навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ЮНИ 1994 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНАТА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

В сила от 01.01.1995 г.
Издадена от министъра на образованието, науката и технологиите

Обн. ДВ. бр.55 от 8 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.7 от 20 Януари 1995г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 1995г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Специфичните икономически правила се прилагат за дейността на общинските и държавните детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета независимо от административно-стопанското им подчинение с изключение на училищата от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Главното управление на строителните войски.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 1995 г.) За звената в системата на народната просвета, които се финансират от общинските бюджети, прилагането на специфичните икономически правила става след решение на общинския съвет.

Чл. 2. (1) По смисъла на тези правила детските градини, училищата и обслужващите звена (домове за деца и юноши, интернати, централни и местни извънучилищни учреждения, научноизследователски институти по образованието, педагогически консултационни кабинети, редакции на педагогически издания, печатни бази на системата на просветата, информационно-изчислителни и квалификационно-възстановителни центрове, училищни музеи, домове за професионално-творческо развитие на учителите, ученически лагери, ученически спортни школи, социалнопедагогически интернати, центрове и др.) са икономически организации. Такъв статут имат и комплексите, образувани на териториален и функционален принцип, в които се осъществява отглеждане и възпитание на деца и обучение на ученици.
(2) Икономическите организации по ал. 1 с изключение на детските градини са юридически лица съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета.
(3) Организациите, посочени в ал. 1, могат да образуват поделения за квалификация и преквалификация, учебно-производствена, консултационна, сервизна и други дейности, ако им е в предмета на дейност.
(4) Поделенията се образуват, реорганизират и прекратяват от организацията, като в решението за образуването се определя и степента на икономическа самостоятелност и органите за управление.
(5) Поделението може да има самостоятелен баланс и отделна банкова сметка, но не е юридическо лице.


Чл. 3. (1) Организациите имат административно-стопанска и финансово-икономическа самостоятелност, като:
1. създават материално-технически и финансови условия за ефективен учебно-възпитателен процес;
2. планират и финансират своите дейности, определят числеността на персонала и индивидуалните трудови възнаграждения съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за народната просвета;
3. извършват своята дейност в сътрудничество и координация със съответните общински съвети, на чиято територия се намират;
4. могат да участват в български и международни фондове, фондации и неправителствени организации по установения ред.
(2) Обемната част на икономическите показатели за дейността на организациите се разработва въз основа на разпоредбите на чл. 42, ал. 3 от Закона за народната просвета.
(3) (Ал. 3 и 4 отм., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 1995 г., нова - бр. 7 от 1995 г.) Организациите могат да договарят срещу заплащане организиране и провеждане на допълнително обучение на деца и ученици над държавните образователни изисквания по утвърдените учебни планове и програми.

Раздел II.
Финансиране


Чл. 4. (1) Финансирането на организациите в системата на просветата се извършва както със средства от държавния бюджет, така и от бюджетите на общините, от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности, от дарения, от целеви вноски от фирми и държавни учреждения.
(2) Собствени приходи в левове и във валута се осигуряват от:
1. професионално-практическото обучение на учениците;
2. реализация на продукция и извършване на услуги, свързани с основния предмет на дейност;
3. вноски от министерства, ведомства, общини, фирми и други организации за издръжка на предучилищни заведения, в които се отглеждат деца на техни работници и служители, и за организиране на летния и зимния отдих на децата им. За бюджетните организации средствата се осигуряват за сметка на предвидените такива за социално-битово и културно обслужване на персонала;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 и бр. 56 от 1995 г.) вноски от министерства, ведомства, общини, фирми и други организации, за следдипломно обучение, за квалификация и преквалификация по договори;
5. даване под наем на учебна и спортна база, машини, съоръжения, земеделски земи и друга собственост, както и от извършване на педагогически и други услуги;
6. помощни стопанства;
7. обучение на чуждестранни граждани;
8. лихви от срочен депозит на средства от собствени приходи, спонсорство, дарения, временно свободни целево предоставени средства;
9. дарения, спонсорство;
10. други.
(3) Цените на произведената продукция и извършените услуги от организациите и техните поделения в системата на народната просвета се определят по договор в съответствие с нормативните актове.
(4) Организациите в системата на народната просвета се освобождават от данък върху добавената стойност само за услугите, посочени в чл. 11, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Организациите могат със собствени средства и имущество да участват в търговски дружества.


Чл. 7. (1) Организациите могат на договорна основа да се сдружават помежду си или с фирми и с други органи и организации в сдружения за съвместна дейност в страната и в чужбина.
(2) Предметът на сдружаване се определя с договора, в който се определят и взаимоотношенията, правата и задълженията на сдружителите и сдружението.
(3) Дейността на сдружението се обособява на отделен баланс и банкова сметка, като се прилагат разпоредбите на глава ХV от Закона за задълженията и договорите.

Раздел III.
Финансова сметка за приходите, разходите и остатъка за разпределение


Чл. 8. (1) Организациите и техните поделения съставят финансова сметка за приходите и разходите съгласно приложението.
(2) Финансовите сметки се съставят годишно с натрупване от началото на годината и се представят на финансиращия орган с балансовите отчети.
(3) Организациите с поделения съставят сборна финансова сметка въз основа на финансовите сметки на поделенията.
(4) В приходната част на финансовата сметка се включват субсидията от финансиращия орган, собствени приходи и други допълнителни източници.
(5) По план всички приходи за дейността на организациите се образуват върху основата на икономическите показатели по чл. 3, ал. 2, сключените договори за платени услуги и др., а по отчет - от фактическите приходи.
(6) В разходната част на финансовата сметка се включват материалните и други парични разходи за издръжка на съответните дейности (учебна, квалификационна, професионално-практическо обучение, научна и др.). Размерът на разходите по план се определя върху нормативна или договорна основа, а по отчет - по фактическия им размер, установен по счетоводен път.
(7) Към други парични разходи се отнасят и средствата за авторски, лекторски възнаграждения на външни лица, възнаграждения за временно привлечени лица и др.
(8) Неизползваните средства от неразкрита мрежа, недостигнати контингенти, стипендии, храна се възстановяват на финансиращия орган, а той - в приход на държавния бюджет за републиканските заведения и в приход на местния бюджет за заведенията към общините.
(9) В начислените средства за заплати по план се включват средствата, получени от нормативно определената средна работна заплата и нормативите за численост на персонала. По отчет се включват начислените по ведомост средства за основни заплати, допълнителни възнаграждения и други заплащания, установени с трудовото законодателство.
(10) В разходната част на финансовата сметка се включват и извършените разходи, предназначени за следващи отчетни периоди.
(11) Предоставените от бюджета или от физически и/или юридически лица средства с инвестиционно предназначение се отнасят в резерва за развитие на материалната база и се разходват по предназначение.
(12) Средствата за социално обслужване се отчисляват по ред, установен за бюджетните учреждения. От собствени приходи могат да се отчисляват и разходват средства за социално-битово и културно обслужване на персонала, децата и учениците.


Чл. 9. Средствата от собствени приходи се ползват и за подобряване на материалната издръжка и развитие на материалната база.


Чл. 10. (1) Организациите придобиват изцяло валутата, реализирана в резултат на собствената им дейност.
(2) Валутните средства се използват за покриване на разходи, свързани с осигуряване на образователния процес.


Чл. 11. (1) Остатъкът за разпределение в организациите и поделенията в системата на образованието се образува, след като от приходите по финансовата сметка се приспаднат разходите, в т.ч. разходите за следващите отчетни периоди, за неразкритата мрежа, стипендии, храна.
(2) От остатъка за разпределение се формира резервът на организацията, който се разпределя, както следва:
1. за допълнително материално стимулиране - по начин, ежегодно определян с акт на правителството;
2. за фонд "Социално-битово и културно обслужване на колективите" - до 5 на сто;
3. за развитие на материалната база - не по-малко от 40 на сто.
(3) Колективният орган за управление на организацията определя вида, размера и реда за образуване и използване на резерва, в т.ч. и за осигуряване на оборотни средства, за увеличаване на средствата за социални мероприятия и др.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1995 г.) Средствата от резерва могат да се централизират, но не повече от 10 на сто по преценка на Министерството на образованието, науката и технологиите в случаите, когато са необходими допълнителни ресурси за реализиране на важни национални програми и след решение на колективния орган за управление на организацията.


Чл. 12. (1) Имуществото на организацията се състои от право на собственост, управление, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялово участие в сдружения и други права, предоставени при нейното образуване или придобити при нейното функциониране.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Министерството на образованието, науката и технологиите съгласувано с Министерството на финансите, Министерството на труда и социалните грижи и Националната комисия по цените определя ведомствена тарифа за услугите за системата на образованието съгласно чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 31 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 62 и 77 от 1992 г., бр. 54 и 75 от 1993 и бр. 13 от 1994 г.).

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава въз основа на чл. 44, ал. 3 от Закона за народната просвета.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1995 г.) Министърът на образованието, науката и технологиите съгласувано с министъра на финансите дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1995 г.


§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на финансите.


Приложение към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 7 и бр. 56 от 1995 г.)

Финансова сметка за приходите и разходите на икономическа организация (поделение) от системата на народната просвета


Показатели № на План Отчет
  реда    
1 2 3 4
I. Приходи - всичко 1    
(от р.1.1 до р.1.3),      
в т.ч. от:      
1. Субсидия 1.1    
2. Собствени приходи -      
всичко, в т.ч. от: 1.2    
професионално-практическо      
обучение на учениците 1.2.1    
реализация на продукция      
и извършване на услуги,      
свързани с основния пред-      
мет на дейност 1.2.2    
вноски от министерства,      
ведомства, общински      
съвети, фирми и други      
организации за издръжка      
на предучилищни заведения,      
в които се отглеждат деца      
на техни работници и служи-      
тели, и за организиране      
зимния и летния отдих на      
децата им 1.2.3    
вноски от министерства,      
ведомства, общински съвети,      
фирми, други организации      
и за обучение, за след-      
дипломно обучение, за      
квалификация и преквали-      
фикация 1.2.4    
даване под наем на учебна      
и спортна база, машини,      
съоръжения, земеделски      
земи и друга собственост      
на фирми и граждани, както      
и за извършване на педаго-      
гически и други услуги 1.2.5    
помощни стопанства 1.2.6    
обучение на чуждестранни      
граждани 1.2.7    
лихви от срочен депозит      
на средства от собствени      
приходи, спонсорство, даре-      
ния, временно свободни целе-      
во предоставени средства 1.2.8    
дарения, спонсорство 1.2.9    
други 1.2.10    
3. Наличност на материални      
ценности в началото на      
отчетния период 1.3    
II. Разходи - всичко 2    
(от р.2.1 до р.2.9),      
в т.ч.: материални раз-      
ходи (Вж. Приложение № 1 -      
ДВ, бр. 7 от 1995 г.) 2.1    
парични разходи (Вж. При-      
ложение № 2 - ДВ, бр. 7 от      
1995 г.) 2.2    
средства за заплати с ДОО 2.3    
средства за социални меро-      
приятия 2.4    
разходи за следващи отчет-      
ни периоди 2.5    
неусвоени средства от нераз-      
крита мрежа, недостигнати      
контингенти, стипендии, со-      
циални помощи за ученичките      
майки, храна, медикаменти 2.6    
средства с инвестиционно      
предназначение 2.7    
наличност на материални цен-      
ности в края на отчетния      
период 2.8    
други 2.9    
III. Остатък за разпределение 3    
- всичко (от р.3.1 до р.3.3),      
в т.ч.: резерв за допълнител-      
но материално стимулиране 3.1    
резерв за развитие на материал-      
ната база 3.2    
други резерви 3.3    

Гл. счетоводител:


Приложение № 1 към ред 2.1. материални разходи на приложението по чл. 8, ал. 1 на финансовата сметка за приходите и разходите на икономическата организация (поделение) от системата на народната просвета

(Ново - ДВ, бр. 7 от 1995 г.)


№ по Наименование на разходите Сума ред
1. Канцеларски и стопански  
  разходи  
2. Горива  
3. Хранителни продукти  
4. Медикаменти  
5. Книги за библиотеката  
6. Учебни разходи (учебници,  
  учебни помагала и др.)  
7. Постелен инвентар и облекло  
8. Други материални разходи  
  (обзавеждане и др.)  


Приложение № 2 към ред 2.2. парични разходи на приложението по чл. 8, ал. 1 на финансовата сметка за приходите и разходите на икономическата организация (поделение) от системата на народната просвета

(Ново - ДВ, бр. 7 от 1995 г.)


№ по Наименование на разходите Сума ред
1. Осветление  
2. Отопление  
3. Телефонни разговори  
4. Пощенски услуги  
5. Телекс и факс  
6. Вода  
7. Наеми, платени от организацията  
  или поделението  
8. Командировки  
9. Стипендии, джобни пари за уче-  
  ниците от ДДЮ, СПИ, ВУИ, ПУ  
10. Възнаграждения за авторски труд  
11. Възнаграждения по граждански  
  договори  
12. СБКО на учениците  
13. Поевтиняване храната на  
  учениците и режийни разноски  
14. Обезщетения по чл. 222, ал. 3  
  от Кодекса на труда при пенсиониране  
15. Средства по § 33 и 34 (за социални  
  помощи на ученичките майки)  
16. Други парични разходи  


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума