навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

Издаден от Министерство на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., отм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки" - ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се определя организацията, дейността, функциите и структурата на обслужващото звено "Национален седмичник за образование и наука "Аз Буки", както и издаването и разпространението на вестник "Аз Буки".


Чл. 2. (1) Обслужващото звено "Национален седмичник за образование и наука "Аз Буки" (НСОН) е държавно научно-информационно звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета.

(2) Националният седмичник за образование и наука е самостоятелно юридическо лице, чието имущество се формира от бюджетни средства и от собствени приходи.


Чл. 3. (1) Националният седмичник за образование и наука осъществява цялостната дейност, свързана с подготовката, списването, издаването и разпространението на вестник "Аз Буки".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Вестник "Аз Буки" е национален седмичник, който отразява дейността на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и публикува нормативни актове, заповеди, материали по актуални и дискусионни проблеми, трудовоправни консултации и други документи в сферата на образованието и науката.


Чл. 4. (1) Основни функции на НСОН са:

1. информационно-образователна;

2. културно-възпитателна;

3. организационно-издателска.

(2) Информационно-образователната и културно-възпитателната функция се осъществяват чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) публикуване във вестник "Аз Буки" на документи и разпореждания на МОМН, свързани със средното и висшето образование и науката;

2. отразяване на държавната политика в системата на образованието и науката и подпомагане на нейното утвърждаване;

3. публикуване във вестник "Аз Буки" на статии, мнения, дискусии, интервюта по водещи проблеми и новости в образователната практика;

4. популяризиране на идеи, отнасящи се до възпитателното значение на връзките общество - училище, деца - родители, културни институции - образование;

5. популяризиране на идеи на млади автори и специалисти или на лица, постигнали забележителни успехи в науката, изкуството и педагогическата практика.

(3) Организационно-издателската функция се осъществява от главен редактор, редакционен екип и кореспондентска мрежа.


Раздел II.
Структура на вестник "Аз Буки"

Чл. 5. Вестник "Аз Буки" се структурира в следните направления:

1. Образование и наука;

2. Общество, семейство;

3. Информация".


Чл. 6. В направление "Образование и наука" се обособяват раздели "Средно образование", "Висше образование" и "Наука".


Чл. 7. (1) Раздел "Средно образование" обхваща проблематика, свързана с учебно-възпитателната работа в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, както и специфичните особености в общообразователните и професионалните училища.

(2) В раздел "Средно образование" могат да се обособяват рубрики "Училище", "Образование", "Професия", "Дискусионно", "Детство" и други.


Чл. 8. (1) Раздел "Висше образование" обхваща проблематика, свързана с висшето образование, включително социално-битови въпроси.

(2) Проблематиката в раздел "Висше образование" се отразява в рубрика "Висше знание".


Чл. 9. (1) Раздел "Наука" обхваща проблематика, свързана с проекти в различни сфери на науката в страната и в чужбина, международното сътрудничество, нови научни открития и др.

(2) В раздел "Наука" могат да се обособяват рубрики "Личности", "Памет" и др.


Чл. 10. (1) Направление "Общество, семейство" обхваща проблематиката, произтичаща от връзката училище - семейство - общество.

(2) В направление "Общество, семейство" могат да се обособяват рубрики "Общество", "Здраве", "Позиции", "Книги", "Личности" и др.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В направление "Информация" могат да се обособяват рубрики "Репортер", "Актуално", "Информация", "В Дирекционния съвет на МОМН", "В Парламентарната комисия по образование", "В Съвета на ректорите", "В Националната агенция по акредитация", "Читател", "Изкуство", "Култура", "Духовност", "Кино", "Театър", "Музика", "Галерии", "МОМН пояснява", "Настроение", "Любопитно" и др.


Раздел III.
Организация на обслужващото звено "Национален седмичник за образование и наука "Аз Буки"

Чл. 12. Организацията за работата на обслужващото звено се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника за вътрешния ред, утвърден от главния редактор.


Чл. 13. (1) В обслужващото звено работят служители по трудово правоотношение, които изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностните характеристики, утвърдени от главния редактор.

(2) Работното време в обслужващото звено е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. при 5-дневна работна седмица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Общата численост на персонала е 7 щатни бройки, разпределени по направления и длъжностни наименования.


Чл. 14. (1) Националният седмичник за образование и наука се управлява и представлява от главен редактор.

(2) Главният редактор:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на обслужващото звено;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) разработва съвместно с МОМН стратегии, приоритети, перспективни и годишни програми за дейността на обслужващото звеното;

3. дава идеи и изисква по направления планове и отчети от редакционния екип с оглед спазване на предложената от него концепция;

4. определя организацията и формите на работа по списване и издаване на вестника;

5. утвърждава годишни и тримесечни планове за издателската дейност по предложение на редакционните работници;

6. представлява обслужващото звеното пред органи, организации и лица и сключва договори с физически и юридически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

7. утвърждава длъжностни характеристики на работниците и служителите на седмичника, както и правилник за вътрешния ред;

8. изпълнява правомощията на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

9. осигурява безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите;

10. разпорежда се с бюджетни и извънбюджетни средства;

11. ръководи редакционния екип и осигурява изпълнението на взетите решения;

12. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) разработва проект за бюджет, който предлага на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване;

13. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) представя на министъра на образованието, младежта и науката годишен отчет за изпълнението на бюджета на обслужващото звеното;

14. утвърждава създадената в обслужващото звено организация на счетоводството за задължително прилагане на двустранното счетоводно записване съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Длъжността "главен редактор" на НСОН се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на образованието, младежта и науката.


Чл. 15. Оперативният секретар:

1. организира и координира оперативното изпълнение на общите задачи, възложени на обслужващото звено;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) подготвя ежегодния доклад на главния редактор за дейността на обслужващото звено до МОМН;

3. организира подготовката на проекта за бюджет на НСОН "Аз Буки";

4. организира деловодното обслужване на обслужващото звено, в т.ч. обработка на входящите и изходящите документи;

5. отговаря за организацията на дейностите, свързани с издаването на вестник "Аз Буки";

6. отговаря за организиране и координиране информационното обслужване на обслужващото звено;

7. организира и отговаря за картотекирането с трудови досиета на всички служители;

8. участва в разработване на щатното разписание;

9. изпълнява и други задачи, възложени от главния редактор.


Чл. 16. (1) Финансово-стопанската дейност в обслужващото звено се организира и координира от главен счетоводител.

(2) Главният счетоводител отговаря за:

1. организиране и контролиране на финансовата дейност;

2. счетоводната отчетност и прилагане на двустранното счетоводно записване;

3. правилното осчетоводяване на приходите и разходите в обслужващото звено;

4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) подписване на платежни документи и счетоводни отчети, които представя на МОМН;

5. контролиране правилното разходване на бюджетните средства;

6. организиране в установения срок на годишни инвентаризации;

7. регистриране и отчитане на постъпилите парични средства от абонамент, обяви, реклами и лихви;

8. изготвяне на месечните разплащателни ведомости по плащанията на служителите в обслужващото звено.

(3) За своята дейност главният счетоводител се отчита пред главния редактор и е на пряко негово подчинение.


Чл. 17. (1) Организирането на дейностите, свързани с издаването на вестник "Аз Буки" се осигурява чрез функционирането на редакционен екип в направленията по чл. 5.

(2) Дейността на вестника се осъществява в съответствие с приети от главния редактор годишни и тримесечни планове.

(3) Цялостната дейност на вестника се отчита на вътрешноредакционни обсъждания - след всеки пореден брой, и на месечни интервали - в срещи с кореспонденти, специалисти и читатели.


Чл. 18. (1) Проектите на материалите се предават на главния редактор за корекции и утвърждаване.

(2) Главният редактор приема, коригира или отхвърля предложените теми в зависимост от най-актуалните проблеми, възникнали в образователната система с оглед на тяхното своевременно отразяване.


Чл. 19. Вестник "Аз Буки" осигурява постоянна връзка с регионите в страната чрез кореспондентска мрежа.


Чл. 20. За организацията на предпечатната подготовка, художествено-илюстративното оформление на вестника, работата с печатници и разпространението отговаря секретар.


Раздел IV.
Финансиране

Чл. 21. Дейността на обслужващото звено се финансира със средства от собствени приходи и субсидия от бюджета.


Чл. 22. Собствените приходи на обслужващото звено се набират от:

1. абонамент и ръчна продажба;

2. обяви и реклами;

3. лихви от бюджетна сметка в банката;

4. дарения;

5. други услуги.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Националният седмичник за образование и наука е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)


§ 12. В Правилника за организацията на дейността на националния седмичник за образование и наука "Аз Буки" (ДВ, бр. 24 от 2003 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката" се заменят с "министъра на образованието, младежта и науката".


Приложение към чл. 13, ал. 3


(Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума