навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 15 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА НОРМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ УРАНОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България, наричани по-нататък "норми за радиационна защита и безопасност".

Чл. 2. (1) Нормите за радиационна защита и безопасност се прилагат за обекти и райони, повлияни от уранодобивната и уранопреработващата промишленост, в които се извършват дейности за ликвидиране на последствията, възстановяване и мониторинг при:
1. провеждане на радиационен контрол на територията на тези обекти и райони;
2. проектиране и провеждане на лъчезащитните мероприятия на територията на тези обекти.
(2) Прилагането на нормите за радиационна защита и безопасност цели да ограничи до разумния минимум здравния риск за населението и възстановяване на околната среда в районите около обектите на урановата промишленост.


Чл. 3. Нормите за радиационна защита и безопасност са определени въз основа на:
1. Основни норми за радиационна защита (ОНРЗ-92), утвърдени с Постановление № 252 на Министерския съвет от 11.ХII.1992 г. (ДВ, бр. 103 от 1992 г.).
2. Основни норми за радиационна защита и безопасно използване на източници на йонизиращи лъчения (Международна агенция по атомна енергия, Виена, 1996 г., публикация № 115).
3. Директива на Европейската комисия 96/29/Евроатом от 13.V.1996 г.


Чл. 4. Нормите за радиационна защита и безопасност осигуряват спазването на границата на годишната ефективна доза 1 mSv от надфоново облъчване на населението от всички източници на йонизиращи лъчения с изключение на дозите от:
1. естествения радиационен фон;
2. медицинското облъчване;
3. радона.

Глава втора.
ИЗПОЛЗВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ


Чл. 5. Показателите, които се нормират за целите на радиационната защита и безопасност на околната среда и външното облъчване на населението, са:
1. мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за различни терени и площи на открито и в сгради според начина на използване и третиране;
2. специфична активност на радий-226 в почвени слоеве според начина на използване и третиране;
3. специфична активност и специфична повърхностна активност на строителни материали, строителни, метални и други отпадъци, транспортни средства, машини, сгради и съоръжения за обекти и райони, свързани с урановата промишленост;
4. ексхалация на радон за повърхности на открито;
5. обемна активност на естествен уран, обемна активност на радий-226, обемна обща алфа- и обща бета-активност в повърхностни и подземни води с изключение на питейни води.


Чл. 6. Показателите, за които се установяват норми за радиационен контрол на вътрешното облъчване на населението, са:
1. граница на годишно постъпване на естествени радионуклиди в организма на лица от населението чрез вдишване и чрез поглъщане;
2. обемна активност на радон.


Чл. 7. Когато лица от населението са подложени едновременно на външно и вътрешно облъчване, допустимите стойности за отделните показатели се определят по формулата в приложение № 1.

Глава трета.
НОРМИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ


Чл. 8. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя мощност на дозата гама-лъчение във въздуха при използване на терени са посочени в приложение № 2.


Чл. 9. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя специфична активност на радий-226 в почвени слоеве са посочени в приложение № 3.


Чл. 10. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя специфична активност и специфична повърхностна активност на строителни материали, строителни, метални и други отпадъци, транспортни средства, машини, сгради и съоръжения за обекти и райони, свързани с урановата промишленост, са посочени в приложение № 4.


Чл. 11. Нормата за показателя ексхалация на радон за повърхости на открито е 0,75 Вq/(m2.s), която се отнася за приземния въздух над рекултивирани насипища и отпадъкохранилища.


Чл. 12. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя обемна активност на естествен уран, радий-226, обща алфа- и обща бета-активност в повърхностни и подземни води, с изключение на питейни води, са посочени в приложение № 5.


Чл. 13. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя граница на годишното постъпване на естествени радионуклиди в организма на лица от населението чрез вдишване или чрез поглъщане са посочени в приложение № 6.


Чл. 14. Нормите за радиационна защита и безопасност за показателя средногодишна обемна активност на радон са посочени в приложение № 7.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "ексхалация на радон" е постъпване на радон от твърди и течни среди (почви, материали, води и др.) в атмосферния въздух (в помещения и на открито); единица - бекерел от квадратен метър за секунда, Вq/(m2.s);
2. "обемна активност на радон" е еквивалентната равновесна концентрация на радон-222 (ЕРКР); ЕРКР на дадена неравновесна смес от краткоживеещите му дъщерни продукти във въздуха е такава концентрация на радон (Вq/m3), намираща се в равновесие с краткоживеещите му дъщерни продукти, която има същата скрита енергия на алфа-лъчението (СЕАЛ), каквато има и реалната неравновесна смес; СЕАЛ на каква да е смес от краткоживеещите дъщерни продукти на радона във въздуха е сума от скритите енергии на алфа-лъченията на всички атоми на дъщерните продукти, присъстващи в единица обем въздух; СЕАЛ на даден атом от радиоактивния ред на разпадни продукти на радона е пълната енергия на алфа-частиците, изпускани при разпадането на този атом до олово-206 (стабилен изотоп);
3. "специфична повърхностна активност" е активността, разделена на площта на замърсената (радиоактивната) повърхност; единица - бекерел на квадратен метър, Вq/m2; използвана единица в наредбата - бекерел на квадратен сантиметър (Вq/сm2); 1 Вq/m2 = 10-4 Вq/сm2;
4. "радон" е изотопът радон-222 с атомен номер 86 заедно с краткоживеещите му дъщерни радиоактивни продукти;
5. "рудници и предприятия по преработка на радиоактивни руди" са съоръжения и устройства за добив и преработка на руди, съдържащи радионуклиди от семействата на урана или тория, като:
а) "рудник за добив на радиоактивни руди" е всеки рудник, в който се добива руда, съдържаща радионуклиди от семействата на урана и/ или тория в количества и концентрации, достатъчни за осигуряване на целесъобразността от неговата експлоатация, или в случаите, когато те съпътстват други добивани вещества в количества или концентрации, които изискват взимане на мерки за радиационна защита, определени от компетентните държавни органи;
б) "предприятия по преработка на радиоактивни руди" са всички съоръжения и устройства за преработка на радиоактивни руди с цел производство на физичен или химичен концентрат;
6. "радиационна защита и безопасност" е защитата на хората от облъчване с йонизиращи лъчения и безопасност при използване на източниците на йонизиращи лъчения, включително средствата за осигуряване на такава защита и безопасност, различни изисквания, мерки и съоръжения, а също и мерки за предотвратяване на аварии или смекчаване и ограничаване на техните последствия;
7. "район" е част от местността около обекти на урановата промишленост, в това число и населени места, която е повлияна или може да бъде повлияна от дейностите, свързани с ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранови руди и осигуряване на радиационната защита и безопасност;
8. "компетентни държавни органи" са министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването и председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава въз основа на § 42 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели (ДВ, бр. 69 от 1995 г.), чл. 24, ал. 1, т. 7, буква "а" от Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1992 г., бр. 31 от 1995 г., бр. 63 от 1995 г.; доп., бр. 13 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.; доп., бр. 62 от 1998 г.), чл. 20 от Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г.; бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 21 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1997 г.) и отменя:
1. член 9 от Инструкция № 1 на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели от 1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивни замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на урановите обекти (ДВ, бр. 104 от 1994 г.);
2. член 87 от Наредба № 0-22 на министъра на народното здраве от 1980 г. за лъчезащита в мини и други подземни изработки (необнародвана).


§ 3. В чл. 15 от Инструкция № 1 на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели от 1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивни замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на урановите обекти (ДВ, бр. 104 от 1994 г.) думите "ХЕИ - гр. Бухово и" се заличават.


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2001 г.)


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2001 г.)


Приложение № 1 към чл. 7

Формула за определяне на допустимите стойности на отделните показатели при едновременно вътрешно и външно облъчване на лица от населението


S Ci  

i

 
_____________________
<= 1
S ДCi  

i

 

където:
Сi - установената стойност на даден радиационен показател;
ДСi - допустимата стойност на същия радиационен показател.
Формулата се прилага за:
1. мощност на дозата гама-лъчение във въздуха, респективно сумарната годишна ефективна доза от външно облъчване;
2. годишно постъпване на естествени радионуклиди в организма (чрез вдишване и чрез поглъщане), респективно сумарната годишна ефективна доза от вътрешно облъчване.


Приложение № 2 към чл. 8

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя мощност на дозата гама-лъчение във въздуха при използване на терени


Норми за радиационна защита и безопасност
за показателя мощност на дозата гама-лъче-
ние във въздуха при използване на терени
 
Област на Мощност Допълнителни
  приложение и начин на дозата условия
  на използване гама-лъче-  
    ние във  
    въздуха  
1. За всякакви цели до 300 -специфична ак-
  без ограничения nGy/h тивност на Ra-226
      до 200 Вq/kg
      в почвата
       
2. За изграждане на зе- до 300 -специфична ак-
  лени площи (паркове) nGy/h тивност на Ra-226
  без спортни съоръ-   до 200 Bq/kg
  жения и детски пло-   в почвата
  щадки    
       
3. За затревяване и за- до 700 - специфична ак-
  лесяване на рекулти- nGy/h тивност на Ra-226
  вирани скални наси-   до 1000 Bq/kg
  пища и отпадъко-   в почвата
  хранилища и за гор-    
  ски масиви(*1)    
       
4. За селскостопански до 500 -специфична ак-
  цели nGy/h тивност на Ra-226
      до 600 Bq/kg
      в почвата
       
5. Конкретно решение над 700 -специфична ак-
  за всеки случай(*2) nGy/h тивност на Ra-226
      над 1000 Bq/kg
      в почвата
6. За строителство до 300 -специфична ак-
  на нови сгради nGy/h тивност на Ra-226
      до 200 Bq/kg
      в почвата
      - планирана обем-
      на активност на
      радон в помеще-
      нията до 200 Вq/m3
       
7. Вторично използване    
  на сграден фонд:    
  - без ограничение до 300 - обемна актив-
    nGy/h ност на радон в
      помещенията
      до 400 Вq/m3
      - при отстранява-
      не на повърхност-
      ния слой до слой
      със специфична ак-
      тивност на Ra-226
      до 200 Вq/kg в
      прилежащите
      терени
  - за складове и други до 500 - обемна актив-
  цели с ограничено nGy/h ност на радон
  пребиваване на хора   в помещенията
      до 600 Вq/m3
      - специфична ак-
      тивност на Ra-226
      - до 600 Вq/m3
      в почвата
  - с конкретно реше- над 700 - обемна актив-
  ние за всеки случай(*2) nGy/h ност на радон
      над 600 Вq/m3
      - обемна актив-
      ност на Ra-226
      над 1000 Вq/kg
      в почвата
       

Забележки:
(*1). При необходимост терените, подлежащи на рекултивация, се насипват с нерадиоактивен материал до достигане на посочените стойности.
(*2). Решението се взема от компетентните държавни органи.
3. Мощността на дозата гама-лъчение във въздуха се определя на разстояние 1 m от измерваната повърхност.


Приложение № 3 към чл. 9

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя специфична активност на Ra-226 в почвени слоеве при използване на терени


Норми за радиационна защита и безопасност
за показателя специфична активност на Ra-226
в почвени слоеве при използване на терени
 
Област на Специфич- Допълнителни
  приложение на актив- условия
  и начин на ност на  
  приложение Ra-226  
1 2 3 4
1. За всякакви цели до 200 Вq/kg - мощност на до-
  без ограничение   зата от външно
      гама-лъчение
      във въздуха -
      до 300 nGy/h;
      - обемна актив-
      ност на радон в
      приземния въз-
      дух - до 20 Вq/m3
       
2. За изграждане на до 200 Вq/kg - мощност на до-
  зелени площи(пар-   зата от външно
  кове) без спортни   гама-лъчение
  съоръжения и дет-   във въздуха -
  ски площадки   до 300 nGy/h;
       
3. За затревяване и до 1000 Bq/kg - мощност на до-
  залесяване на ре-   зата от външно
  култивирани скал-   гама-лъчение
  ни насипища и от-   във въздуха -
  падъкохранилища   до 700 nGy/h;
  и за горски масиви    
       
4. За селскостопан- до 600 Вq/kg - мощност на до-
  ски цели    
      гама-лъчение
      във въздуха -
      до 500 nGy/h;
       
5. Конкретно реше- над 1000 Вq/kg - мощност на до-
  ние за всеки   зата от външно
  случай   гама-лъчение
      във въздуха -
      над 700 nGy/h;
       
6. За строителство до 200 Вq/kg - мощност на до-
  на нови сгради   зата от външно
      гама-лъчение
      във въздуха -
      до 300 nGy/h;
      - планирана
      обемна активност
      на радон -
      до 200 Вq/m3
       
7. За вторично из-    
  ползване на сгради:    
  - без ограничения до 200 Вq/kg - мощност на до-
      зата от външно
      гама-лъчение
      във въздуха
      в помещенията -
      до 300 nGy/h;
      - обемна актив-
      ност на радон -
      до 400 Вq/m3
  - за складове и до 600 Вq/m3 - мощност на до-
  други цели с огра-   зата от външно
  ничено пребива-   гама-лъчение
  ване на хора   във въздуха на
      помещенията -
      до 500 nGy/h;
      - обемна актив-
      ност на радон
      в помещенията -
      до 600 Вq/m3
  - с конкретно ре- над - мощност на до-
  шение за всеки 1000 Вq/kg зата от външно
  случай   гама-лъчение в
      помещенията -
      над 700 nGy/h;
      - обемна актив-
      ност на радон -
      над 600 Вq/m3

Забележки:
1. Решението се взема от компетентните държавни органи.
2. При определяне на норми за радиационна защита и безопасност за показателя специфична активност на естествени радионуклиди в почвени слоеве се изисква минимум една проба на всеки 100 m2 площ за всеки слой с дебелина, както следва:
а) от 0,0 до 0,1 т;
б) от 0,1 до 0,5 т;
в) в следващи слоеве от по 1,0 m всеки, до слой, който не е повлиян от техногенно замърсяване с естествени радионуклиди.


Приложение № 4 към чл. 10

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя специфична активност и специфична повърхностна активност на строителни материали, метални и други отпадъци, транспортни средства, машини, сгради и съоръжения за обекти и райони, свързани с урановата промишленост


Норми за радиационна защита и безопасност
за показателя специфична активност и специ-
фична повърхностна активност на строител-
ни материали, метални и други отпадъци, тран-
спортни средства, машини, сгради и съоръже-
ния за обекти и райони, свързани с урановата
промишленост
 
Група Начин на съх- Специфична активност
  материали раняване, и специфична повърх-
    използване ностна активност
    и третиране  
1 2 3 4
1. Метални - използване - специфична повърх-
  и пластма- без органиче- ностна алфа-актив-
  сови отпа- ние с изклю- ност - до 0,05 Вq/ сm2;
  дъци чение на хра- - специфична повърх-
    нително-вкусо- ностна бета-актив?
    вата промиш- ност - до 0,50 Вq/сm2
    леност и пи-  
    тейното водо-  
    снабдяване  
    - претопяване - специфична повърх-
      ностна алфа-актив-
      ност - до 0,50 Вq/сm2;
      -специфична повърх-
      ностна бета-актив-
      ност - до 5,00 Вq/сm2
    -съхраняване - специфична повърх-
    върху контро- ностна алфа-активност
    лирани площи от 0,50 до 2,50 Вq/сm2;
      - специфична повърх-
      ностна бета-активност
      от 5,00 до 25,0 Вq/сm2
    - отделно ре- - специфична повърх-
    шение за все- ностна алфа-актив-
    ки конкретен ност над 2,50 Вq/сm2;
    случай - специфична повърх-
      ностна бета-активност
      над 25,0 Вq/сm2
2. Метални - за претопя- -специфична актив-
  стружки ване ност на радий-226 -
      до 1000 Вq/kg;
      - специфична актив-
      ност на уран-238 -
      до 1000 Вq/kg
3. Транспорт- - без ограни- - специфична повърх-
  ни средства, чение ностна алфа-актив-
  машини,   ност - до 0,5 Вq/сm2;
  съоръже-   - специфична повърх-
  ния и инста-   ностна бета-актив-
  лации или   ност - до 5,0 Вq/сm2
  части от тях    
4. Строител- - използване - специфична актив-
  ни мате- и/или съхраня- ност на радий-226 -
  риали и ване на депа до 200 Вq/kg
  отпадъци без ограни-  
    чение  
    - съхранява- - специфична актив-
    не върху кон- ност на радий-226 -
    тролирани от 200 до 1000 Вq/kg
    площи  
    - отделно ре- - специфична актив-
    шение за все- ност на радий-226 -
    ки конкретен над 1000 Вq/kg
    случай 2  
       
Забележки:
1. Ако материалите по т. 3 не могат да бъдат дезактивирани до посочените стойности, те се третират като радиоактивни отпадъци.
2. Решението се взема от компетентните държавни органи.


Приложение № 5 към чл. 12

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя обемна активност на естествен уран, радий-226, обща алфа- и обща бета-активност в повърхностни и подземни води (без питейни води)


Предмет на контрола Обемна активност
    (Вq/m3)
1. Естествен уран 7500
2. Радий-226 500
3. Олово-210 400
4. Обща алфа-активност 500
5. Обща бета-активност 2000
     

Забележка.
1. Ако общата алфа-активност превишава 500 Вq/m3, се извършва анализ за определяне на активността на алфа-емитиращи радионуклиди от урановия ред: уран-238, торий-230, радий-226, полоний-210 (олово-210).


Приложение № 6 към чл. 13

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя граница за годишно постъпване на естествени радионуклиди в организма на лица от населението чрез вдишване и чрез поглъщане


Норми за радиационна защита и безопасност
за показателя граница за годишно постъпване
на естествени радионуклиди в организма на
лица от населението чрез вдишване и чрез
поглъщане
 
Начин на Граница на годишното
постъпване постъпване (Вq/а)
в организма  
  Радий-226 Торий-232 Естествен уран
Чрез вдишване 30 4,3 34
Чрез поглъщане 210 220 3000
       


Приложение № 7 към чл. 14

Норми за радиационна защита и безопасност за показателя средногодишна обемна активност на радон във въздуха


Норми за радиационна защита и безопасност
за показателя средногодишна обемна актив-
ност на радон във въздуха
 
Област на приложение Средногодишна
  и начин на използване обемна активност
    на радон (Вq/m3)
1. Жилища:  
  - без ограничения до 200
  - за складове или други цели с  
  ограничено присъствие на хора от 200 до 600
  - с отделно решение за всеки  
  конкретен случай над 600
2. Извън скални насипища и до 20
  отпадъкохранилища  
3. Над рекултивирани скални на-  
  сипища и отпадъкохранилища до 80
     


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума