навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.20 от 17 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г. (*)) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и акт за прекратяване на правоотношението - за справка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) акт за прекратяване на правоотношението - за справка;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение на командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия);
4. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г. (*)) Заявлението декларация по ал. 1 и 3 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с персонален идентификационен код (ПИК) в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г. (*)) При прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението декларация, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) По първоначално постъпило заявление декларация се съставя досие, съдържащо заявлението декларация и приложените към него документи, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица.
(2) Досието по ал. 1 се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО, се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението декларация по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато заявлението декларация по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на заявлението декларация за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението декларация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато заявлението декларация по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването, обезщетението се изплаща от тази дата за определения в КСО период.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Ако заявлението декларация по чл. 1 е подадено в 3-месечния срок по ал. 1, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява при условията на чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на съответното обстоятелство. За прекратяване изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява при условията на чл. 54д, ал. 5 КСО за оставащия към датата на прекратяването период, ако лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
(8) Изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено на основание чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от отпадане на съответното обстоятелство, довело до спиране или прекратяване на изплащането.
(10) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Декларацията по образец съгласно приложение № 5 се подава по реда на чл. 1, ал. 4.


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението декларация или от настъпване на съответните обстоятелства.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ. Разпореждането за изменяне размера на паричното обезщетение за безработица във връзка с определен нов минимален и/или максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2 КСО се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Разпорежданията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на глава осма от КСО.


Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-голям размер, разликата се изплаща от датата на първоначалното отпускане на обезщетението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-малък размер, по отношение на неоснователно получените суми се прилагат чл. 114 и 115 КСО.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лице, което не е декларирало в сроковете по чл. 3 за настъпили изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 КСО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) В срока по ал. 3 лицето може да заяви, че желае да погаси дължимата сума заедно с лихвите върху нея на вноски за не повече от една година. Ръководителят на съответното териториално поделение на НОИ преценява финансовото състояние на лицето и издава решение по чл. 116 КСО за разсрочено изплащане, в което определя размера на вноските и сроковете за изплащането им. При неизпълнение на решението дължимите суми се събират принудително.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Дължимите суми по разпорежданията по ал. 3, както и други неоснователно получени суми за осигурителни плащания могат да се прихващат от полагащо се обезщетение за безработица по реда на чл. 114, ал. 5 КСО.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При невъзможност сумите да бъдат събрани по реда на ал. 4 и 5 преписката се изпраща на публичния изпълнител за принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ. Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор или регламент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 02.08.2003 г.) При определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето:
1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) зачетено за осигурителен стаж след 31 декември 2001 г., по време на който лицата са били осигурени за безработица;
3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, но не представя необходимите документи, се извършва проверка и този стаж се удостоверява по установения ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случай че по представен документ, удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход по законодателството на държава, с която се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение за безработица, се вземат предвид доходите за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, върху които са внесени или са дължими, а за морските лица - внесени, осигурителни вноски във фонд "Безработица".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно доходите по чл. 54б, ал. 7 КСО.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Среднодневният осигурителен доход за 24-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът от доходите по ал. 1 и 3 се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпадане на основанията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 6 КСО изплащането на обезщетението в пълен размер се възстановява за оставащия период на изплащане, намален с периода, през който е получавано обезщетението по чл. 54б, ал. 6 КСО.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат по декларирани от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водени от доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
(2) При промяна на платежната сметка лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.
(3) Отношенията между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната във връзка с изплащане на паричните обезщетения за безработица, се уреждат с договор.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) (1) Националният осигурителен институт превежда на 15-о число на месеца на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на ДПУ.
(2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и заверяването на личните платежни сметки на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път по реда на ЗЕУ от НОИ до съответния ДПУ.
(3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, ДПУ възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок от получаването и.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 за изплащане на неполученото от наследодателя им парично обезщетение за безработица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците по реда на чл. 1, ал. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, ако не са представени от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаване на искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства лицата по ал. 1 представят по реда на чл. 1, ал. 4 ново заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 и съответните доказателства към него.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от обезщетението се изплаща на законния им представител или на техния родител/попечител.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменена, отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато осигурителният стаж, придобит по българското законодателство, не е достатъчен за придобиване право на парично обезщетение за безработица, той се сумира с периода, през който лицето е било осигурено за безработица по законодателството на друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) По смисъла на наредбата "уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или в друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) До 31 декември 2003 г. включително териториалните поделения на Агенцията по заетостта изпълняват функциите по определяне, отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на териториалните поделения на НОИ по реда на глава четвърта "а" от КСО и при условията на наредбата, като:
1. приемат заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица заедно с документите по чл. 1, ал. 1;
2. съхраняват досиетата по чл. 2, ал. 1 на безработните лица, на които изплащат парични обезщетения за безработица;
3. изплащат паричните обезщетения за безработица чрез пощенските станции в страната по постоянния адрес на безработното лице;
4. приемат заявленията по чл. 15;
5. дават нареждане на пощенската станция да не изплаща паричното обезщетение за безработица съгласно чл. 13, т. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват паричните обезщетения за безработица с решение по утвърден образец, което подлежи на обжалване в съда по реда на Закона за административното производство. Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта издават решения за възстановяване на неоснователно изплатените парични обезщетения за безработица при условията и по реда на чл. 7, ал. 3 и 4.
(3) Лицата, които имат право на парично обезщетение за безработица:
1. потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение, пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта;
2. декларират в 7-дневен срок пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица, както и при промяна на постоянния адрес.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Лицата, които получават парично обезщетение за безработица и постоянният им адрес е в населено място, в което няма структури на Агенцията по заетостта, могат да потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 пред кмета или пред упълномощено от него длъжностно лице ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение. Кметовете или упълномощените от тях длъжностни лица предават получените декларации в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта в срока по чл. 4, ал. 1.

§ 3. На лицата, които са придобили право на обезщетение за безработица и са се регистрирали като безработни в бюрата по труда до 31 декември 2001 г. включително, се определя парично обезщетение за безработица в размерите, предвидени в отменената глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

§ 4. Отношенията между НОИ, Агенцията по заетостта и "Български пощи" - ЕАД, във връзка с изплащането на паричните обезщетения за безработица се уреждат със споразумение между тях.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 54л КСО и влиза в сила от 1 януари 2002 г.

§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на НОИ.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" и "КЗОО" се заменят съответно с "Кодекса за социално осигуряване" и "КСО".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 2 август 2003 г., и на § 6, който влиза в сила от 1 април 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 1, т. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2009 Г.)

§ 14. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

§ 15. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 10 и 12.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 29 МАРТ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 4.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 1, 2 и § 7, т. 2, които влизат в сила от 1 април 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 9 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 5 - 9.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 8 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Въведете текст на Заглавие 0


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 9. (В сила от 14.05.2019 г.) Навсякъде в наредбата думата "заявление" се заменя със "заявление декларация", а думата "заявлението" се заменя със "заявлението декларация".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 8 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 14. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление между НОИ и доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, запазват своето действие.
(2) Доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, извън тези по ал. 1, които водят платежни сметки, обозначени с IBAN на физически лица, започват изплащането на парични обезщетения за безработица след сключване на договор по чл. 11, ал. 3 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове изплащането на обезщетенията се извършва по досегашния ред.

§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 5, § 6 и § 7, т. 3, 4 и 5 и § 9 - 13, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 21.03.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)


Вх. № ....../20... г.                                                                   ДО

                                                      ДИРЕКТОРА НА
                                                      ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                                      ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                                      НАЦИОНАЛНИЯ
                                                      ОСИГУРИТЕЛЕН
                                                      ИНСТИТУТ - ......

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

 

От ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/ Служебен номер ..............................................................................................,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

чрез упълномощено лице:

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

 (име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/ Служебен номер ...............................................................................................,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

 (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.

 

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Правоотношението ми с ..........................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 (наименование на осигурителя, ЕИК)

е прекратено считано от ..............................

(дд/мм/гггг)

на основание чл. ........., ал. .........., т. ........ от .................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(посочва се основанието от акта за прекратяване на правоотношението)

2. Имам завършена образователно-квалификационна степен .................................

в областта на .................................................................................................... науки.

Към датата на прекратяване на правоотношението:

3. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.

4. Не съм упражнявал/упражнявал съм трудова дейност в друга държава ........

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

 (посочва се държавата)

за която съм подлежал на задължително осигуряване в периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

5. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава.

6. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 от КСО.

Към датата на подаване на настоящото заявление декларация:

7. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.

8. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след прекратяване на осигуряването за периода от ............................

(дд/мм/гггг)

до ...........................

(дд/мм/гггг)

9. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода от .............................. до ..............................

                                 (дд/мм/гггг)                (дд/мм/гггг)

10. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в    .............

(посочва се държавата)

за периода от .............................. до .............................

    (дд/мм/гггг)                (дд/мм/гггг)

11. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN .............................................................

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).

3. Документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

4. Други ......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

 

ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:

1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.

3. По електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица - приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..................                                                                  Подпис: .................................

Гр. (с.) ...............                                                                                     (име и фамилия

                                                                                                                           на заявителя/

                                                                                                                       упълномощеното

                                                                                                                   лице)

 

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 21.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)

Вх. № ....../20... г.                                                        ДО

                                             ДИРЕКТОРА НА
                                             ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                             ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                             НАЦИОНАЛНИЯ
                                             ОСИГУРИТЕЛЕН
                                              ИНСТИТУТ - ......

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

 

От ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/ Служебен номер .....................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

чрез упълномощено лице:

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

 (име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/ Служебен номер .....................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

 (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.

 

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Правоотношението ми с ..........................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 (наименование на осигурителя, ЕИК)

е прекратено считано от ..............................

                                              (дд/мм/гггг)

2. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.

3. Имам завършена образователна степен .................... в областта на .................................................... науки.

4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.

5. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).

3. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).

4. Други .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

 

ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:

1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.

3. По електронен път по реда на ЗЕУ.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица - приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..................                                                                     Подпис: .............................

Гр. (с.) ...............                                                                                      (име и фамилия
                                                                                                                            на заявителя/

                                                                                                                          упълномощеното
                                                                                                                                       лице)

 

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 
Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 21.03.2015 г.)Приложение № 5 към чл. 3

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 21.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)

Вх. № ....../20... г.                                                        ДО

                                             ДИРЕКТОРА НА
                                             ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                             ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                             НАЦИОНАЛНИЯ
                                             ОСИГУРИТЕЛЕН
                                              ИНСТИТУТ - ......

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица

 

От ..................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

телефон, мобилен телефон, електронен адрес
........................................................................................................................................................,

чрез упълномощено лице:

........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................

........................................................................................................................................................, (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес
........................................................................................................................................................

 

Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:

1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава считано от ....................................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

2. Правоотношението ми с .....................................................................................................

........................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, ЕИК)

е прекратено считано от ..............................

                                                (дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или службата по заетостта на друга държава е прекратена/възстановена/нова считано от   ..........................

                                                                                                                           (дд/мм/гггг)

4. Придобил съм право на пенсия за ...................................................................................

...................................................................................................................................................

(посочва се видът на пенсията)

считано от ........................... в Република България/

                       (дд/мм/гггг)

пенсия за старост в друга държава - .........................................................................................

........................................................................................................................................................

(посочва се държавата)

5. Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 от КСО считано от ....................................................

                                                                                                   (дд/мм/гггг)

6. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след прекратяване на осигуряването за периода от ................................

                                        (дд/мм/гггг)

до ........................

       (дд/мм/гггг)

7. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода от ............................. до .............................

                                                         (дд/мм/гггг)                (дд/мм/гггг)

8. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ............

(дд/мм/гггг)

9. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/завърнала от международна операция или мисия на ..............................

                     (дд/мм/гггг)

10. Подал съм заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица в ................................................... на .................................

                       (посочва се държавата)                 (дд/мм/гггг)

11. Новият ми адрес за кореспонденция е:
.........................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

12. Заявеният от мен начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, се променя, както следва:

а) в териториалното поделение на НОИ, в което съм подал заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица;

б) чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;

в) по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

13. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ..............................................................................................................................................

14. Други ..................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е , че:

1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

 

Дата ..................                                                                     Подпис: .............................

Гр. (с.) ...............                                                                                      (име и фамилия
                                                                                                                            на заявителя/

                                                                                                                          упълномощеното
                                                                                                                                       лице)

 

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg .

 Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 21.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)

Вх. № ....../20... г.                                                        ДО

                                             ДИРЕКТОРА НА
                                             ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                             ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                             НАЦИОНАЛНИЯ
                                             ОСИГУРИТЕЛЕН
                                             ИНСТИТУТ - ......

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице

 

От ..................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето/законния
представител на малолетното дете)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес

.........................................................................................................................................................

чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете:

........................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес

........................................................................................................................................................,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля в качеството ми на:

1. Наследник на .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................, (име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

починал на .......................

                     (дд/мм/гггг)

2. Законен представител на малолетното дете:

...................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на детето)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

наследник на .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...............................................................................................,

починал на ........................,

                      (дд/мм/гггг)

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - гр. .......................................................................................................

                                            (попълва се населеното място)

 

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм направил отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е:

IBAN .............................................................................................................................................

Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Удостоверение за наследници № .....................................................................................

...................................................................................................................................................

(представя се поне от един от наследниците за справка)

от .........................

      (дд/мм/гггг)

3. Други ....................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

 

ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:

1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.

3. По електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

 

ДЕКЛАРИРАМ следните промени в обстоятелствата:

1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано от .................... 20.... г.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:

IBAN .............................................................................................................................................

3. Заявеният от мен начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, се променя, както следва:

а) в териториалното поделение на НОИ, в което съм подал заявление декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице;

б) чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;

в) по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

4. Други ...................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е , че:

1. В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..................                                                                     Подпис: .............................

Гр. (с.) ...............                                                                                      (име и фамилия
                                                                                                                            на заявителя/

                                                                                                                          упълномощеното
                                                                                                                                     лице)

                                                                Подпис на далото
                                                                съгласие лице: ..........................................

(име и фамилия на
родител/попечител)

 

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума