навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., отм. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност - ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност.
(2) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна и осигурява обучение, свързано с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, извън задължителните програми по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт".
Чл. 2. (1) Извънучилищната състезателна дейност се организира и провежда в съответствие с Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и правилниците и наредбите на лицензираните спортни организации.
(2) Националният спортен календар се утвърждава от министъра на образованието и науката и е система от целесъобразно подредени във времето национални спортни прояви, които се организират в системата на народната просвета за съответната учебна година.
(3) Директорите на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за народната просвета могат да утвърдят спортен календар на обслужващото звено, в който освен Националните спортни прояви могат да се включват и спортни прояви, организирани от лицензираните спортни организации във взаимодействие с органите на местното самоуправление и други институции и организации.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Министърът на образованието и науката след съгласуване с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта утвърждава със заповед правила за организиране и провеждане на спортни или спортно-туристически прояви с учениците в съответствие с Националния спортен календар.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(3) Правилата по ал. 1 се издават не по-късно от 20 октомври съответната година.

Раздел II.
Извънучилищна тренировъчна дейност


Чл. 4. Извънучилищната тренировъчна дейност се организира в ученическите спортни школи, училищните спортни секции, училищните спортни клубове и/или други форми, определени с нормативен акт.

Чл. 5. Броят на учениците във формите за провеждане на извънучилищната тренировъчна дейност, с изключение на училищните спортни клубове, се определя съгласно чл. 27, ал. 4 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Раздел III.
Извънучилищна състезателна дейност


Чл. 6. (1) Извънучилищната състезателна дейност обхваща организирани спортни прояви - състезания по един или няколко вида спорт и спортно-туристически прояви.
(2) Спортните прояви по ал. 1 се организират и провеждат поотделно за училищата и обслужващите звена.

Чл. 7. (1) Състезанията и спортно-туристическите прояви се организират за учениците от I до XIII клас.
(2) При участието си в определена спортна проява ученикът има право да представлява само едно училище или обслужващо звено - това, в което е записан да се обучава.

Чл. 8. Задължителните документи, които се представят за участие в извънучилищната състезателна дейност, се определят с правилата по чл. 3.

Раздел IV.
Ръководство, координация и контрол


Чл. 9. Ръководството, координацията и контролът при провеждане на извънучилищната тренировъчна дейност се осъществяват от Министерството на образованието и науката, регионалните инспекторати по образование и директорите на училищата и обслужващите звена.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Ръководството, координацията и контролът при провеждане на националните спортни прояви се осъществяват от Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за младежта и спорта.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за младежта и спорта, други министерства и ведомства и чрез общинските бюджети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Проявите от Националния спортен календар се финансират въз основа на утвърден от министъра на образованието и науката и председателя на Държавната агенция за младежта и спорта финансов план, представляващ неразделна част от правилата за организиране и провеждане на всяка от спортните прояви.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба отменя Указание за провеждане на ученическите игри през учебната 2002/2003 г. на Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта от 10.IХ.2002 г.

§ 2. Тази наредба отменя Указание за провеждане на ученическите игри за учениците със специфични образователни потребности през учебната 2002/2003 г. на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Българската федерация "Спорт за инвалиди" от 10.IХ.2002 г.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта и е съгласувана с министъра на младежта и спорта.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)
§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума