навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

В сила от 13.09.2003 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., попр. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Основни положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) (1) Тази наредба определя:
1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;
2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;
3. видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове;
4. правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове;
5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;
6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение.

Чл. 2. Свидетелства за правоспособност се изискват за:
1. пилотите на граждански въздухоплавателни средства (ВС);
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) членовете на летателния състав от екипажите на гражданските ВС, различни от пилоти с изключение на подлежащите на сертифициране по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
4. ръководителите на полети;
5. лицата, извършващи техническо обслужване на граждански ВС;
6. лицата, осигуряващи полетите (полетни диспечери).
7. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) лицата, извършващи техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение (УВД);
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) ученик - ръководители на полети;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) асистенти - координатори на полети;
10. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) лицата, извършващи дейности по координация и взаимодействие при управление на въздушното движение (УВД).


Чл. 3. На авиационния персонал се издават следните видове свидетелства за правоспособност (в скобите е дадена абревиатура на свидетелството):
1. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
7. свидетелство за правоспособност на пилот на планер (PL(G));
8. свидетелство за правоспособност на пилот на свободен балон (PL(FB));
9. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
10. свидетелство за правоспособност на борден инженер (F/EL);
11. свидетелство за правоспособност на щурман (борден навигатор) (F/NL);
12. свидетелство за правоспособност на борден радиооператор - (F/ROL);
13. свидетелство за правоспособност на борден оператор (F/OL) - като отделно свидетелство или квалификационен клас;
14. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
15. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на борден съпроводител (F/CL);
16. свидетелство за правоспособност на ученик - ръководител на полети (SATCL);
17. свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL);
18. свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС (AML);
19. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL).
20. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД (ATSML);
21. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност на асистент - координатор на полети (FDA);
22. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност за координатор по УВД (CATM).


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелства за правоспособност се издават на лица, които:
1. са пълнолетни;
2. имат завършено най-малко средно образование;
3. не са поставени под запрещение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелства за правоспособност на ръководители на полети се издават на лица, които са навършили 21 години.
Чл. 5. Не се изисква свидетелство за правоспособност за лицата, които самостоятелно използват едноместни въздухоплавателни средства с максимална маса под 70 kg - когато са без двигател, и с максимална маса под 120 kg - когато са с двигател.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 2, 3, 5, 6 и 7 се издават за срок 5 години, а по чл. 2, т. 4, 9 и 10 са безсрочни.
(2) В срока по ал. 1 свидетелствата за правоспособност се преиздават от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") в следните случаи:
1. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) след първоначално вписване, възстановяване валидността или заличаване на квалификационен клас;
2. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при липса на място за нови вписвания;
3. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;
4. при смяна на образците на свидетелствата;
5. когато свидетелството за правоспособност е повредено, унищожено, загубено или откраднато.


Чл. 7. (1) Свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал съдържа следните задължителни данни:
1. държавата, издала свидетелството;
2. вид на свидетелството за правоспособност;
3. номер, започващ с означението "BG" и състоящ се от арабски цифри и букви от латинската азбука;
4. трите имена, дата на раждане и пол;
5. адрес;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) гражданство на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. пълно наименование на ГД "ГВА";
9. правата, давани със свидетелството, и срок на свидетелството;
10. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) подпис на длъжностното лице, издало свидетелството;
11. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) дата на издаване, дата на преиздаване и печат на ГД "ГВА";
12. квалификационни класове и техните срокове.
(2) В свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал могат да се вписват забележки, свързани с разрешения или ограничения.
(3) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 9 и ал. 2 се вписват на български и на английски език.
(4) Квалификационни класове, разрешения и ограниченията в свидетелствата за правоспособност се вписват съгласно приложение № 1. Ограниченията се вписват заедно с квалификационните класове, към които се отнасят.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност може да изпълнява само функциите и дейностите, за които има вписани в свидетелството квалификационни класове и разрешения, като спазва вписаните в свидетелството за правоспособност ограничения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност се носи от притежателя при изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност по наредбата. Лицата по чл. 2, т. 5 могат да оставят свидетелството си за правоспособност на подходящо за съхранение място.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) При изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност, лицата, които ги изпълняват, са длъжни да представят свидетелството за правоспособност при поискване от инспектор по въздухоплаване.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на свидетелства за правоспособност по чл. 2, т. 2 и 4 и квалификационни класове към тях трябва по време на обучението да са с медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Притежателите на свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 2 и 4 могат да упражняват правата си при условие, че имат и медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Кандидатите за свидетелства за правоспособност или квалификационен клас, за които се изисква медицинска годност, преминават медицински преглед пред комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО) по правилата на Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване.
(2) Комисията за авиомедицинско освидетелстване изготвя протокол за резултатите от медицинския преглед, който предава на лицето, преминало прегледа, и писмено уведомява ГД "ГВА" за даденото заключение за медицинска годност. Свидетелството за медицинска годност съдържа данните и информацията, посочени в приложение № 2.


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) На лицата по чл. 2, т. 2 и 4 се издават свидетелства за медицинска годност със срок на валидност по чл. 7 от Наредба № 21 от 2007 г.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.)
(3) Когато заключението за медицинска годност е "ограничено годен" или "индивидуално годен", в свидетелството за медицинска годност се вписва съответното ограничение, а неговият срок се определя от КАМО.


Чл. 12. (1) Когато притежателят на свидетелство за правоспособност упражнява правата си в Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да се продължи веднъж за 60 дни.
(2) Когато притежател на свидетелство за правоспособност упражнява правата си извън Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да бъде удължен, а медицинският преглед пред КАМО може да се отложи в следните случаи:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) за ръководител полети - веднъж, за не повече от 12 месеца при условие, че лицето е преминало медицински преглед пред оправомощена авиомедицинска комисия в страната, където се намира, и протоколът от този преглед е получен в ГД "ГВА".


Чл. 13. Притежателите на свидетелства за медицинска годност не упражняват правата, дадени им от свидетелствата за правоспособност и съответните квалификационни класове, когато знаят или се съмняват, че здравословното им състояние не позволява безопасно упражняване на тези права.


Чл. 14. (1) Притежателите на свидетелства за медицинска годност веднага уведомяват КАМО в следните случаи:
1. постъпване в болница за повече от 12 часа;
2. хирургическа операция;
3. редовна употреба на лекарства;
4. необходимост от коригиране на зрението.
(2) В случаите по ал. 1 КАМО преценява състоянието на лицето и при необходимост може да наложи ограничения или да намали срока на свидетелството за медицинска годност.


Чл. 15. (1) Притежателите на свидетелства за медицинска годност са длъжни писмено да уведомят ГД "ГВА" при настъпване на следните събития:
1. тежка и средна телесна повреда;
2. заболяване с продължителност над 21 дни;
3. бременност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 свидетелството за медицинска годност се анулира. Ново свидетелство за медицинска годност се издава след извършване на преглед от КАМО.


Чл. 16. Притежателите на свидетелства за правоспособност нямат право да упражняват правата си под въздействие на психотропни вещества.


Чл. 17. (1) Лице, на което е издадено свидетелство за правоспособност и което е зависимо от психотропни вещества, се отстранява от дейности, свързани с осигуряване на безопасността на полетите.
(2) На лицата по ал. 1 се отнема свидетелството за правоспособност, а в случаите, когато се изисква и медицинска годност - свидетелството за медицинска годност се анулира.
(3) Лицата по ал. 1 могат да възстановят свидетелствата си за правоспособност и квалификационните класове към тях след провеждане на лечение и преминаване на медицински преглед от КАМО.


Чл. 18. (1) Притежателите на свидетелство за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да изпълняват функции и дейности в състава на екипажа на гражданско ВС, регистрирано в Република България, да участват в управлението на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, да изпълняват други функции и дейности в гражданското въздухоплаване, изискващи свидетелство за правоспособност, при условие че свидетелството за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията са издадени или признати за валидни от ГД "ГВА".
(2) При изпълнение на нетърговски полети условието по ал. 1 не се прилага за пилоти, притежаващи валидни свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Когато член на екипажа с валидно свидетелство за правоспособност се обучава или упражнява правата, давани от свидетелството за правоспособност на тип ВС, който не е регистриран в Република България, ГД "ГВА" може да впише в свидетелството за правоспособност или да потвърди вписани в него квалификационни класове и разрешения при спазване на условията и изискванията, установени с тази наредба.


Чл. 19. (1) Валидността на свидетелство за правоспособност и вписан в него квалификационен клас, издадено от друга държава, се признава, ако притежателят отговаря на условията, посочени в приложение № 3, и се удостоверява чрез специално допълнение към свидетелството.
(2) За признаване на валидността на квалификационен клас кандидатът трябва да отговаря на условията и изискванията за неговото потвърждаване.
(3) Валидността на свидетелства за правоспособност, непосочени в приложение № 3, се признава, ако са издадени при равни или по-високи изисквания от изискванията по тази наредба.
(4) Срокът на признаване на валидността е до една година, но не повече от срока на свидетелството за правоспособност и срока на квалификационния клас, който се признава.


Чл. 20. Не се изисква признаване на валидността на свидетелства за правоспособност в случаите, когато ВС, регистрирано в Република България, се експлоатира от чуждестранен авиационен оператор (АО) при условие, че с държавата на АО е подписано споразумение, с което тя се е задължила да упражнява надзор върху експлоатацията на ВС.


Чл. 21. Свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да бъде заменено с българско по силата на международен договор, по който Република България е страна. В българското свидетелство за правоспособност се вписва името на държавата, която го е издала първоначално.


Чл. 22. (1) Български гражданин, който е притежател на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да поиска от ГД "ГВА" да му бъде заменено свидетелството за правоспособност със съответното българско свидетелство за правоспособност.
(2) Замяна по ал. 1 се извършва, ако лицето отговаря на условията по чл. 4 и при спазване на следните условия:
1. да има изисквания от тази наредба за летателен или практически опит;
2. да е издържало предвидените в наредбата изпити и успешно преминало летателна или практическа проверка.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по програми, одобрени от ГД "ГВА".
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Обучение за възстановяване на квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по индивидуални програми, одобрени от ГД "ГВА".
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Индивидуалните програми по ал. 2 се изготвят от работодателя или от АУЦ.


Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения се извършва в авиационни учебни центрове (АУЦ) с издадено или признато от ГД "ГВА" свидетелство за АУЦ съгласно Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (ДВ, бр. 32 от 2000 г.).
(2) Учебните ВС, използвани в АУЦ, се одобряват от ГД "ГВА".


Чл. 25. Авиационните учебни центрове уведомяват ГД "ГВА" преди започване на летателно обучение за участниците във всеки курс, преминатата от тях наземна подготовка, календарния план за летателно обучение и местата на провеждането му.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Проверката на нивото на езикова квалификация на лица от авиационния персонал се извършва от изпитни езикови центрове.
(2) Изпитният езиков център отговаря на следните изисквания:
1. е юридическо лице или едноличен търговец;
2. прилага тест за оценка на владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация, разработен съгласно Документ 9835 на ИКАО;
3. разполага с подходящо помещение за провеждане на изпита;
4. разполага със звукозаписно оборудване, което позволява извършването на аудиозапис на изпита на всяко лице;
5. поддържа система за архивиране на аудиозаписите от проведените изпити, на оценките на всяко изпитано лице във всяка от лингвистичните категории и на крайната оценка от изпита;
6. осигурява конфиденциалност на оценяващите по отношение на оценените от тях лица;
7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) да разполага с изпитващи и/или оценяващи специалисти, които са преминали курс за обучение за работа с теста, който се прилага в центъра;
8. осигурява обучението и провеждането на изпита да се извършва от различни специалисти, като изпитващите и оценяващите специалисти нямат право да изпитват и оценяват лица, които те са обучавали езиково през последните 3 години;
9. съхранява личните данни на изпитваните лица съгласно действащото законодателство за защита на личните данни;
10. създава и поддържа система за управление на качеството;
11. създава и поддържа собствено ръководство за провеждане на изпити, което се одобрява от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център може да сключи договор за осигуряване на оценяващи специалисти с друга организация.


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Кандидатът за изпитен езиков център подава заявление до главния директор на ГД "ГВА".
(2) Към заявлението се прилагат ръководството за провеждане на изпити и документите, удостоверяващи съответствието с изискванията по чл. 25а, ал. 2. В 10-дневен срок кандидатът се уведомява, ако документите са непълни или не доказват съответствието с изискванията, и му се дава 7-дневен срок за отстраняване на непълнотата и/или несъответствието. В случай, че кандидатът не направи това, заявлението не се разглежда и му се връща заедно с документите към него.
(3) Заявлението се разглежда в срок до 30 дни от подаването или отстраняването на непълнотата и/или несъответствието. Когато кандидатът отговаря на изискванията, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него длъжностно лице издава одобрението в 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 1.
(4) Одобрение не се издава, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център уведомява главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице за всяка промяна в заявените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Към уведомлението се прилагат съответните документи за променените обстоятелства. Уведомлението се разглежда по реда за разглеждане на заявлението по ал. 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Отказът за одобряване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице одобрява изпитващите и оценяващите специалисти.
(2) Специалистите по ал. 1 отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да са авиационни специалисти или лингвисти-експерти;
2. да познават Документ 9835 на ИКАО и препоръките на работната група PRICESG към ИКАО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице отказва одобрение на изпитващите или оценяващите специалисти, когато не отговарят на изискванията по ал. 2.


Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Изпитният езиков център провежда изпити на лица от авиационния персонал за проверка на нивото на езикова квалификация в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център осигурява извършването на оценяването да се осъществи от одобрени по чл. 25в оценяващи специалисти в 3-седмичен срок след провеждането на изпита и писмено уведомява главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице за издаденото удостоверение. На изпитаното лице се издава удостоверение от оценяващ специалист, заверено от изпитния езиков център и съдържащо:
1. резултатите във всяка отделна лингвистична категория;
2. крайната оценка от изпита;
3. крайния срок за следващия изпит (при крайна оценка не по-ниска от ниво 4) или уведомяване за отпадането на необходимостта от следващ изпит (в случай на демонстрация на езикова квалификация на ниво 6).
(3) Лицето, на което е издадено удостоверение по ал. 2, го представя в ГД "ГВА" за вписване в регистъра по чл. 28, ал. 1.
(4) Удостоверението за успешно издържан изпит, положен в изпитен езиков център, гарантира следните нива на владеене на английски език:
1. ниво 4 (работно ниво/Operational level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите три години;
2. ниво 5 (разширено ниво/Extended level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите шест години;
3. ниво 6 (експертно/Expert level), което не налага последващо явяване на изпит за оценка на езиковата подготовка.
(5) Изискванията за езиково ниво на владеене на английски език са определени в приложение № 38.
(6) Изпитите са успешно издържани, при условие, че резултатите на изпитваните лица съответстват на изискванията за ниво на владеене на английски език по приложение № 38.
(7) Лицата, положили изпит, имат право на възражение срещу резултатите до ръководителя на изпитния езиков център, когато крайната оценка от изпита съответства на подексплоатационно ниво (ниво 3) или на по-ниско съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация на Анекс I.
(8) При постъпване на възражение при условията на ал. 1 на лицето незабавно се предоставя възможност за повторно явяване на езиков изпит, като изпитването и оценяването му се извършва от други изпитващи и оценяващи специалисти.
(9) При получаване на същата или по-ниска крайна оценка на изпита по ал. 1 лицето няма право на повторно възражение срещу резултатите от първия и повторния изпит и може да се яви отново само след изтичане на срок не по-малък от два месеца.
(10) При неуспешно полагане на изпит в изпитен езиков център се допуска едно или повече следващи явявания, като техният брой не е ограничен при спазване на сроковете по ал. 8 и 9.


Чл. 26. Свидетелство за правоспособност се отнема и/или вписан квалификационен клас се заличава, когато притежател на свидетелство за правоспособност не отговаря на изискванията на тази наредба.

Раздел II.
Правомощия на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. издава и преиздава свидетелствата за правоспособност по тази наредба;
2. вписва квалификационни класове, разрешения и ограничения в свидетелствата за правоспособност;
3. потвърждава и възстановява валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационни класове;
4. признава валидността на свидетелствата за правоспособност, издадени от друга държава;
5. подменя свидетелствата за правоспособност на български граждани, издадени от друга държава, със свидетелства за правоспособност по тази наредба;
6. контролира лицата, притежаващи правоспособност, временно отнема свидетелства за правоспособност и заличава квалификационни класове;
7. води регистър на авиационния персонал;
8. одобрява програмите за обучение за издаване на свидетелства за правоспособност;
9. одобрява програмите за обучение за квалификационни класове и разрешения;
10. одобрява опреснителни програми за квалификационни класове;
11. одобрява индивидуални програми за възстановяване на квалификационни класове;
12. одобрява и контролира АУЦ, провеждащи обучение за свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения;
13. признава обучението за квалификационни класове в други държави, като проверява и одобрява ВС, тренажорите, инструкторите и организациите, провеждащи обучение;
14. одобрява тренажорите за ВС, на които се признава полетното време и проведеното обучение;
15. определя списък на типовете ВС, за които се изисква квалификационен клас за тип ВС;
16. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) одобрява програмите за обучение на инструктори;
18. определя наблюдаващи инструктори за потвърждаване и възстановяване на инструкторски квалификационни класове;
19. определя проверяващи за извършване на летателни и практически проверки за издаване, потвърждаване и възстановяване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове и за определяне на проверяващи;
20. издава задължителни указания за уеднаквяване на провеждането на летателните и практическите проверки и осигуряване на безопасност от проверяващите;
21. провежда теоретични изпити за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове;
22. одобрява ВС, използвани за обучение;
23. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) одобрява изпитни езикови центрове и изпитващите и оценяващите специалисти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностните лица, които извършват действията по ал. 1.


Чл. 28. (1) Главна дирекция "ГВА" води регистъра на лицата по чл. 1, т. 1.
(2) Регистърът на авиационния персонал съдържа данни за лицата по чл. 2.
(3) В регистъра на авиационния персонал се поддържат данни и за лицата, имащи непосредствено отношение към опасни товари, превозвани по въздуха, лицата с право да извършват безразрушителен контрол на авиационна техника и лицата, извършващи товарене и контрол върху товаренето на ВС.


Чл. 29. (1) В регистъра по чл. 28 се вписват:
1. име, презиме и фамилия на лицето, дата на раждане, ЕГН, адрес за кореспонденция;
2. вид и номер на свидетелството за правоспособност, дати на първоначално издаване и преиздаване;
3. вид и дати на вписване на квалификационни класове, разрешения и ограничения;
4. дати на потвърждаване и възстановяване и срокове на валидност на квалификационни класове и разрешения;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на удостоверения за преминато обучение или стаж за придобиване на квалификация;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на изпитни протоколи и на удостоверения за преминати теоретични изпити;
7. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на протоколи от летателни и практически проверки и от кого са извършени;
8. за членовете на екипажа - полетно време към датите на вписване, потвърждаване и възстановяване на квалификационни класове;
9. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата на издаване, издател и срок на свидетелството за медицинска годност;
11. наложени административни наказания;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) имената на инспекторите, извършили проверките за съответствие с наредбата;
13. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на заявленията, подадени от съответното лице;
13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) ниво на езикова квалификация за лицата, за които се изисква.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностното лице, което води регистъра по чл. 28, ал. 1 и отговаря за неговото поддържане.

Раздел III.
Ред за провеждане на теоретични изпити за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове на F/EL, AML (за ВС без типов сертификат по Регламент 216/2008 г.) и ATCL (Загл. доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност F/EL се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 4.
(2) Кандидатите за свидетелство за правоспособност AML се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 5.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатите за свидетелства за правоспособност ATCL се явяват на теоретичен изпит по реда на този раздел, а кандидатите за свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД се явяват на теоретичен изпит по предметите, посочени в чл. 399, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Теоретичните изпити по ал. 1 се провеждат най-малко в две сесии годишно - пролетна и есенна. Датите за провеждане на сесиите, графикът по предмети и езиците, на които се провеждат изпитите, се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА", която се обявява един месец предварително.
(5) Заповедта по ал. 4 се обявява на видно и достъпно място в ГД "ГВА" и в страницата на ГД "ГВА" в Интернет.


Чл. 31. (1) Лицата по чл. 30, ал. 1, 2 и 3 подават заявление до главния директор на ГД "ГВА", към което се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) заверено копие от диплом за завършено образование;
2. удостоверение за преминато теоретично обучение в АУЦ или за завършен интегриран курс;
3. летателна книжка за лицата по чл. 30, ал. 1;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в срок до 10 дни преди започване на сесията.


Чл. 32. Теоретичният изпит се провежда от комисия, определена със заповед на главния директор на ГД "ГВА".


Чл. 33. (1) Теоретичният изпит на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се провежда по предмети, чиято продължителност и брой на въпросите е съгласно приложение № 6. Изпитът се провежда на български и/или английски език, като най-малко 80 на сто от въпросите са тестови.
(2) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Видът на изпита - писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване, се определя от главния директор на ГД "ГВА".
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изпитът на кандидатите по чл. 30, ал. 1 е писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване с изключение на предмета "комуникации".
(4) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) При използване на компютърна система за автоматизирано изпитване на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се спазват следните изисквания:
1. изпитването се извършва по модули;
2. извършва се автоматизирано (независимо) оценяване по брой верни отговори по степен на трудност за определено време;
3. данните от изпитите се архивират;
4. кандидатът има възможност за проверка на резултатите.


Чл. 34. Главна дирекция "ГВА" обявява на видно и достъпно място веднъж годишно примерни въпроси за теоретичния изпит.


Чл. 35. (1) Главна дирекция "ГВА" може да разреши на кандидатите за теоретичен изпит за ATPL и F/EL да се явят на изпита в две сесии. В тези случаи разпределението на предметите по сесии се определя от ГД "ГВА".
(2) Изпитът по предмета "комуникации" се провежда самостоятелно. Веднъж издържан изпит по предмета "комуникации" се признава при полагане на друг теоретичен изпит при условие, че кандидатът притежава валидно свидетелство за правоспособност.
(3) Главна дирекция "ГВА" осигурява подходящи карти, схеми и таблици за провеждане на изпита. По време на изпита не може да се използва друго електронно устройство освен калкулатор с четири действия.


Чл. 36. (1) Всеки кандидат се легитимира с документ за самоличност преди започване на изпита.
(2) Кандидатът изписва четливо и точно трите имена, ЕГН и адреса си на лист, който се затваря в непрозрачен плик. На плика не се поставят знаци или символи, които могат да нарушат анонимността.
(3) Върху изпитната си работа кандидатът няма право да слага знаци или символи, които могат да нарушат анонимността.
(4) При опит за нарушаване на анонимността изпитната работа се анулира и кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в изпита.
(5) Когато действието по ал. 4 не е умишлено, кандидатът е длъжен веднага да заяви това на длъжностните лица в изпитната зала. В този случай длъжностните лица унищожават листа или плика със знака или символа и на кандидата се дава друг работен лист или плик.
(6) Когато действието по ал. 4 е умишлено, се съставя констативен протокол, който се подписва от длъжностните лица в изпитната зала, от председателя на комисията за организиране и провеждане на изпита или от упълномощено от него лице, и кандидатът се отстранява от изпита.


Чл. 37. Кандидатът не може да напуска изпитната зала по-рано от два часа след започване на изпита, временно напускане на изпитната зала се извършва с придружител и за не повече от 10 минути, а изпитната работа се предава на длъжностните лица, които отбелязват в протокола часа на напускане и завръщане в залата.


Чл. 38. (1) Приключването на изпита се извършва пред кандидата и включва:
1. предаване на изпитната работа от кандидата и вписване в протокола часа на предаването й;
2. проверка на спазване на анонимността във връзка с чл. 36, ал. 3, 4 и 5.
(2) Кандидатът собственоръчно запечатва в голям плик изпитната си работа заедно със запечатания плик с личните си данни и го предава на председателя на изпитната комисия.


Чл. 39. (1) В срок две седмици след последния изпит от сесията комисията оценява изпитните работи на кандидатите и изготвя протокол за резултатите от изпита, който се съхранява в ГД "ГВА".
(2) На кандидатите, издържали изпита, се издава удостоверение, подписано от Главния директор на ГД "ГВА". На неиздържалите изпита се издава справка за резултатите от изпита по предмети. Всеки кандидат може да види изпитната си работа.


Чл. 40. (1) Изпитът по отделен предмет е издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 75 на сто от тестовите въпроси, а на останалите има оценка най-малко "добър" (4).
(2) Кандидат, издържал най-малко половината предмети от изпита, може да се яви на изпит по предметите, които не е издържал, на следващата сесия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Теоретичният изпит се признава, ако е издържан по всички предмети в две сесии. Кандидатите за F/EL могат да се явят на изпит по всички предмети в три сесии.


Чл. 41. (1) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване на свидетелство за правоспособност до 36 месеца след датата на първо явяване на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване до 7 години след последната дата на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/EL.
(3) Срокът на съхранение на протоколите от теоретичните изпити е 3 години след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

Раздел IV.
Издаване, преиздаване, подмяна, временно отнемане и признаване на свидетелства за правоспособност, вписване и потвърждаване на квалификационен клас и разрешение


Чл. 42. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя лицата, които отговарят за разглеждане на подадените заявления от кандидати за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове към тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Нередовни заявления не се разглеждат, а кандидатите писмено се уведомяват за нередовностите в срок пет работни дни след подаване на заявлението.
(3) На кандидатите се дава 7-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите нередовности.


Чл. 43. (1) Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност се извършва въз основа на заявление от кандидата по образци съгласно приложение № 7. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) копие от личната карта;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас, а за лицата по чл. 2, т. 5 и 6 - медицинско свидетелство;
3. копие от диплом за завършено образование;
4. удостоверение за завършено летателно или практическо обучение в АУЦ;
5. удостоверение за издържан теоретичен изпит за лицата по чл. 30, ал. 1, 2 и 3;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа на ВС;
7. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок един месец след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит, ако е необходимо, и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца от датата на подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.


Чл. 44. (1) За преиздаване на свидетелство за правоспособност кандидатът представя в ГД "ГВА" до 3 месеца преди изтичане на валидността, но не по-късно от 15 дни преди тази дата, заявление, придружено от:
1. удостоверение за преминат курс, когато е необходимо;
2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) документите по чл. 43, ал. 1, т. 1 и 2;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) документ за внесена държавна такса.
(2) До датата на изтичане на валидността на свидетелството за правоспособност ГД "ГВА" го преиздава, като вписва в него валидните квалификационни класове.
(3) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава.


Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за квалификационен клас и/или разрешение към него подава в ГД "ГВА":
1. заявление;
2. валидно свидетелство за правоспособност;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. удостоверение за завършено обучение в АУЦ;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит - за квалификационен клас IR;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
7. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 10 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до два месеца от датата на заявлението.
(3) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас при условията на чл. 18, ал. 3 и ако документите отговарят на изискванията на действащото законодателство.


Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат за потвърждаване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него подава 3 месеца преди изтичане срока на валидността заявление в ГД "ГВА", придружено от документ за внесена държавна такса. За притежатели на свидетелства за правоспособност, които имат трудов договор, заявлението се подава служебно от работодателя.
(2) В 15-дневен срок ГД "ГВА" насрочва изпита и летателната или практическата проверка на кандидата.
(3) След преминаване на проверката кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членовете на екипаж - и летателна книжка.
(4) Потвърденият квалификационен клас се вписва до 3 работни дни след успешно преминаване на летателната или практическата проверка, но не по-рано от 15 дни преди изтичане на срока на квалификационния клас.


Чл. 47. (1) Кандидат за възстановяване на квалификационен клас подава в ГД "ГВА" заявление, придружено от:
1. свидетелство за правоспособност;
2. летателна книжка за членове на екипажа;
3. индивидуална програма за възстановяване на квалификационния клас;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението ГД "ГВА" одобрява програмата и определя проверяващ. Кандидатът участва лично при разглеждане на индивидуалната му програма.
(3) След завършване на обучението и летателната или практическата проверка кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членове на екипаж - и летателна книжка.
(4) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност възстановения квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.


Чл. 48. (1) За признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, авиационният оператор, с когото притежателят на свидетелството за правоспособност е сключил трудов договор, подава заявление, придружено от:
1. копие от свидетелството за правоспособност;
2. копие от свидетелството за медицинска годност;
3. копие от данните в летателната книжка за последните 12 месеца за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
4. копие от документ за самоличност;
5. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 20 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и/или летателна или практическа проверка.
(3) Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до 30 дни от датата на заявлението.
(4) След успешно преминаване на изпита и проверката ГД "ГВА" издава допълнението към свидетелството на лицето и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28. Кандидатът се явява лично в ГД "ГВА" за получаване на допълнението срещу представяне на оригиналните документи по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(5) В случаите, когато се признава чуждо свидетелство за правоспособност за участие в състава на екипажа на ВС, които се експлоатират извън Република България, изпитът и проверката могат да се проведат на място, а допълнението се предава служебно на авиационния оператор.
(6) Разходите по ал. 3, 4 и 5, свързани с признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, са за сметка на АО по ал. 1.


Чл. 49. (1) Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, се извършва въз основа на заявление от кандидата, придружено от:
1. притежавано свидетелство за правоспособност;
2. два броя цветни фотоснимки с формат 3 x 4 сm;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. копие от диплом за завършено образование;
5. свидетелство за правоспособност и летателна книжка на член на екипажа;
6. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца след подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отнема свидетелство за правоспособност или заличава квалификационен клас, когато лицето е:
1. получило свидетелство за правоспособност чрез представяне на подправени документи или неверни данни;
2. подписало удостоверение за допускане до експлоатация на ВС, без да е изпълнено изцяло техническото обслужване, за което е издадено удостоверението;
3. упражнявало правата, произтичащи от свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества;
4. виновно не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правата по издаденото свидетелство.
(2) Квалификационният клас в свидетелството за правоспособност на ръководителите на полети се заличава и когато комисия, назначена за разследване на авиационно произшествие или инцидент, установи липса на компетентност.
(3) Свидетелство за правоспособност се отнема временно въз основа на влязло в сила наказателно постановление в случаите, когато е установено нарушение по чл. 143 или чл. 144 от Закона за гражданското въздухоплаване.
(4) Свидетелството за правоспособност се отнема със заповед на главния директор на ГД "ГВА".
(5) Решенията за отнемане на свидетелство за правоспособност се вземат въз основа на доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за нарушения от органите за управление на въздушното движение и/или от органите по гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.
(6) Заповедта на главния директор на ГД "ГВА" по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Общи положения за членовете на екипажа на граждански ВС


Чл. 51. (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории ВС (в скобите е дадена абревиатура на категорията ВС):
1. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
3. планери (G);
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свободни балони (FB);
5. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" може да определи квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 4 въз основа на следните критерии:
1. типово удостоверение за летателна годност;
2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;
3. минимален състав на екипажа;
4. равнище на технологията.


Чл. 54. (1) Членовете на екипажа водят летателни книжки. В летателните книжки се вписват данните, посочени в приложение № 8.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) При нетърговски полети записите в летателната книжка се заверяват от органа или лицето, което е дало разрешението за полет.


Чл. 55. (1) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да провеждат лица, притежаващи съответни на провежданото обучение свидетелство за правоспособност и квалификационен клас, заедно с квалификационен клас за инструктор.
(2) Главна дирекция "ГВА" дава разрешение за инструктор на лица със свидетелства за правоспособност и квалификационен клас за инструктор, издадени от друга държава, в случаите, когато се провежда обучение за тип ВС, за който от авиационния персонал няма лица с инструкторска правоспособност.
(3) Квалификационните класове за инструктор на тренажор могат да се придобиват от лица без свидетелство за медицинска годност.


Чл. 56. (1) Издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях се извършва след полагане на теоретичен изпит и летателна проверка.
(2) Времето за летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях не се признава за полетно време на кандидата.


Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За преиздаване на свидетелство за правоспособност на член от екипажа притежателят преминава в рамките на 18 месеца преди изтичане на валидността курс за промените във: въздушното право, стандартите, свързани с гражданското въздухоплаване, измененията в технологиите и оборудването, човешкия фактор. В преиздаденото свидетелство за правоспособност се вписват валидните квалификационни класове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За потвърждаване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, притежателят трябва да е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичане на валидността на квалификационния клас.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За възстановяване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, кандидатът трябва да е преминал успешно летателна проверка. Ако са изтекли повече от 3 месеца след последния отразен в летателната книжка полет на клас/тип ВС, съответстващо на квалификационния клас, преди летателната проверка кандидатът преминава обучение за възстановяване по индивидуална програма.


Чл. 58. (1) Летателните проверки за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете от екипажа и квалификационни класове към тях се извършват от определени от ГД "ГВА" проверяващи, след като е издържан съответният теоретичен изпит.
(2) Проверяващият не трябва да е участвал като инструктор при обучението на кандидата.
(3) Кандидатите в интегрирани курсове за обучение могат да преминат с разрешение на ГД "ГВА" летателната проверка преди полагане на теоретичния изпит.


Чл. 59. Видът и използването на тренажор при изпълнение на летателни проверки за издаване на свидетелства за правоспособност, както и за издаване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, се одобряват от ГД "ГВА".


Чл. 60. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Летателните проверки за свидетелства за правоспособност на пилот по глави четвърта, пета и шеста и квалификационни класове към тях, трябва да бъдат преминати успешно до 6 месеца след завършване на летателното обучение.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 кандидатът преминава допълнително обучение по индивидуална програма преди следваща летателна проверка.


Чл. 61. (1) Летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове се извършва на ВС в полет. Летателните проверки за потвърждаване квалификационни класове могат да се извършват в имитиран полет на летателен тренажор след одобрение от ГД "ГВА".
(2) Летателните проверки се състоят от елементи, групирани в части.
(3) Летателната проверка се счита за успешна, когато всички части от нея са преминати успешно. Част от летателната проверка се счита за успешна, когато всички елементи от нея са преминати успешно. При непреминаване на повече от една част цялата проверка се преминава отново. При непреминаване на една част се преминава отново само тази част.
(4) По преценка на проверяващия всеки елемент на летателната проверка може да се повтори веднъж. Проверяващият може да прекъсне проверката във всяка нейна фаза, ако прецени, че подготовката на кандидата налага повторна проверка.
(5) Работата и контролните проверки в пилотската кабина се извършват в съответствие с одобрените контролни карти на използваното ВС, а така също и в съответствие с приетия ред за взаимодействие в екипажа (за многопилотни ВС). Преди проверката кандидатът определя данните за полета и ги съгласува с проверяващия.
(6) Летателната проверка за многопилотен самолет се провежда в пълен състав на екипажа. Когато летателната проверка се извършва на ВС, в състава на екипажа участва инструктор с квалификационен клас, за който се извършва проверка.
(6) При две последователни неуспешни проверки допълнителната подготовка е задължителна и се определя от проверяващия.
(7) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на член от екипажа започне, но не премине успешно някоя част от летателна проверка за потвърждаване на валидността на квалификационен клас преди изтичане на неговия срок, той не упражнява правата, давани от съответния квалификационен клас, до успешно завършване на проверката.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Летателните проверки за издаване на F/EL и за вписване на квалификационни класове се извършват на ВС, оборудвани с полетни записващи устройства на разговорите в кабината и на параметрите на полета.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 63. (1) Летателните проверки се извършват от определени от ГД "ГВА" лица, притежаващи свидетелство за правоспособност от съответния вид и квалификационен клас за съответните категория и клас/тип на ВС.
(2) За проверяващи се определят лица от авиационния персонал, притежаващи квалификационен клас за инструктор на свидетелството за правоспособност и квалификационните класове, за които извършват проверки.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага в случаите, когато в авиационния персонал няма лица с квалификационен клас за инструктор.


Чл. 64. Проверяващият изпраща в ГД "ГВА" протокол за всяка летателна проверка в 3-дневен срок след нейното завършване.


Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 68. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност на член на екипаж на ВС, преди да упражнява правата си на тип ВС от модификация, с която не е изпълнявал полети в продължение на повече от две години или за която няма полетно време, преминава обучение за различията или за запознаване с особеностите на съответната модификация ВС, като:
1. обучението за различията дава допълнително знания и летателна тренировка на подходящо техническо средство или на самолета;
2. обучението за запознаване с особеностите дава необходимите знания за модификацията на типа ВС.
(2) Обучението за различията или запознаване с особеностите се удостоверява в летателната книжка от провелия го инструктор.
(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за типовете и модификациите на самолетите от класа с един бутален двигател.


Чл. 69. (1) Притежателите на свидетелства за правоспособност при вписване от ГД "ГВА" на квалификационни класове представят свидетелство за медицинска годност и летателна книжка.
(2) Възстановени квалификационни класове се вписват със срок, считано от датата на успешно преминаване на летателната или практическата проверка.


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 72. За издаване на свидетелство за правоспособност на пилот се признават до 5 часа от полетното време на друга категория ВС.


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилотите на леки ВС, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.


Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 76. (1) Ученик-пилот е лице без свидетелство за правоспособност за категорията ВС, на която се обучава.
(2) За започване на летателно обучение за свидетелство за правоспособност ученикът-пилот трябва да е навършил 16 години и неговите родители или настойници да са дали писмено съгласие пред ГД "ГВА".
(3) Ученикът-пилот се допуска до самостоятелни полети, след като е навършил 18 години.


Чл. 77. (1) Ученикът-пилот не може да изпълнява самостоятелно полет без писмено разрешение на обучаващия го инструктор.
(2) Ученикът-пилот не може да изпълнява самостоятелно международен полет без разрешение от съответните държави.


Чл. 78. (1) Ученикът-пилот не може да изпълнява полет с ВС:
1. на борда, на което има пътници;
2. на борда, на което има товар, превозван срещу възнаграждение;
3. срещу възнаграждение;
4. с което се предоставя въздухоплавателна услуга;
5. при видимост, по-малка от 5 km през деня и по-малка от 8 km през нощта;
6. когато полетът не може да се изпълни по визуални земни ориентири.
(2) Ученикът-пилот няма право да се отклонява от планираните маршрути, височина на полета и от определената за полет зона.
(3) Ученикът-пилот е длъжен да спазва всички ограничения за полета, вписани в летателната книжка от обучаващия го инструктор.

Част втора.
ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ

Дял първи.
Пилоти

Глава втора.
ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на самолет PPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет CPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по правилата за полети по прибори със самолет IR(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел IV.
Квалификационни класове за клас/тип самолет (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет ATPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел VI.
Квалификационни класове за инструктори на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 130. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 131. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 141. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)


Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Глава трета.
ПИЛОТИ НА ВЕРТОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на вертолет PPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 154. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 155. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет CPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по ППП на вертолет IR(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 165. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 166. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 168. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел IV.
Квалификационен клас за тип вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 173. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 174. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 175. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на вертолет ATPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 179. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 180. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 181. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 182. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 183. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 184. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 185. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел VI.
Правоспособност за инструктори на вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 186. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 187. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 188. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 190. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 191. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 192. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 193. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 194. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 195. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 196. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 197. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 198. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 199. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 200. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 201. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 202. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 203. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 204. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на вертолети (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 205. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 206. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 207. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 208. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 209. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 210. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 211. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)


Чл. 212. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)


Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 214. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 215. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 216. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 217. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 218.(Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 219. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 220. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 221. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 222. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB)


Чл. 223. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 224. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 225. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 226. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 227. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 228. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 229. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 230. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 231. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 232. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава шеста.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ НА МАЛКО ВС PPL(SA) (ОТМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2014 Г.)


Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 234. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 235. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 236. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 237. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 238. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 239. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 240. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 241. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


Чл. 242. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)


Чл. 243. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 244. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 245. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 246. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 247. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 248. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 249. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 249а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 250. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 251. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 252. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 253. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 254. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 255. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 256. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 258. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 259. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 260. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 261. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 262. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 263. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 264. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 265. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 266. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 267. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 268. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 269. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 270. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Чл. 271. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Дял втори.
Членове на екипаж, различни от пилоти

Глава осма.
БОРДНИ ИНЖЕНЕРИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на борден инженер F/EL


Чл. 272. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За придобиване на свидетелство за правоспособност F/EL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 1 клас.


Чл. 273. (1) Притежателят на F/EL може да изпълнява функциите на борден инженер в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.
(2) Притежателят на F/EL с вписан квалификационен клас за тип ВС упражнява правата си под наблюдение на борден инженер-инструктор, докато изпълни 100 часа полетно време като борден инженер на съответния тип ВС. От тези 100 часа 50 часа може да са на летателен тренажор под наблюдение на инструктор, от които до 25 часа може да са като пилот.


Чл. 274. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL на съответната категория ВС, за която кандидатства.
(2) Кандидатът за F/EL трябва да:
1. е преминал обучение по техническо обслужване за бордни инженери на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или вертолети с максимална маса над 2230 kg съгласно приложение № 32; или
2. има магистърска степен на образование в областта на авиационното инженерство и практически опит в техническото обслужване на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или вертолети с максимална маса над 2230 kg повече от две години; или
3. има свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на съответната категория ВС с вписан квалификационен клас "B1", "B2" или "C".
(3) Кандидатът за F/EL трябва да е завършил успешно подготвителен летателен курс за бордни инженери съгласно приложение № 33.
(4) Кандидатът за F/EL трябва да владее английски език съгласно приложение № 16.
(5) Кандидатът за F/EL, който притежава или е притежавал CPL, ATPL(H) с IR, ATPL(A) или има опит като пилот на държавни ВС, се освобождава от изискването по ал. 3.


Чл. 275. (1) Кандидатът за F/EL трябва да е преминал курс за обучение за първи квалификационен клас за тип ВС.
(2) Кандидатът за F/EL и първи квалификационен клас за тип ВС преминава обучение за взаимодействие в многочленен екипаж. Обучението включва най-малко 25 часа теоретично обучение и упражнения и 20 часа практическо обучение за взаимодействие в екипажа.


Чл. 276. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL за съответната категория ВС.
(2) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип ВС трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава за вписване на съответния квалификационен клас до 6 месеца след завършването му.


Чл. 277. Кандидатът за свидетелство за правоспособност на борден инженер трябва да покаже умения, съответстващи на F/EL и квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка съгласно приложение № 34.

Раздел II.
Квалификационен клас на борден инженер за тип ВС


Чл. 278. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС трябва да е завършил курс за обучение за съответния тип.
(2) Курсът по ал. 1 включва теоретично обучение и летателно обучение, съответстващо на елементите от летателната проверка по приложение № 34.


Чл. 279. (1) Кандидатът трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава за вписване на съответния квалификационен клас до 6 месеца след завършването му.
(2) Кандидатът трябва да покаже умения, съответстващи на квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка съгласно приложение № 34.


Чл. 280. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас на борден инженер за тип ВС е 1 година от датата на издаване или от датата на изтичане, ако валидността е потвърдена, преди да изтече.
(2) Квалификационен клас на борден инженер за тип ВС се потвърждава при условие, че притежателят е:
1. изпълнил най-малко 10 полетни отсечки като борден инженер на съответния тип ВС или една полетна отсечка като борден инженер с проверяващ борден инженер за срока на валидност;
2. показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за борден инженер на типа ВС;
3. преминал успешно летателна проверка на типа ВС съгласно приложение № 34 до 3 месеца преди изтичане на срока.
(3) Квалификационен клас за тип ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал индивидуална програма за възстановяване и летателна проверка за квалификационен клас за тип ВС. Квалификационният клас се вписва от датата на успешно завършване на летателната проверка.

Раздел III.
Квалификационен клас за инструктор - борден инженер за тип ВС


Чл. 281. (1) Квалификационните класове за инструктори на бордни инженери са:
1. борден инженер - инструктор за тип ВС (TRI(E));
2. борден инженер - инструктор на тренажор за тип ВС (SFI(E)).
(2) Квалификационните класове по ал. 1 се вписват заедно с квалификационен клас на борден инженер за тип ВС.


Чл. 282. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове за бордни инженери-инструктори е 3 години.
(2) Разрешенията за провеждане на обучение се дават за срок до две години.