
Степен орел (Aquila rapax). 18 3 x 2,5      
Африкански белоглав лешояд (Trigonoceps occipitalis); 24 3 x 3      
Рюпелов лешояд (Gyps ruppellii); Харпия (Harpia harpija);          
Morphnus guianensis; Маршалов орел (Polemaetus          
bellicosus); Кафърски орел (Aquila verreauxii).          
Червенокрако соколче (Microhierax caerulescens). 2 1 x 2 Над 15 в Двойка  
Сокол пигмей (Polyhierax semitorquatus). 5 2 x 2 убежището    
Пепелява каня (Elanus caeruleus); Kaupifalco 7,5 2 x 2,5      
monogrammicus          
Пуйков лешояд (Cathartes aura); Кралски лешояд 12        
(Sarcoramphus papa); Браминска каня (Haliastus indus);          
Сивоглав орел рибар (Ichthyophaga ichthyaetus); Бело-          
корем морски орел (Haliaeetus leucogaster); Мадагас-          
карски морски орел (Haliaeetus vocifer); Палмов лешояд          
(Gypohierax angolensis); Качулат лешояд (Necrosyrtes          
monachus); Пепелявосив змияр (Circaetus cinereus);          
Орел змияр (Circaetus gallicus); Късоопашат орел          
(Terathopius ecaudatus); Качулат змияр (Spilornis cheela);          
Блед поен ястреб (Melierax canorus); Гололик блатар          
(Polyboroides typus); Дългокачулест орел (Lophaetus          
occipitalis); Украсен ястребов орел (Spizaetus ornatus).          
Индийски ушат лешояд (Sarcogyps calvus); Ушат 24 3 x 3      
лешояд (Torgos tracheliotus); Орел маймунояд          
(Pithecophaga jefferyi); Африкански коронован орел          
(Stephanoaetus coronatus).          
Птица секретар (Sagittarius serpentarius). 100        
           
Щраусоподобни (Struthioniformes) Брой животни Площ (м2 (+ м2 за всяка следваща)) Температура (°С) Социално устройство Забележки/особености
    Открит участък Вътрешно помещение (Височина (м))      
Emu (Dromaius novaehollandiae), Нанду (Rhea americana), Дарвиново нанду (R. pennata) 2 200 20 (+2) / 3 Издръжливи на зимни условия Двойка, група един мъжки с няколко женски или мъжки с малки По време на мътене се нуждаят от отоплено помещение
Казуари (Casuarius) 1 200 20/3 Минимална 10° Единично Агресивни. Не са подходящи за смесени експозиции. Ограждението да е добре залесено. Наличие на плитък воден басейн за къпане.
         
Пингвини (Sphenisciformes) Брой птици Площ (м2 (+ м2 за всяка следваща) Оптимална температура (°С) Забележки / особености
    Открит участък / Вътрешно помещение Басейн/ дълбочина (м) Закрито помещение Басейн  
Императорски пингвин (Aptenodytes forsteri) 6 45 (+5) 25 (+ 2) / 1,22 -7 до -1 максимум 4 - 7 През зимните месеци могат да се отглеждат във външни ограждения. Не се нуждаят от гнездо.
Кралски пингвин (Aptenodytes patagonicus)       0 до 11    
Пингвин на Адели(Pygoscelis adeliae)   30 ( + 2,5) 15 ( + 1,25) / 0,8 -7 до -1 максимум   През зимните месеци могат да се отглеждат във външни ограждения.
Антарктически пингвин (Pygoscelis antarctica), Папуаски пингвин (P. papua), Качулати пингвини (Eudyptes), Жълтоок пингвин (Megadyptes antipodes)       0 до 11 4 - 13 Наличие на достатъчно количество обли камъни, чакъл, сухи растения за правене на гнездо .
Малки пингвини (Eudyptula)         4 - 13, 0 - 29 за E. minor Гнездилки с размери (дълж. х шир. х вис. ( см )) 64 cm x 43 cm x 24 cm и отвор 20 x 23 cm.
Ивичести пингвини (Spheniscus )       3 - 22 0 - 29°C Да не се отглеждат с екземпляри от р. Eudyptes. Препоръчително е самостоятелното отглеждане само на един вид в ограждение. При минусови температури придружени със силен вятър е необходим достъп до закрито помещение. Гнездилки като на Eudyptula.
             
Наименование Брой птици Oткрит участък (вкл. басейн) (м2) Вътрешно помещение Температура, Минимална, (°С) Социално устройство Забележки/особености
      Площ (вкл. басейн) (м2) Височина (м)      
Фламингови (Phoenicopteridae) 1 2, 8 1,5 3 10 в закритото помешение, при - 6°С да имат достъп до закрито помещение ято от най -малко 3 двойки Не се отглеждат в смесени експозиции.
Наименование Кокошоподобни (Galliformes) Брой птици Волиера (дъл. х шир. х вис. ( м )) Вътрешно помещение (м2) Температура в помещението (°С) Социално устройство Забележка
Фазанови (Phasanidae)            
Виетнамски фазан (Lophura hatinhensis), Едуардов фазан (L. edwarsi), Булверов фазан (L. bulweri), Диардов фазан (L. diardi), Червеноопашат фазан (L. erythrophthalma), 2 3,5 x 5, 0 x 3,0 3 Минимална 5°, при отглеждане на пилетата 27 ° Двойка Добре озеленено с храсти външно пространство. Наличие на високи кацалки за нощуване.
Златен фазан (Chrysolophus pictus), Диамантен фазан (Ch. Amherstiae), Сребърен фазан (Lophura. Nyctemera), Кървав фазан (Ithaginis cruentus) 3 2,5 x 4, 0 x 2,5 3 Не са чувствителни нa студ Мъжки с една или повече женски.  
Непалски фазан (Lophura leucomelanos), Седлат фазан (L. Swinhoii), Хумиев фазан (Syrmaticus humiae), Императорски фазан (S. Micado), Кралски фазан (S. Reevesii)   3,5 x 5,5 x 2,5     Двойка, Мъжки с една или повече женски.  
Валихов фазан (Catreus wallichi) 2   2,0   Двойка Външното пространство да е добре залесено с храсти.
Монали (Lophophorus), Ушати фазани (Crosoptilon)     0,5      
Кеклици (Alectoris) 5 2,0 x 3, 0 x 2.0 3      
Пътпъдъци (Coturnix, Callipepla, Colinus. Cyrtonyx) и Франколини (Francolinus)   1,0 x 2, 0 x 2.0 2      
Трагопани (Tragopan) 2 5,0 x 7, 5 x 3,0 1,0   Двойка (+ млади птици) Външното пространство залесено с ниски дървета върху, които да се изграждат гнездата. Наличие на големи камъни или пънове за укритие на мъжкия по време на токуване.
Аргус (Argusianus argus)   5,0 x 7, 5 x 3,0 6 15°    
Паунови фазани (Polyplectron)   3 x 4, 5 x 3,0 3      
Пауни (Pavo) 3 5,0 x 8, 0 x 3,5 11 15° за зеления паун (P. Muticus)    
Краксове (Cracidae)            
Краксове (Crax), Шлемоносен кракс (Pauxi), Остроклюни краксове (Mitu). Нощни краксове (Nothocrax) и др. 2 4,0 x 6, 0 x 3,5 11 Отоплено помещение Двойка, моногамни птици Добре озеленено с храсти външно пространство. Кацалките за нощуване са с диаметър 8 - 15 сm и се поставят на високо и далеч от стените. Най-малко една кацалка трябва да е разположена под навес.
Чачалаки (Ortalis)            
             
Жеравови (Gruiformes) Брой птици Открит участък (м2 ) Вътрешно помещение Температура (°С) Социално устройство Забележки / особености
      Площ (м2) Височина (м)      
Жерави (Gruidae) 2 200 16, при субарктическите видове е нужнен само навес 2,5 При 0°C тропическите и субтропически видове (Balearica) се нуждаят от отоплено помещение. Субарктическите видове издръжливи на ниски температури до - 30°C, като при -20°C се прибират във вътрешно помещение. При - 5°C Източният жерав (Grus antigone sharpii се нуждае от закрито помещение, а от отопление при - 15°C. Източният жерав (G. Rubicunda) при -10°C се нуждае от закрито помещение, а от отоплено при - 20°C. Двойка (+ малки) Басейн с водна растителност за стимулиране на естественото размножаване. Най- малко 1,50 м растояние между две клетки с двойки жерави. Не се отглеждат продължително време в затворено помещение. При почистване на помещението през зимата птиците се преместват във външното пространство.
Ardeotis kori 2 240 18 Трябва да има възможност за разделяне на птиците ако не са съвместими. 3 под 5°С необходим достъп до закрито помещени; 10 - 15,5°С в закритото помещение Единично, Женски с малки. По двойки само ако птиците са съвместими Осигурява се пространство с достатъчно слънчево греене. Избягват се мокри/мочурливи пространства.
             
Гълъбоподобни (Columbiformes) Брой птици Волиера (дъл. х шир. х вис. (м)) Вътрешно помещение (м2) Температура в помещението (°С) Социално устройство Забележка
Gallicolumba 2 2 (3) x 2 x 1,8 3 10 двойки, ята Женските да се заселват във волиерата преди мъжките. Наличие на гнездова платформа с размери 30 х 30 см., направена от мрежа с око 2,5 см и поставена на височина 0, 20 - 1,50 м. Платформата да има малък корниз за предпазване на яйцата от падане. Несъвместимост с турако, Китайски славей (Leiothrix lutea), Качулат франколин (Rollulus roulroul) и смарагдена гугутка (Chalcophaps indica), дроздове и мейни.
Смарагдена гугутка (Chalcophaps indica) 2 1,5 х 1,5 х 1,8 2 10 двойки, ята Да не се отглежда с екземпляри от род Gallicolumba.


Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1


ХАМЕЛЕОНИ (Chamaeleonidae) Терариум Поносимост Температура, Нужда Влажност
  за един към съжи- основна/нощ- от свеж на въздуха
  брой телство на/макс. въздух  
  (дълж. x шир.   (°С)    
  x вис.)(м)        
Фишеров хамелеон (Bradypodion fischeri); 4 x 4 x 2,5 Отделен 20 30/5 - 8/32 Нормална Нормална
Късорог хамелеон (Calumma brevicornis), за живеещи- екземпляр      
Calumma hilleniusi те по земята        
  видове;        
Наталски хамелеон джудже 4 x 2,5 x 4 Двойка      
(Bradypodion thamnobates) за дървесни-        
  те видове.        
Иеменски хамелеон (Chamaeleo calyptratus) За всеки Отделен 20 - 30/5 - 8/45    
  следващ екземпляр      
  екземпляр /двойка      
  да се добави        
Обикновен хамелеон (Chamaeleo chamaeleon); + 20 % към Отделен      
Chamaeleo dilepis; Chamaeleo gracilis; основната екземпляр      
Белолинен хамелеон (Furcifer antimena) площ        
Мадагаскарски горски хамелеон   Отделен 20 - 30/5 -    
(Furcifer campani); Furcifer lateralis   екземпляр 8/45 - 32    
Джонсънов хамелеон (Chamaeleo johnstoni);   Отделен 20 - 30/5 - 8/32 Висока  
Хамелеон на Петер (Furcifer petteri)   екземпляр      
Робертсонов хамелеон джудже (Bradypodion   Двойка      
gutturale); Черноглав хамелеон джудже          
(Bradypodion karrooicum); Южноафрикански          
хамелеон джудже (Bradypodion pumilum);          
Шлемоносен хамелеон (Chamaeleo hoehnelii)          
Книшнански хамелеон джудже (Bradypodion   Двойка 20 - 30/5 - 8/45    
damaranum); Bradypodion ventrale occidentale;          
Планински ивичест хамелеон*          
(Chamaeleo ellioti)          
Мелеров хамелеон (Chamaeleo melleri)   Двойка/      
    отделен      
    екземпляр      
Джаксънов хамелеон (Chamaeleo jacksonii)   Двойка 20 - 30/5 -    
      8/45 - 32    
Северномадагаскарски листовиден хамелеон   Двойка/ 20 - 30/5 -8/30 Не са чув- > 60 %
(Brookesia ebenaui); Малък листовиден   отделен   ствителни  
хамелеон (Brookesia legendrei); (Brookesia   екземпляр;      
minima); Brookesia thieli; Rampholeon spectrum;   За Calumma      
Хамелеон на Боетгер (Calumma boettgeri)   boettgeri      
    - двойка      
Calumma gallus; Calumma gastrotaenia;   Отделен 20 - 30/5 - 8/32    
Calumma oshaughnessyi   екземпляр      
Голямонос хамелеон (Calumma globifer);   Отделен      
Calumma nasuta; Голям хамелеон на Парсон   екземпляр/      
(Calumma parsonii)   двойка      
Камерунски планински хамелеон (Chamaeleo   Отделен 20 - 30/5 - 8/32 Нормална  
montium); Четирирог хамелеон (Chamaeleo   екземпляр      
quadricornis)          
Rampholeon kersteni   Двойка/      
    отделен      
    екземпляр      
Коморски хамелеон (Furcifer cephalolepis)   Отделен 20 - 30/5 -    
    екземпляр 8/45 - 32    
           
Наименование Терариум Основна Слънчеви Социално Забележки/особенности
  за 1,1 темпе- места, взаимо-  
  (дълж. x шир. ратура локална действие  
  x вис.)(м) (°С) темпера-    
      тура (°С)    
1 2 3 4 5 6
ИГУАНИ (Iguanidae)          
Шлемоглави игуани (Laemanctus) 4 x 3 x 5 или 25 - 30 45 х,х Задължително: залесяване,
  5 x 3 x 4       клони
Пръстенчати земни игуани (Cyclura) 5 x 4 x 3 30 - 35 45 х,х или 1,х Скривалища
Дългоноги игуани (Polychrus) 5 x 5 x 6 25 - 30 35 1,х  
Шлемоносни игуани (Corytophanes) 4 x 3 x 5 20 - 28 35 1,х Не много дебели стволове,
          залесяване, екстремно голя-
          ма влажност на въздуха
Килоопашати игуани (Tropidurus)         Скривалища, клони,
Плоскоглави игуани (Leiocephalus) 6 x 4 x 4 25 - 30 40   стволове, от части влажен
          субстрат
Фиджийски ивичести игуани 4 x 3 x 5 или 25 - 30 45   Отоплени водни басейни.
(Brachylophus) 5 x 3 x 5       Влажен субстрат, 1/2 от кло-
          ните за катерене да са по-
Зелени игуани (Iguana) 4 x 3 x 5 или       дебели от тялото
  5 x 3 x 4        
Базилискуси (Basiliscus)         Водни басейни - минимум
          два пъти колкото дължина-
          та: глава - тяло
Рогати игуани (Phrynosoma)         За хранещите се с мравки -
          заместителна храна
Черни игуани (земни видове) 5 x 4 x 3 30 - 35     Задължителни скривалища
(Ctenosaura)         и дебели дървета за катерене
Черни игуани (дървесни видове) 5 x 3 x 4        
(Ctenosaura)          
Чаквели (Sauromalus) 5 x 4 x 3 или 25 - 30 45 - 50   Задължителни скривалища,
  5 x 3 x 4       скалисти образувания
Лиолемуси (Liolemus); 5 x 4 x 4 20 - 25 40 1,1 - 1,х Субстрат, който да може да
Килоопашати игуани (Tropidurus)         се дълбае, отчасти да е вла-
          жен, стени за катерене,
          стволове, силно изстудява-
          не през нощта
Бодливокожи игуани (Sceloporus); 5 x 4 x 4 20 - 25 45    
Лиолемуси (Liolаemus);          
Килоопашати игуани (Tropidurus);          
Петнисти игуани (Uta)          
Малки дървесни игуани (Urosaurus) 5 x 4 x 6 25 - 30     Стволове, клони, стени за
          катерене, скривалища, суб-
          страт, който отчасти да е
          влажен
Огърличести игуани (Crotaphytus) 6 x 4 x 4 30 - 35 50   Възможности за катерене,
          скривалища
Скални игуани (Petrosaurus); 5 x 4 x 6 25 - 30     Стени за катерене, клони,
Бодливи игуани (Sceloporus)         стволове, висока светлинна
          интензивност
Ресничестопръсти игуани (Uma); 6 x 4 x 4       Субстрат, в който могат да се
Зеброопашати игуани (Callisaurus);         копаят дупки, скривалища,
Глухи игуани (Holbrооkia);         висока светлинна интензивност
Плоскоглави игуани (Leiocephalus)          
Пустинни игуани (Dipsosaurus) 5 x 4 x 3 25 - 30 50 1,1 Задължително: в субстрата
          да се издълбаят ями
Високопланински игуани (Phimaturus) 5 x 4 x 3 20 - 22 35 1,х Влажни скривалища, силно
          нощно охлаждане
Анолиси (Anolis) 6 x 6 x 8 25 - 30 45   Стени за катерене, стволове,
    18 - 25 35   клони, растения, влажен субстрат
Анолиси (Anolis) 6 x 8 x 6 23 - 28 45   Растения, клони, влажен
          субстрат
Мадагаскарски офлуруси (Oplurus sp.) 6 x 4 x 4 или 22 - 28     Според вида - стволове, стени
  6 x 4 x 5       за катерене, скривалища, суб-
          страт, в който могат да се
          копаят дупки
Зелена бодлива игуана 5 x 4 x 5 или 22 - 25 40   Стволове, растения, влажен суб-
(Sceloporus malachiticus) 6 x 4 x 4       страт, естествено охлаждане
Мадагаскарски игуани (Chalarodon) 8 x 5 x 3 25 - 30 50 2 - 4 Песъчлив субстрат, в който
          могат да се копаят дупки
КСЕНОЗАВРИ (Xenosauridae)          
Крокодилов ксенозавър 6 x 4 x 4, 20 - 25 35 1,1 Скривалища под водата и на
(Shinisaurus crocodilurus) от които       сушата, възможности за кате-
  1/2 вода       рене, отчасти влажен субстрат
АГАМИ (Agamidae)          
Водни дракони (Physignatus); 4 x 3 x 5 или 25 - 30 45 1,х Отоплени водни басейни, 1/2
Водни агами (Hydrosaurus) 5 x 3 x 4       от клоните за катерене да са
          по-дебели от тялото, влажен
          субстрат
Обикновена агама и сродните 5 x 3 x 4       Стени и стволове за катерене,
видове (Agama agama)         висок слънчев интензитет
Скални агами (Stellio sp.) 5 x 3 x 4 20 - 27     Стени и съоръжения за катерене
Брадати гущери 5 x 4 x 3 25 - 30 50   Пещери, дървета за катере-
(Pogona/Аmphibolurus)         не, съоръжения за катерене
Пеперудови агами (Leiolepis) 5 x 4 x 3 25 - 30 45 1,1 - 1,х Субстрат, в който да могат
          да се копаят дупки
Летящи дракони (Draco) 5 x 4 x 5        
Джапарули (Japarula)         Скривалища, възможности
          за катерене, озеленяване,
          охлаждане през нощта
Калотеси (Calotes); Горски дракони 5 x 4 x 5 22 - 28     Клони за катерене и стени,
(Gonocephalus)         озеленяване
Шипоопашати гущери (Uromastyx) 5 x 4 x 3 25 - 30 50   Пещери,висок светлинен ин-
          тензитет, субстрат, в който да
          могат да се копаят дупки
Австралийски скритоухи агами 5 x 4 x 4       Субстрат, в който да могат
(Ctenophorus, Tympanocryptis)         да се копаят дупки
Кръглоглави агами (Phrynocephalus) 5 x 5 x 3 25 - 30 55 1,1 - х,х Субстрат, в който да могат
          да се копаят дупки, висок
          светлинен интензитет, охлаж-
          дане през ноща до 10 - 15°С
ОТРОВНИ ГУЩЕРИ 4 x 3 x 2 20 - 28 35 1,х Скривалище с влажен субстрат;
(Helodermatidae)         за Мексикански отровен гущер
          (Heloderma horridum) и възмож-
          ности за катерене от дебели ство-
          лове и клони.
          Внимание: Отровни
ГУЩЕРИ (Lacertidae)          
Килови гущери (Algyroides); 6 x 4 x 4 18 - 25 40 (1),х Отчасти влажен субстрат
Скален гущер (Lacerta saxicola)          
Същински гущери (Lacerta); 6 x 4 x 4 23 - 28 45 1,1 - 1,х Скривалища, стени за катерене
Стенни гущери (Podarcis),         и клони
Канарски гущери (Gallotia)          
Змиеоки гущери (Ophisops); 6 x 4 x 3 25 - 30 45 1,х Субстрат, в който да могат да
Степни гущери (Eremias); Пясъчни         се копаят дупки
бодливоноги гущери (Acanthodactylus)          
СЛЕПОЦИ (Anguidae)          
Крехар (Anguis fragilis) 6 x 3 x 2 18 - 25 35 1,х Отчасти влажен субстрат,
          скривалища
Алигаторови гущери         Скривалища, отчасти влажен
(Gerronothus, Barisia)         субстрат, възможности за ка-
          терене
Змиегущери (Ophisaurus)   25 40   Скривалища,според вида
          влажен субстрат
СЦИНКОВИ ГУЩЕРИ (Scincidae)          
Исполински сцинкове (Tiliqua) 6 x 4 x 3 25 - 30 40 Понякога не- Скривалища, от които
        поносими едно да е влажно
        към съжи-  
        телство, по-  
        някога по  
        единично  
        отглеждане  
Исполински сцинк на Джерард 4 x 3 x 6 или     1,х Висок светлинен интен-
(Tiliqua gerrardii) 4 x 4 x 5       зитет,влажен субстрат
Бодливоопашати сцинкове (Egernia) 6 x 4 x 3   45   Скривалища, стени за кате-
          рене, клони
Късоопашат сцинк 6 x 4 x 3 22 - 28 40 х,х Скривалища, от които едно-
(Trachydosaurus rugosus)         то да е влажно
Хватателноопашат сцинк 4 x 3 x 5 или 25 - 30 40 1,1 - 1,х Дупки в дърветата, влажен суб-
(Corucia zebrata) 5 x 3 x 4       страт, дебели клони за катерене
          1/2 по-дебели от тялото на
          животното
Алжирски дългокрак сцинк 6 x 4 x 3 23 - 28 45 1,1 Скривалища
(Eumeces algeriensis)          
Мабуи (наземни видове) (Mabuya)       1,1 - 1,х Скривалища, едно влажно
          скривалище
Мабуи (дървесни и скални видове) 4 x 4 x 5 или       Скривалища, стени за катерене
(Mabuya) 4 x 3 x 6       и клони, субстрат отчасти влажен
Североамерикански дългокраки 5 x 4 x 3 25 - 28     Скривалища, субстрат отчасти
сцинкове (Eumeces)         влажен
Халцидий (Chalcides) и         Задължително: субстрат, в кой-
Същински сцинкове (Scincus)         то да могат да се копаят дупки
Дървесни сцинкове (Dasia) 4 x 4 x 5   40   Стволове, влажен субстрат, сте-
          ни за катерене, скривалища
Други сцинкове 4 x 4 x 5 или       Според произхода повече или по-
  5 x 4 x 4       малко сух или влажен субстрат,
          скривалища, стени за катерене,
          стволове
ГЕКОНОВИ (Geckonidae)          
Нощноактивни видове: Леопардови гекони 4 x 3 x 2 22 - 28 35 1,1 - 1,х Субстрат, в който могат да
(Eublepharis); Ивичести гекони (Coleonyx);         се копаят дупки, скривали-
Бъбрекоопашати гекони (Nephrurus);         ща, едно влажно скривалище
Диплодактилуси (Diplodactilus)          
Изключения: Същински гекони 6 x 6 x 8 20 - 25 30 1,х Влажен субстрат, стени за
(Gekko)         катерене, стволове,
          скривалища
Плоскоопашати мадагаскарски гекони       1,1  
(Uroplatus) и Новокаледонски гекони          
(Rhacodactylus)          
Нощноактивни видове: Тихоокеански геко- 6 x 6 x 8 25 - 28 35 1,1 - 1,х  
ни (Gehyra); Листопръсти гекони          
(Hemidactilus)          
Нощноактивни видове: Широкопръсти 6 x 6 x 8 22 - 28 35 1,1 - 1,х Стени за катерене,
гекони (Tarentola); Диплодактилуси         скривалища
(Diplodactilus); Дебелоопашати гекони          
(Oedura)          
Нощноактивни видове: Нактуси (Nactus), 4 x 3 x 2 20 - 25     Субстрат, в който могат да
например: Коморските гекони (Paroedura)         се копаят дупки, скривалища
Дневни мадагаскарски гекони 6 x 6 x 8 25 - 30 40   Растения, клони за катере-
(Phelsuma); Гекони джуджета         не, скривалища, влажен
(Lygodactilus); Гонатоди (Gonatodes)         субстрат
Атласки гекони (Quedenfeldtia);   20 - 30     Стени за катерене, скрива-
(Ptyodactylus)         лища, да се построи "скала"
ПОЯСООПАШАТИ ГУЩЕРИ          
(Cordiliidae)          
Лъжепоясоопашати гущери (Pseudocordylus); 5 x 3 x 4 22 - 28 45 1,x Скривалища и стени за
Поясоопашати гущери (Cordylus);         катерене
(Platysaurus)          
Изключение: Гигантски поясо- 5 x 3 x 3 20 - 25 35 х,х Субстрат, в който могат да
опашат гущер (Cordylus giganteus)         се копаят дупки, хралупи
Африкански скални поясоопашати гущери 5 x 3 x 4 25 - 28 45 1,1 - 1,х Скривалища и възмож-
(Gerrhosaurus); Мадагаскарски поясо-         ности за катерене
опашати гущери (Zonosaurus)          
AМЕРИКАНСКИ ВАРАНИ (Teiidae)          
Калопистеси (Callopistes) 7 x 4 x 3 25 - 30 45 1,1 - 1,х Субстрат, в който могат да
          се копаят дупки, скривалища
Теру (Tupinambis) 5 x 3 x 3       Скривалища и възможно-
          сти за катерене
Амейви (Ameiva); Камшикоопашати 7 x 4 x 3   50   Субстрат, в който могат да
варани (Cnemidophorus)         се копаят дупки
ВАРАНОВИ (Varanidae)         За всички: скривалища и
          възможности за катерене
Варани (Varanus), обитаващи дървета: 5 x 2 x 4 25 - 30 45 в повечето Висока влажност на
Индийски варан (V. indicus); Смарагдов или     случаи по- въздуха
варан - до 140 см (V. prasinus) 4 x 2 x 5     единично,  
        иначе  
Варани (Varanus), обитаващи дървета - суб-       1,1 до 1,х  
тропически: Пъстър варан - до 200 см          
(V. varius)          
Варани (Varanus), сухоземни обитатели 5 x 2 x 2     1,1 до 1,х Субстрат, в който могат да
на пустини и полупустини: Сив варан         се копаят дупки
(V. griseus); Жълт варан (V. flavеscens);          
Голям варан (V. giganteus)          
Варани (Varanus) от тропическите области:         Висока влажност на
Бенгалски варан (V. bengalensis)         въздуха
Ивичест воден варан (Varanus salvator);         Висока влажност на въздуха,
Воден варан на Мертенс (Varanus mertensis)         допълнително голям отоп-
          лен воден басейн
КРОКОДИЛИ (Crocodylia) 4 x 3 суха Въздух и Земна 1,1 - 1,х Отчасти в скривалища,
  част вода част 40 - > 100 пространството да е разде-
  (д. x ш.), и 25 - 30 40   лено, прозрачни прегради
  5 x 4 x 0,3        
  водна част        
           
Наименование Терариум Основна Локална Забележки/особености
  (дълж. x температура, максимална  
  шир. x вис.) ден (нощ) (°С) температура  
      (°С)  
1 2 3 4 5
ЗМИИ ЧЕРВЕЙНИЦИ 1,5 x 0,5 x 0,5 26 - 30 За видовете от Висока земна почва (ми-
(Typhlopidae)   (незначително сухите хабитати нимум 20 см) с добър дре-
    охлаждане) 28 - 30 наж,каменни плочи;
        ежеседмично да се навлаж-
        нява внимателно, за да
        могат змиите да пият
ЛЪЖЛИВИ КОРАЛОВИ ЗМИИ        
(Aniliidae)        
Цилиндрични змии (Cylindrophis) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 - Влажен терариум с условия
    (незначително   като в дъждовната гора с
    охлаждане)   голям воден басейн и
        възможности за ровене
Anilius       Висока земна почва
        (15 - 20 см), малък басейн
        за къпане;
        нощноактивни видове
БРАДАВИЧЕСТИ ЗМИИ        
(Acrochordidae)        
Явански брадавичести змии 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 - Аквариум със смесена реч-
(Acrochordus); Индийски       на и морска вода, с места за
брадавичести змии (Chersydrus)       криене; за младите змии
        по-малка земна част
БОИ (Boidae)        
Мадагаскарски бои (Acrantophis) Над 1,5 м 28 - 30 (2 - 4) 30 - 35 Обширен басейн за къпане,
  1,0 x 0,5 x 0,75     клони за катерене
Бои (Boa) Под 1,5 м 20 - 30 (20 - 22)    
  0,75 x 0,5 x 0,75      
Тихоокеански бои (Candoia) 1,0 x 0,5 x 0,75 25 - 30 (незна-    
    чително    
    охлаждане)    
Африкански питони (Calabaria) 0,75 x 0,5 x 0,5 28 - 32 (5)   Дълбока и мека земна поч-
        ва (10 - 15 см), басейн
        за къпане
Зелени дървесни питони 0,75 x 0,5 x 1,5 25 - 32 (22 - 23) 30 - 35 Висока влажност на възду-
(Chondropython)       ха (70 - 100%), здрави за-
        саждения, басейн за къпане
Дървесни бои (Epicrates) 1,0 x 0,5 x 0,75     Басейни за къпане, клони
  Кубинска дър-     за катерене;
  весна боа      
  (E. angulifer)      
  Под 1,5 м:      
  0,75 x 0,5 x 0,75      
Южноамерикански дървесни бои 0,75 x 0,5 x 1,5 25 - 30 (незна- 30 - 35 Висока влажност на възду-
(Corallus)   чително   ха(70 - 100%), здрави на-
    охлаждане)   саждения, клони за катере-
        не, басейн за къпане
Анаконди (Eunectes) Над 1,5 м: 25 - 30; 30 - 35 Голям басейн за къпане
Анаконда (Eunectes murinus) 1,0 x 0,5 x 0,75 Парагвайска   (50 - 75% от площта)
  Под 1,5 м: анаконда    
  0,75 x 0,5 x 0,75 (E. notaeus):    
    през нощта    
    20 - 22    
Пясъчни бои (Eryx) 0,75 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (10) 35 - 38 Змии, които копаят (дълбо-
        ка земна почва 8 - 15 см),
        съд за пиене; активни
Южноамерикански розови бои 0,75 x 0,5 x 0,75 20 - 26 (незна- 28 - 30 Клони за катерене, малък басейн
(Lichanura)   чително   за къпане; активен предимно при
    охлаждане)   смрачаване и през нощта
Малки южноамерикански бои 1,0 x 0,5 x 0,75 24 - 28 (5) - Басейни за къпане и растения, спе-
(Trachyboa)       циализиран в храненето (жаби);
        активен при смрачаване и нощно-
        активен
Земни бои (Tropidophis); 1,0 x 0,5 x 0,75 25 - 30 (5)   Клони за катерене и басейн за къпа-
Малки бои (Ungaliophis)       не, влажност на субстрата в убе-
        жищата
Двуцветни бои (Loxocemus) 0,75 x 0,5 x 0,5     Влажна, рохкава земна почва, съд
        за пиене
Водни питони (Liasis) 0,75 x 0,5 x 0,75 25 - 30 30 - 35 За видовете от дъждовните гори -
    (незначително   висока влажност на въздуха от 70 до
    охлаждане)   100 %, басейни за къпане (за L.fuscus
        половината от площта), клони за
        катерене
Австралийски диамантени Над 2 м:     Басей за къпане (1/4 от площта).
питони (Morelia) 0,75 x 0,5 x 1,0     Клони за катерене; активен при
  Под 2 м:     смрачаване и нощноактивен
  0,5 x 0,5 x 0,75      
Питони (Python): Мрежест пи- До 2,5 м: 26 - 32 (5), Локално Здрави клони за катерене, голям ба-
тон (P.reticulatus); Тигров питон 1,0 x 0,5 x 0,75 Йероглифов затоплено сейн за къпане (1/3 до 1/2 от площ-
(P. molurus) и Йероглифов пи- Под 2,5 м: питон (P.sebae): място чрез та), висока влажност на въздуха от
тон (P. sebae) 0,75 x 0,5 x 0,5 през нощта подово 70 до 90 %;
    до 10 отопление активен предимно при смрачаване
      или лъчист и нощноактивен
      източник  
Мадагаскарски кучеглави 0,75 x 0,5 x 0,75 28 - 32 34 - 38 Големи клони за катерене, басейн за
смоци (Sanzinia)   (6 - 8)   къпане (от площта);
        активен предимно при смрачаване
ЛЪЧИСТИ ЗМИИ 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (незна- - Влажен терариум с места за криене
(Xenopeltidae)   чително   и басейн за къпане;
    охлаждане)   нощноактивен
СМОКОВЕ (Colubridae)     -  
Същински водни змии (Natrix); 1,25 x 0,5 x 0,5 20 - 28 (5) 25 - 30 Воден терариум (вода:земна
Американски водни змии       част = 1:1), за препоръчване е
(Nеrodia);       охлаждане за презимуване
Северна американска водна        
змия (Nеrodia)        
Американски гребенести змии 1,25 x 0,5 x 0,5 20 - 30 25 - 33 Воден терариум с малка земна част
(Helicops)   (несъществено   и клони за катерене
    охлаждане)    
Кралски водни змии (Regina) 1,25 x 0,75 x 0,75 20 - 26 26 - 30 Воден терариум (вода:земна
    (несъществено   част=2:1), клони за катерене и сухи
    охлаждане)   и топли слънчеви места, презимува-
        не на хладно
Кафявокоремни змии (Storeria) 1,25 x 0,75 x 0,75 20 - 26 - Влажен терариум, за Петнистоглава
    (несъществено   червенокоремна змия
    охлаждане)   (S.occipitomaculata) голям воден
        басейн, препоръчително е хладно
        презимуване
Огърличести змии (Diadophis) 1,0 x 0,5 x 0,5     Влажен терариум с по-голям съд с
        вода и места за криене, за препоръч-
        ване е хладно презимуване
Африкански домашни змии 1,0 x 0,5 x 0,5 22 - 28, - Сух терариум със съд за пиене и въз-
(Boaedon); Обикновена домаш-   при субтро-   можности за криене, за Маслинена
на змия (B. fuliginosus)   пичните видо-   домашна змия (B. olivaceus) воден
    ве (5)   терариум със суха земна част
Scaphio dontophis 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 (5) - Влажен терариум с много възмож-
        ноактивни
Котешки змии (Telescopus) 1,0 x 0,5 x 0,5 23 - 26 (20 - 25) - Съд за пиене, места за криене
Голямозъби змии (Dinodon) 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 (18 - 20) - Влажен терариум с голям воден
        басейн
Нощни смоци (Hypsiglena)       Сух терариум с места за криене и съд
        за пиене
Червейни змии (Carphophis)       Влажен терариум с рохкава почва,
        съд за пиене
Гланцови змии (Arizona) 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 (20) - Сух терариум със съд за пиене, въз-
        можности за криене, хладно пре-
        зимуване е препоръчително
Голямоглави американски змии 1,0 x 0,5 x 1,0 25 - 20 (несъ- - Добре залесен дъждовногорски
(Dipsas) и Змии охлювичари   ществено   терариум, висока влажност на въз-
(Sibon)   охлаждане)   духа (70 - 90 %); специализиран
        в храненето (охлюви)
Мустакати змии (Erpeton) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 27 - Аквариум със земен пласт и водни
        растения (сигурно скривалище!),
        pH - 6,0 - 6,5
Златнокоремни змии (Liophis) 1,25 x 0,5 x 0,5 25 - 28 (20 - 22) - Воден терариум (вода:земя=2:1)
Гребенести горски змии 1,25 x 0,5 x 0,5 25 - 30, за - Влажен терариум със сухи слънчеви
(Amphiesma)   Японска гре-   места и голям басейн за къпане
    бенеста змия    
    (A. vibakari)    
    20 - 26 (5)    
Гребенести водни змии 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 30 (несъ- - Воден терариум (вода:земя = 2:1),
(Xenochrophis)   ществено   със сухи места за почивка
    охлаждане)    
Лъжливи коралови змии 1,0 x 0,5 x 0,5     Горски терариум с много места за
(Erythrolamprus)       криене и подходящ за ровене земен
        пласт, съд за пиене, отглеждане по-
        единично поради възможен кани-
        бализъм
Азиатски дървесни смокове 1,0 x 0,5 x 1,5     Добре залесен дъждовногорски
(Dendrelaphis)       терариум с висока влажност на въз-
        духа(70 - 90 %), ежедневно пръска-
        не с хладка вода
Червеноопашати остромуцунес- 1,0 x 0,5 x 1,0     Добре залесен дъждовногорски
ти смокове (Goniosoma)       терариум с многобройни клони за
        катерене, голям басейн за къпане,
        висока влажност на въздуха
        (70 - 100 %), ежедневно пръскане
        с хладка вода
Коткоглави змии (Leptodeira) 1,0 x 0,5 x 1,0 25 - 30 (несъ- - Басейн за къпане, клони за катерене
    ществено   с озеленяване, отчасти е препоръ-
    охлаждане)   чително отглеждането поотделно,
        понеже е възможен канибализъм
Черножълти смокове мишкари       Голям басейн за къпане, възможнос-
(Spilotes)       ти за катерене, висока влажност на
        пръскване с хладка вода
Черни дървесни смокове       Многобройни клони за катерене,
(Thrasops)       здрави насаждения, басейн за къпане
Яйцеядни змии (Dasypeltis)       Съд за пиене, възможности за
        катерене
Азиатски водни змии (Sinonatrix) 1,25 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (5) - Воден терариум (вода:земна
        част=1:1) със сухи места за почивка
Южноамерикански свиненоси 1,0 x 0,5 x 0,5     Съд за пиене
змии (Lystrophis)        
Кралски змии (Lampropeltis);       Места за скривалища и клони за ка-
Обикновена кралска змия       терене, басейн за къпане; препоръ-
(L. gettulus)       чително е хладно презимуване при
        10 - 15°; активни на смрачаване и
        нощноактивни
Жълтоусти змии (Crotaphopeltis)       Малък воден басейн, за C.degenti -
Дългоноси змии (Rhinocheilus)       Сух терариум с висок земен пласт
Мусарани (Clelia) 1,0 x 0,5 x 0,75 25 - 30 (5) - Голям басейн за къпане
Папагалови змии (Leptophis) 1,0 x 0,5 x 1,0     Горски терариум с многобройни кло-
        ни за катерене и залесяване, басейн
        за къпане
Американски пуфтящи змии       Многобройни клони за катерене и
(Pseustes)       малък басейн за къпане
Тъпоглави дървесни змии       Залесен терариум като в дъждов-
(Imantodes)       на гора с висока влажност, ежеднев-
        но напръскване с хладка вода
Лъжливи пясъчни змии       Залесен горски терариум с много-
(Psammodynastes)       бройни клони за катерене, съд за
        пиене, ежедневно напръскване с
        хладка вода
Aмерикански лозови змии 1,0 x 0,5 x 1,0 25 - 30 (3 - 5) - Влажност на въздуха 70 - 90%,
(Oxybelis)       малък воден басейн, клони за ка-
        терене с озеленяване
Рогати тинести змии (Farancia) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (18 - 22) - Воден терариум (вода:земя =2:1),
        зимен покой при 10 - 15 °С е за пре-
        поръчване; нощноактивни
Лирови смокове (Trimorphodon)       Клони за катерене, съд за пиене
Червени смокове (Cemophora) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (20) - Сух терариум с малък басейн за къ-
        пане и възможности за криене
Къртичеви смокове (Pseudaspis)       Сух терариум с дълбок почвен пласт
        е хладно презимуване
Бронзови камшични змии 1,0 x 0,5 x 1,5 26 - 30 - Висока влажност на въздуха
(Ahaetulla)       (70 - 80 %), ежедневно напръскване,
        малък воден басейн, клони за кате-
        рене с листна маса, специализиран
        в храненето (гущери)
Южноамерикански храстови 1,0 x 0,5 x 1,0 26 - 30 (несъ- - Висока влажност на въздуха
змии (Philodryas)   ществено   (70 - 90 %), малък воден басейн,
    охлаждане)   светло слънчево място, клони за
        катерене с листна маса
Летящи дървесни змии 1,0 x 0,5 x 1,5      
(Chrysopelea)        
Мадагаскарски дървесни 1,25 x 0,5 x 1,0     Клони за катерене със залесяване,
смокове (Langaha)       воден басейн
Мадагаскарски змии 1,0 x 0,5 x 0,5 26 - 30 (5) - Умерено влажен терариум със сухи
(Leioheterodon)       места
Малкозъби змии (Oligodon) 1,0 x 0,5 x 0,5 26 - 32 - По-голям съд за пиене
    (незначително    
    охлаждане); за    
    планинските ви-    
    дове и тези от    
    сухите области    
    с големи темпе-    
    ратурни коле-    
    бания - охлаж-    
    дане през нощ-    
    та до 20 - 25    
Лунни смокове (Oxyrhopus) 1,5 x 0,5 x 0,5 26 - 32 - Съд за пиене
    (несъществено    
    охлаждане)    
Фимофиси (Phimophis) 1,5 x 0,5 x 0,5 26 - 32 (20 - 25) -  
Шилоноси смокове (Lytorhynchus) 1,0 x 0,5 x 0,5 28 - 32 (18 - 20) - Сух терариум с места за скривали-
        ща, съд за пиене
Листоноси змии (Phyllorhynchus) 1,0 x 0,5 x 0,5 28 - 33 (20) - Висок пласт почва (мин. 10 см),
        съд за пиене
Смокове мишкари (Elaphe); 1,0 x 0,5 x 1,0 22 - 28 (18 - 20) 28 - 32 Малък басейн за къпане и клони за
Петниста царевична змия       катерене, слънчеви места и възмож-
(Elaphe guttata)       ности за криене; за E.rufodorsata -
        по-голям басейн; според климатич-
        ния произход е препоръчително хлад-
        но презимуване
Панделковидни змии 1,25 x 0,75 x 0,5 22 - 28 26 - 30 Влажен терариум с голям басейн за
(Thamnophis)   (несъществено   къпане и сухи слънчеви места, за пре-
    охлаждане)   поръчване е хладно презимуване
Африкански водни змии 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 28 - 32 Воден терариум (вода:земя=2:1),
(Grayia)   (несъществено   сухи слънчеви места
    охлаждане)    
Азиатски гребенести змии 1,0 x 0,5 x 0,5 24 - 28 (5) 25 - 33 Залесен горски терариум, голям
(Macropisthodon)       воден басейн
Централноамерикански змии 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 28 (5) 28 - 33 Съд за пиене
бегачи (Alsophis)        
Лъжливи смокове (Conophis) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 28 (20)    
Южноамерикански пъстри змии 1,25 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (5)   Воден терариум (вода:земя=2:1),
(Leimadophis)       клони за катерене, сухи слънчеви
        места
Свиненоси змии (Heterodon) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (18 - 20)   Сух терариум с малък басейн за
        къпане, мин. 10 см дълбок, песъч-
        лива почва за ровене
Жабоядни змии (Xenodon) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30   Висока влажност на въздуха
    (несъществено   (до 100%), голям басейн за къпане
    охлаждане)    
Африкански храстови смокове 1,5 x 0,5 x 1,0     Добре залесен терариум и голям
(Philothamnus)       басейн за къпане (вода:суша=1:2),
        сухи слънчеви места
Тревни смоци (Opheodrys) 1,5 x 0,5 x 0,5, 25 - 30 (5)   Добре залесен терариум с клони за
  за Грапав     катерене и голям басейн за къпане
  тревен смок     за Грапав тревен смок (O.aestivus)
  (O.aestivus)     (вода:суша=1:2), сухи слънчеви места
  1,0 x 0,5 x 1,0      
Гоферови змии (Pituophis) 1,0 x 0,5 x 0,75     Клони за катерене, възможности за
        криене, съд с вода, хладно презиму-
        ване е за препоръчване
Индигови змии (Drymarchon) 1,25 x 0,5 x 0,75 25 - 28 (5) 28 - 32 Басейн за къпане, клони за катерене
        и възможности за скривалища
Кучеглави водни змии (Cerberus) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 28 - 33, на Терариум с бракична вода с малка
      слънчево земна част (1/5 от основната площ) и
      място клони за катерене
Ориенталски водни змии       Воден терариум с малка земна част
(Enhydris) и       (1/5 от основната площ)
Маскирани кучеглави водни        
бои (Homalopsis)        
Дългозъби змии (Rhabdophis) 1,0 x 0,5 x 0,5 За тропически- 30 - 35 Воден терариум (вода:земна
    те видове:   част=1:1) за Малайска червеновра-
    26 - 30, през   та змия (Rh.subminiatus), достатъчно
    нощта несъще-   голям воден басейн, за Тигрова змия
    ствено охлаж-   (Rh.tigrinus) е препоръчителен зимен
    дане; субтро-   покой
    пичните видове:    
    24 - 30 (18 - 22)    
Бразилски водни лъжливи кобри 1,0 x 0,5 x 0,75 25 - 30 (5)   Голям басейн за къпане
(Cyclagras)        
Смокове стрелци (Coluber) 1,5 x 0,5 x 0,75 24 - 28 (18 - 20) 30 - 35 Сух терариум с малък басейн за къ-
        пане и клони за катерене; за видове
        от умерените климатични области,
        респ. за видовете от по-високо раз-
        положените в планините места е пре-
        поръчително хладно презимуване
Южноазиатски смокове (Zaocys) 1,5 x 0,75 x 0,5 25 - 30 (несъ- 30 - 35 Голям басейн за къпане, сухи слън-
    ществено   чеви места
    охлаждане)    
Големоглави смоци мишкари 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 30 (5) 30 - 35 Клони за катерене, голям басейн за
(Ptyas)       къпане, сухи слънчеви места
Петнистоноси змии (Salvadora)       Сух терариум със съд за пиене
Американски смоци (Drymobius) 1,5 x 0,5 x 0,75     Басейни за къпане и възможности
        за катерене, сухи слънчеви места
Американски камшични смоци       Сух терариум с няколко клони за
(Masticophis)       катерене, съд за пиене; животните
        от умерените климатични области
        трябва да презимуват на хладно
Сонорски пясъчни смокове 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 (18 - 20) 30 - 35 Сух терариум със съд за пиене и места
(Sonora)       за криене, висок земен пласт
        (минимум 10 см)
Диадемови змии (Spalerosophis) 1,5 x 0,75 x 0,5 25 - 30 (20) 30 - 35 Сух терариум със съд за пиене, пре-
        поръчително е хладно презимуване
Бумсланги (Dispholidus) 1,25 x 0,75 x 1,25 25 - 30 (20 - 22) 30 - 35 Клони за катерене, съд за пиене
Африкански винени змии 1,0 x 0,5 x 1,0     Клони за катерене с озеленяване, съд
(Thelotornis)       за пиене
Боиги (Boiga) Над 1,5 м: 26 - 30 (незна- Само за Голям воден басейн, за обитателите
  1,0 x 0,5 x 1,5 чително охлаж- Индийска на дъждовните и мангрови гори - ви-
  Под 1,5 м: дане); видовете боига (B. сока влажност на въздуха (70 - 90 %,
  0,75 x 0,5 x 1,0 от северните trigonata) : ежедневно напръскване), клони за
  за Индийска области - 30 - 35 катерене с листна маса
  боига (20 - 22);    
  (B. trigonata): Индийска боига    
  1,0 x 0,75 x 0,75 (B. trigonata):    
    30 (15)    
Пясъчни змии (Psammophis) 1,5 x 0,75 x 0,5 26 - 32 (15 - 22) 35 - 38 Съд за пиене
МОРСКИ ЗМИИ (Hydrophiidae)        
Плоскоопашати морски змии 1,5 x 0,75 x 0,75 24 - 26 28 - 30 Терариум с морска вода и малка
(Laticauda)       земна част (около 1/5 от основната
        площ), сухи слънчеви места
МОРСКИ ЗМИИ (Hydrophiinae) 1,5 x 0,75 x 0,75 24 - 26 - Терариум с морска вода, за Лузон-
        ска морска змия (Hydrophis semperi) -
        сладководен аквариум
Къртичеви змии (Atractaspis) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 28, при - Висока, подходяща за ровене почва
    видове от су-   (минимум 10 - 15 см), съд за пиене;
    хите области -   нощноактивни
    около 5    
АСПИДОВИ (Elapidae)        
Acanthophis 1,0 x 0,75 x 0,5 28 - 32 до 35 Особено лениви водни змии
    (около 10)   (подобни на усойници), съд за пиене
Африкански коралови змии 1,0 x 0,5 x 0,5 26 - 32 (18 - 22) 35 - 38 Съд за пиене
(Aspidelaps)        
Крайти (Bungarus) 1,0 x 0,75 x 0,5 28 - 32, през - Съд за пиене, места за криене,
    нощта без или   поотделно отглеждане, понеже е
    несъществено   възможен канибализъм
    охлаждане    
Водни кобри (Boulengerina) 1,5 x 0,75 x 0,5 26 - 30, през до 35 Воден терариум с голяма водна част
    нощта несъ-   (минимум половината от площта)
    ществено    
    охлаждане    
Мамби (Dendroaspis); Зелена 1,0 x 0,75 x 1,0 26 - 30   Относително голяма влажност на
мамба (D.angusticeps)   (около 20), но   въздуха (60 - 90 %), често напръск-
    не важи за тро-   ване с хладка вода, озеленяване и
    пическите ви-   гъсти клонаци за катерене, съд за
    дове от дъждов-   пиене
    ни гори    
Огърличести кобри (Hemachatus) 1,0 x 0,75 x 0,75 26 - 30 (18 - 22) 35 - 38 Басейн за къпане
Жлезисти малайски змии 1,0 x 0,5 x 0,5 26 - 32, 35 - 38 Отглеждане поотделно поради
(Maticora)   през нощта   възможен канибализъм; съд за
    без охлаждане   пиене; нощноактивни
Американски коралови змии 1,0 x 0,5 x 0,5 26 - 30, - Рохкава почва, съд за пиене, отглеж-
(Micrurus)   през нощта   дане поотделно поради възможен
    без охлаждане,   канибализъм; за Арлекинови кора-
    за Арлекинови   лови змии (M.fulvius) и Аризонски
    коралови змии   аспиди (Micruroides) е препоръчите-
    (M.fulvius) и   лен зимен покой; активни на смра-
    Аризонски аспи-   чаване
    ди (Micruroides):    
    18 - 20    
Кобри (Naja) 1,5 x 0,75 x 0,75 26 - 32, 35 - 38 Басейн за къпане
    през нощта поч-    
    ти без охлажда-    
    не при живот-    
    ни от тропиче-    
    ските области,    
    при животни    
    от субтропи-    
    ческите облас-    
    ти - охлаждане    
    до около 10    
Тайпани (Oxyuranus) 1,25 x 0,75 x 0,75 26 - 30, до 35 Басейн за къпане
    през нощта    
    несъществено    
    охлаждане    
Кралски кобри (Ophiophagus) над 2,5 м: 28 - 32, 35 - 38 Голям басейн за къпане, специали-
  1,25 x 0,75 x 0,75; през нощта   зиран в храненето (змии)
  под 2,5 м: несъществено    
  0,75 x 0,5 x 0,75 охлаждане    
Пустинни кобри (Walterinnesia) 1,25 x 0,74 x 0,5 26 - 30 (15 - 20) 35 - 38 Съд за пиене
ОТРОВНИЦИ (Viperidae)        
Африкански дървесни усойници 0,5 x 0,5 x 1,0 15 - 28, - Добро озеленяване и много клони за
(Atheris)   през нощта   катерене, висока влажност на въз-
    несъществено   духа (70 - 90 %); предимно нощно-
    охлаждане, при   активни
    видове от пла-    
    нинските гори    
    охлаждане до 20    
Пуфтящи усойници 1,0 x 0,5 x 0,5 Габонска усойни- само за  
големи видове (Bitis)   ца (B. gabonica) Обикновена Носорога усойница (B. nasirconis):
    и Носорога пуфтяща горски терариум с висока влажност
    усойница усойница на въздуха (70 - 100 %), ежедневно
    (B. nasirconis): (B.arietans): напръскване с хладка вода, съд за
    до 24 - 26, през 30 - 35 пиене; за Обикновена пуфтяща усой-
    нощта без ох-   ница (B.arietans): сух терариум със съд
    лаждане, Обик-   за пиене; активни при смрачаване и
    новена пуфтяща   нощноактивни
    усойница    
    (B.arietans):    
    28 - 32    
    (около 20)    
Пуфтящи усойници 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 28 28 - 33 Сух терариум със съд за пиене, за
малки видове (Bitis)   (около 20)   Южноафриканска рогата усойница
        (B.caudalis), Многорога усойница
        (B.cornuta), B.pertingueyi рохкава пе-
        съчлива почва; активни на смрача-
        ване и нощноактивни
Бирмански усойници (Azemiops) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 28   Горски терариум със съд за пиене
    (около 5)    
Нощни усойници (Causus) 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30 - Според вида сух до влажен терариум
    (около 5) Лих-   с басейн за къпане, места за криене
    тенщайнова    
    усойница    
    (C. lichtensteini)    
    през нощта не-    
    съществено ох-    
    лаждане    
Рогати усойници (Cerastes) 1,25 x 0,75 x 0,5 28 - 32 30 - 35 Висок пясъчен пласт (10 - 15 см), с
    (около 20)   влажни скривалища, съд за пиене
         
Пясъчни ефи (Echis)       Сух терариум със скривалища, съд
        за пиене
Ориенталски отровници 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 30 (18 - 20) 30 - 35 Според вида - сух или леко влажен
(Daboia)   Ръселова усой-   горски терариум, съд за пиене
    ница (D. russelli)    
    (22 - 24)    
Листоноси усойници 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 30 30 - 35 Фин пясъчен пласт (около10 см),
(Eristicophis)   (около 20)   съд за пиене
Лъжероги усойници       Сух терариум със съд за пиене
(Pseudocerastes)        
Отровници (Vipera) 1,25 x 0,75 x 0,5 25 - 28 (18 - 20) 28 - 33 Сухи слънчеви места, съд за пиене,
        препоръчително е хладно прези-
        муване
ГЪРМЯЩИ ЗМИИ (Crotalidae)        
Bothriechis 0,75 x 0,5 x 1,25 24 - 26, през 28 - 30 Добре залесен горско-дъждовен те-
    нощта несъще-    
    ствено охлаж-   катерене и висока влажност на въз-
    дане B. lateralis:   духа (70 - 90 %), често напръскване
    през деня    
    20 - 25    
    (около 15)    
Американски копиеглави змии 1,25 x 0,5 x 0,75 24 - 28 28 - 30 Според произхода си - сух, влажен
(Bothrops)   (около 5) - не (не важи за или горско-дъждовен терариум,
    важи за видове- видовете места за криене, съд за пиене
    те от тропичес- от тропи-  
    ките дъждов- ческите  
    ни гори; за пла- дъждовни  
    нинските и пус- гори)  
    тинни видове    
    (18)    
Американски копиеглави змии 0,75 x 0,5 x 1,25; 25 - 28, през 28 - 33 Добре залесен горско-дъждовен те-
(Bothrops) за Венецуелски нощта несъщест-   рариум с висока влажност на възду-
  горски ботропс вено охлаждане,   ха (70 - 90 %), често напръскване с
  (B. medusa) и B.alticola и Боли-   хладка вода, многобройни клони за
  Петнист ботропс вийски ботропс   катерене (не при B.medusa и
  (В. punctatа) (B. oligolepis):   B.punctata), съд за пиене
  1,0 x 0,5 x 0,75 (18 - 20)    
Малайски мокасинови змии 1,0 x 0,5 x 0,5 25 - 30, през 28 - 33 Влажен горски терариум със сухи
(Calloselasma)   нощта несъщест-   места, съд за пиене
    вено охлаждане    
Гърмящи змии (Crotalus) 1,25 x 0,5 x 0,75 25 - 28 (около 28 - 30, Сух терариум със съд за пиене, мес-
    20); топлочувст- за топло-  
    вителните видове чувствител- (C.durissus), Ивичеста гърмяща змия
    Черноопашата ните видове (C.horridus) - по-влажен, а за Рогата
    гърмяща змия Калифорни- гърмяща змия (C.cerastes) - по-висок
    (C.molossus), анска гър- слой песъчлива почва (около 10 см)
    Танситаронова мяща змия За животни от умерените и темпе-
    гърмяща змия (C. enyo), рирани области и за планинските
    (C.pusillus), Ви- Аризонска видове е препоръчително хладно
    лардова гърмя- гърмяща презимуване
    ща змия змия  
    (C.willardi): (C. pricei) и  
    22 - 25 (16 - 18) Тигрова гър-  
      мяща змия  
      (C. tigris):  
      30 - 32;  
      Рогата гър-  
      мяща змия  
      (C.cerastes):  
      до 35  
Китайски носати змии 1,25 x 0,75 x 0,5 20 - 25 - Влажен горски терариум със сухи
(Deinagkistrodon)   (около 5)   места за покой, съд за пиене
Цейлонски щитомордници 1,25 x 0,75 x 1,0 24 - 28, през - Влажен горски терариум със сухи
(Hypnale)   нощта незначи-   слънчеви места, съд за пиене
    телно охлаждане    
Бушмастери до 3,75 м 1,0 x 0,75 x 0,75 18 - 22 - Влажен, добре озеленен горски
(Lachesis)       терариум с места за криене и водни
        басейни, сухо място за почивка, еже-
        дневно пръскане с хладка вода
Свиноноси усойници 1,25 x 0,5 x 0,75 22 - 26, през 28 - 30 Според произхода - горско-дъждо-
(Porthidium)   нощта незначи-   вен, влажен или сух терариум, съд за
    телно охлаждане,   пиене, места за криене
    за планинските    
    видове и за тези    
    от сухите био-    
    топи: (18)    
Мексикански рогати усойници 1,0 x 0,5 x 1,0 22 - 26 28 - 30 Клони за катерене с озеленяване, съд
(Ophryacus)   (около 5)   за пиене, места за криене
Малки гърмящи змии 1,0 x 0,5 x 0,5 20 - 28 (18 - 20) само за Според вида и произхода - влажен
(Sistrurus)     Малка мек- до сух терариум, съд за пиене
      сиканска  
      гърмяща  
      змия  
      (S.ravus):  
      28 - 32  
Азиатски копиеглави змии - 1,0 x 0,5 x 0,75 24 - 28 (около 5) 28 - 33 Влажен терариум със сухи слънчеви
Наземни видове   за Планинска ку-   места, съд за пиене, възможности за
(Trimeresurus)   фия (T.monticola),   катерене
    Ориенталска ку-    
    фия (T.jerdoni),    
    Куфия на Грей    
    (T.strigatus): (18)    
Азиатски копиеглави змии - 0,75 x 0,5 x 1,0 25 - 30 28 - 33 Терариум като в дъждовна гора с
Дървесни видове   (около 5)   многобройни клони за катерене и
(Trimeresurus)       добро залесяване, съд за пиене, ежед-
        невно пръскане с хладка вода, ви-
        сока влажност на въздуха (60 - 80 %,
        за T.wagleri, но без застоял въздух!)
         
         
         
         
         
КОСТЕНУРКИ Лъчиста Социално Терариум, Водно ниво: Забележка
(TESTUDINATA) топлина взаимодействие площ широчина  
  (около   (дълж. x на черуп-  
  °С)   x шир.) ката (см) x  
        x дадената  
        цифра  
1 2 3 4 5 6
Свиноноса костенурка без двойка; възмож- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, излизат на
(Carettochelys insculpta)   но е отглеждане     сушата само за да снесат яйца;
    поотделно поради     необходима е фина песъчлива
    агресивността на     почва, в която животните да
    някои индивиди     могат да се заравят; също така
          е препоръчителна една закре-
Морски костенурки без група; възможно 10 x 5 или   пена над водната повърхност
(Cheloniidae)   е отглеждане по- 20 x 10 за   кварцова лампа
    отделно поради по-големи    
    агресивността на екземпляри    
    някои индивиди      
Австралийски змиешии 30 група 5 x 2,5 2 Редовно търсят суша, отчасти
костенурки (Chelodina sp.)         се появява непоносимост меж-
          ду мъжките
Кайманова костенурка без препоръчително 3 x 1,5 2 Силно водолюбиви видове, из-
(Chelydra serpentina)   отглеждане по-     лизат на сушата само да снесат
    единично     яйца; жизнено пространство,
          разделено вътрешно от коре-
          ни или камъни; евентуално
          презимуване
Матамата без група 3 x 1,5 2 -
(Chelus fimbriata)          
Шипогърда костенурка 45 двойка 8 x 4 - Възможно отглеждане на от-
(Chersina angulata)         крито само през летните месе-
          ци; съоръжението за отглеж-
          дане на открито да е снабдено
          с отопление
Голямоглава тинеста косте- без отделен екзем- 3 x 1,5 2 Силно водолюбиви видове,
нурка (Claudius angustatus)   пляр/(група)     които само по изключение тър-
          сят суша; мъжките са особено
          агресивни, поради това са не-
          обходими прозрачни прегради
          и подводни скривалища
Петниста водна костенурка 30 двойка, възмож- 4 x 2 1 Водолюбиви видове, редовно
(Clemmys guttata)   но е отглеждане     търсят сушата за изсушаване и
    поотделно поради     печене на слънце, атакуват до-
    агресивността на     ри и чужди видове; възможно
    някои индивиди     е някои от видовете да се от-
          глеждат на открито през лято-
          то. Евентуално презимуване
Югоизточна азиатска 30 двойка/група - 4 x 2 2 Водолюбиви видове, които ре-
кутийкоподобна косте-   възможно е от-     довно търсят сушата за изсу-
нурка (Cuora amboinensis)   глеждане поот-     шаване и печене на слънце, ата-
    делно поради аг-     куват дори и чужди видове;
    ресивността на     възможно е някои от видовете
    някои индивиди     да се отглеждат на открито през
          лятото. Препоръчително за
Китайски езерни косте-     5 x 2,5   Украсена костенурка
нурки (Chinemys sp.)         (Chrysemys picta)
Горска водна костенурка 30 двойка/група 6 x 3 2 Блатни костенурки с домини-
(Clemmys insculpta)         ращо обвързване към сушата;
          мъжките отчасти проявяват не-
          поносимост помежду си; социа-
          лизирането на различни видо-
          ве може да се окаже проблема-
          тично. Евентуално презимуване
Китайска кутийкоподобна 30 група 4 x 2 съд с вода Блатни костенурки с доминира-
костенурка         що обвързване към сушата; мъж-
(Cuora flavomarginata)         ките отчасти проявяват непоно-
Индокитайска кутийко- 30 двойка/група     симост помежду си; социализи-
подобна костенурка         рането на различни видове мо-
(Cuorа galbinifrons)         же да се окаже проблематично
Триивичеста кутийко- 30 двойка, възмож- 4 x 2 2 Водолюбиви видове, които ре-
подобна костенурка   но е отглеждане     довно търсят сушата за изсуша-
(Cuora trifasciata)   поотделно поради     ване и печене на слънце, атаку-
    агресивността на     ват дори и чужди видове; въз-
    някои индивиди     можно е някои от видовете да
          се отглеждат на открито през ля-
          тото. Евентуално презимуване
Малайска листовидна 30 група, възможно 4 x 2 2 Водолюбиви видове, които ре-
костенурка   е отглеждане по-     довно търсят сушата за изсуша-
(Cyclemys dentata)   отделно поради     ване и печене на слънце, атаку-
    агресивността на     ват дори и чужди видове; въз-
    някои индивиди     можно е някои от видовете да
          се отглеждат на открито през
          лятото
Австралийски хапещи 30 отделен екзем- 5 x 2,5 2 Редовно търсят суша, отчасти
костенурки (Elseya sp.)   пляр/двойка     се проявява непоносимост меж-
    двойка/група     ду мъжките
Късоврати костенурки 30 двойка/група, въз- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
(Emydura sp.)   можно е отглеж-     довно търсят сушата за изсуша-
    дане поотделно     ване и печене на слънце, отчас-
    поради агресив-     ти се проявява непоносимост
    ността на някои     между мъжките, атакуват дори
    индивиди     и чужди видове; възможно е
          някои от видовете да се отглеж-
          дат на открито през лятото
Обикновена блатна 30 двойка/група, въз- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
костенурка   можно е отглеж-     довно търсят сушата за изсуша-
(Emys orbicularis)   дане поотделно     ване и печене на слънце, атаку-
    поради агресив-     ват дори и чужди видове; въз-
    ността на някои     можно е някои от видовете да
    индивиди     се отглеждат на открито през
          лятото. Препоръчително пре-
          зимуване
Африкански плоски кос- 45 група 4 x 2 - Възможно отглеждане на от-
тенурки (Homopus spec)         крито само през летните месе-
          ци; съоръжението за отглеж-
Аржентинска костенурка     8 x 4 съд с вода дане на открито да е снабдено
(Geochelone chilensis)         с отопление
Червенокрака костенурка 45 група 8 x 4 съд с вода Възможно временно отглежда-
(Geochelone carbonaria)         не на открито през лятото; го-
          ляма нужда от вода за пиене и
          повишена влажност на въздуха
Бразилска гигантска         Имат голяма нужда от вода за
костенурка         пиене и повишена влажност на
(Geochelone denticulata)         въздуха; по правило не е въз-
          можно отглеждане на открито
Планинска листоподобна без отделен екзем- 4 x 2 съд с вода Блатни костенурки с доминира-
костенурка   пляр/двойка     що обвързване към сушата; мъж-
(Geoemyda spengleri)         ките отчасти проявяват непоно-
          симост помежду си; социализи-
          рането на различни видове мо-
          же да се окаже проблематично
Жълтоглава костенурка 45 група 8 x 4 - Възможно временно отглежда-
(Indotestudo elongata)         не на открито през лятото; го-
          ляма нужда от вода за пиене и
          повишена влажност на въздуха
Шарнирни костенурки       съд с вода  
(Kinixys spec.)          
Индийска звезденчата 45 група 8 x 4 - Възможно отглеждане на от-
костенурка (Geochelone         крито само през летните месе-
elegans); Слонска косте-         ци; съоръжението за отглеж-
нурка (Geochelone nigra);         дане на открито да е снабдено
Гигантска костенурка         с отопление
(Geochelone gigantea);          
Леопардова костенурка          
(Geochelone pardalis);          
Лъчиста костенурка          
(Geochelone radiata); Афри-          
канска шпороносна косте-          
нурка (Geochelone sulcata)          
Тинести костенурки - отделен екзем- 3 x 1,5 2 Силно водолюбиви видове,
(Kinosternon sp.)   пляр/група     които само по изключение тър-
(вкл. Мускусни костенурки         сят суша; мъжките са особено
(Sternotherus)         агресивни, поради това са
          необходими прозрачни прегра-
          ди и подводни скривалища
Гърбати костенурки 30 група, възможно 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
(Graptemys sp.)   е отглеждане по-     довно търсят сушата за изсу-
    отделно поради     шаване и печене на слънце, ата-
    агресивността на     куват дори и чужди видове; въз-
Покривни костенурки   някои индивиди     можно е някои от видовете да
(Kachuga sp.)         се отглеждат на открито през ля-
          тото. Евентуално презимуване
          за видовете от род Graptemys sp.
Лешоядова костенурка без отделен екзем- 3 x 1,5 2 Силно водолюбиви видове, из-
(Macroclemys temminckii)   пляр     лизат на сушата само да снесат
          яйца; жизнено пространство,
          разделено вътрешно от коре-
          ни или камъни; евентуално
          презимуване
Мекопанцерна костенурка 30 двойка 3 x 1,5 - Възможно отглеждане на от-
(Malacochersus tornieri)         крито само през летните месе-
          ци; съоръжението за отглеж-
          дане на открито да е снабдено
          с отопление; необходимост от
          цепнатини за скривалища
Manouria sp. 30 група 6 x 3 съд с вода Имат голяма нужда от вода за
          пиене и повишена влажност на
          въздуха; по правило не е въз-
          можно отглеждане на открито
Европейски водни косте- 30 двойка/група, въз- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
нурки (Mauremys spec.)   можно е отглеж-     довно търсят сушата за изсуша-
    дане поотделно     ване и печене на слънце, атаку-
    поради агресив-     ват дори и чужди видове; въз-
    ността на някои     можно е някой от видовете да
    индивиди     се отглеждат на открито през ля-
          тото; евентуално презимуване
Плоски костенурки 30 двойка/група, въз- 4 x 2 2 Водолюбиви видове, които ре-
(Platemys spec.)   можно е отглеж-     довно търсят сушата за изсуша-
вкл. род Acanthochelys   дане поотделно     ване и печене на слънце, ата-
    поради агресив-     куват дори и чужди видове; въз-
    ността на някои     можно е някой от видовете да
    индивиди     се отглеждат на открито през
          лятото
Африкански тинести 30 отделен екзем- 5 x 2,5 2 Редовно търсят суша, отчасти
костенурки (Pelusios spec)   пляр/група     се появява непоносимост меж-
          ду мъжките
Жабешкоглави костенур-          
ки (Phrynops sp.)          
Щитоноги костенурки 30 отделен екзем- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
(Podocnemis spec)   пляр (двойка)     довно търсят сушата за изсу-
    група     шаване и печене на слънце, от-
          части се проявява непоноси-
Украсени костенурки   група     мост между мъжките, атакуват
(Pseudemys spec)         дори и чужди видове; възмож-
          но е отглеждане поотделно
Трикилеви костенурки   група 4 x 2   поради агресивността на някои
(Melanochelys spec)         индивиди
           
Китайска ивичестоврата     5 x 2,5    
костенурка (Ocadia sinensis)          
Голямоглава костенурка 30 отделен екзем- 3 x 1,5 1 Предимно силно водолюбиви
(Platysternon megacephalum)   пляр     видове, които само по изклю-
          чение търсят суша; мъжките са
          особено агресивни, поради това
          са необходими прозрачни пре-
          гради и подводни скривалища
Южноафрикански звез- 45 Група 4 x 2 - Възможно отглеждане на от-
денчати костенурки         крито само през летните месе-
(Psammobates spec);         ци; съоръжението за отглеж-
Паякови костенурки         дане на открито да е снабдено
(Pyxis spec)         с отопление
Южноамерикански горски 30 Група, възможно 5 x 2,5 1 Водолюбиви видове, редовно
костенурки   е отглеждане по-     търсят сушата за изсушаване и
(Rhinoclemmys spec)   отделно поради     печене на слънце. Мъжките
    агресивността на     отчасти проявяват непоноси-
    някои индивиди     мост помежду си, както и со-
          циализирането на различни
          видове може да се окаже проб-
          лематично. Възможно е някои
          от видовете да се отглеждат на
          открито през лятото
Четириока костенурка 30 Група, възможно 4 x 2 2 Водолюбиви видове, които ре-
(Sacalia bealei);   е отглеждане по-     довно търсят сушата за изсуша-
Черна блатна костенурка   отделно поради     ване и печене на слънце, ата-
(Siebenrockiella crassicollis)   агресивността на     куват дори и чужди видове; въз-
    някои индивиди     можно е някои от видовете да
          се отглеждат на открито през
          лятото
Гигански мускусни косте- - отделен екзем- 3 x 1,5 2 Силно водолюбиви видове, из-
нурки (Staurotypus spec)   пляр     лизат на сушата само да снесат
          яйца; жизнено пространство,
          разделено вътрешно от коре-
          ни или камъни
Каролинска кутийко- 30 отделен eкзем- 5 x 2,5 съд с вода Блатни костенурки с домини-
подобна костенурка   пляр/двойка/     ращо обвързване към сушата;
(Terrapene carolina)   група     мъжките отчасти проявяват
          непоносимост помежду си, как-
Украсена кутийкоподобна 45       то и социализирането на раз-
костенурка         лични видове може да се ока-
(Terrapene ornata)         же проблематично. Препоръ-
          чително презимуване
Американски водни кос- 30 Група, възможно 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, които ре-
тенурки (Trachemys spec)   е отглеждане по-     довно търсят сушата за изсуша-
    отделно поради     ване и печене на слънце, отчас-
    агресивността на     ти се проявява непоносимост
    някои индивиди     между мъжките, атакуват до-
          ри и чужди видове; възможно
          е някой от видовете да се от-
          глеждат на открито през лятото
Мекочерупчести кос- 30 отделен екзем- 5 x 2,5 2 Водолюбиви видове, излизат
тенурки (Trionychidae)   пляр/двойка/група     на сушата само за да снесат
          яйца; необходима е фина пе-
          съчлива почва, в която живот-
          ните да могат да се заравят;
          също така е препоръчителна
          една закрепена над водната
          повърхност кварцова лампа;
          евентуално презимуване
Степна костенурка 45 група 8 x 4 - Възможно отглеждане на от-
(Testudo horsfieldi)         крито само през летните месе-
          ци; съоръжението за отглежда-
          не на открито да е снабдено с
Шипобедрена костенурка         отопление. Задължително пре-
(африканска)         зимуване за Testudo horsfieldi
(Тestudo gaeca)         и евентуално презимуване за
          Тestudo gaeca (африканска)
Шипобедрена костенурка 45 група 8 x 4 - Препоръчително предимно от-
(Тestudo gaeca);         глеждане на открито; отглеж-
Шипоопашата костенурка         дането в стая следва да бъде за
(Тestudo hermanni) и         зимния период или при небла-
Зъбчата костенурка         гоприятно време; съоръжения-
(Тestudo marginata)         та за отглеждане на свобода
          трябва да са на слънчеви места,
          да имат защитна къщичка и
          хвърлящи сянка растения;
          задължително презимуване
           


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума