навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) С тази наредба се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в регионалния център по здравеопазване.
(2) Лечебни заведения за извънболнична помощ са:
1. амбулаториите за първична медицинска помощ, които могат да бъдат;
а) индивидуална практика за първична медицинска помощ;
б) групова практика за първична медицинска помощ;
2. амбулаториите за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:
а) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
б) групова практика за специализирана медицинска помощ;
в) медицински център, стоматологичен център и медико-стоматологичен център;
г) диагностично-консултативен център;
3. самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Раздел II.
Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Чл. 2. (1) Регистърът на лечебните заведения се води по образец съгласно приложение № 1 и съдържа следните графи:
1. пореден номер и партида на вписването;
2. дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;
3. данни за лечебното заведение-номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело, име, седалище, адрес на управление, капитал, единен идентификационен код;
4. данни за лицето, представляващо лечебното заведение по съдебно решение или пълномощно-име, паспортни данни, единен граждански номер, адрес;
5. данни за лицата-съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика-име, паспортни данни, единен граждански номер, адрес;
6. видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;
7. данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;
8. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
9. промени в обстоятелствата по т. 1-8;
10. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) За физическите лица-лекари и стоматолози, учредили индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, в графа 3 се вписват данни за физическото лице-име, паспортни данни, адрес, единен граждански номер и адрес на лечебното заведение. В графи 4, 6 и 7 не се вписват данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Извършване на дейност чрез подвижни структури на лечебното заведение се вписва в графата по ал. 1, т. 10. Дейностите, които се извършват чрез подвижни структури, се посочват изрично.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Регистърът се води в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана медицинска помощ, медико-диагностичните, медико-техническите лаборатории и хосписите вписването се извършва в отделни томове.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За всяко лечебно заведение се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се надписва наименованието му.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Наименованието на всяко ново лечебно заведение трябва да се различава от наименованията на регистрираните в регионалния център по здравеопазване лечебни заведения.
(2) Наименованието на регистрираното лечебно заведение не може да се различава от регистрираното име в съда.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Вписването в регистъра се извършва от определено от директора на регионалния център по здравеопазване длъжностно лице, което:
1. извършва вписванията в регистъра;
2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;
3. води входящ регистър, азбучен указател и комплектова документацията на съответното лечебно заведение.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
Чл. 5. Във входящия регистър длъжностното лице вписва заявленията за регистрация по чл. 11, ал. 1 по реда на тяхното подаване.


Чл. 6. За вписаните в регистъра лечебни заведения длъжностното лице води азбучен указател, в който по азбучен ред срещу наименованието на лечебното заведение се отбелязват номерът и партидата на съдебната регистрация, номерът на фирменото дело, съответно името и единният граждански номер на физическото лице-лекар или стоматолог, учредил индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, и видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.


Чл. 7. Длъжностното лице комплектова в дело подадените по реда на чл. 11, ал. 1 документи. Делото носи поредния номер на партидата на вписаното лечебно заведение. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото, номерът на тома и страницата на регистъра.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Регистърът, делата, азбучният указател и входящият регистър се съхраняват от длъжностното лице и не могат да се изнасят от регионалния център по здравеопазване.


Чл. 9. (1) Регистърът на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите е общодостъпен.
(2) Министерският съвет определя с тарифа таксите за ползване на регистъра.


Чл. 10. Вписванията в регистъра се отразяват и в електронен информационен носител.

Раздел III.
Регистрация


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Регистрацията се извършва в съответния регионален център по здравеопазване, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, към което се прилагат:
1. съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуална съдебна регистрация, удостоверение за данъчна регистрация и единният идентификационен код;
2. учредителният акт на дружеството, съответно кооперацията;
3. правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
4. списък, съдържащ данни за лицата-съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика-име, паспортни данни, единен граждански номер, адрес;
5. диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
6. документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
7. удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Съюза на стоматолозите в България за лекарите и стоматолозите, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението;
8. свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
9. разрешение за ползване на помещенията на лечебното заведение, издадено по реда на чл. 164 от Закона за териториално и селищно устройство, а когато не се изисква такова разрешение-заключение от хигиенно-епидемиологичната инспекция;
10. хигиенно заключение за обекта от органите на хигиенно-епидемиологичната инспекция;
11. разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
12. (нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) хигиенно заключение от ХЕИ за съответствие на подвижните структури с хигиенните изисквания към подвижните структури на лечебните заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Документите, посочени в т. 1-4, не се изискват за лекарите и стоматолозите, учредяващи индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, които не са регистрирани по Търговския закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Документът по т. 12 се изисква само при регистрация на подвижни структури на лечебното заведение. В този случай за регистрацията е необходимо в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение да е отразено, че същото извършва дейности чрез подвижни структури.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) При непълнота на представените документи по чл. 11, ал. 1 директорът на регионалния център по здравеопазване в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването й.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 11 или отстраняване на непълнотата по ал. 12 директорът на регионалния център по здравеопазване издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение по образец съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Вписването в регистъра се извършва със заповед на директора на регионалния център по здравеопазване.
(3) Удостоверението по ал. 1 се получава от лицето, представляващо лечебното заведение, или от изрично упълномощено от него лице след вписването на заведението в регистъра.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) При непълнота на представените документи по чл. 11, ал. 1 и неотстраняването й в указания срок по чл. 12 директорът на регионалния център по здравеопазване издава заповед с мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено лицето за това.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Регистрираните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелство, вписано в регистъра, да уведомят регионалния център по здравеопазване, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) В края на всяко шестмесечие регионалният център по здравеопазване изпраща на Министерството на здравеопазването и на кмета на съответната община обобщени данни за извършените регистрации на лечебни заведения.

Раздел IV.
Заличаване на регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


Чл. 17. (1) Регистрацията на лечебното заведение се заличава:
1. когато районната колегия на съответната организация е заличила от регистъра лекаря или стоматолога, учредил индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) по искане на лечебното заведение съгласно образец - приложение № 4;
4. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
5. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на регионалния център по здравеопазване съгласно образец - приложение № 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Заповедите на директора на регионалния център по здравеопазване, издадени в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 5, подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(4) Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.


§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 1999 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 1999 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думата "районния" се заменя с "регионалния".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
 
Регионален център по здравеопазване
 
Поре- Дата на Данни за Данни за Данни за Видове Данни за Дата на Промени Забе-
ден издаване лечебното лицето, лицата- дейности, преобра- заличава- по вписа- лежки
номер на удосто- заведение- представ- съдружници за които зуване, не на ните по впи-
и пар- верението номер ляващо или акцио- е регист- сливане, регистра- обстоя- саните
тида за регист- и партида лечебното нери в рирано вливане, цията и телства обстоя-
  рация на на съдебна- заведение- дружество- лечебното разделяне основа-   телства
  лечебното та регистра- име (по съд. то или заведение и прекра- нието    
  заведение ция, номер решение членове на   тяване на за това    
    на фирмено- или пълно- кооперация-   лечебното      
    то дело, име, мощно), та, учредава-   заведение,      
    седалище, паспортни щи групова   промяна      
    капитал, данни, ЕГН, практика-   на собстве-      
    единен иден- адрес име, паспорт-   ността      
    тификацио-   ни данни,          
    нен код   ЕГН, адрес          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


До

Регионален център

по здравеопазване

гр. ..........................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ...................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо
лечебното заведение)
адрес ................................................................................................................................................................
* Моля на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения да регистрирате в Регионален център по здравеопазване, гр. ...................................................................................................................:
1. "......................................................................................................",
(наименование и вид на лечебното заведение)
с адрес ...................................................................................................................,
и предмет на дейност .................................................................................................................................................
** 2. Следните подвижни структури на лечебното заведение:
а) ...................................................................................................................................................................
б) ...................................................................................................................................................................
в) ...................................................................................................................................................................
Лечебното заведение се представлява от .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(име, ЕГН, паспортни данни, адрес)
Приложение - изброяват се документите по чл. 11.
 
Град ............ Подпис: ...................
Дата .....................  
________________________  
* Точки 1 и 2 се попълват едновременно само в случай на първоначална регистрация на лечебно заведение с подвижни структури. В останалите случаи се попълва само т. 1 или само т. 2.
** В т. 2 изрично се посочват дейностите, които се извършват от подвижните структури.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛEН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ГР. ..........................
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ...............
от .............................
 

На основание чл. 40, ал. 3 от Закона за лечебните заведения

 
УДОСТОВЕРЯВАМ,
 
1. че "...................................................................................................."
(наименование на лечебното заведение)
 
с адрес ..........................................................................................................................,
град......................................, община ..............................................................................,
е регистрирано като лечебно заведение - ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на лечебното заведение)
с предмет на дейност ....................................................................................................................................................
 
* 2. че лечебното заведение осъществява дейност чрез
следните подвижни структури:
а) .....................................................................................................................................................,
б) .....................................................................................................................................................,
в) .................................................................................................................................................................
Лечебното заведение е вписано в регистъра на Регионален център по здравеопазване - гр. ..........., под № ......................................................................,
партида ...................., том .............................., и се представлява
от ................................................. с ЕГН ..........................................................................................................

Директор:

..........................
___________________

* Точка 2 се вписва в удостоверението само в случай че лечебното заведение желае да осъществява дейност чрез подвижни структури. В този случай изрично се вписват и дейностите, които ще се осъществяват чрез подвижни структури.


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ -
.............................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
От ...................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ЕГН ......................................, в качеството на ..........................................................................................................................................................................
на .....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и вид на лечебното заведение)
с адрес: .............................................................................................................................................................................................................................
и рег. № .................................... в Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на РЦЗ - .......................................................
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Моля да заличите от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите следното лечебно заведение - ........................, считано от ......................:
 по искане на лечебното заведение;
 поради:

прекратяване на юридическото лице;

смърт на регистрирания;

поставяне на регистрирания под запрещение.

(избира се съответното основание за заличаване)

 
Приложение:
Оригинал на издаденото от РЦЗ - ................... удостоверение.
Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично).
Документ, удостоверяващ прекратяването на юридическото лице (в съответния случай).
Документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице (в съответния случай).
 
...................................................
(дата и подпис)
 


Приложение № 5 към чл. 17, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


 
Адрес: ..............................................................................
 
 
ЗАПОВЕД
№ ..................
гр. ........................, 200.... г.
 
На основание чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 19 от 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и заявление с вх. № ................./..........200 ... г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
да бъде заличено .......................... (основанието се изписва с думи - напр. по искане на лицето/смърт или поставяне под запрещение) от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, воден в Регионален център по здравеопазване - .................................. лечебното заведение
"............................................................................................................................"
(наименование на лечебното заведение)
с адрес: .............................................................................................................................................................................................................................
(адрес на лечебното заведение)
регистрационен номер в РЦЗ ..........................., партида ..........................., том ..................., представлявано от: ...................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ЕГН ..................................................
 
Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис № ..................................................................................................................................................
от .......................... да се счита за анулирано.
Изпълнението на заповедта възлагам на ............................................................................................................................................................................................
(длъжностното лице по регистъра)
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ...............................................................................................................................................................................
Настоящата заповед да бъде съобщена на заявителя срещу подпис.
Копие от настоящата заповед да бъде връчено на длъжностните лица за изпълнение и на РЗОК - ........................... за сведение.
Заповедта може да се оспорва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й по административен ред пред министъра на здравеопазването и по съдебен ред пред Административен съд - .................
 
........................................
директор на Регионален център по здравеопазване
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума