навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.31 от 6 Април 1999г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ЦЕЛИ И ОБХВАТ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за извършване на измервания на емисиите (концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, наричани по-нататък само "измервания".
(2) В съответствие със съвременното равнище на развитие на средствата и методите за измерване тази наредба установява изисквания към:
1. процедурите за извършване на измервания, включително използваните методи и средства за измерване;
2. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) осигуряването и контрола на качеството на измерванията;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) регистрирането, обработката, съхранението и предоставянето на резултатите и данните от измерванията на контролните органи;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) други технически и експлоатационни условия, свързани с извършването на измервания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Измерванията се извършват за проверка на спазването на нормите за допустими емисии (НДЕ), установени:
1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) с наредбите по чл. 9, ал. 1 и чл. 9а - 9в от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
2. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) с Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) с издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) с решенията по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Чл. 2. На измервания на съдържащите се в тях емисии подлежат всички организирани производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обектите с неподвижни източници на емисии, наричани по-нататък "обекти".

Глава втора.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 3. (1) По смисъла на тази наредба измерванията могат да бъдат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) контролни измервания - възлагани от компетентния орган по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ на акредитирани лаборатории за изпитване в системата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) собствени измервания:
а) непрекъснати (автоматични), извършвани от собственика или ползвателя на обекта;
б) периодични, извършвани/възлагани от собственика или ползвателя на обекта на акредитирани лаборатории за изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) За извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) се използват средства за измерване, за които има издадени:
1. първоначален сертификат (доклад) за проверка на функционалната годност на средствата за измерване, като за СНИ се спазват изискванията на EN 14181 (QAL1);
2. сертификат (доклад) за електромагнитна съвместимост, издаден от фирмата - производител на съответната апаратура, в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
3. сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001 на производителя на съответните средства за измерване;
4. сертификат на производителя за първоначално калибриране;
5. свидетелство за калибриране, издадено от акредитирана лаборатория, притежаваща сертификат от национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обект с инсталирани системи за СНИ възлага извършването на годишни контролни тестове на системите съгласно изискванията на EN 14181 (AST) на акредитирана лаборатория за изпитване в съответствие с предписанията на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ, но не по-малко от един път в рамките на съответната календарна година и след всеки ремонт и/или промяна на някой от елементите на системата за непрекъснати измервания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Собственикът или ползвателят на обекта възлага провеждането на собствените периодични измервания на акредитирани лаборатории за изпитване при спазване на регламентираните срокове и условия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При условията на ал. 1, т. 1 или ал. 4 акредитирани лаборатории за изпитване при извършване на контролни, респективно собствени периодични измервания, са лабораториите, притежаващи сертификат за акредитация, издаден от национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Всички разходи по осигуряване на собствените измервания, включително средствата за измерване, както и разходите, свързани с оборудването и поддържането в техническа изправност на точките за вземане на проби/извадки, необходими за извършване на измерванията, се заплащат от собственика или ползвателя на обекта.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта е длъжен да осигури неограничен достъп на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ или на оправомощени от тях лица до обекта и до всички документи и данни, имащи отношение към емисиите, изпускани в атмосферния въздух от обекта, както и да оказва съдействие на компетентните органи или оправомощени от тях лица и/или представителите на лабораториите по чл. 3, ал. 5 при провеждане на измервания.

Чл. 6. (1) Всички измервания се извършват по регламентирани методи за определяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗЧАВ.
(2) Регламентирани методи за измерване на емисии са установените със стандартизационни документи или, при липса на такива, с методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случаите, когато липсват регламентирани методи за измерване на емисии, разработването им се осигурява от собственика или ползвателя на обекта.

Чл. 7. (1) Измерванията се извършват чрез средства и методи за измерване, които отговарят на съвременното равнище на развитие на последните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта представя в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), на чиято територия е разположен обектът, документацията за обхвата, методите и средствата за измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него лице съгласува обхвата на измерване в срок до 14 дни от получаването на документацията по ал. 2 и я изпраща в ИАОС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него лице съгласува методите и средствата за измерване в срок до един месец от получаването на документацията по ал. 3 и изпраща съгласуваните документи до собственика или ползвателя на обекта с копие до съответната РИОСВ.

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Допълнителни изисквания към процедурите за извършване на измервания, включително тези за вземане на проби/извадки, регистриране, обработка, съхранение и представяне на резултатите, се определят с инструкции на министъра на околната среда и водите.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ИЗВАДКИ И ИЗМЕРВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2017 Г.)

Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) (1) Без да се засяга действието на специфичните разпоредби за извършване на измервания, установени при условията и по реда на ЗЧАВ и Закона за управление на отпадъците и отнасящи се до определени неподвижни източници на емисии (инсталации за изгаряне на отпадъци и съвместно изгаряне на отпадъци, горивни инсталации, съоръжения за съхранение и товарене на бензини и др.), собственикът или ползвателят на обекта оборудва последния с точки за вземане на проби/извадки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания, в съответствие с изискванията на действащите стандартизационни документи и инструкциите по чл. 9.
(2) Разположението и броят на точките за вземане на проби/извадки се определят от собственика или ползвателя на обекта, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи, и се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В рамките на избраните сечения на газоходите собственикът или ползвателят на обекта осигурява електрозахранване и оборудва съответния брой точки за вземане на проби/извадки, отговарящи на следните условия:
1. размерите и достъпността им осигуряват безпрепятствено провеждане на регламентираните контролни и собствени измервания;
2. броят и разположението им осигуряват правилното измерване, определяне и регистриране на емисиите на всички нормирани вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти), а също така - достоверността, представителността и съпоставимостта на получените резултати;
3. процедурите по обслужването и наблюдението им отговарят на правилата за техника на безопасност;
4. не е налице влияние на външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни, и технологични фактори;
5. разположението им ограничава в максимално възможна степен възможностите за посегателство и умишлена повреда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:
1. за съществуващи неподвижни източници:
а) вътрешен диаметър (d) на щуцера - от 60 mm до 80 mm;
б) дължина (l) на щуцера - от 30 mm до 40 mm;
2. за нови неподвижни източници:
а) за прахови измервания и за едновременни прахови и газови измервания:
- вътрешен диаметър (d) на щуцера - от 125 mm до 130 mm;
- дължина (l) на щуцера - 30 mm;
б) за газови измервания:
- вътрешен диаметър (d) на щуцера - 60 mm;
- дължина (l) на щуцера - 10 mm.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Изключения от задължителните размери по ал. 2 при собствени периодични измервания се допускат след съгласуване с РИОСВ, на чиято територия са разположени съответните обекти, в случаите, когато параметрите на газоходите и/или стандартите за измерване на специфични замърсители и техническите характеристики на използваните средства за измерване налагат това.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собствениците или ползвателите на обектите провеждат газодинамични и емисионни изследвания за определяне броя и разположението на съгласуваните съгласно чл. 7, ал. 2 автоматични средства за измерване (СИ), използвани за собствени непрекъснати измервания. Избраното местоположение и брой на средствата за измерване се съгласуват с директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, който писмено уведомява ИАОС за това.
(2) Броят и разположението на автоматичните средства за измерване следва да осигуряват:
1. непрекъснатото правилно измерване, определяне и регистриране на емисиите на съответните нормирани вредни вещества от целия обект, както и достоверността и съпоставимостта на получените резултати;
2. независимостта на получените резултати и данни от външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни и технологични фактори;
3. представителността на измерените и регистрираните резултати по отношение на емисиите на индивидуалните вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Автоматичните средства за измерване, включително съответните сонди (сензори), се инсталират и оборудват в съответствие с изискванията, установени с действащите стандартизационни документи и тези на производителя.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ задължават собственика или ползвателя на обекта да инсталира, поддържа и експлоатира специални технически съоръжения и/или средства за измерване в случаите, когато последното се налага с оглед изпълнението на изискванията по чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 2.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Експлоатацията и поддържането в техническа изправност на точките за вземане на проби/извадки при провеждане на контролни и собствени измервания, както и на автоматичните средства за измерване, използвани при провеждане на собствени измервания, са отговорност и задължение на собственика или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии.

Глава четвърта.
КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ


Чл. 16. (1) В съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 3 ЗЧАВ в рамките на една календарна година контролните измервания на емисии от неподвижни източници се извършват по предварително изготвени годишни графици, утвърдени от министъра на околната среда и водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Годишните графици по ал. 1 се изготвят от ИАОС и РИОСВ, на чиято територия са разположени съответните обекти, и могат да съдържат списъци с контролираните емисии на нормирани вредни вещества за всеки отделен неподвижен източник.
(3) Годишните графици по ал. 1, включително и списъците с контролираните емисии на нормирани вредни вещества по ал. 2, могат да бъдат допълвани по предложение на съответните общински органи.


Чл. 17. (1) Контролни измервания извън годишните графици по чл. 16 се извършват:
1. по решение на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ;
2. по искане на засегнати или предполагащи се за засегнати граждани, както и на техните организации, основано на констатирано от тях замърсяване;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) съгласно чл. 69, ал. 1 ЗООС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При установено превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух разходите за измерване и анализ при извършване на контролните измервания по ал. 1 се заплащат от собственика или ползвателя на обекта.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) (1) Компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ възлагат контролни измервания на нормираните вредни вещества при пускане в експлоатация на нови обекти, когато е налице поне едно от изброените обстоятелства:
1. имат решение по ОВОС по чл. 99 ЗООС;
2. имат издадено комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС;
3. имат номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 0,5 MW, и изгарят течни и/или твърди горива, включително биомаса.
(2) Без да се засяга действието на чл. 17, ал. 1, контролни измервания се извършват на съществуващи обекти, отговарящи поне на едно от обстоятелствата в ал. 1, т. 1 - 3, които са претърпели промяна, включително разширение на инсталацията, водеща до увеличаване най-малко с 10 % на общия масов поток на емисиите на вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата.
(3) Контролните измервания по ал. 1 и 2 се извършват в срок не по-късно от 12 месеца от пускане в експлоатация на съответния обект.

Чл. 19. (1) Собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници на емисии осигурява провеждането на контролните измервания при спазване на следните условия:
1. установен технологичен режим на експлоатация на съответните източници, но не по-малко от 4 часа след пускането им в експлоатация;
2. постоянни параметри на изпусканите производствени и вентилационни газови потоци (обемен дебит, скорост, температура, налягане, съдържание на кислород и водни пари в отпадъчните газове, и др.), с изключение на неподвижните източници по чл. 20;
3. мощност (капацитет/производителност) на съответния неподвижен източник (инсталация, горивна уредба, производствена единица или групи от такива) не по-малка от 70 % от номиналната такава, за периода на измерванията.
(2) За обекти с периодичен режим на експлоатация (асфалтови бази и др.) минималният срок по ал. 1, т. 1 е един час.
(3) Изключения от изискването за минималната мощност (капацитет/производителност) на неподвижния източник по т. 3 на ал. 1 се допускат в случаите, когато последното не може да бъде изпълнено поради определени икономически причини, но само при условие че собственикът или ползвателят на обекта представи необходимите документи, доказващи, че за определен предхождащ период обектът (инсталацията) е работил(а) с по-нисък капацитет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Документите, които доказват работата на обекта (инсталацията) при по-нисък капацитет, в случаите по ал. 3 или копия от тези документи са неразделна част от протокола за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по чл. 20, ал. 3 и чл. 23, ал. 1 и се съхраняват заедно с последния.


Чл. 20. (1) Контролни измервания на емисии от неподвижни източници с различни режими на експлоатация (производствени програми) и променливи параметри на производствените и вентилационни газови потоци се извършват при такива режими и параметри, при които изпусканите емисии са с най-високи стойности след провеждане на серии от предварителни измервания за установяването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Сериите от предварителни измервания по ал. 1 се провеждат при условие, че в издадените комплексни разрешителни по чл. 117, ал. 1 - 3 ЗООС или в решението по ОВОС не са указани режимите и параметрите на експлоатация, при които се изпускат емисии с най-високи стойности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Сериите от индивидуалните предварителни измервания се извършват в присъствието на собственика или ползвателя на обекта, или упълномощено от него лице и получените резултати се записват в протокол за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, изготвен по образец съгласно приложение № 1.
(4) При извършване на контролните измервания по ал. 1 собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници осигурява изпълнението на задължителните условия по чл. 12.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При собствени периодични и контролни измервания на прахови емисии периодът на вземане на проби/извадки в отделните точки от сечението на газохода се определя в зависимост от очакваното ниво на емисията в дадената точка и не може да бъде по-малък от 3 минути.
(2) При извършване на измерванията по ал. 1 се спазват изискванията на действащите стандартизационни документи.


Чл. 22. (1) При извършване на контролни измервания се измерват и следните параметри на изпусканите газови потоци (отпадъчни газове):
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) геометричните размери на газохода, където се провежда измерването или вземането на проби/извадки, в mm (милиметри);
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) средната скорост, в m/s (метър в секунда);
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) температура, в °С (градус Целзий);
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) манометричен режим (налягане или подналягане), в hPa (хектопаскал);
5. съдържание на кислород, в % об. (обемни проценти);
6. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) съдържание на влага, в % об. (обемни проценти).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Отчитат се следните параметри на атмосферния въздух за времето на провеждане на измерванията:
1. температура на атмосферния въздух, в °С;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) барометрично налягане, в hPa.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Контролните измервания се извършват в присъствието на упълномощен представител на обекта и получените резултати се записват в протокол за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, изготвен по образец съгласно приложение № 1. Протоколът се подписва от двете страни и съдържа необходимата информация за обекта и първоначалните данни от контролните измервания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че представителят на обекта откаже да подпише протокола по ал. 1, контролните органи осигуряват двама свидетели, които да го подпишат.
(3) Представител на обекта е лице, което е упълномощено за тази цел със заповед на собственика или ползвателя на обекта.


Чл. 24. (1) Всяко контролно измерване включва не по-малко от 3 индивидуални измервания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Резултатите от отделните индивидуални измервания по ал. 1 се регистрират и осредняват за период не по-голям от 30 минути. При измерване на прахови емисии се допускат и по-големи периоди на вземане на проби/извадки.


Чл. 25. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Въз основа на всеки протокол по чл. 23, ал. 1 се изготвя протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, изготвен по образец съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Протоколите от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по ал. 1 съдържат крайните резултати от извършените контролни измервания, включително и резултатите от сериите от предварителни измервания по чл. 20, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При контролни измервания със средства за измерване, които автоматично извършват корекция по кислородно съдържание, колона 14 в протокола от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по ал. 1 не се попълва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Въз основа на резултатите от изпитванията по ал. 1 и резултатите от извършените контролни измервания по чл. 23, ал. 1 представител на съответната РИОСВ изготвя доклад по образец съгласно приложение № 2А за установяване спазването на НДЕ, който се утвърждава от директора на РИОСВ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При констатирано с доклада по ал. 4 превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции по реда на наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Протоколите по чл. 25, които съдържат и съответните данни за обекта, се изготвят в два еднакви екземпляра - за РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, и за акредитираната лаборатория, извършила измерванията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Протоколите по образец съгласно приложение № 1 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от собственика или ползвателя на обекта, или упълномощено от него лице. Протоколите по образец съгласно приложение № 2 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от ръководителя на съответната акредитирана лаборатория.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Протоколите по чл. 20, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, включително документи по чл. 19, ал. 3, както и първичните данни от автоматичните средства за измерване се прилагат към съответния протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по чл. 25, ал. 1, и се съхраняват в съответната лаборатория към ИАОС.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) На основата на протоколите по чл. 25 в ИАОС и РИОСВ се създават съответните бази данни, които съдържат:
1. протоколите и приложенията към тях, а така също и данните и диаграмите, изготвени по тях;
2. друга подходяща информация - наложени имуществени санкции и др.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Протоколите от контролните измервания, включително и тези от предварителните серии по чл. 20, ал. 3, се съхраняват в ИАОС и РИОСВ в продължение на 8 години.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Министърът на околната среда и водите издава инструкция за реда за попълване на протоколите за извършени контролни/собствени измервания и протоколите от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1.

Глава пета.
СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ


Чл. 31. (1) Без да се засяга действието на чл. 16, ал. 1 ЗЧАВ, собственикът или ползвателят на обекта извършва собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове:
1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко разширение или преустройство на обект в експлоатация;
2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) в съответствие с одобрения план за собствен мониторинг и където е приложимо, решението по ОВОС на инвестиционното предложение по чл. 99 ЗООС и условията в издаденото комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собствените периодични измервания по ал. 1, т. 1 и 2 обхващат нормираните вредни вещества. В случай че документите по ал. 1, т. 3 съдържат различни изисквания, то се прилагат по-строгите.
(3) Собствените периодични измервания по т. 1 на ал. 1 се извършват след достигане на устойчив режим на експлоатация на обектите, но не по-рано от 3 и не по-късно от 12 месеца след пускане в експлоатация на съответния обект.
(4) Собствените периодични измервания по т. 1 и 2 на ал. 1 не се извършват в случаите, когато съответните нормирани вредни вещества са обект на собствени непрекъснати (автоматични) измервания.


Чл. 32. Измерванията по чл. 31 се извършват по начин, който осигурява тяхната достоверност и представителност (включително по отношение на отделните неподвижни източници - подобекти, инсталации, съоръжения и т.н., в рамките на обекта), а така също и възможността за съпоставяне на получените резултати с други резултати от собствени или контролни измервания, отнасящи се до обекти със същата производствена дейност и със сходни режими на експлоатация и технологични параметри.


Чл. 33. (1) Собственикът или ползвателят на обекта осигурява извършването на собствените периодични измервания при изпълнение на технологичните и експлоатационни условия по чл. 19, отнасящи се до извършване на контролни измервания.
(2) За обекти с различни режими на експлоатация (производствени програми) и променливи параметри на производствените и вентилационни газови потоци собствените периодични измервания се извършват при експлоатационни режими и параметри, при които изпусканите емисии са с най-високи стойности, след провеждане на серии от предварителни измервания за установяването им.
(3) Сериите от предварителни измервания за определяне на прахови емисии по ал. 2 се извършват съгласно разпоредбите на чл. 21, отнасящи се до извършване на контролни измервания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта осигурява вземането на проби/извадки при собствените периодични измервания да се извършва в присъствието на представител на съответната РИОСВ за следните обекти с неподвижни източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
1. горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
2. производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо от вида на обектите;
3. установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
4. получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител по време на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.

Чл. 34. (1) Всяко собствено периодично измерване включва не по-малко от три индивидуални измервания при устойчиви параметри на експлоатация. В допълнение се извършва поне едно индивидуално измерване при нормален режим на експлоатация и променливи параметри на изпусканите отпадъчни газове - операции за почистване или регенерация, дълги периоди на пускане и спиране на отделни инсталации или съоръжения, и др.
(2) За инсталации по чл. 33, ал. 2 се извършват не по-малко от шест индивидуални измервания при изпълнение на разпоредбите на чл. 20, отнасящи се до реда и начина за извършване на контролни измервания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Резултатите от индивидуалните измервания по ал. 1 и 2 се регистрират и осредняват за период не по-голям от 30 минути. Получените резултати се обработват (привеждат към нормални условия) и оценяват като половинчасови средни стойности при задължително отчитане на периода на вземане на проби/извадки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При измерване на прахови емисии периодът на вземане на проби/извадки може да превишава 30 минути при задължително изпълнение на изискванията по чл. 21, отнасящи се до извършване на контролни измервания.
(5) За вещества, които могат да се намират в различно агрегатно състояние (частици, пари и газ), извършваните измервания следва да определят общото им съдържание в изпусканите отпадъчни газове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При вземане на проби/извадки за последващо определяне на съдържанието на полихлорирани дибензодиоксини и други специфични органични замърсители всяко собствено периодично измерване включва поне едно индивидуално измерване.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При извършване на собствени периодични измервания задължително се измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, посочени в чл. 22.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Резултатите от извършените измервания по ал. 1 се регистрират, обработват (осредняват и привеждат към нормални условия) съгласно изискванията на чл. 8 и чл. 21 - 69 от Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.), на наредбите по чл. 9а - 9в ЗЧАВ и на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Първоначалните резултати от извършените собствени периодични измервания, включително и резултатите от предварителните серии от измервания по чл. 33, ал. 2, се записват от извършващата измерванията акредитирана лаборатория протокол за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, изготвен по образец съгласно приложение № 1. Протоколът се подписва от лицата, извършили измерванията, и от собственика или ползвателя на обекта, или от упълномощено от него лице.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Крайните резултати от собствените периодични измервания, включително и резултатите от сериите от предварителни измервания по чл. 33, ал. 2, се записват в протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, изготвен по образец съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При собствени периодични измервания със средства за измерване, които автоматично извършват корекция по кислородно съдържание, колона 14 в протокола от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници по ал. 1 не се попълва.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Протоколите по чл. 37 се изготвят в два екземпляра (по един за собственика на обекта и за акредитираната лаборатория, извършила измерванията), обозначават се с пореден номер и съдържат необходимите данни за обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Протоколите по образец съгласно приложение № 2 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от ръководителя на съответната акредитирана лаборатория.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Протоколите по чл. 36, ал. 1 са неделима част от протоколите по ал. 1 и се съхраняват от собственика или ползвателя на обекта.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Не по-късно от два месеца след датата на вземането на проби/извадки при извършване на съответните собствени периодични измервания собственикът или ползвателят на обекта представя доклад за получените резултати в РИОСВ, на чиято територия е разположен последният.
(2) Докладът за резултатите от извършените измервания по ал. 1 съдържа:
1. име, адрес и собственик (ползвател) на обекта с неподвижни източници на емисии; лице за контакти - телефон, факс и др.;
2. описание на отделните неподвижни източници на емисии (подобекти), подлежащи на измервания, и разположението им в рамките на обекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) информация относно планирането на измерванията (за обекти по чл. 33, ал. 2 се прилагат и копия от протоколите с резултатите от предварителните серии от измервания);
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) оригинали на протоколите по чл. 37 или копия, заверени с "Вярно с оригинала" от лабораторията, извършила изпитването;
5. използвани методи и средства за измерване - посочват се идентификационните номера на използваните стандартизационни документи;
6. експлоатационните и технологични условия през време на извършване на измерванията (натоварване на инсталацията и др.), необходими за оценка на резултатите от индивидуалните измервания; в случаите на прилагане на изключението по чл. 19, ал. 3 се посочват причините за това;
7. състояние и ефективност на работа на съответните пречиствателни устройства и съоръжения в случаите, когато последните са налице;
8. вид, количество и състав (характеристиките) на използваните горива, суровини и материали;
9. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) име и адрес на акредитираните лаборатории, извършили измерванията; лице за контакти - телефон, факс и др.;
10. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) копие или пореден номер на сертификата за акредитация и удостоверяващ акредитацията на лицата и лабораториите по т.9, за извършване на емисионен контрол;
11. дата и час на провеждане на измерванията;
12. (нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) номинален разход на гориво;
13. (нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) броя отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
14. (нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) географски координати на изпускащите устройства;
15. (нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) височина и светло сечение на изпускащите устройства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, съгласувано с ИАОС, по своя инициатива или по предложение на общинските органи, може да определя допълнителни изисквания към съдържанието на докладите, извън посочените в ал. 2, които са специфични за даден обект или категория обекти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Докладът по ал. 1 се представя едновременно на хартиен и на електронен носител.


Чл. 40. (1) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Докладът за резултатите от собствените периодични измервания се оценява за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ в срок до 15 работни дни след получаването му.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Докладът за резултатите от измерванията се съхранява от собственика или ползвателя на обекта в продължение на 8 години и при поискване се предоставя на компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Въз основа на оценените по чл. 40, ал. 2 доклади и при констатирано превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух, на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции съгласно наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.

Глава шеста.
СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ


Чл. 42. (1) Собственикът или ползвателят на обект извършва собствени непрекъснати (автоматични) измервания съгласно чл. 43 и 44, включително регистриране, обработка и съхранение на резултатите съгласно чл. 49, в рамките на съответната календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Без да се засяга действието на ал. 1, в рамките на съответните обекти собственикът или ползвателят на последните извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) при съответните неподвижни източници на емисии на вредни вещества в съответствие с одобрения план за собствен мониторинг, условията в издаденото комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС и решението по ОВОС по чл. 99 ЗООС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Собствените непрекъснати измервания се извършват при спазване на изискванията на Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 69 от 2003 г.).


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В рамките на обектите съгласно приложение № 3, при съответните неподвижни източници на емисии, на СНИ подлежат следните вредни вещества в случаите, когато масовите им потоци превишават съответните стойности:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) серен диоксид 50 kg/h;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) азотни оксиди 30 kg/h;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) въглероден оксид 100 kg/h;
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) флуор и неговите газообразни 0,5 kg/h;
съединения, определени като флуороводород
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) газообразни хлорни съединения, 3 kg/h;
определени като хлороводород
6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) хлор 1 kg/h;
7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) сероводород 1 kg/h;
8. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 29.07.2018 г.) прах (и/или сажди) 3 kg/h.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При непрекъснато измерване на масовата концентрация на серен диоксид масовата концентрация на серен триоксид следва да бъде определена по време на калибрирането и включена в окончателните резултати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случаите, когато резултатите от извършените измервания показват, че частта на азотния диоксид е по-малка от 10 % от общите емисии на азотни оксиди, концентрацията на азотен диоксид в отпадъчните газове може да бъде определяна чрез изчисления.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Нови обекти, както и обекти в експлоатация, подлежащи на разширение или преустройство, се оборудват при съответните неподвижни източници със СИ за непрекъснато определяне на концентрациите на органични вещества, определени като общ въглерод, в случаите, когато техните масови потоци превишават следните стойности съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) за вещества от І клас - 1 kg/h;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) за вещества от ІІ клас - 10 kg/h;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) за вещества с канцерогенно въздействие - 0,1 kg/h


Чл. 45. (1) За вещества, които могат да се намират в различно агрегатно състояние (частици, пари и газ), масовите потоци по чл. 43, ал. 1 и чл. 44 се отнасят до общото им съдържание в изпусканите отпадъчни газове.
(2) Масовите потоци по ал. 1 се отнасят за мястото на определяне (измерване) на емисиите на съответните вредни вещества.
(3) За неподвижни източници с повече от един газоход и/или изпускащи устройства масовите потоци по ал. 1 се отнасят до общия масов поток на съответните вредни вещества (сумата от масовите потоци в отделните газоходи и/или изпускащи устройства).
(4) Към обекти, в които определени пречиствателни съоръжения, независимо от тяхната висока ефективност, се налага да бъдат спирани често, за да се гарантира необходимата степен на безопасност по време на експлоатация, или пък се налага съществено ограничаване на ефективността на последните, се прилагат масовите потоци, които се получават при работа на останалите пречиствателни съоръжения.


Чл. 46. (1) Измерванията по чл. 43, ал. 1 и чл. 44 се извършват по начин, който осигурява достоверното и представително определяне на емисиите на вредни вещества, изпускани от отделните неподвижни източници - подобекти, инсталации, съоръжения и т.н.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Измерванията по ал. 1 осигуряват възможност за съпоставяне на получените резултати с други резултати от собствени или контролни измервания, отнасящи се до обекти със същата производствена дейност и със сходни технологични и експлоатационни режими.


Чл. 47. В случаите, когато е налице трайна взаимовръзка между емисиите на отделни вредни вещества, на собствени непрекъснати измервания (СНИ) подлежат единствено водещите вещества.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Неподвижните източници, които подлежат на СНИ, трябва да бъдат оборудвани с автоматична система за измерване и непрекъснато определяне на технологичните параметри (температура, налягане, обемен дебит, съдържание на кислород и водни пари в отпадъчните газове, и др.), необходими за изпълнение на изискванията по чл. 49 за оценка и обработка на резултатите от измерванията.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Автоматичните системи за измерване, използвани при извършване на СНИ, следва да осигуряват непрекъснатото определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества, а така също и необходимата оценка и обработка на резултатите съгласно следните изисквания:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) измерените стойности се използват за определяне на съответните половинчасови средни или средночасови стойности за всеки последователен период от 30 минути или съответно 1 час; първичните резултати и средните стойности се регистрират в последователен ред;
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) последователните половинчасови средни или средночасови стойности по т. 1 се разпределят в не по-малко от 20 групи според честотата на регистриране, в рамките на съответната календарна година, и според величината им;
3. резултатите от измерванията след разпределянето им по групи съгласно т. 2 се съхраняват във файлове;
4. определянето на честотите на регистриране и разпределянето по групи започва отново с началото на новата календарна година;
5. честотите (групите) по т. 4 следва да бъдат достъпни за прочит във всеки един момент и да бъдат определяни ежедневно;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) въз основа на отделните половинчасови средни или средночасови стойности по т. 1, за всяко отделно денонощие, в рамките на календарната година, се определят съответните средноденонощни стойности, отнесени към периода на работа на инсталацията (за съответното денонощие); средноденонощните стойности се регистрират и съхраняват в последователен ред;
7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) средноденонощните стойности по т. 6 се съхраняват и във файлове, разпределени по групи според честотата на регистриране.


Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Резултатите от СНИ се представят на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, под формата на годишен доклад, не по-късно от два месеца след изтичане на съответната календарна година, освен ако не е указан друг срок в съответните специфични разпоредби, установени в наредбите по чл. 9, ал. 1, чл. 9а - 9в ЗЧАВ и Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
(2) Собствениците или ползвателите на обекти, подлежащи на собствени непрекъснати измервания, предоставят първичните резултати и половинчасовите средни стойности съгласно чл. 49, т. 1 в РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, не по-късно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Годишният доклад за собствените непрекъснати измервания по ал. 1 се оценява за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ в срок до 15 работни дни след получаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта трябва да осигури надеждната работа на АС за СНИ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че собственикът или ползвателят на обекта е експлоатирал инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия в рамките на една календарна година, без функционираща АС за СНИ или че от АС за СНИ са отчитани невалидни резултати, то той е длъжен незабавно след изтичане на този срок да представи на директора на съответната РИОСВ доклад, обосноваващ причините за неизправността на АС за СНИ, предприетите мерки за отстраняването им, както и мерки за подобряване на експлоатационната надеждност на АС за СНИ.

Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Годишните доклади по чл. 50, ал. 1 и месечните доклади по чл. 50, ал. 2 съдържат следната задължителна информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) собственик (ползвател), име и адрес на обекта, подлежащ на СНИ;
2. лице за контакти - телефон, факс и др.;
3. за всеки отделен замърсител (вредно вещество) и неподвижен източник, в рамките на съответните обекти (подобекти):
а) норми за допустими емисии;
б) начало и край на контролния период;
в) производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване (удостоверението съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 се прилага);
г) използвани измервателни методи и стандартизационни документи, с които те са установени;
д) дата на последната проверка на СИ;
е) дата на последното калибриране на СИ;
ж) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) име, адрес и лице за контакти в лабораторията/те, извършили проверката и калибрирането (номерата на свидетелствата съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 се прилагат);
з) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) последователни средни стойности съгласно чл. 49, т. 1 и 6 (върху хартиен или електронен носител), включително и разпределени по групи, и честоти на регистриране, съгласно изискванията на чл. 49;
и) продължителност и причини за регистрираните превишавания на НДЕ;
й) технологично време на действие на съоръжението (инсталацията) и пречиствателните съоръжения към него (в случаите, когато такива са инсталирани);
к) количества и характеристики за ползваните суровини, горива и параметрите на технологичните режими, имащи влияние върху вида и количеството на емисиите;
л) причини, време и продължителност на спиранията (аварийни и технически) на съоръжението или инсталацията и пречиствателните съоръжения към него (в случаите, когато такива са инсталирани).


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Първоначалните резултати от проведените СНИ, а така също и средните стойности по чл. 49, т. 1 и 6, се съхраняват върху хартиен или електронен носител (разпределени по групи в съответните файлове) за период 8 години.


Чл. 53. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Калибрирането на автоматичните СИ се извършва спрямо период на осредняване от 30 минути или 1 час.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В отделни случаи, например при циклично производство, производство на отделни партиди и др., се допускат периоди на калибриране и периоди на осредняване по чл. 49, т. 1, които са по-големи от 30 минути или 1 час.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случаите, когато разпоредбите на ал. 1 не могат да бъдат изпълнени поради определени технологични причини, с разрешение на директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, се допуска калибриране спрямо периоди на осредняване, които са по-малки от 30 минути.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) (1) При извършване на СНИ при определяне на половинчасови и 48-часови средни стойности съответните НДЕ на вредни вещества се считат за спазени при условие, че в рамките на една календарна година са изпълнени следните условия:
1. нито една средномесечна стойност (изчислена като средна стойност от всички стойности съгласно чл. 49, т. 6, регистрирани през съответния месец) не превишава съответната НДЕ;
2. 97 % от всички 48-часови средни стойности за серен диоксид и прах не превишават 110 % от НДЕ за тези замърсители;
3. 95 % от всички 48-часови средни стойности за азотни оксиди не превишават 110 % от НДЕ;
4. нито една от осреднените стойности на измерените концентрации в отпадъчните газове на останалите вредни вещества за всеки един период от 7 денонощия не превишава съответните НДЕ.
(2) При извършване на СНИ при определяне на средночасови стойности съответните НДЕ на вредни вещества се считат за спазени при условие, че в рамките на една календарна година са изпълнени следните условия:
1. нито една валидирана средномесечна стойност не превишава съответната НДЕ;
2. нито една валидирана средноденонощна стойност не превишава 110 % от съответната НДЕ;
3. 95 % от всички валидирани средночасови стойности в рамките на една година не превишават 200 % от съответната НДЕ.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)


Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Въз основа на оценените доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 3 и представените резултати от измерванията съгласно ал. 2 на същия член при констатирано превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции съгласно наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.

Глава седма.
ОСИГУРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗМЕРВАНИЯТА (НОВА - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г.)


Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Лабораториите, извършващи контролни и собствени измервания по чл. 3, ал. 1, както и лабораториите, извършващи процедури по осигуряване на качеството на средствата за измерване при извършване на СНИ, се акредитират от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация, или международна организация за акредитация на лаборатории.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Акредитацията по ал. 1 се извършва съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) С цел осигуряване качеството на автоматизираните измервателни системи собственикът или ползвателят на монтирани системи за СНИ е задължен да изпълнява изискванията на стандарт EN 14181 "Стационарни източници на емисии. Осигуряване на качеството на автоматизирани измервателни системи".


Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) (1) Измерванията се извършват по методи, които са установени със съответните EN или ISO стандарти, въведени като БДС, като приоритет имат първите.
(2) В отсъствие на такива - по методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите.
(3) При липса на такива за даден атмосферен замърсител изготвянето на методика се явява задължение на акредитираната лаборатория, извършваща собствените измервания.


Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) (1) Средствата за измерване при извършване на СНИ подлежат на процедури за калибриране и осигуряване на качеството съгласно изискванията на EN 14181 (QAL2), както следва:
1. след инсталиране на СНИ с цел определяне на калибрационната функция и нейния обхват на валидност;
2. след ремонт и/или всяка значителна промяна в дейността на инсталацията, където са монтирани средствата за измерване за извършване на СНИ;
3. след всяка значителна промяна в някое от средствата за измерване за извършване на СНИ, която може да доведе до значителни промени на получаваните от тях резултати;
4. във всеки от случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са отрицателни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция;
5. минимум веднъж на всеки 5 години в случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция;
6. минимум веднъж на всеки 3 години при извършване на СНИ в инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци в случаите, когато резултатите от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция.
(2) Процедурите за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване при извършване на СНИ съгласно ал. 1 се извършват посредством минимум 15 броя паралелни измервания по стандартни референтни методи от акредитирани лаборатории.
(3) Процедурите за калибриране и осигуряване на качеството съгласно ал. 1 следва да обхващат всички средства за измерване за извършване на СНИ, включително тези за определяне на параметрите на околната среда и параметрите и влагосъдържанието на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване за извършване на СНИ се предоставят на компетентните органи в срок 1 месец след приключването на процедурите.
(5) Резултатите, включително изведените нови калибрационни функции, получени в резултат на процедурите за калибриране и осигуряване на качеството, се въвеждат в средствата за измерване за извършване на СНИ и/или системата за събиране и обработка на данните:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в срок до шест месеца считано от датата на съответната промяна или датата на доклада от годишните контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 4;
2. в случаите по ал. 1, т. 5 и 6 в срок до три месеца считано от датата на докладите по ал. 4.

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) (1) Средствата за измерване при извършване на СНИ подлежат на годишни контролни тестове съгласно изискванията на EN 14181 (AST) за проверка на валидността на калибрационната функция.
(2) Контролни тестове съгласно ал. 1 се извършват веднъж годишно посредством минимум 5 броя паралелни измервания по стандартни референтни методи от акредитирани лаборатории за изпитване.
(3) Годишните контролни тестове следва да обхващат всички средства за измерване за извършване на СНИ, включително тези за определяне на параметрите на околната среда и параметрите и влагосъдържанието на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените годишни контролни тестове се предоставят на директора на съответната РИОСВ в срок 1 месец след приключването на тестовете.
(5) В случаите, когато резултатите от проведените годишни контролни тестове на някой от елементите на средствата за измерване за извършване на СНИ са отрицателни по отношение на проверката на валидността на калибрационната функция, се провежда процедура за калибриране и осигуряване на качеството съгласно чл. 60.

Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Средствата за измерване на газови емисии при собствени периодични и контролни измервания се калибрират най-малко един път в рамките на една календарна година, а средствата за измерване на параметрите на газови потоци се калибрират най-малко един път в рамките на 3 години.

Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) При провеждането на процедури за осигуряване на качеството и калибрирането на средствата за измерване по чл. 60, 60а и 60б се използват сертифицирани референтни/сравнителни материали, проследими до национални и/или международни еталони, произведени от компетентни производители, акредитирани по ISO/IEC 17025 (за калибриране) и/или ISO 17034 (ISO Guide 34) или от национални метрологични институти с признати възможности за измерване и калибриране, вписани в базата данни на Международното бюро по мерки и теглилки.

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Нов неподвижен източник" е всеки източник, който е въведен в експлоатация след 1.01.2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Тази наредба се издава на основание § 5 във връзка с чл. 18, т. 1 и чл. 25, ал. 4 ЗЧАВ.


§ 3. (Отм., предишен § 2 - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Указания и инструкции по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите.

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Към реда и начина за извършване на измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталации, включително горивни инсталации, инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители, и инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, с предимство пред разпоредбите на тази наредба се прилагат съответните специфични разпоредби, установени в наредбите по чл. 9, ал. 1, чл. 9а - 9в ЗЧАВ и Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Определянето на 48-часовите средни стойности се извършва при спазване на следните условия:
1. всяка половинчасова средна стойност дава начало на една 48-часова средна стойност;
2. всяка 48-часова средна стойност се образува от 96 последователни половинчасови средни стойности;
3. всяка половинчасова средна стойност участва във формирането на 47 на брой 48-часови средни стойности.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Определянето на средночасови, средноденонощни и средномесечни стойности се извършва при спазване на следните условия:
1. всяка средночасова стойност се образува от най-малко 30 валидни стойности, измерени за интервал от 1 час от АС на СНИ;
2. всяка средноденонощна стойност се образува от 24 последователни средночасови стойности;
3. всяка средномесечна стойност се образува от осредняване на средночасовите стойности в рамките на един месец.

§ 9. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Определянето на осреднената стойност за всеки един период от 7 денонощия се извършва по начина, по който се определят 48-часовите средни стойности, но от 335 последователни половинчасови средни стойности.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г.)

§ 25. Навсякъде в текста на наредбата:
1. Думите "Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда" и абревиатурата ("ЗОВВООС") се заменят съответно със "Закона за управление на отпадъците" и "ЗУО".
2. Думите "Национален център по околна среда и устойчиво развитие" и абревиатурата "НЦОСУР" се заменят съответно с "Изпълнителна агенция по околна среда" и "ИАОС".
3. Думите "протокол за резултатите" се заменят с "протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2017 Г.)

§ 57. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "колона 12" се заменят с "колона 14".
2. Думите "кг/ч.", "т/г", "т/ч", "т/24 ч" се заменят съответно с "kg/h", "t/y", "t/h", "t/24 h".
3. Думите "окис", "окиси", "двуокис", "серния триокис" се заменят съответно с "оксид", "оксиди", "диоксид", "серен триоксид".
4. Думите "магнитен" и "магнитен информационен" се заменят с "електронен".
5. Думите "пробовземане" и "пробовземането" се заменят съответно с "вземане на проби/извадки" и "вземането на проби/извадки".

§ 58. Собственикът или ползвателят на системи за СНИ, монтирани преди влизане в сила на наредбата, не e задължен да спазва изискванията на EN 14181 (QAL1).

§ 59. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 8, която влиза в сила една година след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 60. Лабораториите за изпитване, извършващи процедурите по калибриране съгласно чл. 60 и 60а, се акредитират по стандарт EN 14181 до две години след влизане в сила на наредбата.

Приложение № 1 към чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 36, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)


 

Акредитирана лаборатория за изпитване

Оператор:………………....................................

Сертификат №……….../валиден до …………

Обект:………………..........................................

издаден от ……………………………………..

Град:.....................................................................

съгласно изискванията на ................................

Адрес:...................................................................

 

Телефон:..............................................................

 

ЕИК:.............................…………….…...............

 

ПРОТОКОЛ №………/…............…..

ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛНИ/СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

(описание на неподвижния източник)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

(място на измерването/ вземането на проби/извадки)

 

Номинална мощност (капацитет)...............................................................................................................................................................................................................

(посочва се измервателната единица)

 

Измерванията са предварителни: да / не

 

А. Данни за инсталацията по време на измерването:

1. Натоварване (капацитет)........................................................................................................................................................................................................................

(посочва се измервателната единица)

 

2. Вид и разход на горивото:......................................................................................................................................................................................................................

3. Начин на изгаряне на горивото: ...........................................................................................................................................................................................................

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества: …………………………………………....................................................................................................

5. Вид на пречиствателните съоръжения:…………………………………………………………….....................................................................................................

 

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда

 

Измерени параметри

(Метод на измерване)

Газоход №

Газоход №

Изм.1

Изм.2

Изм.3

Изм.1

Изм.2

Изм.3

1

2

3

4

5

6

7

1. Барометрично налягане (hPa)

 

 

 

 

 

 

2. Температура на въздуха (°С)

 

 

 

 

 

 

3. Температура на газовете в газохода (°С)

 

 

 

 

 

 

4. Влага (об.%)

 

 

 

 

 

 

5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)

 

 

 

 

 

 

6. Геометрични размери на газохода (mm)

 

 

 

 

 

 

7. Средна скорост на газа (m/s)

 

 

 

 

 

 


Забележка: При по-голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол.

 

Използвани технически средства: .............................................................................................................................................................................................................

(наименование, тип, идентификационен номер)

 

В. Методи за вземане на проби/извадки (за отделните вредни вещества) - попълва се само при измервания чрез вземане на проби/извадки и последващо лабораторно изпитване:

 

Използвани технически средства: .............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

№ по ред

Код (№) на пробата/извадката

от вх.-изх. дневник

Продължителност на вземането на проби/извадки

(в минути)

Патрон/филтър № от газоход

Разреждане в пробовзем-ната апаратура (hPa)

 

Температура в пробо-вземната апаратура (°С)

 

Диаметър на дюзата

(mm)

Обем засмукан газ,

(m3)

Методи за вземане на проби/извадки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Измерени концентрации (в mg/m3 или mg/Nm3 - излишното се зачертава) - попълва се само при измервания с автоматични средства за измерване:

 

Характеристики на газа

Газоход №

Газоход №

Методи на измерване

Код (№) на пробата/извадката

от вх.-изх. дневник

Код (№) на пробата/извадката

от вх.-изх. дневник

 

 

Изм.1

Изм.2

Изм.3

Изм.1

Изм.2

Изм.3

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 


Забележка: В колони от 2 до 7 се попълват осреднените за период до 30 минутни индивидуални измерени стойности за емисиите на съответните вредни вещества.

 

Използвани технически средства: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Извършили измерванията и/или вземането на проби/извадки:

 

1.  .............................................................................................................................................

2.  .............................................................................................................................................

3.  .............................................................................................................................................

                                         (име, фамилия, длъжност и подпис)

 

Присъствали представители на обекта:

1.  ............................................................................................................................................

2.  ............................................................................................................................................

                                        (име, фамилия, длъжност и подпис)

 

Свидетели *:

1.  ............................................................................................................................................

2.  ............................................................................................................................................

                                         (трите имена, адрес и подпис)

 

*Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да подпише настоящия протокол.

 

Дата: ...................................................

 

Приел пробите/извадките за изпитване: .............................

Подпис:...........................

(име, фамилия)

 

 


Приложение № 2 към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)


 Лист 1

Всичко листове 2

Акредитирана лаборатория за изпитване

Оператор:

 

Адрес:

 

Сертификат № ........./ валиден до ...............

Обект:

 

Телефон:

 

издаден от .....................................................

съгласно изискванията на ...........................

град:

 

ЕИК:

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№…… / …….

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

от .......................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

 

 

1. Емисии в атмосферен въздух/ Отпадъчни газове от неподвижни източници

(наименование на продукт - идентификация)

2. Заявител на изпитването:

(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на проби/извадки)

3. Метод за изпитване:

(номер на стандартизирани или валидирани методи)

4. Дата и час на измерването/изпитването:

5. Количество на изпитваните проби/извадки: …….. броя,

код (№).........………

код (№) ……………

(брой проби/извадки, код (№) на пробите/извадките и описание на мястото на вземане на пробата/извадката)

6. Дата на извършване на изпитването:

 

Ръководител на лабораторията: ……………..........……..

(фамилия, подпис, печат)

 

 

Протокол № ………..

Лист 2

Всичко листове 2

 

 

7. Резултати от измерването/ изпитването:

 

№ по ред

Код (№) на пробата/ извадката по вх.-изх. дневник

Газоход №

Харак-

терис-

тика

Шифър ***

Клас

Отпадъчни газове

Масов поток на вредното вещество

Емисия на вредното вещество

Метод за определяне на емисията

Темпе-

ратура

Наля-

гане

Количество

Съдържание на О2

Измер-

ване *

Приве-

дена

НДЕ #

Реални

условия

Нормални

условия

Норма

#

Измерено

° C

hPa

m3/h

Nm3/h

об. %

об. %

kg/h

mg/m3

**

mg/N m3

mg/N m3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: * - по-малко от границата на количествено определяне на метода;

** - mg/m3, mg/Nm3 или друга мерна единица в зависимост от използвания метод за измерване/изпитване;

*** - ако е приложимо.

# - съгласно ……………………..

Забележки: 1. Резултатите от измерванията/изпитванията се отнасят само за изпитваните проби/извадки.

2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол № …………../………………г. за извършени контролни /собствени измервания на вредни вещества.

4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К=…… (Дебит коригиран = …….. Nm3/h).

5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага със …….. % (Код (№) …………….).

 

Извършили измерването:

Извършили изпитването:

1. …………….........................................................

1. ……………....................................................

(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

2. ………………….................................................

2. …………………............................................

(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията: …………………................................................

 

(фамилия, подпис, печат)

 

 
Приложение № 2А към чл. 25, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) 
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ
 
Докладът е изготвен въз основа на протокол от изпитване № ................../дата.
 
Обект: ..............................................
Подобект: ........................................
Комин (газоход) .............................
 
Контролиран замърсител Измерена концентрация, mg/Nm3 НДЕ, mg/Nm3 Оценка на съответствието с НДЕ (пъти НДЕ) Измерен масов поток kg/h Норма за масов поток kg/h Оценка на съответствието между нормата и измерения поток
             
             
             
 
Дата на изготвяне на доклада: ...........................................
Изготвил доклада: .................................................................
(име и длъжност)
Утвърдил:
Директор на РИОСВ ................................................
(фамилия, подпис и печат)
 


Приложение № 3 към чл. 43, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.)

Обекти с неподвижни източници на емисии, които подлежат на собствени непрекъснати измервания

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2003 г.) Горивни инсталации (парогенератори) с топлинна мощност ? 100 MWth или група горивни инсталации в общ комин със сумарна топлинна мощност ? 100 MWth.
2. Нефтопреработващи и нефтохимически инсталации, включително инсталации за органичен синтез и производство на полимери.
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Металургични предприятия за производство на стомана и чугун с капацитет ? 100 000 t/y.
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Предприятия за леене на стомана и чугун с капацитет ? 2,5 t/h.
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Металургични предприятия за производство на цветни метали с капацитет ? 20 t/24 h. и олово ? 4 t/24 h.
6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Инсталации за производство на цимент с капацитет ? 50 t/24 h.
7. Инсталации за производство на сярна киселина и производство на серни продукти с използване на Клаус процес.
8. Инсталации за производство на азотна киселина.
9. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Предприятия за производство на целулоза и хартия с капацитет ? 100 000 t/y.
10. Предприятия за боядисване на автомобили с капацитет ? 50 000 МПС/г.
11. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Инсталации за производство на стъкло с използване на олово с капацитет ? 20 t/24 h.
12. Инсталации за производство на торове.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума