навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 МАРТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

В сила от 25.03.2003 г.
Издадена от министъра на културата и министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.27 от 25 Март 2003г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата.

Чл. 2. (1) Държавният план-прием по смисъла на тази наредба е броят на местата за обучение в училищата по изкуствата, на които ще се извършва прием в съответната учебна година.
(2) Държавният план-прием се осъществява по професии и специалности, включени в област на образование "Изкуства" от списъка на професиите за професионално образование и обучение, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 3. Държавният план-прием по чл. 2, ал. 1 се утвърждава от министъра на културата.

Раздел II.
Изисквания за формиране и определяне на държавния план-прием


Чл. 4. (1) Училищата, осигурили условия за осъществяване на обучение по изкуствата, подават до 20 февруари на текущата учебна година в Министерството на културата заявка за определяне на държавния план-прием за обучение в съответното училище.
(2) Заявката на училища, които желаят да осъществяват обучение по изкуствата за първи път, трябва да съдържа и обосновка на възможностите за такова обучение по отношение на материално-техническата база и педагогически кадри.
Чл. 5. (1) Министърът на културата назначава комисия, която извършва експертна оценка на заявката и изготвя предложение за утвърждаване на държавния план-прием.
(2) Експертната оценка по ал. 1 се извършва с оглед наличието на условия за осъществяване на обучение по изкуствата в съответното училище.
(3) При изготвяне на експертната оценка комисията може да изисква допълнителна информация и документи от съответното училище.


Чл. 6. (1) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със заповед на министъра на културата до 30 март.
(2) Промяна в утвърдения държавен план-прием за училищата по изкуствата може да се извършва в срок до 30 април със заповед на министъра на културата при доказана потребност и финансова обосновка.
(3) Държавният план-прием се обявява в съответното училище в срок не по-късно от 15 май.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 25, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.


§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума