навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ

Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 2000г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда организацията и реда на изпълнение на държавния протокол.

Чл. 2. Държавният протокол е система от правила, която включва:
1. осигуряването на официалната дейност на дипломатическите и консулските представителства на територията на Република България съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения;
2. реда за организиране и провеждане на посещения и на официални срещи;
3. провеждането на официалните церемонии на територията на Република България.


Чл. 3. Държавният протокол се осъществява от Дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи.

Глава втора.
ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ


Чл. 4. Държавният протокол включва дипломатическия протокол и държавния церемониал.


Чл. 5. (1) Дипломатическият протокол включва дейността по дипломатическия церемониал и дипломатическото протоколно обслужване.
(2) Дипломатическият церемониал обхваща официалната дипломатическа кореспонденция на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на министър-председателя и на министъра на външните работи, както и дипломатическите церемонии.
(3) Официалната дипломатическа кореспонденция включва поздравления по случай националните празници, встъпване в длъжност и нови назначения на чуждестранни високопоставени лица, официални послания по различни поводи и съболезнователни телеграми и писма.
(4) Дипломатическите церемонии включват посрещане на чуждестранни посланици при първото им влизане в страната и изпращане при окончателното им отпътуване, връчване на акредитивните им писма, подписване на официални документи и организиране на официални приеми с участието на дипломатическия корпус.
(5) Дипломатическото протоколно обслужване е дейността, свързана с осигуряване спазването и контрола на дипломатическите привилегии и имунитети, както и с отношенията между чуждестранните дипломатически и консулски представителства и органите на държавната власт в Република България.


Чл. 6. Държавният церемониал включва организирането на посещенията и официалните срещи у нас на държавни глави, председатели на парламенти, правителствени ръководители и министри на външните работи, посещения в чужбина на президента на Република България, на председателя на Народното събрание, на министър-председателя и на министъра на външните работи на Република България, както и на официалните церемонии с участието на президента на републиката, председателя на Народното събрание и министър-председателя.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ


Чл. 11. (1) Дирекция "Държавен протокол" координира дейността от протоколен характер на администрацията на Президента на републиката, Народното събрание и Министерския съвет.
(2) Службите, отговарящи за протокола в органите на държавната власт, изпълняват самостоятелно протоколната си дейност, като при необходимост получават съдействие от Дирекция "Държавен протокол".
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на централната администрация на изпълнителната власт по места оказват съдействие при организирането на посещенията и церемониите на тяхна територия и осигуряват необходимите условия за провеждането им в съответствие с нормативно определените им правомощия.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента на републиката, в Народното събрание и в Министерския съвет, изпращат в Дирекция "Държавен протокол" програмите за официални срещи, посещения и церемонии с участието на президента на републиката, председателя на Народното събрание и министър-председателя или когато се кани дипломатическият корпус.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Дирекция "Държавен протокол" уведомява началника на Националната служба за охрана за програмите за официални срещи, посещения и церемонии с участието на президента на републиката, председателя на Народното събрание и министър-председателя.


Чл. 13. Въз основа на изпратените програми Дирекция "Държавен протокол" съставя, съгласува и актуализира цялостната протоколна програма на президента на републиката, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи и координира изпълнението и.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Изпълнението на закона се възлага на министъра на външните работи.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 5 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г.)

§ 3. Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2015 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума