навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

Издадена от Министерството на образованието, науката и технологиите

Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 1997г., попр. ДВ. бр.8 от 28 Януари 1997г., доп. ДВ. бр.73 от 29 Август 1997г., изм. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 29 Май 2015г., отм. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 12, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., в сила от 27.09.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и редът за придобиване на педагогически професионално-квалификационни степени.

Чл. 2. Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри.


Чл. 3. По-високото равнище на професионална компетентност на педагогическите кадри е основа за придобиване от тях на професионално-квалификационни степени.


Чл. 4. (1) Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в системата на народната просвета.
(2) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват педагогическите кадри по ал. 1, както и лица, работещи на други длъжности в системата на средното образование, определени с тази наредба.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и техните работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 130 и 131 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между заявителите (училища, детски градини, обслужващи звена, РИО, общини, МОН, други юридически или физически лица) и обучаващата институция.

Раздел II.
Условия за повишаване квалификацията на педагогическите кадри


Чл. 6. Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел:
1. да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното кариерно развитие;
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) да обнови и обогати професионалната компетентност на педагогическите кадри за ефективно изпълнение на възложената работа, включително за усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на децата и на учениците.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Обучението за повишаването на квалификацията на педагогическите кадри се осъществява в системата на висшето образование от български висши училища, създадени по ред, установен със Закона за висшето образование (ДВ, бр. 112 от 1995 г.), и от департаментите в структурата им, които присъждат професионално-квалификационни степени.


Чл. 8. (1) Основни организирани форми за повишаване на квалификацията са:
1. комплексен курс - продължителност на присъствените занятия най-малко три седмици с учебна програма, която обхваща актуална проблематика в съответствие с функциите на заеманата от обучаваните педагогическа длъжност;
2. тематичен курс - продължителност до две седмици с учебна програма, която обхваща теоретична и практическа подготовка по конкретен професионално-педагогически проблем;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) въвеждащ курс - продължителност до една седмица с учебна програма, която обхваща подготовка по ново учебно съдържание, специфични професионални функции и др.;
4. професионално-педагогическа специализация;
5. специализация в конкретна научна област;
6. тренинг за усвояване и усъвършенстване на професионално-педагогически умения;
7. семинар, практикум, проблемна група, конференция и др.;
8. (нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) майсторски клас и др.
(2) Формите за повишаване на квалификацията по ал. 1 не могат да бъдат основание за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на формата по ал. 1, т. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) След успешно завършване на обучението за повишаване на квалификацията във формите, провеждани от департаментите и висшите училища по чл. 7, педагогическите кадри получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация - за обученията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 8;
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация - за обучението по ал. 1, т. 4.

Чл. 9. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:
1. по собствено желание;
2. по препоръка на работодателя;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) по препоръка на експерти от РИО.


Чл. 10. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се включват педагогически кадри, които:
1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания;
2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;
3. преминават на нова педагогическа длъжност;
4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години;
5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) прилагат нови методи на обучение, подходи за организация на обучението и управление на образованието, включително за управление на групата в детската градина и на класа в училище.


Чл. 11. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява на следните три равнища:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) институционално, което се отнася за квалификационните дейности в училището, детската градина или обслужващото звено;
2. регионално;
3. национално.
(2) Организатори и координатори на дейностите, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите кадри, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) на институционално равнище - директорът на училището, детската градина или обслужващото звено;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) на регионално равнище - регионалните инспекторати по образованието;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) на национално равнище - Министерството на образованието и науката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Регионалните инспекторати по образованието разработват годишни планове за квалификация на педагогическите кадри на регионално равнище, част от плана по чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ДВ, бр. 61 от 2003 г.), като организират и координират изпълнението им.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Квалификационната дейност на институционално равнище има за цел:
1. усъвършенстване на професионалните умения;
2. промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Формите на квалификационни дейности могат да бъдат:
1. проблемна група;
2. семинар;
3. практикум;
4. тренинг;
5. лектория;
6. школа;
7. научно-практическа или методическа конференция;
8. други.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Детските градини, училищата и обслужващите звена разработват план за квалификационната дейност като част от годишния им план в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на институционално равнище.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Квалификационната дейност се реализира по възможност със съдействието на висшите училища, департаментите по чл. 7 и РИО.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището, детската градина или обслужващото звено, от собствени приходи, дарения и др.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Департаментите, които присъждат професионално-квалификационни степени, разработват годишни планове за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

Раздел III.
Придобиване на професионално-квалификационни степени


Чл. 14. В съответствие с достигнатото равнище на своята професионална компетентност при професионалната си реализация педагогическите кадри могат да придобиват следните професионално-квалификационни степени:
1. пета професионално-квалификационна степен;
2. четвърта професионално-квалификационна степен;
3. трета професионално-квалификационна степен;
4. втора професионално-квалификационна степен;
5. първа професионално-квалификационна степен.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Професионално-квалификационните степени се присъждат от Департамента за информация и усъвършенстване на учители, София (ДИУУ - София), Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, Варна (ДИКПО - Варна), и Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите, Стара Загора (ДИПКУ - Стара Загора).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) На придобилите съответна професионално-квалификационна степен департаментите по ал. 1 издават свидетелства по образец (приложения № 1 - 5).


Чл. 16. Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени към момента на кандидатстване е необходимо:
1. да имат най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен;
2. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, освен ако последното е заличено.


Чл. 17. (1) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен подават следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) заявление по образец до директора на съответния департамент ( приложение № 6);
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) диплома за завършено висше образование;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) документ за присъдена професионална квалификация "учител" или придобита педагогическа правоспособност освен в случаите, когато това не се изисква за заемане на съответната педагогическа длъжност съгласно нормативен акт на МОН;
4. препис-извлечение от трудовата книжка;
5. писмена препоръка, изготвена, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) за педагогическите кадри, работещи в училищата, детските градини и обслужващите звена - от директора и началника на РИО;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) за директорите - от началника на РИО;
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) за експертите в РИО - от началника на РИО;
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) за началниците на РИО - от министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице;
д) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) за работещите в МОН - от министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице;
6. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;
7. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) изискваната за съответната професионално-квалификационна степен писмена разработка, публикации в периодични издания, документ за завършена специализация или диплом за научна степен и автореферат.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 8 от 1997 г.) Кандидатите за трета професионално-квалификационна степен могат да подават документи през цялата календарна година.
(3) Кандидатите за придобиване на останалите професионално-квалификационни степени подават документите по ал. 1 в срок от 1 юни до 30 юли.
(4) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки по ал. 1, т. 7.


Чл. 18. (1) Пета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) към момента на кандидатстване имат най-малко две години педагогически стаж;
2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 устен изпит по конспект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят грамоти и други награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище, организирани от МОН в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, учители по спортна подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
1. от I до XII място включително от световни първенства;
2. от I до VIII място включително от европейски първенства;
3. от I до IV място включително от балкански първенства;
4. от I до III място включително от държавни първенства на страната.


Чл. 19. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
1. имат пета професионално-квалификационна степен;
2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 писмен изпит по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.


Чл. 20. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
1. имат четвърта професионално-квалификационна степен;
2. след придобиването на четвърта професионално-квалификационна степен завършат едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50.
(2) Специализацията по ал. 1 трябва да отговаря на следните условия:
1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическото майсторство на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;
2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50% от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;
3. присъствените занятия по учебния план да бъдат не по-малко от 200 учебни часа.
(3) На завършилите специализацията по ал. 1 се издава свидетелство по образец (приложение № 7).
(4) Учебният план на специализацията е неразделна част от договора по чл. 5, ал. 2.
(5) Педагогически кадри, които са завършили успешно професионално-педагогическа специализация, организирана от чуждестранно висше училище, имат право да придобият трета професионално-квалификационна степен, когато:
1. (попр. - ДВ, бр. 8 от 1997 г.) са спазили всички останали изисквания за придобиване на трета професионално-квалификационна степен;
2. съдържанието и организацията на специализацията отговаря на изискванията на ал. 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) документът за завършената специализация е легализиран от МОН.


Чл. 21. (1) Втора професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
1. имат трета професионално-квалификационна степен;
2. след придобиването на трета професионално-квалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена от кандидатите диагностична процедура.


Чл. 22. Първа професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
1. имат втора професионално-квалификационна степен;
2. успешно защитят свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен характер;
3. представят публикации по професионално-педагогически проблеми, свързани с темата на разработката по т. 2.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се провеждат от комисии, назначени със заповед на директорите на департаментите по чл. 15, ал. 1.
(2) За председател на всяка изпитна комисия по ал. 1 се назначава хабилитиран преподавател или преподавател с научна степен в съответната проблемна област.
(3) Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от кандидатите.


Чл. 24. (1) Програмите за съответните изпити и темите на писмените разработки са в обхвата на една от следните проблемни области:
1. методика на обучението;
2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) теория на възпитанието, дидактика, възрастова и педагогическа психология, специална педагогика, социална педагогика;
3. управление на образованието.
(2) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени, които заемат управленска длъжност, могат да изберат една от посочените в ал. 1 проблемни области за полагане на изпит или защита на писмена разработка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) По проблемната област "Управление на образованието" могат да се явяват на изпит и да разработват теми за придобиване на професионално-квалификационна степен не само кандидати, които към момента на кандидатстване заемат управленска длъжност.
(4) При промяна на заеманата педагогическа длъжност педагогическите кадри запазват правата си, произтичащи от вече придобитата професионално-квалификационна степен.

Раздел IV.
Отнемане на професионално-квалификационни степени


Чл. 25. Професионално-квалификационните степени се отнемат в следните случаи:
1. при лишаване по съдебен ред от правото да се упражнява учителската професия по силата на влязла в сила присъда;
2. при представяне на разработки и публикации, за които се доказва плагиатство или подправени резултати;
3. при отнемане на научната степен, когато тя е основание за придобиване на професионално-квалификационна степен;
4. при представяне на документи по чл. 17, ал. 1 с невярно съдържание.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Отнемането на професионално-квалификационна степен се извършва от департамента, който я е присъдил.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Решение за отнемане на професионално-квалификационна степен се взема въз основа на заключение на експертна комисия, назначена за всеки конкретен случай от директора на департамента по ал. 1.
(3) За решението по ал. 2 писмено се уведомява съответният работодател.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба могат да повишават квалификацията си и да придобиват професионално-квалификационни степени:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) директори, учители, помощник-директори - с преподавателска заетост, възпитатели, ръководители на филиал на МУЦТПО, логопеди, педагози, корепетитори, психолози, хореографи, ръководители на учебно-изчислителен кабинет и педагогически съветници в детските градини, училищата и обслужващите звена по смисъла на чл. 2 от Закона за народната просвета, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност съгласно нормативен акт на министъра на образованието и науката;
2. специалисти в държавните и общинските обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) специалисти и експерти, които изпълняват учебно-методически и организационно-педагогически функции в Министерството на образованието и науката, в РИО и в домовете за професионално-творческо развитие на учителите.


§ 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват и специалисти и експерти по образованието в общинските администрации, които имат присъдена професионална квалификация "учител" или придобита педагогическа правоспособност и в момента на кандидатстване имат необходимия педагогически стаж на длъжностите по § 1 съгласно изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Писмената препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5 се изготвя от кмета на общината и началника на РИО.


§ 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Професионално-квалификационни степени могат да придобиват и лица, които работят на изборно или щатно място в учителски синдикати и имат присъдена професионална квалификация "учител" или са назначени като редовни учители и в момента на кандидатстването имат необходимия педагогически стаж на длъжностите по § 1 съгласно изискванията на тази наредба.
(2) Писмената препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5 се изготвя от работодателя.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогически кадри, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:
1. ако имат най-малко четири години педагогически стаж по смисъла на тази наредба;
2. представят писмена препоръка по чл. 17, ал. 1, т. 5;
3. притежават образователно-научната степен "доктор" по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.


§ 5. По смисъла на тази наредба за педагогически стаж се счита стажът, придобит на длъжностите по § 1.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) По смисъла на тази наредба "майсторски клас" е интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики.

§ 6. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени работодателят осигурява ползването на поисканата от кандидата част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.


§ 7. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) На педагогическите кадри по § 1, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от Министерството на образованието и науката, Колективния трудов договор за системата на народната просвета и/или вътрешните правила за работната заплата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогическите кадри, придобили първи или втори клас-квалификация до влизане в сила на тази наредба от 1 януари 2000 г., се ползват с правата на придобили съответно първа и втора професионално-квалификационна степен.


§ 9. С правата по § 8 се ползват педагогически кадри, които притежават свидетелства за първи и втори клас-квалификация, издадени от ЦИУУ - София, ИПКУ - Варна, ИПКУ - Стара Загора, и МНП в съответствие с Наредба № 4 от 1 октомври 1990 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1990 г.; изм., бр. 13 от 1991 г.), Наредба № 7 (обн., ДВ, бр. 44 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1986 г.), Наредба № 15 (ДВ, бр. 15 от 1974 г.), Наредба № 0-15 (ДВ, бр. 31 от 1970 г.) и Временна наредба № 0-15 (ДВ, бр. 91 от 1967 г.).


§ 10. (1) Откритите процедури за придобиване на втори и първи клас-квалификация до влизането в сила на тази наредба приключват при условията и по реда, при които са започнали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1999 г.) Педагогическите кадри, започнали преди влизането в сила на тази наредба обучение в професионално-педагогическа специализация с продължителност най-малко 12 месеца в учебните заведения по чл. 7 и завършили обучението си след обнародването на наредбата, могат да придобият трета професионално-квалификационна степен в срок до 31.III.2000 г. при следните условия:
1. към момента на подаване на документите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен да имат най-малко четири години педагогически стаж;
2. да са завършили специализацията със среден успех от положените изпити най-малко много добър 4,50;
3. да работят на длъжностите, определени в § 1, 2 и 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 1997 г.) На педагогическите кадри, завършили обучение в едногодишна специализация с психолого-педагогическа насоченост до влизане в сила на тази наредба, се присъжда втори клас квалификация при условията и по реда, при които е започнало обучението.


§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Начинът и редът за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационните степени се разработват съвместно от институтите по чл. 15, ал. 1 и се утвърждават от министъра на образованието и науката в срок 6 месеца след влизането в сила на тази наредба.


§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.) Министърът на образованието и науката осъществява контрол и дава указания по прилагането на тази наредба.


§ 13. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за народната просвета и чл. 3, т. 13 от приложението към чл. 1 на ПМС № 56 от 1995 г. за определяне на основните функции, структурата и числеността на Министерството на образованието, науката и технологиите.


§ 14. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1 октомври 1990 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1990 г.; изм., бр. 13 от 1991 г.).


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ


Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

..............................                                                                       ..............................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) втора професионално-квалификационна степен на .............. със

                                                                                                               (дата)

свидетелство № ..................... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ПЪРВА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)

 Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 8 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                                (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                              (гр./с.)

завършил/ а ...............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ......................................................... ,

специалност: ......................................................................................................... ,

диплома серия ....................................................................................................... ,

............................. ............... от ........................................................................... ,

                                                                                (дата на издаване)

придобил(а) трета професионално-квалификационна степен на ................ със

                                                                                                                (дата)

свидетелство № ..................... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на ...........................................................................................................

и заповед на директора на .................................................................................... ,

                                                                                                        (департамент)

придобива ВТОРА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)
Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 8 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)


...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) четвърта професионално-квалификационна степен на ..............

                                                                                                                       (дата)

със свидетелство № ............... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ТРЕТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 8 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                                (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                              (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) пета професионално-квалификационна степен на ..............

                                                                                                                        (дата)

със свидетелство № ............... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                          (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) ............................................. , гр. ..............................................

                             (учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                         (дата)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ПЕТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

Вх. № .............. от .............................

                                                                                   ДО

                                                                                   ДИРЕКТОРА

                                                                                   НА ........................................

                                                                                           (департамент)

                                                                                   ГР. .........................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ...................................................................................., ЕГН ...............................,

                              (име, презиме, фамилия)

роден(а) в гр. (с.) ..............................................., обл. ...........................................,

завършил(а) .............................................., гр. .......................................................,

                                  (висше училище)

образователно-квалификационна степен ...........................................................,

специалност: ..........................................................................................................,

диплома № .............................../..............................................................................

                                                                               (дата)

Месторабота ........................................, гр. (с.) .....................................................,

обл. ........................, длъжност ...............................................................................,

преподавател по ....................................................................................................,

дом. адрес: ........................................................, тел.: ............................................

 

МОЛЯ ДА БЪДА ДОПУСНАТ(А) ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ............................................................................................................................

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.

ПРИЛАГАМ:

1. Диплома за завършено образование

2. Препис-извлечение от трудовата книжка

3. Препоръка

4. ...............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................

Дата: ...............                                                        Подпис: ..................................Приложение № 7 към чл. 20, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2015 г.)

 

......................................................................................................................................................

(наименование на висшето училище, град)

......................................................................................................................................................

(факултет, департамент)

....................................

(град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-педагогическа специализация

 

.....................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ...................................., роден(а) на ...................19.... г., в гр. (с.) .................., община

.............................., област ...................., е завършил(а) едногодишна професионално-педагогическа специализация в периода от ........................ г. до ................... г.

по .................................................................................................................................................

(тематика)

със среден успех .........................................................................................................................

(с думи и цифри)

 

Ректор: ...................

(подпис и печат)

Ръководител на основно звено: .................

                                                        (подпис)

 

Регистрационен № .............................................................../.................................................. г.

(дата на издаване)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

към свидетелство за професионално-педагогическа специализация

 

.....................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

притежаващ(а) диплома серия ………., № ..................., издадена от ....................................,

                                                                                                                    (учебно заведение)

специалност .................................................................................................................................,

по време на обучението по ............................. е защитил(а) дипломна работа на тема

........................................................................................................................................................,

успех от защитата .......................................................................................................................,

(с думи и цифри)

и е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните учебни дисциплини:

......

......

......

Учебна дисциплина

....................................................

....................................................

....................................................

Оценка (с думи и цифри)

................................................

................................................

................................................

 

....................

....................

....................

 

Среден успех: ..................

 

Ректор: ...................

(подпис и печат)

 

Ръководител на основно звено: .................

                                                        (подпис)

 

Приложението не е валидно без свидетелство за професионално-педагогическа специализация, серия .......... № ................... с регистрационен № ................../...................г.

(дата)


Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума