навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 15 МАЙ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., изм. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г., отм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., в сила от 14.12.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета.

Чл. 2. За училищното обучение се одобряват учебници и учебни помагала, а за предучилищното възпитание и подготовка - учебни помагала.


Чл. 3. (1) За всеки учебен предмет от общообразователната подготовка министърът на образованието и науката одобрява не повече от три учебника за определен клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП).
(2) За всеки учебен предмет или модул от професионалната подготовка министърът на образованието и науката одобрява не повече от три учебника за един или повече класове и за период не по-малък от определения в чл. 14 ЗСООМУП.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Учебниците, одобрени при условията и по реда на тази наредба, се използват в училищното обучение до одобряване на нови учебници по съответния учебен предмет или модул при условията на § 1, ал. 3 от Закона за народната просвета или до промяна на съдържанието, графичния дизайн или полиграфическото изпълнение на одобрения учебник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Когато в одобрения учебник са извършени промени, които са обективно необходими, учебниците могат да се ползват в системата на народната просвета след одобрение на променения учебник.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Учебните помагала, предназначени за децата от подготвителните групи по чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета (ЗНП), одобрени при условията и по реда на тази наредба, се ползват в предучилищното възпитание и подготовка до промяна на програмата за съответното образователно направление.


Чл. 6. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава списък на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Списъкът по ал. 1 съдържа наименованието на учебника, името на автора, издателя и годината на изданието и се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката (МОН) до 31 януари всяка календарна година. В списъка се посочват и учебните помагала, когато те са одобрени в единна система с учебника.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Всяка година от 1 до 10 декември издателствата и/или авторът, които ще разпространяват одобрени учебници за предстоящата учебна година, подават в Министерството на образованието и науката (МОН) заявление за включване в списъка по ал. 1.
(4) Учебниците, одобрени след срока по ал. 3, се включват допълнително в списъка по ал. 1, ако в 3-дневен срок от получаване на одобрението издателите им подадат заявление за разпространение на одобрените учебници за предстоящата учебна година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Не се включват в списъка по ал. 1:
1. учебниците, за които не е подадено заявлението по ал. 3;
2. учебниците, чиито автори и/или издатели не са подали документи за оценяване на променен учебник или не са били одобрени като променени учебници при условията и по реда на раздел VI в процедура, открита по инициатива на МОН.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката списък на одобрените учебни помагала до 20 дни след приключване на всяка процедура по оценяването им.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 8. Процедурата по оценяване и одобряване на учебници се провежда:
1. по определен учебен предмет за един клас - за проектите на учебник по общообразователна подготовка;
2. по определен учебен предмет или модул за един или повече класове - за проектите на учебник по професионална подготовка.


Чл. 9. (1) Вносители на проект на учебник в процедурата по оценяване и одобряване могат да бъдат издатели и/или автори.
(2) Всеки вносител може да представи в процедурата по ал. 1 повече от един проект на учебник.


Чл. 10. Процедурата по чл. 8 включва:
1. допускане до оценяване на проектите на учебник;
2. оценяване на съответствието на проектите на учебник с изискванията по глава втора, раздели I и III от Наредбата за учебниците и учебните помагала, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 45 от 2003 г.);
3. класиране на проектите на учебник;
4. одобряване на проектите на учебник.


Чл. 11. (1) Процедура за оценяване и одобряване на учебник се открива:
1. след утвърждаване на нови учебни програми;
2. когато нито един от одобрените учебници не е разпространен за началото на учебната година;
3. когато нито един от издателите на одобрените учебници не е подал заявлението по чл. 6, ал. 3;
4. когато при проведена процедура не е одобрен нито един учебник;
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) когато в процедура, открита по инициатива на МОН при условията и по реда на раздел VI, нито един автор и/или издател на одобрен учебник не е подал документи за оценяване на променен учебник или нито един проект на променен учебник не е одобрен.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Процедура за оценяване и одобряване на учебник може да се открие при непроменени учебни програми след изтичане на 4-годишен период на използване на учебника в обучението. Процедурата се открива след извършване на анализ и обективна оценка на ефективността и приложимостта на учебниците в учебния процес.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Процедурата по чл. 8 се открива с решение на министъра на образованието и науката, с което се определят:
1. учебният предмет или модул и класът, за които е предназначен учебникът;
2. учебната година, от която учебникът ще се използва в системата на народната просвета;
3. срокът за подаване на документите за участие;
4. мястото и времето за отваряне на документите;
5. допълнителни условия за участие в процедурата.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) За установяване съответствието на проекта на учебник с изискванията на чл. 12 от Наредбата за учебниците и учебните помагала министърът на образованието и науката утвърждава оценъчна карта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2006 г., в сила от 16.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Решението и оценъчната карта по ал. 3 и 4 се публикуват на интернет страницата на МОН в срок не по-малък от 9 месеца от началната дата за подаване на документите за участие.


Чл. 12. (1) Документите за участие в процедурата за оценяване и одобряване на учебник са:
1. заявление за одобряване на учебник по образец (приложение № 1);
2. проект на учебник под формата на макет в шест еднакви екземпляра;
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) заверено от вносителя копие от издателски или друг договор, удостоверяващ правото за възпроизвеждане и разпространение или извлечение от договора, което трябва да съдържа предмета на договора и подписите на страните, със заличени търговски и финансови условия;
4. документ за платена такса за разглеждане на заявление за одобряване на учебник, определена в чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, приета с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) В документите по ал. 1 се включват и проекти на учебни помагала, когато те са в единна система с проекта на учебник и са определени в решението за откриване на процедурата.
(3) Проектите на учебни помагала по ал. 2 се представят във форма на макет в шест еднакви екземпляра.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) След изтичане на срока по чл. 11, ал. 3, т. 3 министърът на образованието и науката със заповед определя комисия за провеждане на процедурата за оценяване и одобряване на учебник.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект на учебник или са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й, които биха повлияли на обективността на оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член на комисията.

Раздел II.
Допускане до оценяване


Чл. 14. (1) Допускането до оценяване на внесените проекти на учебник се извършва от комисията по чл. 13.
(2) Не се допуска до оценяване проект на учебник:
1. който не отговаря на изискванията по чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за учебниците и учебните помагала;
2. за който не е представен някой от документите за участие;
3. за който документите за участие не са представени в определения брой, вид или форма;
4. за който не са попълнени всички данни в заявлението за одобряване на учебник;
5. за който не е внесен пълният размер на таксата по чл. 12, ал. 1, т. 4.


Чл. 15. (1) Комисията по чл. 13 установява наличието на внесените документи по чл. 12 на открито заседание, на което могат да присъстват вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) При установяване на несъответствия в документите по чл. 12, ал. 1 вносителите се уведомяват писмено, като се определя двудневен срок за отстраняването им.
(3) Комисията по чл. 13 проверява редовността на документите за участие на закрито заседание.
(4) Комисията по ал. 3 изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на проектите на учебник, допуснати до оценяване;
2. списък на проектите на учебник, които не са допуснати до оценяване, и основанията и мотивите за недопускането им.
(5) Вносителите се уведомяват писмено за резултатите от допускането не по-късно от 14 дни от изготвянето на протокола по ал. 4.
(6) В 3-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 5 вносителите на проектите по ал. 4, т. 1 внасят таксата за извършване на оценяването, определена в чл. 3, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.
(7) Оценяват се само проекти на учебник, за които е внесен пълният размер на таксата по ал. 6.

Раздел III.
Оценяване на проектите на учебник


Чл. 16. (1) Проектите на учебник се оценяват от комисия по оценяване на съдържанието и комисия по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.
(2) Съставът на комисиите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) Членове на комисиите не могат да бъдат лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект на учебник или са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й, които биха повлияли на обективността на оценяването.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 се установяват с декларация по образец (приложение № 2), подписана от всеки член на комисията.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В комисията по оценяване на съдържанието се включват петима оценители - специалист в съответната научна област, експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет или професионално направление и учители.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Всеки член на комисията по ал. 1 оценява съответствието на проекта на учебник с изискванията по глава втора, раздел I от Наредбата за учебниците и учебните помагала и попълва оценъчна карта.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) В комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение се включват трима оценители - двама, специалисти в областта на графичния дизайн, и един полиграфист.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Всеки член на комисията по ал. 1 оценява съответствието на проекта на учебник с изискванията по чл. 25, 26, чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32 от Наредбата за учебниците и учебните помагала и попълва оценъчна карта.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) (1) За установяване съответствието на проекта на учебник с всяко изискване по чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 се формира оценка, която може да е:
1. "да" за случаите, в които проектът отговаря напълно на съответното изискване;
2. "не" за случаите, в които проектът не отговаря на съответното изискване.
(2) Всяка оценка "не" се мотивира писмено.


Чл. 20. (1) За всеки проект на учебник се формира обща оценка, която може да е:
1. съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала;
2. не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Общата оценка е "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", когато не по-малко от 85 % от общия брой на оценките са "да" и всички оценки по критериите от оценъчната карта по чл. 11, ал. 4 са "да".


Чл. 21. (1) В случаите по чл. 12, ал. 2 проектът на учебник се оценява заедно с проектите на учебни помагала.
(2) При формиране на оценките за съответствие с изискванията към съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение се отчита и приложимостта на проектите на учебни помагала по чл. 12, ал. 2 в обучението и връзката му с проекта на учебник.


Чл. 22. (1) Общата оценка се формира от комисията по чл. 13 на открито заседание, на което могат да присъстват вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) На заседанието по ал. 1 присъстват и членовете на комисиите по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1.
(3) Вносителите писмено се уведомяват за времето и мястото на заседанието по ал. 1 най-малко три дни преди деня на провеждането му.
(4) За разглеждане на резултатите от оценяването и формирането на общата оценка комисията по чл. 13 съставя протокол, неразделна част от който са оценките на комисиите по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1.
(5) На заседанието по ал. 1 вносителите могат да се запознаят с оценките на внесения от тях проект на учебник.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2003 г.) Вносителите, чиито проекти на учебник са получили обща оценка "Не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", могат да поискат назначаване на контролна комисия за проверка на извършеното оценяване по този раздел.
(2) Искането по ал. 1 може да се подаде еднократно в 3-дневен срок от деня на заседанието по чл. 22, ал. 1 и трябва да съдържа:
1. името и адреса на вносителя, както и телефон и факс, ако има такива;
2. наименованието на внесения за оценяване проект на учебник;
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2003 г.) описание на нарушенията при провеждане на оценяването, както и посочване на доказателствата, които ги подкрепят;
4. подпис на вносителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката назначава контролна комисия за проверка на извършеното оценяване, която се произнася в 14-дневен срок с мотивиран протокол.
(4) Вносителите се уведомяват за резултатите от направената проверка в 30-дневен срок от подаване на искането.
(5) Когато контролната комисия констатира съществени нарушения на реда за провеждане на оценяването, министърът на образованието и науката взема решение процедурата по този раздел да се повтори от действието, което е било нарушено.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2003 г.) Когато контролната комисия констатира съществени нарушения на извършеното оценяване по чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 2, министърът на образованието и науката взема решение за провеждане на ново оценяване по реда на този раздел, което се извършва в срок до 7 дни.

Раздел IV.
Класиране


Чл. 24. (1) Не се извършва класиране, когато проектите на учебник, получили обща оценка "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала" са три или по-малко от три.
(2) Класиране на проектите на учебник се извършва след изтичане на срока по чл. 23, ал. 2 или след завършване на проверката или новото оценяване по реда на чл. 23.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2006 г., в сила от 16.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Класирането се извършва в информационна система за класиране на Министерството на образованието и науката въз основа на избор на три проекта на учебник, направен във всяко училище, в което се изучава съответният учебен предмет в съответния клас.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) За извършване на избора проектите на учебник под формата на готово книжно тяло се разпространяват от вносителите до училищата съгласно списък, утвърден от министъра на образованието и науката със заповед.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Списъкът по ал. 4 се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Министърът на образованието и науката определя реда и условията за организирането и провеждането на избора в училищата.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) (1) Вносителите на проекти на учебник, получили оценка "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", писмено се уведомяват за срока за разпространение на проектите до училищата.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2006 г., в сила от 16.06.2006 г.) Не участва в избора проект на учебник, който:
1. не е доставен в училището;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) не е представен във формата по чл. 24, ал. 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) е доставен след срока по чл. 25, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., зал., нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 директорът на училището попълва протокол по образец в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г., спряно действие на изменението от ДВ, бр. 51 от 2014 г. с Определение на ВАС от 02.09.2014 г. по адм. д. № 10340 от 2014 г. и Определение на ВАС от 12.11.2014 г. по адм. д. № 13768 от 2014 г. - ДВ, бр. 97 от 2014 г., ал. 2 е обявена за нищожна в частта й "и отразява своя избор чрез електронно гласуване в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката" с Решение № 3344 на ВАС от 25.03.2015 г. по адм. д. № 10340 от 2014 г. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) (1) Изборът във всяко училище се извършва според приложимостта на проектите на учебник от учителите, които преподават учебния предмет за класовете от съответния етап на степента на образование, с изключение на командированите и отсъстващите, поради ползване на законоустановен отпуск.
(2) От всички проекти на учебник всеки учител по ал. 1 избира три.
(3) Учителят осъществява своя избор професионално, обективно и безпристрастно.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2006 г., в сила от 16.06.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Класирането на проектите на учебник се извършва в низходящ ред според броя на гласовете, получени при избора в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката. При класирането проектите на учебник по чл. 26 се считат за неизбрани в съответното училище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В случай, че на някои от първите три места в класирането има повече от един проект на учебник, на по-предно място се класира проектът, получил по-голям брой оценки "да" от комисията по оценяване на съдържанието и комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В случаите, когато и след подреждането по ал. 2 на някои от първите три места има класирани повече от един проект на учебник, на по-предно място се класира проектът, получил по-голям брой оценки "да" от комисията по оценяване на съдържанието.
(4) В случаите, когато на първо място или на първо и второ място са класирани три проекта на учебник, следващите проекти не се класират.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Резултатите от класирането се обявяват на открито заседание, за провеждането на което вносителите по чл. 25 се уведомяват писмено.

Раздел V.
Одобряване на проектите на учебник


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри внесените проекти на учебник в срок не по-дълъг от шест месеца от изтичане на срока по чл. 11, ал. 3, т. 3.
(2) Одобряват се проектите на учебник, които са:
1. получили обща оценка "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала" - в случаите по чл. 24, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) класирани на първите три места.
(3) Не се одобряват проектите на учебник, които са:
1. получили обща оценка "Не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала";
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) класирани след първите три места.
(4) Актовете по ал. 1 се съобщават на вносителя писмено в 3-дневен срок от издаването им.
(5) В случаите по чл. 12, ал. 2 с акта по ал. 1 министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри и проектите на учебни помагала.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Вносителите, чиито проекти на учебник не са допуснати до класиране в случаите на чл. 26, се уведомяват писмено в 7-дневен срок от заседанието по чл. 29, ал. 5.


Чл. 32. (1) Само върху учебник, одобрен по реда на тази глава, се поставя текст: "Учебникът е одобрен със заповед № .... на министъра на образованието и науката".
(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Върху учебниците по ал. 1 на подходящо място се изписват и имената на членовете на комисията по оценяване на съдържанието и комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) След поставяне на текста по ал. 1 и 2 вносителите се задължават да предоставят в МОН три екземпляра от отпечатания учебник.

Раздел VI.
Условия и ред за оценяване и одобряване на проекти на учебници след извършени промени (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) (1) В одобрените по реда на тази глава учебници могат да се извършват само обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн и/или полиграфическото изпълнение.
(2) В случаите по ал. 1 се провежда процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници след промени на съдържанието, графичния дизайн и/или полиграфическото изпълнение.
(3) Процедурата за оценяване на проекти на учебници след извършени промени се открива по инициатива на МОН или по инициатива на автор и/или издател на учебник, одобрен при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) (1) Процедурата по инициатива на МОН се открива със заповед на министъра на образованието и науката, с която се определят:
1. учебниците, чието съдържание, графичен дизайн и/или полиграфическо изпълнение следва да се промени;
2. кратко описание на причината, налагаща промяната;
3. учебната година, от която променените учебници ще се използват в системата на народната просвета, ако бъдат одобрени;
4. срокът за подаване на документите за участие;
5. допълнителни условия за участие в процедурата.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на издателите на учебници, чието съдържание, графичен дизайн и/или полиграфическо изпълнение следва да се промени в тридневен срок от издаването й.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) (1) Процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници по този раздел може да се открива по инициатива на автора и/или издателя, в случай че няма открита процедура по реда на чл. 33а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 процедурата се открива с подаване на документите по чл. 34 в срок от 25 до 30 септември.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Документите за участие в процедурата по този раздел са:
1. заявление по образец (приложение № 3);
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) проект на учебник под формата на макет или готово книжно тяло в четири еднакви екземпляра;
3. документ за платена такса в размер, определен в чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) В документите по ал. 1 се включват и проекти на учебни помагала, когато те са одобрени в единна система с проекта на учебник и в тях са извършени промени, произтичащи от промените в съдържанието или графичния дизайн на учебника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Проектите на учебни помагала по ал. 2 се представят във формата на макет или готово книжно тяло в два еднакви екземпляра.


Чл. 35. (1) Министърът на образованието и науката определя едно или повече длъжностни лица, които:
1. организират дейността по оценяването;
2. проверяват редовността на внесените документи.
(2) При установяване на несъответствия в документите по чл. 34, ал. 1 вносителите се уведомяват писмено, като се определя двудневен срок за отстраняването им.
(3) Не се оценяват проекти на учебници, за които несъответствията в документите за участие не са отстранени в срока по ал. 2.
(4) Вносителите на проекта на променения учебник внасят такса за извършване на оценяването в размер, определен в чл. 3, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) При промяна на съдържанието на учебника министърът на образованието и науката определя трима оценители - двама учители и един експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет или професионално направление, които изготвят индивидуални становища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) При промяна на графичния дизайн на учебника министърът на образованието и науката определя един оценител на графичния дизайн - специалист в областта на графичния дизайн, който изготвя становище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) При промяна на полиграфическото изпълнение на учебника министърът на образованието и науката определя един оценител на полиграфическото изпълнение - специалист в областта на полиграфията, който изготвя становище.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 о т 2007 г.) Становищата по предходните алинеи съдържат едно от заключенията: "Предлага за одобрение" или "Не предлага за одобрение".
(5) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 о т 2007 г.) Становищата по предходните алинеи са със заключение "Предлага за одобрение", когато:
1. извършените промени отговарят на съответните изисквания по глава втора, раздел I или III от Наредбата за учебниците и учебните помагала и;
2. когато извършените промени са обективно необходими - в случаите по чл. 33б.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Длъжностните лица по чл. 35, ал. 1 и оценителите по чл. 36, ал. 1, 2 и 3 не могат да бъдат лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект на променен учебник или са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й и биха повлияли на обективността на оценяването.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с декларация, подписана от всяко длъжностно лице и всеки оценител.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява проекта на променен учебник, когато становищата за съдържанието, становището за графичния дизайн и становището за полиграфическото изпълнение са със заключение "Предлага за одобрение", и отказва да одобри проекта на променен учебник, когато има становище със заключение "Не предлага за одобрение".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри проектите на променения учебник в срок не по-дълъг от два месеца от изтичане на срока по чл. 33а, ал. 2, т. 4 или чл. 33б, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) В случаите по чл. 34, ал. 2 с акта по ал. 2 министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри и проектите на учебни помагала.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 о т 2007 г.) Актовете по ал. 2 се съобщават на вносителя в 3-дневен срок от издаването им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В случаите на отказ за одобрение на проект на променен учебник на вносителите се предоставят становищата със заключения "Не предлага за одобрение", при заявено писмено искане. Искането се подава в 7-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 4.


Чл. 39. (1) Върху променен учебник може да се постави текстът по чл. 32, ал. 1 само когато промяната е одобрена по реда на този раздел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Върху учебниците по ал. 1 към имената на членовете на комисията по оценяване на съдържанието и на комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение се добавят и имената на оценителите по чл. 36, ал. 1, 2 и 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) След поставяне на текста по ал. 1 вносителят се задължава да предостави в МОН три екземпляра от отпечатания учебник.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


Чл. 40. Процедурата за оценяване и одобряване на учебни помагала се провежда за проекти на учебно помагало по един или повече учебни предмети или по един или повече модули за един или повече класове от определен етап на степента на образование, а за предучилищното възпитание и подготовка - по едно или повече образователни направления за една възрастова група.


Чл. 41. (1) Вносители на проект на учебно помагало в процедурата по чл. 40 могат да бъдат издатели и/или автори.
(2) Всеки вносител може да представи в процедурата по ал. 1 повече от един проект на учебно помагало.


Чл. 42. (1) Процедурата за оценяване и одобряване на проекти на учебно помагало се открива по искане на издател и/или автор с подаване на заявление до МОН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Заявлението по ал. 1 може да се подава всяка календарна година от 1 до 5 април и от 1 до 5 ноември.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) При необходимост министърът на образованието и науката може да определя със заповед допълнителен срок за подаване на заявления по ал. 1. Допълнителен срок може да се определя и само за учебни помагала от определен вид, за определен клас или вид подготовка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страницата на МОН в срок не по-малък от 60 дни от началната дата за подаване на документите за участие.


Чл. 43. Документите за участие в процедурата по чл. 40 са:
1. заявление за одобряване на учебно помагало по образец (приложение № 4);
2. (нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) заверено от вносителя копие от издателски или друг договор, удостоверяващ правото за възпроизвеждане и разпространение, или извлечение от договора, което трябва да съдържа предмета на договора и подписите на страните, със заличени търговски и финансови условия;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) проект на учебно помагало в четири еднакви екземпляра във формата на:
а) макет или готово книжно тяло;
б) друг носител на информация (дискета, компактдиск, аудиокасета, видеокасета);
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) документ за платена такса за разглеждане на заявлението в размер, определен в чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.


Чл. 44. (1) Министърът на образованието и науката със заповед определя комисия за провеждане на процедурата по оценяване и одобряване на проектите на учебно помагало.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект на променено учебно помагало или са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й и биха повлияли на обективността на оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член на комисията.


Чл. 45. (1) Не се допуска до оценяване проект на учебно помагало:
1. който не отговаря на изискванията по чл. 7 и 8 от Наредбата за учебниците и учебните помагала;
2. за който не е представен някой от документите за участие;
3. за който документите за участие не са представени в определения брой и форма;
4. за който не са попълнени всички данни в заявлението по чл. 43, т. 1;
5. за който не е внесен пълният размер на таксата по чл. 43, т. 3.
(2) Не се допуска до оценяване проект на учебни помагала по чл. 12, ал. 2, който не е одобрен в случаите на чл. 30, ал. 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Не се допускат до оценяване проекти на учебни помагала, които са одобрени като учебници по условията и по реда на глава втора.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 о т 2007 г.) Вносителите могат да отстранят допуснати непълноти в документите за участие в двудневен срок от получаване на съобщението за това.


Чл. 46. (1) Комисията по чл. 44 изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на проектите на учебно помагало, допуснати до оценяване;
2. списък на проектите на учебно помагало, които не са допуснати до оценяване, и основанията за недопускането им.
(2) Вносителите писмено се уведомяват за резултатите от допускането не по-късно от 14 дни от изготвянето на протокола по ал. 1.
(3) В 3-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 2 вносителите на проектите по ал. 1, т. 1 внасят такса за извършване на оценяването в размер, определен в чл. 3, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.
(4) Оценяват се само проекти на учебно помагало, за които е внесен пълният размер на таксата по ал. 3.


Чл. 47. (1) Оценяването на проектите на учебно помагало се извършва от комисия по оценяване на съдържанието и комисия по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.
(2) Съставът на комисиите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) Членове на комисиите не могат да бъдат лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата по оценяване проект на учебно помагало или са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й и биха повлияли на обективността на оценяването.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 се установяват с декларация по образец (приложение № 2), подписана от всеки член на комисията.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) В комисията по оценяване на съдържанието се включват трима оценители - двама учители и експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет, професионално или образователно направление.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Всеки член на комисията по ал. 1 оценява съответствието на проектите на учебно помагало с изискванията на глава втора, раздел II от Наредбата за учебниците и учебните помагала и попълва оценъчна карта.


Чл. 49. (1) В комисията за оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение се включват трима оценители, които се определят по реда на чл. 18, ал. 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Всеки член на комисията по ал. 1 оценява съответствието с изискванията на чл. 25, 26, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32 от Наредбата за учебниците и учебните помагала - за макет, и на чл. 29 и 30 от наредбата - за готово книжно тяло и попълва оценъчна карта.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) (1) За установяване съответствието на всяко изискване по чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 с проекта на учебно помагало се поставя оценка, която може да е:
1. "да";
2. "не".
(2) Всяка оценка "не" се мотивира писмено.


Чл. 51. (1) За всеки проект на учебно помагало комисията по чл. 44 формира обща оценка, която може да е:
1. "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала";
2. "Не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Общата оценка е "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", когато не по-малко от 85 % от общия брой на оценките са "да" и всички оценки по изискванията на чл. 19 от Наредбата за учебниците и учебните помагала са "да".
(3) За формиране на общата оценка комисията по чл. 44 съставя протокол, неразделна част от който са оценките на комисиите по чл. 48, ал. 1 и чл. 49, ал. 1.


Чл. 52. (1) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява проектите на учебно помагало, получили оценка "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", и отказва да одобри проектите на учебно помагало, получили оценка "Не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри проектите на учебно помагало в срок не по-дълъг от четири месеца от изтичане на срока по чл. 42, ал. 2 или ал. 3.
(3) Актовете по ал. 2 се съобщават на вносителя в 3-дневен срок от издаването им.


Чл. 53. Всеки вносител в 14-дневен срок от получаването на писмото по чл. 52, ал. 3 има право да се запознае с оценките на внесения от него проект на учебно помагало.


Чл. 54. (1) Само върху учебно помагало, одобрено по реда на тази глава, може да се постави текст: "Учебното помагало е одобрено със заповед № ..................... на министъра на образованието и науката".
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Върху учебното помагало по ал. 1 на подходящо място се изписват и имената на членовете на комисията по оценяване на съдържанието и на комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) След поставяне на текста по ал. 1 и ал. 2 вносителят се задължава да предостави в МОН три екземпляра от учебното помагало.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Макет" е разпечатка на цялостната композиция от изображения и текст на проекта на учебник или проекта на учебно помагало, включващ:
а) трайно скрепена, странирана, черно-бяла разпечатка на подготвеното за печат издание;
б) цветна разпечатка на корица;
в) цветни разпечатки на две печатни коли - за учебниците, или една печатна кола - за учебните помагала.
2. "Модул" е самостоятелно обособена част от съдържанието на обучението по професионална подготовка.
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) "Обективно необходими промени" са корекции на грешки или са следствие на промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и други подобни.


§ 2. Разходите за подготовката на проектите на учебник и учебно помагало, както и разходите за разпространението на проектите на учебник до училищата са за сметка на вносителите.


§ 3. Министерството на образованието и науката съхранява за срок четири години протоколите на комисиите и един екземпляр от внесените документи за участие в процедурите по тази наредба и безсрочно по един екземпляр от учебниците и учебните помагала, които са одобрени.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (1) Проекти на учебник за II клас, които ще се ползват от учебната 2003/2004 г., се оценяват и одобряват при условията и по реда на глава втора, като разпоредбите на чл. 11, ал. 1, 2 и 4 не се прилагат.
(2) За оценяване на проекти на учебник по ал. 1 документите за участие се подават в МОН в срок 29 - 30 май 2003 г.
(3) Вносителите се уведомяват писмено за мястото и времето на отварянето на внесените документи за участие.


§ 5. Освен в случаите по чл. 11, ал. 1 процедурата по глава втора може да се открива с решение на министъра на образованието и науката, когато при влизане в сила на тази наредба в системата на народната просвета няма одобрени учебници по определен учебен предмет или модул.


§ 6. През 2003 г. заявленията по чл. 42, ал. 1 за оценяване на проекти на учебно помагало, предназначени за децата от подготвителните групи и подготвителните класове по чл. 20, ал. 1 ЗНП, могат да се подават и от първо до пето число на юни.


§ 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) Учебниците и учебните помагала, одобрени при условията и по реда на Наредба № 4 от 1995 г. за оценяване, издаване и разпространение на учебници за системата на средното образование (обн., ДВ, бр. 14 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1996 г., бр. 30 от 1997 г.), Наредба № 5 от 2000 г. за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 29 и 70 от 2001 г.; изм. бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2002 г.) и Наредба № 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала (обн., ДВ, бр. 30 от 2002 г.; доп., бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 103 от 2002 г.), продължават да се използват в системата на народната просвета до одобряване на нови учебници по съответния учебен предмет или модул по реда на § 1, ал. 3 ЗНП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г.) До одобряване на нови учебници при условията и по реда на § 1, ал. 3 ЗНП в учебниците по ал. 1 могат да се извършват само обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн и/или полиграфическото изпълнение при условията и по реда на глава втора, раздел VI.


§ 8. (1) Списъкът по чл. 6, ал. 1 за учебната 2003/2004 г. се утвърждава до един месец след влизане в сила на тази наредба.
(2) В списъка по ал. 1 се включват учебниците, за които е подадено заявлението по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала, както и учебниците, получили одобрение след промяна на съдържанието, графичния дизайн или издателя при условията и по реда на глава втора, раздел III от същата наредба.
(3) Учебниците, одобрени след оценяването по § 4, допълнително се включват в списъка по ал. 1 при условията и по реда на чл. 6, ал. 4.


§ 9. Заварените и неприключили процедури по оценяване на проекти на учебно помагало се приключват по досегашния ред.


§ 10. Тази наредба се издава на основание чл. 7 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и отменя Наредба № 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала.


§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2003 Г.)

§ 2. За заварените по чл. 23, ал. 1 процедури, които не са приключили към момента на влизане в сила на тази наредба, се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3, 4, 5 и 6.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.)

§ 12. Тази наредба се прилага и за откритите до влизането й в сила процедури по оценяване и одобряване на учебници.


§ 13. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 3. Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри не по-късно от 31 март 2006 г. проектите на учебно помагало, внесени в Министерството на образованието и науката от 1 до 5 октомври 2005 г.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2006 Г.)

§ 6. Тази наредба се прилага и за откритите и неприключили до влизането й в сила процедури по оценяване и одобряване на учебници.


§ 7. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2007 Г.)

§ 27. (1) Преработените учебници по § 3 от Постановление № 286 на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 89 от 2006 г.) се оценяват и одобряват в процедура, открита по инициатива на МОН при условията и по реда на глава втора, раздел VI на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.
(2) Приложенията на учебниците по учебния предмет "Домашен бит и техника" за II, III и IV клас, предназначени за практическа работа, при преработването се обособяват в отделно книжно тяло - проект на учебно помагало.


§ 28. Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри проектите на учебници за VI клас, внесени в откритата към влизане в сила на тази наредба процедура в срок не по-дълъг от три месеца от изтичане на срока за подаване на документите за участие в процедурата.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2009 Г.)

§ 3. През 2009 г. заявленията за оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за VIII клас, предназначени за задължителна общообразователна подготовка, освен в срока по чл. 42, ал. 2 може да се подават и от 26 до 27 май.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2014 Г.)

§ 30. За процедурите по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, които не са приключили към момента на влизане в сила на тази наредба, се прилагат досега действащите разпоредби.


Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 1


ДО .............

МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя - за физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к...........................................................................................................................................................................................................................
гр./с................................................................, пощенски код...............................................................................................................................................
община...................................................., област................................................................................................................................................................
тел./факс/електронен адрес........................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
Представям за оценяване проект на учебник по..........................................................................................................................................................................................
.........................за..................клас/класове
(учебен предмет/модул)
Брой печатни коли...................., формат...........................................................................................................................................................................................
Автор(и) на текста:.................................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на графичния дизайн:..................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на илюстрациите:......................................................................................................................................................................................................
Рецензент(и):..........................................................................................................................................................................................................................
Издател:..................................................................................................................................................................................................................................
Представям за оценяване проект на учебно помагало...................................................................................................................................................................................
(попълва се в случаите на чл. 12, ал. 2)
...............................................................за...................клас/класове
(учебен предмет/модул)
Брой печатни коли................, формат.................................................................................................................................................................................................
Автор(и) на текста:......................................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на графичния дизайн:....................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на илюстрациите:.....................................................................................................................................................................................................
Рецензент(и):............................................................................................................................................................................................................................
Издател:................................................................................................................................................................................................................................
 
Прилагам:
1. .....................................................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата: ............................ Подпис: ..................................
  ...............................................
  (име и фамилия)
  Печат: .....................................
   


Приложение № 2 към чл. 16, ал. 4


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният/та ..................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
Постоянен адрес:
бул./ул./ж.к........................, гр./с.............................., пощенски код ........................,
община ..............................................., област .........................................................,
тел./факс......................................................................................................................,
л.к. №.................................., дата на издаване..........................................................,
от ............................................................, ЕГН ..........................................................
 
декларирам, че:
 

Не съм автор или рецензент на внесен в процедурата за оценяване проект на учебник/учебно помагало

по ......................................................... за...............................................................

(образователно направление/уче- (възрастова група,
бен предмет/модул) клас, класове)

2. Към момента на оценяването не съм в други договорни отношения с издателство, които биха повлияли на обективността на оценяването.

3. Ще запазя тайната на оценката си до заседанието за формиране на общата оценка.

4. Ще запазя в тайна обстоятелствата, които са ми станали известни при или по повод на работата ми като оценител.

 

За неверни данни по тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Дата: ................................................ Подпис: ........................................
   


Приложение № 3 към чл. 34, ал. 1, т. 1


ДО .............

МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .......................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя - за физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к...........................................................................................................................................................................................................................
гр./с.............................................................., пощенски код..............................................................................................................................................
община.................................................., област.......................................................................................................................................................................
тел./факс/електронен адрес........................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
Представям за оценяване проект на променен ученик по ............................................................................................................................................................................
........................................................за...........................................клас/класове

(учебен предмет/модул)

Брой печатни коли......................., формат........................................................................................................................................................................................
Автор(и) на текста:......................................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на графичния дизайн:....................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на илюстрациите:.....................................................................................................................................................................................................
Рецензент(и):............................................................................................................................................................................................................................
Издател:................................................................................................................................................................................................................................
 
Предходното издание е одобрено със заповед № ............................. на министъра на образованието и науката.
В предложения проект на учебник е извършена промяна на ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(съдържанието, графичния дизайн)
Причина, наложила промяната: ........................................................................................................................................................................................................
 
Прилагам:
1. .....................................................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................................................
Дата:.................................. Подпис:..............................................
  ............................................................
  (име и фамилия)
  Печат:................................................
   


Приложение № 4 към чл. 43, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.)


ДО .............

МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ......................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя - за физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к...........................................................................................................................................................................................................................
гр./с .................................................., пощенски код...........................................................................................................................................................
община.............................................., област.........................................................................................................................................................................
тел./факс/електронен адрес........................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
Представям за оценяване проект на учебно помагало по ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................за......................................................................................................................................................
(образователно направление/ (възрастова група,
учебен предмет/модул) клас, класове)
Вид на учебното помагало по чл. 8 от Наредбата за учебниците и учебните помагала ......................................................................................................................................................
Брой печатни коли.................................., формат.........................................................................................................................................................................
Автор(и) на текста:......................................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на графичния дизайн:....................................................................................................................................................................................................
Художник - автор на илюстрациите:.....................................................................................................................................................................................................
Рецензент(и):............................................................................................................................................................................................................................
Издател:................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата:.................................. Подпис:..............................................
  ............................................................
  (име и фамилия)
  Печат:................................................
   

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума