навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000 Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и редът за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.

Чл. 2. Всеки взрив от хранително заболяване, както и всеки случай на ботулизъм или на смъртен изход на хранително заболяване подлежат на задължително съобщаване, проучване и регистриране с цел установяване на причините, довели до възникването им, и провеждане на неотложни и ефикасни оздравителни и противоепидемични мерки.

Раздел II.
Ред за съобщаване на взрив от хранително заболяване


Чл. 3. На съобщаване по реда на тази наредба подлежат:
1. взривове от хранителни заболявания, в т.ч. и битови, причинени от етиологичните агенти, посочени в приложение № 1;
2. всеки случай на ботулизъм;
3. всеки смъртен случай от хранително заболяване.


Чл. 4. (1) При наличие на анамнестични и клинични данни за случаи по чл. 3 медицинският специалист, оказал първа помощ на заболелите, както и медицинското лице, изготвило смъртния акт, уведомява в срок 24 часа по телефон, факс или телекс регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ), на чиято територия е открито заболяването.
(2) Съобщението се потвърждава чрез изпращане в ХЕИ най-късно до 24 часа на бързо известие.
Чл. 5. След получаване на бързо известие по чл. 4, ал. 2 ХЕИ незабавно уведомява Министерството на здравеопазването по телефон, факс или с телекс.


Чл. 6. При възникване или съмнение за взрив от хранително заболяване медицинският специалист, посочен по чл. 4, ал. 1, предприема следните първи неотложни мерки на място:
1. снема подробна анамнеза за обстоятелствата, при които е възникнало заболяването, и при наличие на клинични прояви хоспитализира пострадалите за провеждане на съответното лечение;
2. осигурява събиране на проби за лабораторни анализи от повърнати материи, промивни води, фецес или урина от пострадалите, както и от консумираната храна/и или от остатъци от нея;
3. организира своевременно изпращане на взетите проби до съответните лабораторни звена или осигурява правилното им съхранение до пристигането на медицинския екип;
4. дава указание на засегнатите от взрива да не се консумират наличните в огнището храни.

Раздел III.
Ред за проучване на взрив от хранително заболяване


Чл. 7. Проучването на взрив от хранително заболяване се извършва от ХЕИ в тясно сътрудничество с лечебните заведения, а при необходимост и с други ведомства и включва цялата дейност по разследването и диагностиката му.


Чл. 8. (1) Проучването на взрив от хранително заболяване се извършва от медицински екип, състоящ се от: лекар със специалност по хранене и диететика, епидемиолог и микробиолог. Към медицинския екип при необходимост се привличат и други специалисти.
(2) Директорът на ХЕИ отговаря за създаването на организацията и работата на медицинския екип.
(3) Ръководител на медицинския екип е лекар със специалност по хранене и диететика или епидемиолог.
(4) При взрив от хранително заболяване, когато са засегнати населени места в повече от една област, със заповед на министъра на здравеопазването се сформира медицински екип, в който се включват специалисти от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, Националния център по заразни и паразитни болести и ХЕИ.


Чл. 9. При получаване в ХЕИ на сигнал за възникнал взрив от хранително заболяване, както и за всеки случай на ботулизъм или смъртен случай от хранително заболяване се свиква незабавно медицинският екип.


Чл. 10. При провеждане на епидемиологичното проучване медицинският екип извършва следното:
1. снема подробна анамнеза от заболелите и контактните лица и изяснява клинико-епидемиологичната картина и нейното развитие;
2. изяснява с какво са се хранили заболелите през последните 24-72 часа;
3. установява има ли заболели, които не са консумирали от същата храна, има ли заболели членове от семействата на пострадалите и с какво са се хранили те;
4. организира вземане на проби от консумирани храни, от суровини, полуфабрикати и производствена среда;
5. осъществява връзка с лабораториите и организира правилното транспортиране на взетите проби по най-бързия начин;
6. установява и регистрира броя на заболелите, на хоспитализираните и на контактните лица; проследява хода на хоспитализацията;
7. съобщава незабавно на органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол в случаите, когато има съмнения за възникнал взрив на зооантропонозно заболяване;
8. привлича при необходимост допълнително специалисти от лечебно-профилактичната мрежа или от други ведомства за участие в проучването;
9. предприема необходимите спешни оперативни мерки за отстраняване на причините, довели до възникването на хранително заболяване, както следва:
а) извършва обстойна хигиенна проверка на обекта, където е консумирана храната, и/или обекта, свързан с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й;
б) издава писмено предписание за поставяне под санитарна забрана на храните, за които има съмнение, че са причина за възникване на заболяването;
в) издава писмени предписания за провеждане на необходимите санитарно-хигиенни мероприятия в обектите;
г) предписва извършването на контролни микробиологични изследвания на персонала, работещ в обекта, където е консумирана храната, и/или в обектите, свързани с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й и отстранява от работа лицата с положителни микробиологични резултати до излекуването им;
д) съставя актове за допуснатите санитарни нарушения на виновните лица;
е) прави предложение до директора на ХЕИ за издаване на заповед за спиране експлоатацията на обекта, станал причина за възникване на взрив от хранително заболяване;
10. потвърждава или отхвърля предварително поставената диагноза "взрив от хранително заболяване" на основание: данните от снетата анамнеза на заболелите, клиничната картина на заболяването, резултатите от лабораторните изследвания и данните от извършените санитарни проверки на обектите;
11. попълва карта за извършено епидемиологично проучване съгласно приложение № 2.


Чл. 11. Когато обектът, в който е произведен, съхраняван или предлаган хранителният продукт, за който има съмнение, че е вероятният фактор на предаване на инфекцията, се намира извън територията, контролирана от ХЕИ, извършваща проучването на взрива, тя съобщава незабавно всички необходими данни на съответната ХЕИ, на чиято територия се намира обектът, за провеждане на проучване на място.


Чл. 12. В случаите, когато има съмнение за взрив от салмонелоза, се уведомяват органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол.


Чл. 13. След установяване на причините, довели до възникване на взрив от хранително заболяване, органите на държавния санитарен контрол предписват оздравителни и противоепидемични мероприятия до държавните органи, организации и служби, юридическите и физическите лица, отговорни за изпълнението им.

Раздел IV.
Регистрация на взрив от хранително заболяване


Чл. 14. Бързите известия за възникнали взривове от хранителни заболявания се получават, регистрират и съхраняват в ХЕИ според мястото на откриване на хранителното заболяване.


Чл. 15. (1) Хигиенно-епидемиологичната инспекция и нейните подразделения водят "Книга за възникнали взривове от хранителни заболявания", в която се вписват следните данни:
1. дата на възникване на взрива от хранително заболяване;
2. населено място;
3. място (обект), където е възникнал взривът от хранително заболяване;
4. брой заболели, от тях деца до 18-годишна възраст;
5. брой хоспитализирани;
6. брой починали;
7. доказан или не етиологичен агент;
8. доказан или не фактор на предаване на заболяването.
(2) Хигиенно-епидемиологичната инспекция съхранява цялата документация от проведеното епидемиологично проучване на всеки взрив от хранително заболяване.


Чл. 16. Хигиенно-епидемиологичните инспекции отчитат взривовете от хранителни заболявания по следния ред:
1. в срок 7 дни след приключване на епидемиологичното проучване и диагностичните процедури за всеки регистриран взрив от хранително заболяване изпращат в Министерството на здравеопазването: картата за епидемиологичното проучване, писмен епидемиологичен анализ, съдържащ данни, необхванати от картата, и информация за предприетите противоепидемични мерки;
2. ежегодно, до края на януари, изпращат в Министерството на здравеопазването анализ на всички взривове, възникнали през предходната година.


Чл. 17. Ежегодно, до края на февруари, Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Националния център по заразни и паразитни болести изготвя анализ на възникналите в страната взривове на хранителни заболявания за предходната година.

Раздел V.
Ред и начин за вземане на проби при взрив от хранително заболяване


Чл. 18. За установяване на източника, фактора и механизма на предаване на инфекцията се вземат проби за лабораторни анализи от консумираните храни, от полуфабрикати и изходни суровини, от производствена среда и персонал, от заболели и/или починали лица.


Чл. 19. Проби от храни (или остатъци от тях), консумирани 24 - 48 часа преди началото на болестните симптоми, се вземат, както следва:
1. сурово месо, мляно месо или органи от животни - от различни места, в количество до 0,500 кг (при възможност се вземат части, съдържащи лимфни възли);
2. колбаси и други месни изделия - от различни места, в количество до 0,300 кг;
3. риба - цяла или от различни места при по-едрите видове, в количество до 0,500 кг;
4. птици - вземат се изцяло;
5. твърди храни - от различни места, в количество от 0,200 до 0,500 кг;
6. течни и полутечни храни - след добро разбъркване, в количество до 0,200 кг;
7. яйца - цели или черупки;
8. готови ястия - в количество до 1 - 2 порции;
9. консерви - при липса на остатъци се вземат 1 - 2 броя затворени опаковки по възможност от същата партида, като се търсят такива с признаци на бомбаж, лоша херметичност или деформирана повърхност.


Чл. 20. От производствената среда на обекти за производство, продажба или сервиране на храни се вземат смивове от:
1. машини, съоръжения, работни повърхности, посуда, инвентар;
2. охлаждаеми и неохлаждаеми площи за съхраняване на готовата храна, както и от съоръженията и инвентара на складовите помещения;
3. местата за разфасовка на дребно на готовата за консумация храна.


Чл. 21. От заболели лица и персонал по преценка на медицинския екип се вземат следните материали:
1. фекални материи - от няколко места на изпражненията, отделени в нетретирана с дезинфекционни средства подлога, промита с кипяща вода или опламенена, в количество до 20 г (грахово зърно);
2. повърнати материи и/или промивни стомашни води - в количество до 100 мл (когато при промивката на стомаха са приложени лекарствени средства, те се посочват в придружителния опис);
3. анални проби - със стерилен тампон, който на място се поставя в течна обогатителна среда и/или служи за директна посявка върху специфични диференциално диагностични среди;
4. кръв:
а) за хемокултура - вземат се стерилно 8-10 мл кръв от лакътната вена;
б) за серологично установяване на специфични антитела - вземат се трикратно по 5 мл кръв от лакътната вена - в началото на заболяването, на 7-ия и на 21-ия ден;
5. урина се взема в количество от 20 до 30 мл;
6. жлъчка или дуоденално съдържимо отделно се събират порции А, В и С при дуоденално сондиране на болния;
7. гной - пунктат от локално възпалително огнище.


Чл. 22. От трупове на починалите се вземат за микробиологичен анализ следните материали: кръв от сърцето, жлъчка, стомашно съдържимо, сегменти от тънко и от дебело черво заедно със съдържимото, мезентериални лимфни възли, късчета от паренхимни органи (черен дроб, далак, бъбрек), костен мозък.


Чл. 23. (1) Пробите, вкл. аутопсионните материали, се вземат при спазване правилата на асептиката и стерилността.
(2) Пробите се поставят в стерилна лабораторна стъклария или друг подходящ опаковъчен материал, по начин, който гарантира запазване целостта на пробите по време на транспорта и не допуска появата на вторично замърсяване или разпространяване на инфекцията.
(3) Когато липсва стерилна посуда, пробите могат да бъдат изпратени в съдове, които са много добре измити и изварени.


Чл. 24. (1) Всяка проба се запечатва, пломбира и етикетира на място, по начин, който не допуска подмяна или неправилна информация. Същевременно се попълва и придружителният опис.
(2) Информацията върху етикета включва следните данни:
1. номер на пробата според придружителния опис;
2. вид на взетия материал;
3. имената (инициалите) на пациента, от който са взети пробите, в случай, че се касае за клинични материали.
(3) Придружителният опис съдържа:
1. номерата на пробите;
2. вида на взетите материали;
3. произхода на пробите;
4. дата и час на вземане на пробата;
5. дата и час на изпращане на пробата;
6. имената, възрастта и пола на пациента или починалия, когато се касае за клиничен или трупен материал;
7. описание на опаковката;
8. първоначална диагноза;
9. приложено вече антибиотично лечение;
10. какви изследвания се изискват;
11. трите имена, длъжността и местоработата на лицето, взело и изпратило пробите;
12. подпис на длъжностното лице.


Чл. 25. Пробите се транспортират в хладилни чанти (контейнери) по възможно най-бързия начин до съответните лабораторни звена.


Чл. 26. Лабораторните анализи на проби, взети по повод на хранително заболяване, се извършват незабавно в часа на доставянето им. За целта лабораториите трябва да разполагат с неприкосновен запас от пълен комплект хранителни среди, стерилна стъклария и диагностични материали.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Хранително заболяване" е заболяване, обикновено инфекциозно или токсично по природа, причинено от агенти (причинители), които постъпват в организма чрез консумация на храна и вода.
2. "Взрив от хранително заболяване" е инцидент, при който две и повече лица страдат от едно и също заболяване, последвало след консумация на една и съща храна и епидемиологичните данни сочат храната като причина (фактор) на заболяването.
3. "Битов взрив от хранително заболяване" е инцидент, засегнал две или повече лица, членове на едно и също домакинство, за които няма данни за връзка с друг взрив или случай.
4. "Заразоносител" е лице, което е гостоприемник на патогенни организми и представлява потенциален източник на инфекция.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 11 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1


Списък на етиологичните причинители на
хранителни заболявания с кодовете им по
класификацията на СЗО
 
101000 Bacillus sp. 200000 Parasites, Protozoa
101010 Bacillus cereus 208000 Trichinella
101020 Bacillus anthracis 290000 Други паразити
102000 Brucella sp. 300000 Вируси, рикетсии
103000 Campylobacter sp. 302000 Hepatitis A virus
104010 Clostridium botulinum 303000 Rotavirus
104020 Clostridium perfringens 304000 Norwalk v/small r.st
    390000 Други вируси
105000 Escherichia coli 400000 Токсични животни
105010 E.coli (EPEC) 401000 Риби
105020 E.coli (ETEC) 402000 Мекотели
105030 E.coli (EIEC) 500000 Токсични растения
105040 E.coli (EHEC/0157:H) 501000 Гъби
106000 Francisella sp. 501000 Amanita toxin
106010 F. Tularensis 590000 Други растителни
      токсини
107000 Listeria sp. 600000 Микотоксини
107010 L. monocytogenes 601000 Афлатоксини
108000 Mycobacterium sp. 690000 Други
      микотоксини
108010 M. bois 700000 Токсични остатъци
109000 Salmonella sp. 701000 Остатъци от меди-
119990 S. typhi и S. paratiphi   камент. третиране
      на животни
120000 Shigella sp. 701100 Хемотерапев-
      тични агенти
120010 Sigella dysenteriae 701110 Антибиотици
120020 Sigella flexneri 701120 Сулфонамиди
120030 Sigella boydii 701130 Антипаразитни
      препарати
120040 Sigella sonnei 701200 Хормони
130000 Staphylococcus sp. 701900 Други ветери-
      нарни препарати
130010 S. Aureus 702000 Замърсители на
      околната
140000 Streptococcus sp.   среда
140010 S. Faecalis 702100 Тежки метали
150000 Vibrio sp. 702200 Пестициди
150010 V. cholerae 702210 Органохлорни
      пестициди
150020 V. Parahaemolyticus 702220 Органофосфорни
      пестициди
160000 Yersinia sp. 702290 Други пестициди
160010 Y. enterocolitica 703000 Други химични
      вещества
189000 2 и повече бактерии 800000 Агенти от други
      групи
190000 Други бактерии 900000 Неизвестен агент


Приложение № 2 към чл. 10, т. 11

Карта за извършено епидемиологично проучване на взрив от хранително заболяване

 

Взрив №...../дата

Извършил разследването:

Име ................................................................ Длъжност .....................................................

Адрес ................................................................ тел.: ..........................................

_________________________________________________________________________

 

Място на инцидента:

Град / село ..................................                         Община                             Област

ул. ................................................                        ………...........                     ....................

а) домакинство

000

 

б) заведение за общ. хранене

000 

уточни вида му ................................. 

в) стол

000

уточни какъв .....................................

г) закупена храна 

000 

уточни вида на магазина …….….

д) здравно заведение 

000 

уточни държавно, частно .................

е) социално заведение

000

уточни какво ……………………….

ж) училище, детско заведение 

000 

уточни вида му ..................................

з) къмпинг

000

уточни .............................................

и) други

000

уточни .............................................

 

 

 

Причинител: ...........................................................................................................................

Код: 000000

Доказан: (да / не) 0 Предполагаем: (да / не) 0

Брой на лицата:

 

_________________________________________________________________________

 

По възраст 

Заболели

Хоспитализирани

Починали

Контактни

 

М Ж

М Ж

М Ж

М Ж

под 1 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

1-5 г.

..... ......

...... ......

..... ......

...... ......

6-18 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

19-29 г.

..... ......

..... ......

..... ......

 ..... ......

30-39 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

40-49 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

50-59 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

над 60 г.

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

Общо

..... ......

..... ......

..... ......

..... ......

Начало (дата):

първи случай: 00/00/00 последен случай: 00/00/00

Инкубационен период: часове 0 дни 0

Продължителност на заболяването: дни 0

 

Храна, за която има съмнение, че е причина за възникване на хранителното заболяване ........... код: 000000

Потвърден:

лабораторно: (да / не) 0 епидемиологично: (да / не) 0

Търговско наименование на хранителния продукт: ...............................................................................................................................................

Производител: ......................................................................................................................

Партида: ................................................................................................................................

Начин на продажба: .............................................................................................................

Начин на сервиране: ............................................................................................................

Вид технологична обработка на храната код: 00

Начин на съхранение на храната ........................................................................................

Време и температура на съхранение на храната между приготвянето и сервирането й: .................................................................................................................................................

Време (в часове): .......................... Температура (в °С): ...................................................

Място на съхранение на храната: ........................................................................................

Други обстоятелства: ...........................................................................................................

Мястото, където храната е била замърсена: код: 000

Дата и място, където съмнителната храна е била кон-

сумирана:

Дата:

а) 00/00/00

Място: код: 000

 

б) 00/00/00

 

(ако храната е била консумирана по време на пътуване):

вид на превозното средство: код: 000

Фактори, допринесли за възникването на взрив от хранително заболяване:

а) код: 00 б) код: 00

Други: .....................................................................................................................................

Забележка: В случай, че има повече от два фактора, да се изброят всички, но да се кодират само двата най-важни.

Взети мерки: а) код: 000 б) код: 000

Други: .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Забележка: В случай, че са взети повече от две мерки, да се посочат всички, но да се кодират само двете най-главни.

 

Кодове на храните

010 000

Мляко

100 000

Риба

130 000

Мазнини, раст. масла без 04

110 000

Рибни продукти

020 000

Млечни продукти без 03 и 04

120 000

Миди, скариди, раци и т. н.

030 000

Сирена и кашкавали

140 000

Супи и сосове без 20

040 000

Краве масло

170 000

Хляб, бисквити

050 000

Яйца и яйчни продукти

180 000

Захарни изделия

060 000 

Месо 

200 000 

Майонези, майонезни сосове

060 100

Говеждо

200 400

Месни салати

060 800

Телешко

200 500

Рибни салати

061 500

Свинско

200 800

Картофена салата

062 200 

Агнешко 

210 000 

Сладкарски изделия, кремове

063 500

Пилешко

220 000 

Макаронени изделия

063 800

Патешко

063 900

Други птици

250 000

Пресни зеленчуци

070 000

Месни продукти без 08

270 000 

Продукти от гъби

080 000

Колбаси

 

 

 

Кодове за вида на технологичната обработка нахраната

 

Код:

 

 

 

1

Стерилизиране

8 Концентриране

2

Пастьоризация

9 Замразяване

4

Варене

10 Охлаждане

5

Печене на фурна

11 Сушене

6

Пържене

12 Осоляване в саламура

7

Печене на скара

13 Химично консервиране

 

Кодове на местата, където храната е била замърсена

 

Код:

 

 

 

100

Заведение за обществено хранене

310 Домакинство

110

Стол

330 Къмпинг

120

Магазин

410 При транспортиране

130

Автомат за продажба на храни

420 Съхранение в склад

140

Търговия на открито

600 Предприятие- производител

150 

Училище, детско заведение

900 Други

160

Здравно заведение

990 Неизвестно

170

Социално заведение

 

 

 

Кодове за мястото на инцидента

Код:

 

100

Заведение за обществено хранене

110

Стол

120

Магазин

150

Училище, детско заведение

160

Здравно заведение

170

Социално заведение

310

Домакинство

330

Къмпинг

900

Други

 

Кодове на превозните средства, когато хранатае консумирана по време на път

 

Код:

 

220

Самолет

230

Влак

240

Кораб

250

Автобус

900

Други

 

Кодове на факторите, допринесли за възникване на взрив от хранително заболяване

 

Код:

 

01

Неправилно хладилно съхранение

02

Неправилно съхранение на топлите ястия

03

Приготвяне на храната дълго време преди сервирането й

04

Неправилно охлаждане на храната след приготвянето й

05

Неправилно повторно затопляне на ястията

07

Използване на замърсена суровина

08

Замърсяване на храната от хранителен работник-заразоносител

09

Замърсена работна среда

20

Нарушена технология на приготвяне

21

Неправилно съхранение

22

Неправилно размразяване

23

Приготвяне на големи количества храна, без да са

 

осигурени условия за правилното им съхранение

24

Предлагане на останали количества храни

25

Консумиране на храни в сурово състояние

26

Здравно неосвидетелствани хранителни работници

27

Замърсяване от кръстосване на производствените процеси

28

Неспазване на добрата производствена практика

29

Недостатъчно почистване и дезинфекция

30

Неотговарящ на хигиенните изисквания обект

31

Неразрешена търговия на открито

 

 

Кодове на предприети мерки за предотвратяване наразпространението на взрив на хранително заболяване

Код:

 

01

Изолиране на заболелите

02

Крайна дезинфекция

05

Издирване на контактните

06

Специфично лечение

08

Проверка на обекта

09

Затваряне на обекта

10

Изследване на персонала на обекта

11

Поставяне под възбрана на хранителни продукти

14

Налагане на санкции за санитарни нарушения

90

Други (да се уточнят)Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума