навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 25 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЕНИ И ЗАКРИВАНЕ НА ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

В сила от 15.09.2001 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., отм. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - ДВ, бр. 68 от 30 август 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища по смисъла на чл. 11 от Закона за народната просвета (ЗНП).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Кандидатите представят в Министерството на образованието и науката (МОН) следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) заявление до министъра на образованието и науката;
2. документи, свързани с данни за кандидата:
а) за физически лица - копие на документ за българско гражданство и свидетелство за съдимост;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) за търговци - копие на карта за идентификация за вписване в регистър БУЛСТАТ, а за еднолични търговци - и свидетелство за съдимост;
в) (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) за юридически лица с нестопанска цел - копие на съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние;
3. документи, свързани с проекта за организация на предучилищното възпитание и подготовка или на училищното обучение:
а) проект на програма за предучилищно възпитание и подготовка или учебен план, разработени съгласно държавните образователни изисквания;
б) информация за директора и учителския състав;
в) проект на договор за обучение;
4. документи, свързани с материално-техническата база;
5. документи за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците;
6. документи за платена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, приета с ПМС № 103 от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.).
(2) Министерството на образованието и науката може да изиска за сверяване оригиналите на документите по ал. 1.

Раздел II.
Съдържание на документите за откриване и преобразуване на частни детски градини и училища


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Заявлението до министъра на образованието и науката съдържа:
1. данни за кандидата:
а) за граждани - трите имена, ЕГН и адрес за кореспонденция;
б) за търговци и юридически лица с нестопанска цел - наименование, седалище, адрес на управление, представителство, идентификационен код по БУЛСТАТ и адрес за кореспонденция;
2. данни за детската градина или училището:
а) учебната година, от която се иска откриване или преобразуване;
б) вид на детската градина по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 ППЗНП или вид на училището по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗНП;
в) форми на обучение и организация на учебния ден;
г) профили за профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и средни общообразователни училища;
д) професии за професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи;
е) брой на групите в детската градина или брой класове и паралелки за всеки клас, в които ще се организира обучение през първата година след откриването или преобразуването;
ж) седалище, официален адрес на детската градина или училището и адрес на сградата (сградите), където ще се провежда възпитанието и обучението, като задължително се посочва и идентификаторът на недвижимия имот, съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част от сградата се конкретизират помещенията;
з) име на детската градина или училището, изписано на български език и съобразено с националните традиции;
3. разчет за ползване на материалната база за срока на съответната степен, етап на обучение или за срока на договора за ползване;
4. лицето, което ще управлява и представлява детската градина или училището.


Чл. 4. (1) Проектът на учебен план се разработва съгласно изискванията, определени със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл. 101 ППЗНП и Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
(2) Учебното съдържание по учебни предмети от задължителната и профилираната подготовка в общообразователните училища съответства с държавните образователни изисквания за учебно съдържание.


Чл. 5. (1) Проектът на учебен план за професионално училище и професионална гимназия, разработен при условията на чл. 4, се съобразява и със следните изисквания:
1. професиите да са включени в списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. професионалната подготовка да се структурира съгласно изискванията на чл. 27 и 28 ЗПОО.
(2) Учебното съдържание за професионалната подготовка съответства на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
(3) Проектът на учебен план за професионален колеж отговаря само на изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2.
(4) Кандидатите могат да предлагат обучение и по авторски учебни програми по професионална подготовка, които се утвърждават със заповед на министъра на образованието и науката при откриване на частното училище.


Чл. 6.(1) Проектът на учебна програма за предучилищно възпитание и подготовка се разработва в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.
(2) Учебното съдържание на предучилищното възпитание и подготовка съответства на действащите учебни програми за държавните и общинските детски градини.
(3) Кандидатите могат да предлагат възпитание и обучение и по авторски учебни програми, които се утвърждават със заповед на министъра на образованието и науката при откриване на частната детска градина.
(4) Допълнителни педагогически дейности извън държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 1 ЗНП могат да се посочват в самостоятелен раздел в проекта на програмата.


Чл. 7.(1) Сведението за директора и учителския състав съдържа:
1. данни за директора - трите имена и ЕГН;
2. данни за учителите: трите имена, ЕГН, завършено образование и придобита специалност с присъдената професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност, както и учебния предмет, по който ще преподават.
(2) За директора към сведението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, удостоверяващи завършеното образование, придобитата специалност и присъдената професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност;
2. свидетелство за съдимост;
3. медицинско удостоверение за липсата на заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците;
4. декларация, удостоверяваща съгласието за работа в детската градина или училището;
5. копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ учителския стаж ;
6. нотариално заверено специално пълномощно от кандидата - в случаите, когато детската градина или училището ще се управлява и представлява от упълномощено трето лице.


Чл. 8. (1) Проектът на договор за обучение съдържа:
1. предмет на договора;
2. права и задължения на страните относно организацията на обучението и възпитанието, спазването на държавни образователни изисквания и опазването на живота и здравето на децата и учениците;
3. срок на договора;
4. срок и начин на плащане на таксата за обучение;
5. условия за прекратяване на договора - по взаимно съгласие; при налагане на наказание на ученика по чл. 139, ал. 1, т. 3 ППЗНП; при закриване на детската градина или училището; по причини, свързани със здравословното състояние на детето или ученика;
6. задължение на изпълнителя за връщане на възложителя на остатъка от внесената такса за обучение - при прекратяване на договора по взаимно съгласие; при закриване на детската градина или училището; по причини, свързани със здравословното състояние на детето или ученика.
(2) Съдържанието на проекта на договора за обучение се удостоверява с подпис на кандидата.


Чл. 9. (1) Документите за осигурена материално-техническа база в случаите, когато частната детска градина или училище ще ползва сгради или помещения на действащи детски градини или училища, без да се сменя тяхното предназначение, съдържат:
1. акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко две учебни години считано от учебната година на откриване;
2. проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище;
3. обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;
4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) декларация за спазване на изискванията на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (ДВ, бр. 28 от 2005 г.), подписана от кандидата - физическо лице, или от лицето, представляващо кандидата - юридическо лице, съгласно приложението;
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, издаден от органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
(2) В случаите, когато частната детска градина или училище ще ползва сгради или помещения в сгради, които се преустройват, реконструират или сменят своето предназначение и при ново строителство, освен документите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, се представят и:
1. проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище;
2. конструктивно становище относно носимоспособност и сеизмична устойчивост на сградата, съобразено с нормативните изисквания и изготвено от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния здравен контрол;
4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) писмено становище по проектна документация от органите на Националната служба "Пожарна безопасност и защита на населението";
5. разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган.
(3) Документите по ал. 2, т. 3 и 4 не се представят, когато:
1. проектът по ал. 2, т. 1 е одобрен при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. се представи документ, удостоверяващ положително решение на съответния експертен съвет по чл. 6 ЗУТ; решението на експертния съвет по устройство на територията не може да се установява с декларация от вносителя.
(4) В случаите, когато частната детска градина или училище ще ползва сгради или части от тях на друга детска градина или училище, материалната база следва да отговаря и на следните изисквания:
1. учебните стаи и административните помещения се ползват самостоятелно от частната детска градина или училище;
2. учебните кабинети, работилници, физкултурният салон, медицинският кабинет и други помещения могат да се ползват съвместно и от двете детски градини или училища;
3. осигурено е пропорционално заплащане на консумативните разходи (електроенергия, отопление, вода и др.).


Чл. 10. Документите за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците са:
1. договор, сключен с медицински специалист за извършване на дейностите съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища;
2. копие от документ на медицинското лице, страна по договора по т. 1, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност.

Раздел III.
Откриване и преобразуване на частна детска градина и училище


Чл. 11. (1) Проектите за откриване на частна детска градина или училище се разглеждат и оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комисията по ал. 1 оценява внесените документи съгласно изискванията на тази наредба.
(3) За изясняване на фактите и обстоятелствата за откриване на частната детска градина или училището комисията може да изисква от кандидатите и допълнителни документи.
(4) При необходимост комисията може да извършва проверки на адреси по чл. 3, т. 2, буква "ж", както и да изисква от кандидатите за сверяване оригиналите на внесените документи.


Чл. 12. (1) Не се оценяват проекти, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 18, ал. 1 ППЗНП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) По изключение при представяне на документ, че е открита процедура пред компетентните органи за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или разрешение за ползване, могат да се оценяват и проекти, които не съдържат тези документи.


Чл. 13. (1) Експертната комисия по чл. 11, ал. 1 разглежда и оценява редовно внесените проекти в едномесечен срок от датата на подаването им в МОН.
(2) При констатирани несъответствия с нормативните изисквания кандидатът писмено се уведомява за тях, като в рамките на срока по ал. 1 се определя еднократно срок до 10 дни за отстраняването им.


Чл. 14. (1) В случаите по чл. 12, ал. 2, когато при оценяване на внесените документи не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или са отстранени по реда на чл. 13, производството по откриване на частната детска градина или училището се спира.
(2) Министърът на образованието и науката писмено уведомява кандидата за спиране на производството.


Чл. 15. (1) Производството се възобновява:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) по искане на кандидата и след представяне в МОН на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или разрешение за ползване, когато такова се изисква; представянето само на някои от документите не е основание за възобновяване;
2. служебно от МОН, когато всички необходими документи по т. 1 не са внесени в срок до 1 юли преди началото на учебната година, за която се иска откриване на частното училище, или в четиримесечен срок от получаване на съобщението за спиране, когато искането е за откриване на частна детска градина.
(2) В случаите по ал. 1 експертната комисия разглежда представените документи и изготвя експертно становище:
1. по т. 1 - в едномесечен срок от внасянето им;
2. по т. 2 - в 10-дневен срок от възобновяването.
(3) При констатирани несъответствия на документите по ал. 1, т. 1 кандидатът писмено се уведомява, като в рамките на срока по ал. 2, т. 1 се определя еднократно 10-дневен срок за отстраняването им.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) След оценяване на всички необходими документи и изясняване на всички факти и обстоятелства комисията изготвя експертно становище, което е:
1. положително - когато при оценяването не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок;
2. отрицателно - когато констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени в определения срок, както и в случаите по чл. 15, ал. 1, т. 2.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) При положително експертно становище в двумесечен срок от представяне на всички необходими документи министърът на образованието и науката издава заповед, с която се разрешава откриването на частна детска градина или училище. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 18. (1) Министърът отказва откриване на частна детска градина или училище, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) не са внесени всички необходими документи;
2. проектът за откриване на частна детска градина или училище е получил отрицателно експертно становище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Отказът за откриване на частна детска градина или училище се съобщава писмено на кандидата и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 19. Преобразуването на частна детска градина или училище се извършва при условията и по реда на този раздел.

Раздел IV.
Промени в частна детска градина или училище


Чл. 20. В частната детска градина или училище могат да извършват промени, свързани със:
1. името;
2. официалния адрес;
3. сградата (сградите) или помещенията, където се провежда възпитанието и обучението;
4. вида на детската градина по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 ППЗНП или вида на училището по чл. 26 ЗНП;
5. профилите или професиите, по които се организира обучението;
6. лицето, получило разрешение за откриване на детската градина или училището;
7. лицето, което управлява и представлява детската градина или училището;
8. авторските учебни програми.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Промяна на обстоятелствата по чл. 20 се разрешава от министъра на образованието и науката по заявление на лицето, получило разрешение за откриване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. данните за лицето по чл. 3, т. 1;
2. обстоятелството, чиято промяна се иска;
3. мотиви за исканата промяна.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При промяна на сградата (сградите) или техния брой, на помещенията или техния брой, както и при преустройство, реконструкция или смяна на предназначението на сградата или помещенията на детската градина или училището заявлението съдържа и обстоятелствата по чл. 3, т. 2, буква "ж", т. 3 и организацията на учебния ден.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 9, ал. 1 или ал. 2 и по чл. 10.
(3) В случаите по ал. 1 преместването може да се извърши след обнародване на заповедта за промяна в "Държавен вестник".


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При промяна на вида на детската градина или училището в заявлението се посочва и учебната година, от която се иска промяната, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 2, букви "б", "в", "г", "д" и "е" и т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и съответно по чл. 9, ал. 1 или ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се подават в сроковете по чл. 18, ал. 1 ППЗНП.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При организиране на обучение по нови профили или професии в заявлението се посочва и учебната година, от която се иска въвеждането им, както и обстоятелствата, посочени в чл. 3, т. 2, букви "в" и "е" и т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и съответно по чл. 9, ал. 1 или ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се подават в сроковете по чл. 18, ал. 1 ППЗНП.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При промяна на наименованието, седалището, адреса, представителството или вида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел към заявлението се прилагат:
1. съдебното решение за вписване на промяната;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация - за търговците и юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При промяна на лицето, което управлява и представлява детската градина или училището, към заявлението се прилагат документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) При промяна на утвърдени авторски учебни програми и/или въвеждане на нови авторски учебни програми в заявлението се посочва учебната година, от която се иска въвеждането на учебната програма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат проектите на новите учебни програми.
(3) За предстояща учебна година искането по ал. 1 се представя в МОН до 31 май на съответната календарна година.


Чл. 28. (1) Проектите за промяна на частната детска градина или училище се разглеждат и оценяват от експертната комисия по чл. 11, ал. 1 по реда на раздел III.
(2) Министърът на образованието и науката при условията и по реда на чл. 17 и 18:
1. разрешава промяната;
2. отказва промяната, за което кандидатът се уведомява писмено; отказът може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

Раздел V.
Закриване на частна детска градина и училище


Чл. 29. Частната детска градина и училище се закриват при условията на чл. 21, ал. 1 ППЗНП.


Чл. 30. (1) Министерството на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на частните детски градини и училища за спазване изискванията на ЗНП, ППЗНП, на тази наредба и на държавните образователни изисквания.
(2) Контролът се извършва от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката или началника на инспектората по образованието.
(3) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 ППЗНП комисията по ал. 2 представя предложение за закриване до министъра на образованието и науката и констативен протокол за резултатите от извършената проверка.
(4) Предложението по ал. 3 се представя на министъра на образованието и науката в 14-дневен срок от изготвяне на констативния протокол.
(5) Копие от констативния протокол по ал. 3 се изпраща на лицето, което представлява детската градина или училището, или на лицето, получило разрешение за откриването им в срока по ал. 4.


Чл. 31. (1) Предложението за закриване се разглежда от експертна комисия, назначена от министъра на образованието и науката.
(2) За установяване на факти и обстоятелства от значение за закриване на частната детска градина или училището комисията може да събира нови доказателства, както и да извършва допълнителна проверка.
(3) Комисията изготвя експертно становище след обсъждане на всички факти и обстоятелства, както и възраженията на лицето, което представлява детската градина или училището, или на лицето, получило разрешение за откриването им.
(4) Въз основа на експертното становище министърът на образованието и науката приема или отхвърля предложението за закриване на частната детска градина или училището в едномесечен срок от внасяне на предложението по чл. 30, ал. 3.


Чл. 32. (1) Частна детска градина и училище се закриват със заповед на министъра на образованието и науката, която се обнародва в "Държавен вестник".
(2) Заповедта може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 33. При закриване на училището условията и редът за пренасочване на учениците и съхраняване на задължителната документация се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Проект за откриване на частна детска градина или училище" и "проект за промяна на частна детска градина или училище" е комплектът от документи по чл. 17 ППЗНП, внесени в МОН за откриване или промяна на частна детска градина или училище.
2. "Преобразуване на частна детска градина или училище" е вливане, сливане, отделяне или разделяне на открити частни детски градини или училища.
3. "Разчет за ползване на материалната база" е предварителен план за използване на класни стаи, учебни кабинети и други помещения за срока на съответната степен или етап на обучение или за срока на договора за ползване в зависимост от данните по чл. 3, т.1, буква "е".


§ 2. Министерството на образованието и науката ежегодно публикува във вестник "АЗ БУКИ" списък на частните детски градини и училища.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) Заварените до влизане в сила на тази наредба частни детски градини и училища са длъжни в срок до 30 юни 2002 г. с молба до Министерството на образованието и науката да посочат лицето по чл. 3, т. 4, като приложат документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2.
(2) В едномесечен срок от подаване на документите по ал. 1 промяната се отразява в акта за откриване на частната детска градина или училище.


§ 4. Заварените до влизане в сила на тази наредба производства за откриване, преобразуване и промени на частни детски градини и училища се разглеждат при условията и по реда на Наредба № 9 от 1994 г. за частни училища и детски градини, за български училища и детски градини с чуждестранно участие, за чуждестранни училища и детски градини.


§ 5. До влизане в сила на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии съответствието на учебното съдържание за професионална подготовка се оценява съгласно учебното съдържание на действащите учебни програми.


§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 18б от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2001 г.) и отменя Наредба № 9 от 1994 г. за частни училища и детски градини, за български училища и детски градини с чуждестранно участие, за чуждестранни училища и детски градини (обн., ДВ, бр. 3 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 9 от 1997 г.).


§ 7. Наредбата е съгласувана с Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция "Национална служба пожарна безопасност" към Министерството на вътрешните работи.


§ 8. Тази наредба влиза в сила от 15 септември 2001 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2001 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЕНИ И ЗАКРИВАНЕ НА ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г.)

§ 3. Навсякъде в текста на наредбата думата "молбата" се заменя със "заявлението".

Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
Долуподписаният/ата..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на декларатора)
 
постоянен адрес: гр./с. .............................................................................................................,
община ......................................................................................................................................,
област ..........................................................................................................................................................................................................................................
пощенски код ...........................................................................................................................,
бул./ул./ж.к. .................................................................................................................................................................................................................................
л.к. № ........................................................................................................................................,
издадена на ...........................от МВР - ...................................................................................,
тел./факс ....................................................................................................................................,
в качеството си на: ...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се, когато кандидатът е юридическо лице, като се посочва качеството на декларатора, от което произтича правото му да представлява кандидата за откриване, преобразуване или промени на частната детска градина/частното училище)
 
на ................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се името/наименованието на кандидата за откриване, преобразуване или промени на частната детска градина/ частното училище)
 
Д Е К Л А Р И Р А М,
 
че съм запознат с изискванията на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (ДВ, бр. 28 от 2005 г.) и със задължението в 7-дневен срок от започване на дейността да уведомя съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве за откриване на частна детска градина/частно училище............
(наименование на частната детска градина или частното училище)
 
Дата: ........................................                                                                             Подпис: .................
 


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума