навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, условията за упражняване на лекарската и денталната професия и отговорността за нарушаване на професионалната етика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съсловна организация на лекарите по смисъла на този закон е Българският лекарски съюз (БЛС), а на лекарите по дентална медицина - Българският зъболекарски съюз (БЗС).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз са юридически лица със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз упражняват своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС, съответно на БЗС.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лекар или лекар по дентална медицина може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа.

Глава втора.
ФУНКЦИИ


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси;
2. представляват своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) изготвят Кодекс за професионална етика на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина, и упражняват контрол по спазването му;
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика, съответно Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
4а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изпращат приетите правила за добра медицинска практика по т. 4 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
5. налагат санкциите, предвидени в този закон;
6. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) съставят и водят национален електронен регистър и районни регистри на членовете си;
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото медицинско обучение на лекарите и на лекарите по дентална медицина при условия и по ред, определени в договори с висшите училища и Военно медицинска академия;
8. участват със свои представители във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
9. дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
10. осъществяват сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
11. подпомагат своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно уставите на организациите;
12. извършват други дейности, предвидени в уставите на организациите;
13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 включват:
1. система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите и лекарите по дентална медицина може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка - общи правила;
2. медицински практики, клинични насоки, консенсуси, основани на доказателства, препоръки и правила за профилактика, диагностика и лечение, които създават условия за възможно най-добър изход от заболяването - специални правила.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 в срок до един месец от предоставянето им и ги обнародва в "Държавен вестник".Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За изпълнението на функциите по чл. 5 съборът на БЛС и конгресът на БЗС приемат устави на организациите.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Централни органи


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органи на БЛС и на БЗС на национално равнище са:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролната комисия на БЛС, съответно контролната комисия на БЗС;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) комисията по професионална етика на БЛС, съответно комисията по професионална етика на БЗС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 се избират с тригодишен мандат.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС и конгресът на БЗС се състоят от представители на районните им колегии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове за БЛС и един делегат на 25 членове на БЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 се свикват на редовни заседания веднъж на три години, които се провеждат не по-късно от три месеца от изтичане на мандата по чл. 7, ал. 2. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора на БЛС, съответно на конгреса на БЗС, се определят от управителния съвет и се съобщават на съответните районни колегии най-късно един месец преди откриването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 могат да се свикват и на извънредни заседания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на БЛС и на БЗС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Когато в посочения в ал. 3 срок и след изтичането на мандата по чл. 7, ал. 2 не е свикан събор на БЛС, съответно конгрес на БЗС, за избор на определените в закона органи, съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС:
1. приема, допълва и изменя устава на организацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) приема, допълва и изменя кодекса за професионална етика на лекарите, съответно кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник";
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) избира и освобождава управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, по ред, предвиден в уставите;
4. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика;
5. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
6. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика;
7. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
8. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
9. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, се счита за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, приема уставите и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Правомощията на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, се прекратяват с изтичането на мандата на органа, който ги е избрал. Управителният съвет изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет, но за не повече от 4 месеца.


Чл. 12. Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС:
1. свиква събор, съответно конгрес;
2. управлява имуществото на организацията;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) създава и води националния регистър на членовете си по чл. 5, ал. 1, т. 6 и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на регистрираните да упражняват професията; списъкът се актуализира всяка година;
4. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
5. ръководи дейността на съюзите по изпълнението на техните функции;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС, определя от състава си представители - 10 за БЛС и 9 за БЗС, за участие в изготвянето, приемането и подписването на Национален рамков договор за медицинските дейности, съответно Национален рамков договор за денталните дейности по чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, както и в предоговарянето и подписването на анекси по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на управителния съвет на БЛС, съответно председателят на управителния съвет на БЗС, организира и ръководи работата му и го представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Главният секретар на управителния съвет:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира заседанията на управителния съвет;
3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролната комисия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;
2. разглежда докладите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и се произнася по тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) представя пред събора на БЛС, съответно пред конгреса на БЗС, отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете и могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по ал. 1:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
2. произнася се по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
3. произнася се по искане на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС;
4. оказва методична помощ на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити.


Чл. 17. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 7, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 30 работни дни за календарна година, а избраните в органите по чл. 7, т. 3 и 4 - в размер до 15 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.

Раздел II.
Районни органи, районна колегия на лекарите, районна колегия на лекарите по дентална медицина (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Районните колегии на БЛС и районните колегии на БЗС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра и лекари, съответно лекари по дентална медицина.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органи на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) общото събрание на лекарите, съответно общото събрание на лекарите по дентална медицина;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) управителен съвет на районна колегия на БЛС, съответно управителен съвет на районна колегия на БЗС;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролна комисия на районна колегия на БЛС, съответно контролна комисия на районна колегия на БЗС;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС, съответно комисия по професионална етика на районна колегия на БЗС.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание на районна колегия на лекарите, съответно общото събрание на районна колегия на лекарите по дентална медицина, се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет членове за БЛС и един делегат на трима членове за БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС, съответно на районните колегии на БЗС.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общото събрание на районната колегия на лекарите, съответно общото събрание на районната колегия на лекарите по дентална медицина:
1. приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия;
2. приема бюджета на районната колегия и щата на секретариата;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителните съвети, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) избира делегати за събора на БЛС, съответно за конгреса на БЗС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, уставите на БЛС, съответно на БЗС, и собствения си устав.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Уставът по ал. 1, т. 1 не може да противоречи на устава на БЛС, съответно на устава на БЗС.


Чл. 22. (1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителните съвети на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца и на извънредни заседания.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС, съответно на БЗС:
1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание и уставите;
2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) организира и води регистъра на районната колегия по чл. 5, ал. 1, т. 6;
3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, като постоянно го актуализира;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
6. свиква общото събрание на колегията;
7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по този закон;
9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.
10. (oтм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, организира и ръководи работата му и я представлява.
(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролната комисия на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове.
(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.


Чл. 27. (1) Комисиите по чл. 26, ал. 1:
1. контролират законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) представят пред общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание в двуседмичен срок изготвят доклад, който внасят в управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, или свикват общо събрание на районната колегия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят и членовете на комисиите по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, от правилник за дейността и от кодекс на професионалната етика на БЛС, съответно на БЗС.
(3) Комисията по ал. 1 има следните правомощия:
1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) разглежда жалби или се самосезира по въпросите, посочени в т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) осъществява други функции, възложени и от общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС;
4. издава акт за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заседанията на комисията по професионална етика и на контролната комисия на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, са закрити.


Чл. 30. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 19, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 15 работни дни за календарна година, а избраните в органа по чл. 19, т. 4 - в размер до 30 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не могат да бъдат избирани в управителен съвет, в контролна комисия и в комисия по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, и в органите на районните им колегии лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика.

Глава четвърта.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I.
Членство


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството в БЛС и в БЗС възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на БЗС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря или лекаря по дентална медицина. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) диплома за специалност или за научна степен - при наличие на такива;
4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. при подновяване на членството - извлечение от регистъра за наложено наказание;
6. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) за чужденци - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
7. свидетелство за съдимост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря или лекаря по дентална медицина в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 32.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 32, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, може да бъде направен при:
1. неспазване на изискванията по чл. 32, ал. 2 и 3;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, които се произнасят с решение в едномесечен срок.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решенията на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В регистрите по чл. 5, ал. 1, т. 6 се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
4. специалността - номер и дата на дипломата;
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) научната степен - номер и дата на дипломата;
6. наложените наказания по реда на този закон;
7. други обстоятелства.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, уведомяват управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10-дневен срок.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.

Раздел II.
Права и задължения


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членовете на БЛС, съответно на БЗС, имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюзите и на районните колегии. Не могат да бъдат избирани в тези органи министри, зам.-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт съгласно уставите;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членовете на БЛС, съответно на БЗС, са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с кодекса за професионална етика;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) да прилагат правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4;
3. да спазват устава;
4. да уведомяват управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4.

Глава пета.
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) неспазване на правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Контролът по спазване на правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4 се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За нарушения по чл. 37, ал. 1, т. 1 на лекаря, съответно на лекаря по дентална медицина, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) глоба в размер една до пет минимални работни заплати;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, разглеждат жалби за нарушения по чл. 37, ал. 1, т. 1.


Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нарушенията по чл. 37, ал. 1, т. 1 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице, и на директора на районната здравноосигурителна каса.


Чл. 41. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС.


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Налагането на наказанията по чл. 37, ал. 1, т. 1 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 16 и 39 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 37, ал. 1, т. 1, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички, които имат достъп до информация от регистъра на лекарите или лекарите по дентална медицина по силата на служебните си задължения, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Министерският съвет, областните управители и общините до 1 януари 1999 г. предоставят на БЛС, съответно на ССБ, и на районните колегии на лекарите, съответно на стоматолозите, помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им.


§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на закона районните центрове по здравеопазване съвместно със съществуващите районни дружества на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз изготвят списъци с трите имена, единен граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на лекарите, съответно на стоматолозите, упражняващи професията си на територията на съответния район.


§ 3. В тримесечен срок от изтичането на срока по § 2 съществуващите районни дружества на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз свикват първите общи събрания на лекарите, съответно на стоматолозите, по списъците по § 2 за избор на органите на районните колегии и на делегати за събора на БЛС, съответно за конгреса на ССБ.


§ 4. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 3 всички лекари и стоматолози, упражняващи професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната районна колегия.


§ 5. В срока по § 4 съществуващите управителни съвети на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз свикват събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ, за избор на органите по чл. 7, т. 2, 3 и 4.


§ 6. Ако в предвидените в предходните параграфи срокове не се свика събор на БЛС, съответно конгрес на ССБ, за избор на предвидените по този закон органи на БЛС и ССБ, това се извършва от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.


§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до 1 юли 2005 г.


§ 7. В чл. 330, ал. 2 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г., и бр. 56 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
"3. служителят е заличен от регистрите на БЛС или на ССБ по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите."
2. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.


§ 8. В чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.; бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г. и бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.) накрая се добавя изречение второ: "Същото наказание се налага на лекар или стоматолог, които упражняват професията си в нарушение на установения за това ред."


§ 9. (1) Българският лекарски съюз е правоприемник на Българския лекарски съюз, създаден през 1901 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Българският зъболекарски съюз е правоприемник на Българския зъболекарски съюз от 1905 г.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 8 юли 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)

§ 2. Навсякъде в закона думите "стоматологичен", "стоматологичната", "стоматолог", "стоматолога", "стоматолози", "стоматолозите", "Съюз на стоматолозите в България", "Съюза на стоматолозите в България" и "Съюзът на стоматолозите в България" се заменят съответно с "дентален", "денталната", "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекари по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "Български зъболекарски съюз", "Българския зъболекарски съюз" и "Българският зъболекарски съюз".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. (1) (Предишен текст на § 14, изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Индивидуалните и груповите практики за стоматологична помощ, стоматологичните и медико-стоматологичните центрове, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или като кооперации по Закона за кооперациите, привеждат наименованията си в съответствие с § 2 от този закон и вписват промяната в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ и в съответния регионален център по здравеопазване в срок до 31 декември 2007 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Индивидуалните практики за стоматологична помощ, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, привеждат наименованията си в съответствие с § 2 от този закон и вписват промяната в регистър БУЛСТАТ и в съответния регионален център по здравеопазване в срока по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Вписването на промяната на наименованието за практиките и центровете по ал. 1 в търговския регистър и регистър БУЛСТАТ се извършва, както следва:
1. до 1 юли 2007 г. - по реда на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за регистър БУЛСТАТ;
2. от 1 юли 2007 г. - по реда на Закона за търговския регистър.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Държавни такси за вписване на промените по ал. 1 и 2 не се дължат.


§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2005 Г.)

§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2 и § 18, т. 1 относно заличаването на думите "или "специалист", които влизат в сила от 1 септември 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, 5 и 14, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2008 Г.)

§ 15. (1) Подзаконовите и другите актове по прилагането на закона се издават в едномесечен срок от влизането му в сила.
(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените актове по прилагането на отменените с § 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 разпоредби се прилагат, доколкото не му противоречат.


§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2008 Г.)

§ 4. (1) В срок до 21 декември 2008 г. управителният съвет на БЛС, чийто мандат е изтекъл на 28 април 2008 г., свиква и провежда събор на БЛС за отчет на дейността на органите по чл. 7, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и за избор на нови органи.
(2) Когато в срока по ал. 1 управителният съвет не е свикал събор на БЛС, той се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.


§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.)

§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграфи 4, 5, 10 (относно чл. 15, ал. 1, т. 2), 26, 27 (т. 1, буква "б", т. 2, 4, 5 и 6), 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 (т. 2), 69, 72 (т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8), 73 и 75, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.;
2. параграфи 25 и 27, т. 1, буква "а", които влизат в сила от 2 януари 2010 г.;
3. параграф 63, който влиза в сила от 1 февруари 2010 г.;
4. параграф 36 (относно чл. 55в), който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
5. параграфи 31 и 43 (т. 1), които влизат в сила от 1 януари 2012 г.;
6. параграф 27, т. 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.;
7. параграф 29, т. 1, буква "б", който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква "б", т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 28, т. 6 - 12 и т. 14 - 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 - 22 и т. 36 - 40, § 41, т. 2 - 8, т. 9, букви "а" и "в" и т. 10, които влизат в сила от 1 април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква "а" относно думите "и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания", т. 9, буква "а" относно думите "както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", т. 9, буква "г" относно думите "и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания" и относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и т. 9, буква "д" относно ал. 15, т. 3 и ал. 16 относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания", т. 25, буква "а" - ал. 1, т. 13 относно думите "помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания" и т. 25, буква "б" относно ал. 4 относно думите "и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и "и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква "б", които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2020 Г.)

§ 4. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г. управителният съвет на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора или на конгреса се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от един месец преди провеждането.
(3) В случаите по ал. 2, когато в срока по ал. 1 не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2 органите на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия изпълняват функциите си до избора на нови органи на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от 4 месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 30 септември 2020 г.

Приложение към чл. 18, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.)

Седалища и райони на районните колегии на лекарите и лекарите по дентална медицина

1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Кърджали: общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.
24. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Хасково: общини Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума