навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г., попр. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г., изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Законът урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) държавното подпомагане на земеделските стопани, включително земеделските производители;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) прилагането на схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по чл. 21, параграф 1, букви "а" и "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (EC) № 1305/2013", доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) създаването и функционирането на информационна система за интегриране на пространствени и регистрови данни.

Чл. 2. Държавното подпомагане има за цел:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на ефективни земеделски и горски стопанства и на конкурентоспособна хранително-вкусова промишленост;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики;
3. опазване и подобряване на почвеното плодородие и генетичния фонд;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) развитие на биологичното земеделие;
5. развитие на стабилен вътрешен пазар и разширяване на външните пазари за българските земеделски стоки;
6. усъвършенстване производствената инфраструктура на земеделските райони;
7. създаване на условия за повишаване доходите на земеделските производители от продажба на земеделска продукция;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) създаване на условия и стимулиране дейността на млади специалисти в земеделието;
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на селските и планинските райони;
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) стимулиране местното производство на висококачествена непреработена и преработена земеделска продукция и спазването на ветеринарни, фитосанитарни и хигиенни изисквания;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000, както и намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция по смисъла на законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В качеството си на компетентен орган министърът на земеделието, храните и горите:
1. акредитира Разплащателната агенция с акт за акредитация, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
3. наблюдава и контролира съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за извършената акредитация.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За страната се акредитира една Разплащателна агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва всички плащания на територията на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство.


Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите контролира дейността на Разплащателната агенция чрез специализирано звено в Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Специализираното звено по ал. 1 е на пряко подчинение на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Функциите на специализираното звено се определят в устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Специализираното звено извършва одити в съответствие с международните одиторски стандарти.


Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите изготвя:
1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(2) Националният стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се одобряват от Министерския съвет и се изпълняват от Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане. Мястото и началният час на обсъждането се обявяват на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите. Протоколите от обсъждането и писмените становища на организациите се прилагат към документите по ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет.


Чл. 2д. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се определя с решение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. може, след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите, да делегира чрез договор част от функциите си по прилагане на програмата на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите внася до 31 октомври за одобряване в Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието.
(2) Годишният доклад съдържа:
1. отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година и очаквани данни за текущата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) програма, включваща целите, мерките финансовите инструменти и средства за осъществяването и през следващата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 1999 г.) Годишният доклад се приема от Министерския съвет преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за дейността на агенцията. Министърът на земеделието, храните и горите внася годишния отчет за дейността на агенцията за одобрение от Министерския съвет.
(2) Годишният отчет по ал. 1 включва:
1. информация за извършеното подпомагане през годината;
2. информация за администрирането на средствата от Европейските фондове и държавния бюджет през годината;
3. резултатите от проведените одити на агенцията.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Държавата подпомага земеделските стопани чрез икономически, структурни и организационни мерки, научно и информационно обслужване, консултации, както и чрез повишаване на тяхната квалификация.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава регионални земеделски служби.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава и поддържа регистър на земеделските стопани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Ежемесечно до 10-о число на съответния месец списъците на регистрираните земеделски стопани - физически лица, се предоставят на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации по продуктов, функционален и регионален признак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства издава:
1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39б и 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2;
4. наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. производствата пред управляващия орган или Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, се провеждат посредством:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Интегрираната система за администриране и контрол по реда на глава трета от този закон - за мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) по реда и при условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - за останалите мерки и подмерки;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) Интегрираната система за администриране и контрол - по реда на наредбите за мерките по чл. 39б и 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) Предварителна оценка на проектните предложения за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 се извършва, когато:
1. размерът на заявената финансова помощ по всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, и
2. това е предвидено в условията за кандидатстване.
(2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1.
(3) В едномесечен срок след приключване на периода на прием комисията по ал. 2 оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд "Земеделие".
(4) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в 14-дневен срок от публикуването на списъка по ал. 3.
(5) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 4. Комисията се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява съответната комисия по ал. 2.
(6) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 5 комисията по ал. 2 изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд "Земеделие" списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
2. всички проектни предложения, извън посочените в т. 1.

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) Процедура чрез подбор на проектни предложения по реда на глава трета, раздел II от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се извършва за проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 до достигане на до 110 на сто от бюджета.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда в тримесечен срок от публикуване на списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 1.
(3) Проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 2 се оценяват до 110 на сто след оценяване на проектните предложения по ал. 1 и преди класирането им, и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто.

Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г.

Чл. 9е. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от списъка по чл. 35, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които не е сключен договор.

Чл. 9ж. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За предварителните дейности, които са допустими преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Чл. 9з. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За администриране на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието, храните и горите и лицата, одобрени за участие по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. За целите на обезпечаваната от нея дейност, по ред, определен от министъра на земеделието, храните и горите, Системата за съвети в земеделието се подпомага от научните институти към Селскостопанската академия и специализираните висши училища в Република България.
(2) Системата за съвети в земеделието обхваща предоставянето на земеделските стопани на съвети съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1306/2013".
(3) Предоставянето на съвети от Националната служба за съвети в земеделието се финансира от националния бюджет, по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани. Условията и редът за събиране и съхранение на базата данни се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В базата данни по ал. 4 се включват Националната служба за съвети в земеделието и лицата по ал. 1. Министерството на земеделието, храните и горите осигурява на потенциалните бенефициенти списък на лицата, включени в базата данни, съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на земеделски продукти, за ползване от регистрирани земеделски стопани, организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Глава втора.
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Създава се Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) подпомага финансово регистрираните земеделски стопани;
2. изпълнява функциите на Агенция САПАРД;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя средства на други лица и изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за подпомагане на земеделските стопани, които развиват дейност и са регистрирани в необлагодетелствани райони или в места по Натура 2000.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът е държавно учреждение, което съставя, изпълнява и отчита бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е част от държавния бюджет.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане, формуляри за кандидатстване, искания и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика и приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки на Общата политика по рибарство;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) извършва разплащания по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) осчетоводява операциите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) контролира използването на помощите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика, които изискват последващ контрол;
5. извършва интервенция на пазарите на земеделски продукти и прилага другите мерки за регулиране на пазара, уредени в законодателството на Европейския съюз;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) предоставя на Министерството на земеделието, храните и горите и на Европейската комисия информация за извършеното подпомагане;
7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпространява информация за схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и за условията за участие в тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) изпълнява други дейности, които са и възложени със закон, с акт на Министерския съвет или на министъра на земеделието, храните и горите или произтичат от законодателството на Европейския съюз;
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) намалява, отказва изплащането или оттегля изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) администрира нередности по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
11. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) извършва проверки за изкуствено създадени условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Информацията, свързана с плащания от европейските земеделски фондове и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, се публикува и оповестява в съответствие с правилата на законодателството на ЕС за прозрачност и защита на личните данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато информацията е необходима в изпълнение на Закона за държавните помощи.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и предоставя парични средства на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 за:
1. инвестиции в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) създаване и развитие на земеделски стопанства и организациите по чл. 9;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) опазване и подобряване на почвеното плодородие, развитие на биологичното земеделие и отглеждането на животни и други дейности по запазване на генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация;
6. развитие на производствената инфраструктура в земеделието;
7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на хидромелиоративната инфраструктура, която е предадена в собственост на земеделски производители, организирани в сдружения за напояване или е собственост на физически лица, еднолични търговци или други юридически лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) закупуване на земя за създаване или разширяване на земеделско производство;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) създаване на животновъдни ферми и закупуване на племенни животни, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дейности за обучението и информационното им обслужване;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) инвестиции в селски и планински райони за развитие на тяхната инфраструктура и обслужващи земеделското производство дейности;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) изграждане на пазари на едро, тържища и на пазари на производители;
14. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) развитие на земеделието в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000;
15. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) създаване и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари;
16. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) изпълнение на други задачи, когато това е предвидено в закон.
(2) За изпълнението на задачите по ал. 1 фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) предоставя на регистрираните по чл. 7 стопани и на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3:
а) субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити;
б) целеви кредити;
в) гаранции или поема поръчителство пред финансови институции.
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Населените места, включени в селските и планинските райони по ал. 1, т. 11, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието, храните и горите с участието на Националното сдружение на общините в Република България, определя с наредба критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват в съответствие с правото на Европейския съюз.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 за изпълнение на дейностите по чл. 12 въз основа на схеми и мерки за подпомагане.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) Приходите във фонда се набират от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ежегодна субсидия от държавния бюджет;
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1999 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските стопани;
4. управлението на средствата на фонда, включително и от лихви;
5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дарения и помощи от финансови институции и организации и средства по международни споразумения;
9. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) средства, получени в рамките на кредити и безвъзмездни помощи по решение на Министерския съвет или със заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие;
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет на сто от възстановените от бенефициентите вследствие на нередности или небрежност суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 1998 г., предишен текст на т. 11 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Средствата от фонда, с изключение на средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват за:
1. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) дейността му по чл. 12 и дейността му като Разплащателна агенция;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) други дейности, предвидени в годишния доклад, или закон;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността му, комисиони и други;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) финансиране на проекти и дейности, определени в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 или закон.
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват единствено за подпомагане на земеделските стопани по схеми за държавни помощи и други, финансирани със средства от националния бюджет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Вноските по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 3 се събират всяко тримесечие.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 1 и 2 фондът може да предоставя средства на търговските банки за предоставени от тях кредити, отпуснати при определени от фонда условия, включително за кредитиране изпълнението на проекти по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фондът се обслужва от Българската народна банка по реда на чл. 153, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За средствата на фонда от европейски фондове и свързаното с тях национално финансиране се прилагат сметки за средства от Европейския съюз съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за публичните финанси.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Средствата, отпуснати от европейските фондове, са публични финансови средства.
(2) Разплащателната агенция води отделно счетоводство за всички разплащания, които се финансират от европейските фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.


Чл. 18. (1) Органи на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Управителният съвет се състои от 11 членове. Министърът на земеделието, храните и горите е член и председател на управителния съвет по право. Четирима от членовете на управителния съвет се определят от министъра на земеделието, храните и горите, като най-малко двама от тях са заместник-министри. Министърът на финансите, министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите след съгласуване с министър-председателя предлага на управителния съвет да избере изпълнителен директор на фонда, който е член на управителния съвет по право.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпълнителният директор на фонда е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 19. (1) Управителният съвет:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) взема решения по чл. 12, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, поставени от изпълнителния директор или от членове на управителния съвет.
(2) Председателят на управителния съвет свиква заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж на три месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Управителният съвет заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъстващите членове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Решенията на управителния съвет се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерството на земеделието, храните и горите на следващия ден след тяхното приемане.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Председателят на управителния съвет представя в Министерския съвет до 30 април отчет за дейността на фонда за предходната година.


Чл. 20. Изпълнителният директор:
1. изпълнява решенията на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на фонда;
3. представлява фонда;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) назначава и освобождава членовете на кредитните съвети;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на фонда;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция;
2. представлява Разплащателната агенция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/или за издаване на административни актове по чл. 12, ал. 7 на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, както и такива, делегирани на основание чл. 2д, ал. 2, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления за подпомагане и формуляри за кандидатстване и/или сключване на договори за финансово подпомагане, административни договори по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и по подадени заявки и искания за плащане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си по ал. 5 на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник за организация на работата на фонда и на неговата администрация.
(2) Управителният съвет приема правилник за дейността на фонда.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) На национално и регионално равнище могат да се формират кредитни съвети, които дават становища по проектите, постъпили за получаване на средства от фонда.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция се състои от:
1. Централно управление в гр. София;
2. териториални структурни звена.
(2) В Разплащателната агенция се създават вътрешни структури:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) според схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. на функционален принцип.
(3) Управленската структура на Централното управление, териториалната компетентност и седалищата на териториалните структурни звена се уреждат с устройствения правилник на фонда.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция утвърждава вътрешни правилници за дейността на структурите по ал. 2.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция създава структура по вътрешен одит, която подпомага създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол.
(2) Структурата по вътрешен одит е независима от останалите звена в Разплащателната агенция и е пряко подчинена на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(3) Структурата по вътрешен одит:
1. извършва дейността си в съответствие с международните одиторски стандарти;
2. извършва дейността си в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и указанията на Европейската комисия;
3. докладва резултатите от извършените одиторски проверки на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(4) Вътрешните одитори, работещи в структурата по вътрешен одит, са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на вътрешните одитори.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и другите държавни и общински органи предоставят безплатно на фонда информацията, която е необходима за неговата дейност.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)


Чл. 25. Фондът може да придобива:
1. дълготрайни материални активи само във връзка с осъществяване на дейността на неговата администрация;
2. акции във финансово-кредитни институции, осъществяващи дейности в областта на земеделието, със съгласието на Министерския съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) акции и дялове в еднолични търговски дружества с държавно имущество с предмет на дейност съхраняване на уникален национален генофонд, породи и сортове по реда на т. 2.


Чл. 26. (1) Правилата за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране се определят от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) При предоставяне на кредити и гаранции, както и при поемане на поръчителство, фондът приема предвидените в действащото законодателство обезпечения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Фондът има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещни права върху тях, включително върху земеделските земи, придобити от земеделски стопани изцяло или частично с отпуснат от фонда кредит или с банков кредит, гарантиран от фонда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът е длъжен в срок от три години да продаде придобитите по реда на принудителното изпълнение дълготрайни материални активи, движимо и недвижимо имущество.
(6) Фондът не приема за обезпечение дълготрайни финансови активи, с изключение на държавни ценни книжа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът може да изисква от подпомаганите лица да предоставят документи и информация за целевото използване на предоставените средства, както и да извършва проверки за това.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разплащателната агенция извършва проверки на лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика.
(2) Проверките на място се извършват от:
1. структурите на Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите или други административни звена към министъра на земеделието, храните и горите;
3. други организации, които имат необходимия организационен, технически и кадрови капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Разплащателната агенция възлага със заповед на звената по ал. 2, т. 2 извършването на проверки на място.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция сключва договори за извършване на проверки на място с организациите по ал. 2, т. 3. Договорът за възлагане на проверки съдържа:
1. пълно изброяване и описание на функциите, свързани с проверките на място;
2. разходите за изпълнение на делегираните функции, които Разплащателната агенция заплаща на организацията;
3. срокове и форма за предоставяне информация на Разплащателната агенция за извършените проверки и правила за съхранение на документацията.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, са длъжни да осигуряват на проверяващите:
1. достъп до обектите на проверка - офиси, производствени помещения, складове, земи и други;
2. пълна информация относно обекта на проверката;
3. достъп до всички документи, свързани с обекта на проверката, както и копия и извлечения от тях;
4. вземане на проби от земеделски и хранителни продукти, почви и води за контролен анализ.
(2) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.
(3) Организациите по чл. 26а, ал. 2 са длъжни да издават заповед за всяка проверка на място, с която определят проверяващите, мястото, обекта и обхвата на проверката.
(4) Проверяващите изготвят доклад за извършената проверка на място, който се подписва от тях и от проверяваното лице или негов представител. Когато проверяваният откаже да подпише доклада, проверяващите отбелязват в него това обстоятелство.


Чл. 27. (1) По всички приети в негова полза залози фондът има правата по чл. 311, ал. 1 от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) За вземанията си от физическите и юридическите лица, както и за недължимо платени и надплатени суми по схеми и мерки за подпомагане, фондът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Вземанията се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разплащателната агенция е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Алинея 3 не се прилага по отношение на подлежащи на възстановяване суми по отделни схеми или мерки, изплатени от европейските фондове и/или от държавния бюджет, които без лихвите не надвишават левовата равностойност на 250 евро.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Вземанията, които възникват въз основа на административен договор или административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1 - 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от същия закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, извън основанията по ал. 6, се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Подпомагането, което Разплащателната агенция извършва, подлежи на предварителен, текущ и последващ контрол.
(2) Контролът на дейността на Разплащателната агенция се упражнява от:
1. Сметната палата на Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) сертифициращия орган по чл. 28б, ал. 1;
4. представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.)

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) (1) Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" е сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
(2) При осъществяване на своята дейност агенцията по ал. 1 е оперативно независима от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал Разплащателната агенция, и дейността и се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
(3) Изпълнителният директор на агенцията по ал. 1 се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
(4) Бюджетът на агенцията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 29. (1) (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За администрацията на фонда се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е компетентният непосредствено по-горестоящ административен орган при оспорването по административен ред на индивидуалните и общите административни актове, издавани при прилагането на този закон.

Глава трета.
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се създава Интегрирана система за администриране и контрол.
(2) Интегрираната система за администриране и контрол се състои от:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) система за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. интегрирана система за контрол;
5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) електронна база данни;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) система за електронни услуги.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Електронната база данни по ал. 2, т. 5 включва данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 и от външни бази данни.
(4) Системите по ал. 2 се създават и поддържат:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) по т. 1, 4, 5 и 6 - от Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) по т. 2 - от Министерството на земеделието, храните и горите;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по т. 3 - от Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Разплащателната агенция обединява данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 в цифров вид в интегрирана информационна система и създава и поддържа системни връзки с външни регистри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите по ал. 2 и информационната система по ал. 5.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа данни за кандидата, неговото стопанство и дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При първоначално въвеждане в регистъра кандидатите за подпомагане получават уникален регистрационен номер, с който участват във всички схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика. Регистрационният номер не може да се прехвърля.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Регистрите на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане съдържат данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, за подадените заявки за плащане и за отпуснатата помощ.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Кандидатите за подпомагане подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и се публикува на интернет страниците на Държавен фонд "Земеделие" и на Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Кандидатите за подпомагане получават от общинските служби по земеделие по местонахождението на земите формуляри на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, попълнени с наличните данни за тях. Когато подпомагането е свързано със земеделска площ, кандидатите получават като част от заявлението и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи в системата по чл. 30, ал. 2, т. 6.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи.
(4) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие са длъжни да въведат информацията от представените им заявления съгласно изискванията на системата по чл. 31, ал. 1, да разпечатат попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата да го подадат в съответната териториална структура на Разплащателната агенция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за подаване на заявления.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Подаването на заявление за подпомагане, на заявление за регистрация и на заявка за подпомагане и подписването на заявленията и приложенията към тях се извършват лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от упълномощеното лице.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна система с послойна структура на данните, която се създава въз основа на ортоизображения и действа на ниво референтен парцел - физически блок. Структурата на данните се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите организира създаването и актуализирането на цифрова ортофото карта за територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) В Системата за идентификация на земеделските парцели се:
1. създават и поддържат цифрови географски и атрибутивни данни за граници, идентификационни кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове;
2. създават и поддържат други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми и мерки за подпомагане;
3. използват цифрови и атрибутивни данни, създавани и актуализирани от други държавни и общински органи, включително данни за поземлени имоти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) За отразяване на реалното състояние и ползване на площите, данните в Системата за идентификация на земеделските парцели ежегодно се актуализират чрез:
1. дешифриране (компютърно подпомогнато разчитане) на актуалната цифрова ортофото карта, и/или
2. отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни парцели, които се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6, и/или
3. отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37;
4. други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 - 3.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите, допустими за подпомагане в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и обхвата на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане", се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава слой "Постоянно затревени площи" с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява и изменя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя "Постоянно затревени площи".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Обхватът на данни от Системата за идентификация на земеделските парцели за съответната година, които се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд "Земеделие", се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6, като задължително се включват цифрови географски данни за площи, допустими за подпомагане, и постоянно затревени площи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите, с които се одобряват или изменят окончателните данни за физически блокове и окончателният специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Забранява се разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може в срок до 1 март, въз основа на искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:
1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или
2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. или 2014 - 2020 г., и/или
3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или
5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) При констатирано по реда на ал. 3 неправомерно разораване, преобразуване и/или ползване не по предназначение на площ по ал. 1, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за възстановяване на площта. Възстановяването се извършва в 6-месечен срок от нарушителя, а когато такъв не е установен - от ползвателя на правно основание на площта или от собственика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Системата за идентификация и регистрация на животните се привежда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО за идентификация и регистрация на животните.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Държавните и общинските органи, включително митническата администрация, са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Разплащателната агенция и на Министерството на земеделието, храните и горите информацията и документите, свързани със създаването и поддържането на интегрираната информационна система и системата по чл. 1, т. 8, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Държавните и общинските органи предоставят при поискване на Разплащателната агенция информация за вида и размера на задълженията на кандидатите за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. Разплащателната агенция ползва информация, съдържаща се в централния кредитен регистър по реда на Закона за кредитните институции.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Националната агенция за приходите предоставя на Държавен фонд "Земеделие" необходимата данъчна и осигурителна информация за извършване на административни проверки по прилаганите от фонда схеми и мерки за подпомагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" обменят информация с Държавен фонд "Земеделие", необходима за извършване на административни проверки, при условия и по ред, определени в съвместно издадени инструкции за взаимодействие.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция осигурява защита на данните, включени в интегрираната информационна система.
(2) Индивидуалните данни, включени в интегрираната информационна система, се предоставят на органите на статистиката и могат да се използват само за статистически цели съгласно Закона за статистиката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Земеделските стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, предоставят при поискване на органа на статистиката към Министерството на земеделието, храните и горите допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на Националната статистическа програма.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Държавните органи, които поддържат информационни системи, получават консолидирани данни от интегрираната информационна система, когато това е предвидено в закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система.


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) (Доп - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления чрез интегрираната информационна система, като съпоставя данните от заявленията с данните в регистрите. Административните проверки се извършват автоматизирано, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт, с който се взема решение по чл. 11а, ал. 1, т. 1 по заявленията за подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция всяка година проверява на място контролна извадка от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска.
(4) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Разплащателната агенция информира Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската комисия за функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(2) Разплащателната агенция съдейства на представителите на Европейската комисия, които извършват контролни проверки по функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол, и участва в тях по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.

Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.)

Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Прилагат се следните схеми за директни плащания:
1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП);
2. Схема за преразпределително плащане;
3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. Схема за млади земеделски стопани;
5. Схеми за обвързано с производството подпомагане;
6. Схема за дребни земеделски стопани;
7. Специално плащане за култура - памук.
(2) Прилагат се схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за съответната календарна година при условията и по реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1307/2013".
(3) Схемите по ал. 1 и 2 се прилагат в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1307/2013;
2. Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ, L 181/1 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията";
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОВ, L 181/74 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 641/2014 на Комисията".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба специфичните условия за прилагане на схемите по ал. 1 и 2.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани.
(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:
1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
2. са държавни или общински администрации или техни поделения.
(3) Физическите и юридическите лица по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, когато докажат, че отговарят на някое от следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) годишният размер на директните плащания, определен съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията, е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.
(4) Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 хектара.
(2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.
(3) Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане, е 0,1 хектара.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) За подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1 може да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, чрез подаване на заявление за подпомагане по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година.
(2) Заявлението за подпомагане се подава в сроковете и по реда, определени с наредбата по чл. 32, ал. 5.
(3) Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Министерството на земеделието, храните и горите степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за наем или аренда за:
1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд;
3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се съпоставят с данните по ал. 5. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи извън площите с правно основание или в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис на земеделския стопанин.
(7) След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. При проверката се съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните по ал. 5 за спазване на изискванията по ал. 3 и 4.
(8) Когато при проверката по ал. 7 се установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи, Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и местоположението им. В този случай Министерството на земеделието, храните и горите предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция.
(9) Когато при извършване на проверката по ал. 7 и 8 не бъде установено регистрирано правно основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 3.

Чл. 42. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява със заповед Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и ги публикува на интернет страницата на министерството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството.


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че:
1. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът ползва и извършва земеделска дейност на заявените земеделски площи;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1- за площите, които не са били обект на проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените в чл. 38в;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи са оценени като отговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция проверява заявленията за подпомагане по схемите за директни плащания съгласно чл. 37.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът стопанисва площи и/или земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 38в;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) установи, че за съответните площи не са спазени изискванията за кръстосано съответствие;
3. кандидатът възпрепятства извършването на проверка на място;
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40;
5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
6. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп.- ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 - за площите, които не са били обект на проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4 за съответната година;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи;
8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът за подпомагане не отговаря или не е спазил специалните изисквания, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4;
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) установи, че са създадени изкуствени условия за подпомагане;
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.
(4) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по ал. 3 съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.
(2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година.
(3) Преди да се приложат ал. 1 и 2 от одобрените плащания по СЕПП на площ, се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по СЕПП, могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по СЕПП.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея.
(2) Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от 500 евро и не надвишава 1250 евро.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)


Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) Земеделските стопани, които отговарят на условията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, могат да получат подпомагане и по схемата за млади земеделски стопани. Подпомагането е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по СЕПП, и е в размер 50 на сто от размера на плащането на хектар по тази схема.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредбата по чл. 38а, ал. 4 изисквания към младите земеделски стопани за професионални умения и познания в областта на земеделието и документите, с които се доказват.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.
(2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по СЕПП, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015 - 2020 г. в размер 13 на сто от тавана за директни плащания и на още 2 на сто за протеинови култури.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Земеделските стопани могат да получат специално плащане за памук, когато го отглеждат съгласно определените с наредбата по чл. 38а, ал. 4 правила. При спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент (ЕС) № 641/2014 с тези правила се определят земеделските земи за производство на памук в страната, сортовете, които могат да се засяват, и минималната гъстота на посевите.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ, финансирани от държавния бюджет, по ред, определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Глава четвърта "а".
СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ОТСТЪПКА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г. (*), ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г. (**))

Глава четвърта "а".
ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г. (*))


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Схемата за държавна помощ се прилага до 31 декември 2023 г. при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Механизмът по схемата за държавна помощ се прилага за календарните години от 2015 до 2023 г. включително и при спазване на чл. 58, параграф 4, изречение първо от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително на механизма по схемата.


Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Общият размер на държавната помощ се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г, ал. 3 индивидуална годишна квота.
(2) Държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
(3) Брутният еквивалент на държавната помощ е паричният еквивалент на отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1.
(4) Индивидуалният размер на държавната помощ е произведението между отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1, и индивидуалната годишна квота, определена по чл. 47г, ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ. Уведомлението съдържа:
1. идентификационни данни за земеделските стопани (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
2. индивидуалния размер на държавната помощ за всеки земеделски стопанин;
3. данни за банковите сметки, по които ще бъдат възстановени сумите по т. 2, и техния титуляр;
4. постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или адрес на управление на юридическите лица.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Дата на предоставяне на държавната помощ е датата на издаване на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на уведомлението по ал. 5, която подлежи на предварително изпълнение.


Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднено положение;
5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
6. имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол, както и други документи, посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.
(4) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна помощ, нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години от установяването на нарушението.


Чл. 47г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Методиката по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
1. максимално допустимото количество газьол по ал. 1, и
2. количеството закупен газьол по фактури.
(4) На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4. На възстановяване не подлежи заплатената от земеделския стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, наричана по-нататък "Директива 2003/96/ЕО".
(5) Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.


Чл. 47д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът за извършване на проверки на фактурите за закупения газьол се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 47е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
ОСА = ОРП / SИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед отстъпката по ал. 1 за съответната година. При необходимост министърът на земеделието, храните и горите намалява отстъпката до разликата по ал. 3.
(3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акцизната ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.


Чл. 47ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) (1) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 47б, ал. 5.
(2) Общият размер на сумите по ал. 1 не може да надвишава общия размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1.
(3) Възстановяването се извършва по реда на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове в годината, следваща годината, през която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско производство.


Чл. 47з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) Държавна помощ по реда на тази глава не се предоставя на земеделски стопанин, който не е изпълнил решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановил изцяло помощта.


Чл. 47и. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) За целите на контрола по тази глава се използват проверките, извършени от Разплащателната агенция по реда на чл. 37.


Чл. 47к. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Чл. 47л. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))


Чл. 47м. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))


Чл. 47н. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Чл. 47о. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 то 2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Нарушенията по чл. 49а се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители или от определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) (1) На преработвател или изкупвач, одобрен по схема за подпомагане на земеделски продукти съгласно регламент на Европейския съюз или наредба, издадена на основание на този закон, който не изпълни задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията на схемата, в продуктите или в сроковете, определени в регламента или наредбата, се налага имуществена санкция. Размерът на имуществената санкция е от 100 до 500 лв. за всеки хектар земеделска земя, от който е добита непреработената продукция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на определени от министъра на земеделието, храните и горите служители, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) На земеделски стопанин, който наруши разпоредбите на глава четвърта "а", се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките.
(3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Биологично земеделие" е използването на методи за производство, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), по отношение на всички етапи на производството, обработката и разпространението на продуктите.
3. "Райони с влошени социално-икономически характеристики" са райони, застрашени от обезлюдяване или с ниска гъстота на населението, ограничени възможности за трудова заетост, чието ускорено западане може да застраши икономическата жизнеспособност на даден район и населеността му в дългосрочен план.
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Необлагодетелствани райони" са планинските райони и други райони с природни ограничения и демографски проблеми.
5. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) "Предприятия от хранително-вкусовата промишленост" са всички предприятия от мелничната, фуражната, месопреработвателната, млечната, маслодобивната, захародобивната, захаропреработвателната, рибодобивната, рибопреработвателната, консервната, винарската и пивоварната промишленост.
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г.) Националният план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. е обособена част от Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Националният план за развитие на земеделието и селските райони се разработва по ред, определен от Министерския съвет, и съдържа анализ на състоянието на земеделието, горите, хранителната промишленост и рибарството за предходния период и определя целите, приоритетите и мерките за развитие.
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Преработена продукция" е земеделска продукция, която след технологично въздействие върху нея продължава да бъде земеделска продукция.
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Млекосъбирателен пункт" е предприятие по смисъла на Търговския закон, което изкупува мляко от производители с цел да го събира, охлажда и съхранява и да го продаде на едно или повече млекопреработвателни предприятия.
9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Масленост" е съдържанието на мастни вещества в млякото, изразено в проценти.
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Места по Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Райони с природни ограничения и демографски проблеми" са райони, включващи територии с хомогенни природни условия за развитие на селскостопанска дейност, които имат:
а) земя с ниска продуктивност, трудна за обработване и с ограничен потенциал, който може да бъде увеличен само с прекомерни разходи, и
б) ниска или намаляваща численост на населението, което получава доходите си предимно от земеделие
13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Разплащателна агенция" е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз.
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) "Компетентен орган" е държавен орган, оторизиран да даде акредитация - цялостна или частична и да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция.
15. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акредитация" е процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.
16. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акт за акредитация" е писмено потвърждение, че структурата, която се акредитира, съответства на критериите за акредитация.
17. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Европейски земеделски фондове" са Европейският земеделски фонд за гарантиране и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Кандидати за подпомагане" са земеделски стопани и други физически или юридически лица, които могат да участват в схеми за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Географска информационна система" е компютризирана геобаза данни за събиране, съхраняване, обработка и изобразяване на данни.
20. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Ортоизображения" са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно и/или сателитно цифрово заснемане.
21. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Финансов пакет" са средствата, които са предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието за финансиране на съответната схема за директно плащане.
22. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Постоянно пасище" е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се коси, с изключение на земите, оставени под угар. Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват, или не се използват за паша на животните.
23. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделски стопанин" е стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
24. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделско стопанство" е стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
25. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделска дейност" е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
26. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
27. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Международни одиторски стандарти" са международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.).
29. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Етичен кодекс на вътрешните одитори" е кодекс на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.), който включва принципи, приложими в професията и практиката по вътрешен одит, и правила за поведение, задължителни за спазване от вътрешните одитори.
30. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
31. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделски парцел" е парцел по смисъла на чл. 67, параграф 4, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L347/549 от 20 декември 2013 г.).
32. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
33. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
36. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
38. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
39. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
40. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
42. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
44. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
46. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
47. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) "Предприятие в затруднено положение" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
48. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първично селскостопанско производство" е производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане.
49. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първична селскостопанска продукция" са продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата и от отглеждането на добитък.
50. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Публично финансиране" са средства, предоставени от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя.
51. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))
52. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Кръстосано съответствие" са правилата за кръстосано съответствие по чл. 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
53. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Къса верига на доставки" е верига на доставки по смисъла на т. 56, раздел 2.4, глава втора от "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г." (2014/C 204/01).
54. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Местни пазари" са пазари по смисъла на т. 60, раздел 2.4, глава втора от "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г.".
55. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Площи, допустими за подпомагане" са хектари, допустими за подпомагане по смисъла чл. 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
56. (нова - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) "Валидно заявление за подпомагане" е заявление, което е получило уникален идентификационен номер, съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане и е преминало обработка и контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
57. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) "Други източници на ортогонални изображения и цифрови данни" са безпилотни летателни системи, предоставящи възможност за дистанционно наблюдение и изследване на земната повърхност (сателитна програма Коперник, безпилотни летателни апарати, Google Earth и други), както и неманипулируеми геопозиционирани снимки, които предоставят доказателства за състоянието на дадена площ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Този закон отменя Закона за защита на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 57 от 1995 г.; попр., бр. 67 от 1995 г.; изм., бр. 110 от 1996 г., бр. 115 и 123 от 1997 г.).

§ 3. (1) Прекратява Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на земеделските производители.
(2) Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 11, ал. 1 от този закон, поема активите и пасивите на прекратения фонд.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава наредби по прилагането на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 3.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба районите по § 1, т. 3 и 4.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, храните и горите, който дава указания по прилагането му.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 13 май 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2005 Г.)

§ 22. Параграф 8, относно чл. 10б - 10д, влиза в сила от 1 юли 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 29. Навсякъде в закона думите "райони/те с екологични ограничения" се заменят с "места/та по Натура 2000".

§ 30. Разпределението на индивидуалните млечни квоти за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се извършва от министъра на земеделието и горите на основа на базите данни по чл. 7а, ал. 1 и годишните декларации по чл. 7г, ал. 1.

§ 31. Заявленията по чл. 7ж, ал. 2 за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се подават до 31 март 2006 г.

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 2б, ал. 2, чл. 2в, ал. 1 и 4, чл. 3а, чл. 11а, чл. 17а, чл. 20а, ал. 2, чл. 26а, чл. 26б, чл. 27, ал. 3, чл. 28а, чл. 32, ал. 1 - 4, чл. 35, ал. 2, чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 41, чл. 43, чл. 44, ал. 3, чл. 46 и 47 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 33. Разпоредбите на чл. 10ж, ал. 2 и 3 се прилагат за определянето на квотите за производство на захар и изоглюкоза за 2006/2007 стопанска година.

§ 34. Агенция САПАРД е функционално звено в Разплащателната агенция.

§ 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагане на Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието приема наредбите по ал. 1, когато прилагането на регламентите по ал. 1 е свързано и с дейност от други отрасли.
(3) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 103. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 27. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
......................................................................................
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 55. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. и бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите "и Общата рибарска политика" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 88. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г., бр. 16 и 36 от 2008 г.) навсякъде думите "по земеделие и гори" и "Земеделие и гори" се заменят съответно с "по земеделие" и "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)

§ 6. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 9 и 38, които влизат в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 19. (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.
(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 125а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ, L 30/16 от 31 януари 2009 г.).
(3) Прилагането на преразпределителното плащане се урежда с наредбата по чл. 44, ал. 2.

§ 20. Параграф 9 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2021 Г.)

§ 69. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 38а, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 70. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2021 г.)

§ 71. Изискването на чл. 41, ал. 3, изречение първо за подаване на декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се прилага от стопанската 2015 - 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г. (**))

§ 22. (В сила от 14.06.2016 г.) Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ "Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво", може да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове до 30 септември 2016 г.

§ 23. (В сила от 14.06.2016 г.) (1) Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица, които са приели ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ "Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво", имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове номиналната стойност на ваучерите. Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
(2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчно задълженото лице не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация по ал. 1. При предаване на ваучерите се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.). С протокола не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. В акцизната декларация по ал. 1 се вписва номерът на протокола.
(3) Агенция "Митници" извършва проверка за автентичност на получените ваучери и ги съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
(4) При установяване на неистински или подправени ваучери приспаднатият акциз по акцизната декларация по ал. 1 от данъчно задължените лица по тези ваучери подлежи на внасяне заедно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) На земеделски стопанин, който използва не по предназначение:
1. ваучери за гориво;
2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,
се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(6) В случаите по ал. 5 земеделският стопанин е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери заедно със законната лихва от датата на получаването им.
(7) Актовете за нарушения по ал. 5 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките. Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(8) За целите на този параграф "ваучер за гориво" е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски стопанин, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 24. (В сила от 14.06.2016 г.) В двумесечен срок от обнародването на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".

§ 25. Законът влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 1 и 2, § 21, т. 1, § 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2016 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2017 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 53. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 12. (1) Започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.
(2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизането в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по същата мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2 при условия и по ред, предвидени в насоките за кандидатстване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) За започналите и недовършени производства по ал. 1, при които се извършва подбор на заявления по мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.:
1. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
2. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта - общини или местни поделения на вероизповеданията, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината или представляващия местното поделение на вероизповеданията;
3. не се извършва плащане на ползвател и получател на помощта - местна инициативна група, на която членове на управителен съвет или контролен орган са общини, по отношение на които са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината;
4. не се прилагат нормативните изисквания към ползватели и получатели на безвъзмездна финансова помощ, свързани с прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), включително изискванията за прилагане на документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да определи в наредбата по чл. 9а, т. 3 условия и ред за предоставяне и плащане на помощта в производствата по ал. 1:
1. при промяна в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
2. при промяна в нормативен акт, свързан с програмата по т. 1;
3. за изпълнение на влезли в сила съдебни решения;
4. във връзка с резултатите от проведени одитни проверки.§ 13. Дейностите по чл. 9ж, които са договорени от бенефициентите преди влизането в сила на този закон без прилагане на специалните правила на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за определяне на изпълнител, са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване за съответната мярка или подмярка.

§ 14. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбите по чл. 9а, т. 3 и 4 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2019 Г.)

§ 5. Разпоредбите на § 2, т. 4 и 5 относно чл. 20а, ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизането в сила на този закон.

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)

§ 12. (В сила от 23.12.2020 г.) (1) В срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2016 г.), както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
7. (нова - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) инвестиционни проекти на дружества - стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 9 и 81 от 2019 г.).
(2) Разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) в случаите по ал. 1, т. 2 и 7 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.
(3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) В срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.
(5) Лицата, на които са предоставени земи по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от 10 години от предоставянето.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 12, който влиза в сила от 23 декември 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 25 ОТ 2021 Г.)

§ 30. (Попр. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 6, 19 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2022 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2003/96/ЕО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1033 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 641/2014 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 639/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 228/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 72/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (EО) № 247/2006, (EО) № 320/2006, (EО) № 1405/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (EИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 637/2008 НА СЪВЕТА от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 485/2008 НА СЪВЕТА от 26 май 2008 година относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (кодифицирана версия) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 361/2008 НА СЪВЕТА от 14 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1580/2007 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2007 година за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2007 НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2006 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 318/2006 НА СЪВЕТА от 20 февруари 2006 година относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2006 НА СЪВЕТА от 30 януари 2006 година за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1947/2005 НА СЪВЕТА от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на семена и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 2358/71 и (ЕИО) № 1674/72 (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1698/2005 НА СЪВЕТА от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 НА СЪВЕТА от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 796/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2004 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1782/2003 НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1760/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1673/2000 НА СЪВЕТА от 27 юли 2000 година относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 814/2000 НА СЪВЕТА от 17 април 2000 година относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1257/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2799/98 НА СЪВЕТА от 15 декември 1998 година за определяне на агромонетарния режим на еврото (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2200/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1868/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 404/93 НА СЪВЕТА от 13 февруари 1993 година относно общата организация на пазара на банани (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2092/91 НА СЪВЕТА от 24 юни 1991 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2670/81 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 1981 година относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 352/78 НА СЪВЕТА от 20 февруари 1978 година относно предоставянето на обезпечения, депозити и гаранции, дадени в рамките на Общата селскостопанска политика и впоследствие невъзстановени (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1516/74 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1974 година относно контрола, който държавите-членки следва да извършват на договори, сключени между производители на захар и производители на захарно цвекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2358/71 НА СЪВЕТА от 26 октомври 1971 година относно общата организация на пазара на семена (отм.)
РЕГЛАМЕНТ № 1043/67/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 1967 година относно подробни правила за определяне на базисни квоти за захар (Дата на изтичане на валидността: 12.03.2014 г.)

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума