навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., отм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план - ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., в сила от 04.12.2015 г.

Глава първа.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН МИНИМУМ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование за достигане на общообразователния минимум по чл. 12 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
2. продължителността на етапите за формите на обучение и за училищата, посочени в чл. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Чл. 2. (1) Общообразователният минимум като основа на общообразователната подготовка съдържа учебните предмети, групирани в културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, и е задължителен за всички училища.
(2) Общообразователният минимум по ал. 1 се достига в резултат на обучението по учебни предмети и учебно съдържание на първо равнище съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Достигането на общообразователния минимум се осигурява чрез изучаване на учебните предмети в учебното време, определено за задължителната подготовка, разпределено по класове, етапи и степени на образование, съгласно приложението, раздел А.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Достигането на общообразователния минимум за гимназиалния етап на средното образование се осигурява чрез изучаване на учебните предмети от културно-образователните области по чл. 12, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план в учебното време, определено за задължителната подготовка.


Чл. 4. Учебното време по класове, етапи и степени на образование за задължителноизбираемата подготовка и за свободноизбираемата подготовка се разпределя съгласно приложението, раздели Б и В.


Чл. 5. (1) Разпределението на учебното време за задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка по видове училища, което е различно от определеното в приложението, се определя с учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката.
(2) Училищните учебни планове се разработват на основата на приложението, а в случаите по ал. 1 - съгласно утвърдените учебни планове.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА И СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ

Раздел I.
Задължителноизбираема подготовка


Чл. 6. (1) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка осигурява условия за надграждане на общообразователния минимум по чл. 2.
(2) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка може да се използва и за изучаване на:
1. чужд език в I клас;
2. (нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) информационни технологии в начален етап на основната образователна степен;
3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) втори чужд език в прогимназиален етап на основната образователна степен;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) майчин език;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) хореография;
6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) религия.


Чл. 7. (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Обучението в часовете за задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от началника на инспектората по образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Обучението по майчин език и по религия в часовете за задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Раздел II.
Задължителноизбираема подготовка в основната образователна степен


Чл. 8. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в началния етап на основната образователна степен, може да се използва и за постигане на общообразователния минимум.


Чл. 9. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в VIII клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и СОУ с прием след завършен VII клас, както и за задължителна подготовка от културно-образователната област "Чужди езици" се използва за интензивно изучаване на чужд език.


Чл. 10. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в училищата по изкуства и спортните училища, както и за задължителна подготовка от културно-образователните области "Изкуства" и "Физическа култура и спорт" се използва за специализирано обучение по изкуства и спортна подготовка.

Раздел III.
Задължителноизбираема подготовка в гимназиалния етап


Чл. 11. Учебното време за задължителноизбираема подготовка в гимназиалния етап се използва за:
1. непрофилирана подготовка;
2. профилирана подготовка;
3. професионална подготовка.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г.) Учебните часове по чл. 11, т. 1 се разпределят между учебните предмети от културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, майчин език и религия, като за всеки от тях могат да се дават до 72 учебни часа годишно в IX и X клас, до 108 учебни часа в XI клас и до 93 учебни часа в XII клас.


Чл. 13. Учебните часове по чл. 11, т. 2 се разпределят между три или четири учебни предмета, изучавани в гимназиалния етап и избрани от една или различни културно-образователни области, така че да формират трайни и задълбочени знания, умения и компетенции в определени научни и/или приложни области.


Чл. 14. Профилите са: хуманитарен, природоматематически, чуждоезиков, технологичен, спорт, изкуства - музика, хореография, изобразително изкуство, християнско изкуство и култура.


Чл. 15. (1) Профилираната подготовка се осъществява в учебните часове за задължителна и задължителноизбираема подготовка, определени за съответния клас в учебния план.
(2) Профилиращите учебни предмети се изучават, както следва:
1. в IX клас - един или два профилиращи учебни предмета;
2. в X клас - два или три профилиращи учебни предмета;
3. в XI клас - три или четири профилиращи учебни предмета;
4. в XII клас - три или четири профилиращи учебни предмета.
(3) Профилиращите учебни предмети по т. 1 - 3 се изучават с не по-малко от 108 учебни часа годишно, а тези по т. 4 - с не по-малко от 124 учебни часа годишно.
(4) В случаите, когато след формирането на хорариума за профилиращите предмети остават часове от раздел Б, те могат да се използват за непрофилирана подготовка.


Чл. 16. Обучението в учебните часове за профилирана подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.


Чл. 17. (1) Учебните часове, определени за задължителноизбираема подготовка в приложението, раздел Б, в професионалните училища и в професионалните гимназии се използват за:
1. задължителна професионална подготовка;
2. задължителноизбираема подготовка по учебни предмети от приложението, раздел А, и задължителноизбираема подготовка по професията.
(2) Обучението по ал. 1, т. 1 се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.


Чл. 18. Учебните часове, определени за задължителноизбираема подготовка в училищата по изкуства, и часовете за задължителна подготовка от културно-образователната област "Изкуства" се използват за специализирано обучение по изкуства.


Чл. 19. Учебните часове, предвидени за задължителноизбираема подготовка в спортните училища, и часовете за задължителна подготовка от културно-образователната област "Физическа култура и спорт" се използват за специализирано обучение по спортна подготовка.

Раздел IV.
Свободноизбираема подготовка


Чл. 20. Учебните часове, определени за свободноизбираема подготовка, осигуряват условия за обучение и извън културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, вкл. и по религия.


Чл. 21. (*) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Обучението в учебните часове за свободноизбираемата подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове, утвърдени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се въвеждат от учебната 2001 - 2002 г. за всички ученици от IX клас и за учениците от VIII клас на профилираните гимназии и паралелки в гимназии и СОУ, професионалните гимназии и в паралелки за професионално образование с прием след VII клас.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2001 г.) Разпределението на учебното време за основната образователна степен съгласно приложението влиза в сила от учебната 2002 - 2003 г. за учениците от I клас.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 4 и 13 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и отменя Наредба № 4 от 1999 г. за общообразователния минимум и разпределение на учебното време (обн., ДВ, бр. 80 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2000 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2004 Г.)

§ 5. Тази наредба влиза в сила от учебната 2004/2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2004 Г.)

§ 3. Утвърдените до влизане в сила на тази наредба учебни програми по майчин език и по религия продължават да се използват за обучение в часовете за задължителноизбираема подготовка до утвърждаване на нови учебни програми.


§ 4. Отменят се § 2 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 1 от 2004 г.).


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г.)

§ 3. (1) Тази наредба влиза в сила от учебната 2006 - 2007 г. за учениците, постъпили в V клас на основната образователна степен.
(2) Учениците, постъпили в прогимназиалния етап преди влизане в сила на тази наредба, продължават да се обучават по учебния план, по който са започнали в същото училище.


§ 4. Учебните планове, утвърдени от министъра на образованието и науката преди влизане в сила на тази наредба при условията на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и утвърдените въз основа на тях училищни учебни планове, продължават да се прилагат до утвърждаването на нови.


Приложение към чл. 3, 4, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 17 и § 2

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.)


КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
  ОБЛАСТИ  
    ОСНОBHA СРЕДНА
    начален етап прогимназиален етап гимназиален етап
    КЛАСОВЕ ОБЩО   ОБЩО ОБЩО         ОБЩО ОБЩО
  КЛАСОВЕ I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII IX Х XI XII IX-XII I-XII
  УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 31 32 32 32   34 34 34 34     36 36 36 31    
  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
A. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И         889         680 1569         386 1955
  ЛИТЕРАТУРА                                  
  Български език и 217 224 224 224 889 170 170 170 170 680 1569 108 108 108 62 386 1955
  литература 7 7 7 7   5 5 5 5     3 3 3 2    
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ         256         442 698         288 986
  I чужд език   64 96 96 256 119 119 102 102 442 698 72 72     144 842
      2 3 3   3,5 3,5 3 3     2 2        
  II чужд език                       72 72     144 144
                          2 2        
3. МАТЕМАТИКА,         476         680 1156         360 1516
  ИНФОРМАТИКА И                                  
  ИНФОРМАЦИОННИ                                  
  ТЕХНОЛОГИИ                                  
  Математика 124 112 112 128 476 136 136 136 136 544 1020 72 72 72   216 1236
    4 3,5 3,5 4   4 4 4 4     2 2 2      
  Информатика                       72       72 72
                          2          
  Информационни           34 34 34 34 136 136 36 36     72 208
  технологии           1 1 1 1     1 1        
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И         111         442 553         530 1083
  ГРАЖДАНСКО                                  
  ОБРАЗОВАНИЕ                                  
  Роден край 31       31           31           31
    1                                
  Човекът и обществото     48 32 80           80           80
        1,5 1                          
  История и цивилизация           68 68 51 51 238 238 72 72 72   216 454
              2 2 1,5 1,5     2 2 2      
  География и икономика           51 51 51 51 204 204 54 54     108 312
              1,5 1,5 1,5 1,5     1,5 1,5        
  Психология и логика                       54       54 54
                          1,5          
  Етика и право                         54     54 54
                            1,5        
  Философия                           36   36 36
                              1      
  Свят и личност                             62 62 62
                                2    
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И         112         510 622         324 946
  ЕКОЛОГИЯ                                  
  Околен свят   32     32           32           32
      1                              
  Човекът и природата     32 48 80 85 85     170 250           250
        1 1,5   2,5 2,5                    
  Биология и здравно               68 68 136 136 72 36     108 244
  образование               2 2     2 1        
  Физика и астрономия               51 51 102 102 72 36     108 210
                  1,5 1,5     2 1        
  Химия и опазване на               51 51 102 102 72 36     108 210
  околната среда               1,5 1,5     2 1        
6. ИЗКУСТВА         444         442 886         72 958
  Музика 62 64 48 48 222 51 68 51 51 221 443 36       36 479
    2 2 1,5 1.5   1,5 2 1,5 1,5     1          
  Изобразително изкуство 62 48 64 48 222 68 51 51 51 221 443 36       36 479
    2 1,5 2 1,5   2 1,5 1,5 1,5     1          
7. БИТ И ТЕХНОЛОГИИ         127         170 297           297
  Домашен бит и техника 31 32 32 32 127           127           127
    1 1 1 1                          
  Домашна техника и           51 51     102 102           102
  икономика           1,5 1,5                    
  Технологии               34 34 68 68           68
                  1 1                
8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И         286         306 592         278 870
  СПОРТ                                  
  Физическо възпитание и 62 64 80 80 286 85 85 68 68 306 592 72 72 72 62 278 870
  спорт 2 2 2,5 2,5   2,5 2,5 2 2     2 2 2 2    
  ОБЩО ЗА ЗП 589 640 736 736 2701 918 918 918 918 3672 6373 972 720 360 186 2238 8611
    19 20 23 23   27 27 27 27     27 20 10 6    
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 93 64 64 64 285 102 102 102 102 408 693 180 432 792 806 2210 2903
  ИЗБИРАЕМА 3 2 2 2   3 3 3 3     5 12 22 26    
  ПОДГОТОВКА (ЗИП)                                  
  ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП 682 704 800 800 2986 1020 1020 1020 1020 4080 7066 1152 1152 1152 992 4448 11514
    22 22 25 25   30 30 30 30     32 32 32 32    
B. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 124 128 128 128 508 136 136 136 136 544 1052 144 144 144 124 556 1608
  ПОДГОТОВКА (СИП) 4 4 4 4   4 4 4 4     4 4 4 4    
  ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + 806 832 928 928 3494 1156 1156 1156 1156 4624 8118 1296 1296 1296 1116 5004 13122
  СИП                                  
                                     

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума