навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 1999 Г. ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ

В сила от 23.11.1999 г.
Издадена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 19 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се уреждат случаите и редът за материалното стимулиране на обществените възпитатели, определени от местните комисии по чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) На обществените възпитатели, изпълнили задълженията си по чл. 43 ЗБППМН и представили на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отчет за дейността си, се изплащат възнаграждения в размер до 240 лв. и съответните осигурителни плащания месечно, считано от 1.I.2009 г.


Чл. 3. Възнаграждението по чл. 2 се изплаща от общината (района) или от кметството със заповед на кмета по предложение на председателя на местната комисия.


Чл. 4. При определяне на размера на възнаграждението на обществения възпитател се вземат предвид броят на децата, с които е работил през изминалите месеци, положеният от възпитателя труд, трудностите при работата с децата и постигнатите резултати.


Чл. 5. (1) Средствата за изплащане на възнагражденията са разчетени по бюджета на общината (района) за съответната година.
(2) Контролът по разходването на средствата за възнаграждения по чл. 2 се упражнява от управленията "Финанси" към съответната община.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 46 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


§ 2. Наредбата отменя Наредба № 1 на Министерството на правосъдието и Министерството на финансите за материално стимулиране на обществените възпитатели (обн., ДВ, бр. 76 от 1980 г.; изм. и доп., бр. 13 от 1991 г. и бр. 23 от 1993 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума