навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 21 МАРТ 2000 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

Издадена от министър на държавната администрация

Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2000г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., отм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител - ДВ, бр. 95 от 2 декември 2011 г., в сила от 15.03.2012 г.

По отношение излизането от сила - вж. § 6 от заключителните разпоредби на Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. - ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.


Чл. 1. С наредбата се определят необходимите документи към заявлението за назначаване на длъжност, определена за заемане от държавен служител, наричана по-нататък "държавна служба", както и на свързаните с това административни актове.


Чл. 2. (1) За заемане на държавна служба се подава писмено заявление за назначаване по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се представят:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) лична карта;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, които се изискват за длъжността;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) документ, удостоверяващ професионалния опит;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

5. свидетелство за съдимост при първоначално постъпване на работа в съответната администрация;

6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността;

7. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;

8. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение.

(3) От документите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 7 се снемат данните и те се връщат на притежателите им.

(4) Към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага декларация по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 2.

(5) Когато лицето постъпва за първи път на държавна служба, към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага и декларация по чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 3.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

(7) Когато назначаването на длъжност за държавен служител се предхожда от конкурс, към документите за назначаване служебно се прилага и екземпляр от протокола на конкурсната комисия.


Чл. 3. (1) Административният акт за назначаване на държавна служба се издава в писмена форма по образец съгласно приложение № 4.

(2) При встъпване в длъжност лицето подписва клетвен лист по реда на чл. 14 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 4. При встъпването си в длъжност и всяка година до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние с декларация по образец съгласно приложение № 6.


Чл. 5. При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и ал. 2 от Закона за държавния служител заемащият държавна служба е длъжен в 7-дневен срок да подаде нова декларация пред органа по назначаването.


Чл. 6. Служебното досие на държавния служител съдържа всички документи, които отразяват възникването, изменянето, съществуването и прекратяването на служебното правоотношение.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Лицата по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител към заявлението за назначаване на държавна служба задължително прилагат декларациите по чл. 2, ал. 4 и 5, а от посочените в чл. 2, ал. 2 документи - само онези от тях, които досега не са представяни в администрацията на органа по назначаването, както и за обстоятелствата, за които не се съдържат данни в приложените към заявлението декларации.

(2) Административният акт за назначаване на държавна служба на лицата по ал. 1 се издава в писмена форма по образец съгласно приложение № 7.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2000 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2004 Г.)


§ 6. (1) Лицата по § 75 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) към заявлението за назначаване на държавна служба задължително прилагат декларациите по чл. 2, ал. 4 и 5, а от посочените в чл. 2, ал. 2 документи - само онези от тях, които досега не са представяни в администрацията на органа по назначаването, както и за обстоятелствата, за които не се съдържат данни в приложените към заявлението декларации.

(2) Административният акт за назначаване на държавна служба на лицата по ал. 1 се издава в писмена форма по образец съгласно приложение № 8


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.)............./................. ДО
вх. № дата, година
.....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
   
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от..............................................ЕГН.................................................................................................................................................................................................................................................

име, презиме, фамилия

местоживеене .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
област, населено място, община
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
бул., ул., ж.к. №, бл., вх., ап., тел.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

л.п. (л.к.), серия № ...., издаден от ...., дата, година

Уважаеми(а)........................................................................................................................................................................................................................................................................................

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността

в.........................................................................,
която е определена за заемане от държавен служител.

Представям следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2. лична карта (паспорт);

3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, право-

способност, научно звание или научна степен, които се изискват за длъжност-
та;

4. документ, удостоверяващ професионалния опит;

5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа,

както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни
месеца;

6. свидетелство за съдимост;

7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба,

ако лицето не е заемало длъжност като държавен служител;

8. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна

служба;

9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година ли-

цето е работило по друго правоотношение.

10. други документи, които удостоверяват изпълнението на

специфичните изисквания за заемането на длъжността: ................................................................................................................................................................................................................................................

Не прилагам документите по т. .........................................,

тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега
трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в деклараци-
ите по т. 1 и 7, приложени към заявлението
 
......................................................................................................................................................
С уважение:
дата, година  


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2009 г.)ДЕКЛАРАЦИЯ
 

Долуподписаният(та)....................................................,

л. карта (л.п.), сер. ......№...........,изд. на............от............,
ЕГН.....................,адрес...........................,тел........................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 

1. Съм навършил пълнолетие и съм:

а) български гражданин;

б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;

в) гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

г) гражданин на Конфедерация Швейцария,

(ненужното се зачертава).

2. Не съм поставен под запрещение.

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване

от свобода.

4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която канди-

датствам.

5. Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и кон-

трол със съпруг(а), с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по
права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително
или по сватовство до четвърта степен включително.

6. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник

в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,
търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол
на търговско дружество или кооперация.

7. Не съм народен представител.

8. Не съм общински съветник (за длъжностите в съответната общинска администрация).

9. Не заемам контролна или ръководна длъжност в политическа партия.

10. Заемам длъжност по трудово правоотношение, която е определена за за-

емане от държавен служител (за лицата по § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния служител или по § 75 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.).

11. Не работя по друго трудово правоотношение освен като преподавател

във висше училище ................ (име на ВУ).

12. Не получавам възнаграждение от участие

като представител на държавата или общината в органи на управление или контрол
на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на
юридически лица, създадени със закон.

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона

за държавния служител.

Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните

обстоятелства да уведомя органа по назначаването.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от

Наказателния кодекс.
 

Дата:

Декларатор:


Приложение № 3 към чл. 2, ал. 5ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та)....................................................,

л. карта (л.п.), сер. ......№...........,изд. на............от............,
ЕГН.....................,адрес.......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ,
 
че постъпвам за първи път на държавна служба.
 

Настоящата декларация подавам на основание чл. 111, ал. 2 от Закона за

държавния служител.
 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от

Наказателния кодекс.
 
Дата:
 
Декларатор:


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)...........................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на администрацията)
 
ЗАПОВЕД
№ ... от .......................................................................................................................................................................................................................................................
 
На основание ........... от Закона за държавния служител
НАЗНАЧАВАМ
.........................., ЕГН .........................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

с образование ...........................................................................................................................................................................................................................................
(вид, степен, специалност)
диплома .................................................................................................................................................................................................................................................
(сер. №, дата, година на издаване от)
и друга квалификация ....................................................................................................................................................................................................................................
с ранг ............... за държавен служител на длъжността
.........................................................................................................................................................................................................................................................
в ..........................., считано от ...............................................................................................................................................................................................................
с дневно работно време .......... ч. и ...... ч. седмично
при 5-дневна работна седмица.
Определям на държавния служител:
1. Основна месечна заплата ............. лв.
2. Допълнителни месечни възнаграждения:
а) за прослужено време .......... г. и ......... м. в раз-
мер ............. на сто към основната месечна заплата по
т. 1;
б) за ......................... в размер ............. лв.
в) за ......................... в размер ............. лв.
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта:
Дата Ръководител:


Приложение № 5 към чл. 3, ал. 2КЛЕТВЕН ЛИСТ
 
на .....................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
Кълна се при изпълнение на държавната служба да
спазвам и да се ръководя от Конституцията и законите
на Република България и да изпълнявам добросъвестно
служебните си задължения съобразно интересите на
държавата.
 
Дата ...... година ......... Подпис:


Приложение № 6 към чл. 4ДЕКЛАРАЦИЯ
за имотно състояние по чл. 29 от Закона
за държавния служител
 
Дата на деклариране ......... година ...............................................................................................................................................................................
Долуподписаният .....................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ..........., лична карта (л.п.) № .............................................................................................................................................................................
Издадена от ......................... на ............................................................................................................................................................................
Месторабота .....................................................................................................................................................................................................
Дирекция/отдел/сектор ...........................................................................................................................................................................................
Длъжност .................. Ранг ..................................................................................................................................................................................
Постоянен адрес ..................................................................................................................................................................................................
Настоящ адрес .....................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ
следните данни за имотно състояние
 

Недвижимо имущество (посочват се видът на имо-

та, данъчната оценка, начинът и датата на придобиване
по документа за собственост, като при съсобственост се
посочват притежаваната част и съответстващата част от
данъчната оценка)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност за невер-

ни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:


Приложение № 7 към § 1, ал. 2 от ПЗР....................................................................................................................................................................................................................................
наименование на администрацията
 
ЗАПОВЕД
№ ........ от ...............................................................................................................................................................................................................................

На основание .................... от Закона за държавния

служител
 
НАЗНАЧАВАМ
 
....................................................., ЕГН
трите имена на лицето
с образование .........................................................................................................................................................................................................................

вид, степен, специалност

диплом ............................................................................................................................................................................................................................

сер. №, дата, година на издаване от

и друга квалификация ...................................................................................................................................................................................................................
за държавен служител на длъжността ................................................................................................................................................................................................
................с ранг ................................ в
...................... за срок от ............... считано от
с дневно работно време ........ ч. и ...... ч. седмично
при 5-дневна работна седмица, като на основание чл. 325,
т. 12 от Кодекса на труда прекратявам от същата дата
трудовия му договор № .......... от ...... г.

Определям на държавния служител:

1. Основно месечно възнаграждение - общо ...... лв.
в т.ч.: а) основна заплата за длъжност ...... лв.

б) добавка за присъден .... ранг

...... лв.

в) добавка за категория

 

администрация

...... лв.
2. Допълнителни месечни добавки:

а) за прослужено време от ..... г. и ...... м. в

размер .......... на сто към основното месечно възнаг-
раждение по т. 1;

б) за .....................

в размер .... лв.;

в) за .....................

в размер .... лв.
3. Към датата на назначаване служителят има:

а) общ служебен стаж ........ г. ...... м. ..... дни,

в т.ч. по чл. 74, ал. 1 и § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗДС

........... г. ........... м. ........... дни.

4. Права по § 4, ал. 4 от ПЗР на ЗДС:

а) неползван платен годишен отпуск за ....... г.

.... дни; за ..... г. .... дни, и за .... г. ...... дни,
или общо ........ работни дни, които може да ползва по
това правоотношение;

б) други .....................................................................................................................................................................................................................................

 

Препис от заповедта да се връчи на служителя сре-

щу подпис.
Получих заповедта: Ръководител:


Приложение № 8 към § 6 от преходната разпоредба


(Ново - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)...........................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на администрацията)
 
ЗАПОВЕД
№ ... от .......................................................................................................................................................................................................................................................
 
На основание чл. 9 от Закона за държавния служител във
връзка с § 75 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за държав-
ния служител
 
НАЗНАЧАВАМ
.........................., ЕГН .........................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

с образование ...........................................................................................................................................................................................................................................
(вид, степен, специалност)
диплома .................................................................................................................................................................................................................................................
(сер. №, дата, година на издаване от)
и друга квалификация ....................................................................................................................................................................................................................................
за държавен служител на длъжността ......................................................................................................................................................................................................................
........................ с ранг .........................................................................................................................................................................................................................
в ......................., считано от ...................................................................................................................................................................................................................
с дневно работно време ......... ч. и ........ ч. седмично
при 5-дневна работна седмица, като на основание чл. 325,
т. 12 от Кодекса на труда прекратявам от същата дата тру-
довия му договор № ......... от ......... г.
Определям на държавния служител:
1. Основна месечна заплата ............. лв.
2. Допълнителни месечни възнаграждения:
а) за прослужено време ............ г. и ........... м. в
размер ............... на сто към основната месечна запла-
та по т. 1;
б) за ......................... в размер ............. лв.
в) за ......................... в размер ............. лв.
3. Служителят има неползван платен годишен отпуск по тру-
довото правоотношение за ............ г. ........ дни, за
............... г. .......... дни
или, общо ...... дни, които може да ползва по това право-
отношение.
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта:
Дата Ръководител:Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума