навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Създава Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), наричан по-нататък "Съвета АФКОС".
(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Организацията на дейността на Съвета АФКОС се урежда с правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Съветът АФКОС дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията - измами, злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Съветът АФКОС се състои от председател, заместник-председател и членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) Председател на Съвета АФКОС е министърът на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Заместник-председател на Съвета АФКОС е определен от председателя член на Съвета АФКОС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2003 г., в сила от 27.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Членове на Съвета АФКОС са:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) заместник-министър на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи;
3. министърът на икономиката;
4. министърът на околната среда и водите;
5. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. заместник-министър на финансите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;
7. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) заместник-министър на земеделието, храните и горите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;
8. заместник-министър на труда и социалната политика, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;
9. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;
10. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
11. заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", определен от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност";
12. изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие";
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";
14. директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция;
15. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки;
16. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
17. директорът на Агенция "Митници";
18. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове";
19. главният секретар на МВР.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) (1) При осъществяване на дейността си Съветът АФКОС се подпомага от Секретариат.
(2) Секретариат на Съвета АФКОС е дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" дирекция (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи.
(3) Секретар на Съвета е директорът на дирекция АФКОС.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Съветът АФКОС изпълнява следните функции:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) консултира Министерския съвет по проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и планове за действие към тях в случаите, когато това е предвидено в нормативен акт;
2. ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет;
3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) по предложение на членовете или председателя Съветът АФКОС обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и приема решения с подходящи мерки за оптимизирането и, задължителни за изпълнение от членовете на Съвета АФКОС;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г.) осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове;
5. (нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) взема решения по координационни въпроси, свързани със задълженията на Република България по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) При изпълнение на функциите по ал. 1 Съветът АФКОС си взаимодейства със Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Председателят на Съвета АФКОС:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) представлява Съвета АФКОС;
2. определя дневния ред на заседанията;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) насрочва и ръководи заседанията и работата на Съвета АФКОС;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) организира и контролира изпълнението на решенията на Съвета АФКОС;
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) представя на заинтересуваните ведомства приетите от Съвета АФКОС решения, становища и предложения;
6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) утвърждава състава на експертните работни групи по предложение на членовете на Съвета АФКОС;
7. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) отправя покани за участие в работата на Съвета АФКОС на представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление и други организации, имащи отношение към дейността на Съвета АФКОС;
8. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) дава указания, свързани с работата на Съвета АФКОС, които са задължителни за изпълнение от членовете на Съвета АФКОС.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) (1) Членовете на Съвета АФКОС, управляващи европейски средства и/или докладващи нередности:
1. определят служител и негов заместник от съответната администрация, отговорни за борбата с нередностите, които да осъществяват оперативното взаимодействие с дирекция АФКОС, като уведомяват дирекцията за имената, длъжността, структурното звено, електронната поща, факса и телефоните за връзка с определените служители; при промяна в данните за член на Съвета АФКОС и/или за служителите за оперативно взаимодействие в срок 3 дни изпращат актуалната информация в дирекция АФКОС;
2. определят най-малко двама служители от съответната администрация, отговорни за администрирането на нередности, които да изпълняват функциите на служители по нередностите, като уведомяват дирекция АФКОС за имената, длъжността, структурното звено, електронната поща, факса и телефоните за връзка със служителите по нередностите; при промяна в данните в срок 3 дни изпращат актуалната информация, като функциите на служителите по нередностите могат да се изпълняват и от служителите по т. 1;
3. периодично, най-малко веднъж годишно анализират изискванията на acquis относно борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и ги сравняват с националното законодателство, като резултатите от анализа и предложенията за изпълнение на изискванията изпращат на дирекция АФКОС;
4. разясняват на всички служители, имащи отношение към управлението на средствата от Европейските фондове и програми, както и на бенефициентите си дефинициите за нередност и измама;
5. разясняват на всички служители, имащи отношение към управлението на средствата от Европейските фондове и програми, прилагането на процедурите за разкриване, установяване, докладване, последващо проследяване и приключване на всички регистрирани случаи на нередности, свързани с финансовите интереси на ЕС;
6. отчитат се пред председателя на Съвета АФКОС за изпълнението на приетите от Съвета АФКОС решения.
(2) Членовете на Съвета АФКОС, които не управляват европейски средства:
1. определят служител и негов заместник от съответната администрация, отговорни за борбата с нередностите, които да осъществяват оперативното взаимодействие с дирекция АФКОС, като уведомяват дирекцията за имената, длъжността, структурното звено, електронната поща, факса и телефоните за връзка с определените служители; при промяна в данните за член на Съвета АФКОС и/или за служителите за оперативно взаимодействие в срок 3 дни изпращат актуалната информация;
2. периодично, най-малко веднъж годишно анализират изискванията на acquis относно борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и ги сравняват с националното законодателство; резултатите от анализа и предложенията за изпълнение на изискванията се изпращат на дирекция АФКОС;
3. отчитат се пред председателя на Съвета АФКОС за изпълнението на приетите от Съвета АФКОС решения.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Националната агенция за приходите предоставя на дирекция АФКОС в определена от нея форма ежемесечна справка за всички предприети действия по обезпечаване и събиране на изплатени суми по всички докладвани нередности, засягащи националния бюджет и бюджета на ЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Националната агенция за приходите създава организация за събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз или свързани с "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) За изпълнение на задачите по ал. 2 Националната агенция за приходите издава задължителни за членовете на Съвета АФКОС указания за взаимодействието на агенцията със съответните органи в процеса на събиране на дължими суми по европейски програми, регистрирани от органите, участващи във финансовото управление и контрол по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и от органите, имащи функции по събиране на "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.)


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Всеки член на Съвета АФКОС предоставя копие от цялата кореспонденция с ОЛАФ на дирекция АФКОС в тридневен срок от получаването или изпращането освен в случаите, в които закон ограничава или забранява това. При предоставяне на материалите и информацията се спазват всички нормативни изисквания за нейната защита.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) При иницииране на проверка от ОЛАФ на определена администрация съответният член на Съвета АФКОС уведомява незабавно за това дирекция АФКОС и заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Всеки член на Съвета АФКОС предоставя писмена информация на дирекция АФКОС и заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за резултатите от проверка от ОЛАФ в 5-дневен срок от приключване на проверката.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) При получаване на доклад или официална информация за резултатите от проверка на ОЛАФ съответният член на Съвета АФКОС представя копие от тези документи на дирекция АФКОС и заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация в 5-дневен срок от получаването им.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 06.04.2021 г.) Всеки член на Съвета АФКОС предоставя писмено информация на дирекция АФКОС до края на първия месец след всяко шестмесечие за приетите законодателни, административни, организационни и оперативни мерки и дейности за борба с нередностите и измамите, засягащи бюджета на Европейския съюз и националния бюджет.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Всеки бенефициент или изпълнител по проекти, финансирани или съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, при поискване осигурява достъп до активите и информацията по съответните проекти на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и ОЛАФ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Членовете на Съвета АФКОС осигуряват отразяване на задължението на лицата по ал. 1 в акта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Бенефициентите посочват задължително правото на достъп на лицата по ал. 1 в договорите си с изпълнителите по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) Всички служители от звената, участващи във финансовото управление и контрол на фондове, инструменти и програми на Европейския съюз, подписват декларация, че са запознати с определението за нередност и измама, с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.) и с Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.).
(2) Декларациите се подписват от всички служители по ал. 1 и от всички новоназначени служители в 10-дневен срок от назначаването им.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.) Прилагането на процедурите за администриране на нередности със средства по фондове, инструменти и програми на Европейския съюз се урежда, както следва:
1. с акт на Министерския съвет - по отношение на предприсъединителните фондове, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство;
2. с указания на министъра на финансите - по отношение на "традиционните собствени ресурси" като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;
3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 03.04.2018 г.) с Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове - по отношение на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(2) Указанията по ал. 1, т. 2 имат задължителен характер.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Изпълнителните органи и структури по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.) предоставят на дирекция АФКОС цялата необходима съгласно регламента информация при условията, по реда и според изискванията, посочени в него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Дирекция АФКОС изпраща получената съгласно ал. 1 информация на Европейската комисия и предоставя достъп до базата данни за отстраняванията на изпълнителните органи и структури по ал. 1 при условията, по реда и според изискванията, посочени в Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) При възникнала необходимост директорът на дирекция АФКОС може да определя срок за предоставянето на информацията по ал. 1, който е задължителен за изпълнение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.)


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) По смисъла на постановлението:
1. "Традиционните собствени ресурси" са определените в чл. 2, ал. 1, буква "а" от Решение на Съвета 2007/436/EC, Евратом, от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ, L 163, 23/06/2007 P. 0017 - 0021).
2. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)
3. "Административни структури, отговарящи пряко за управлението на средствата от Европейския съюз" са административните структури, които изпълняват функции на Агенция САПАРД, изпълнителни агенции по Програма ФАР, звена за изпълнение на проекти по Програма ФАР, Изпълнителна агенция по инструмента "Шенген", управляващи органи по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, Управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94, Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, междинни звена по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Европейския фонд за рибарство, Национален партниращ орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз, Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн и Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Национално звено за контакт по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и Национално информационно звено по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.
4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 17 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2003 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Агенция "Бюро за финансово разузнаване" се заменят с "Агенцията за финансово разузнаване" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 14 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г.)

§ 9. В едномесечен срок от обнародването на постановлението министърът на вътрешните работи създава централното звено по чл. 9.

§ 10. Министърът на финансите да осигури допълнително по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2006 г. сумата от 82 740 лв. във връзка със създаването на централното звено.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 17 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2008 Г.)

§ 14. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания със съдействието на дирекцията по чл. 3 изготвя указанията по чл. 8а, ал. 3. Указанията писмено се съгласуват с всички членове на съвета, одобряват се от председателя на съвета и се разпространяват от дирекцията по чл. 9.

§ 15. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на правосъдието със съдействието на дирекцията по чл. 9 да подготви проект на акт за информационен обмен между съвета и органите на досъдебното производство и съда с цел ежемесечно получаване от дирекцията на пълна информация за хода на досъдебното и съдебното производство по всички случаи, имащи отношение към финансовите интереси на Европейските общности. Актът да се приеме по реда на чл. 4, ал. 1, т. 4.

§ 16. Указанията по чл. 18 да се одобрят в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 17. Служителите по чл. 15, ал. 1 подписват декларациите в срок 20 дни от влизането в сила на постановлението. Ръководителите на всички институции, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, уведомяват дирекцията по чл. 9 за изпълнението на обстоятелствата по чл. 15, ал. 1 в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 18. Функциите на дирекцията по § 8 продължават да се изпълняват от Централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в Министерството на вътрешните работи до съответното изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55, 71 и 81 от 2006 г., бр. 35, 36 и 100 от 2007 г. и бр. 2 и 47 от 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 15 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2009 Г.)

§ 18. Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет:
1. До 30 юни 2009 г. да предприеме всички необходими действия за изграждане на системи за контрол, гарантиращи изпълнението на функциите по чл. 10, т. 21 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Контролът по изпълнението се осъществява от заместник министър-председателя по чл. 1 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67, 79 и 108 от 2008 г. и бр. 3 и 16 от 2009 г.).
2. До 31 август 2009 г. изгражда системи за контрол, чрез които да гарантира изпълнение на функциите по чл. 10, т. 5а от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

§ 19. В тримесечен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" Министерският съвет приема акта по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4, § 5, т. 1, 2 и 4, § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 и 17, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г., и § 15, който влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 30 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.12.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.)

§ 52. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2010 Г.)

§ 115. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г. и бр. 39, 71, 91 и 101 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. В чл. 10а думите "чл. 10, т. 7" се заменят с "чл. 150м, т. 9 от Правилника за прилагане на ЗМВР".
5. Навсякъде в постановлението думите "дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО" в администрацията на Министерския съвет" се заменят с "дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)

§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2011 Г.)

§ 135. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5, 31 и 90 от 2010 г.), навсякъде думите "Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" се заменят с "Дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2015 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 2 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2021 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 16а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г.)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума