навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 МАРТ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"

В сила от 08.03.2002 г.
Издадена от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура - ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., в сила от 26.08.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (НГДЕК).
(2) Учениците се приемат чрез приемни и приравнителни изпити.
(3) Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" е специализирана гимназия, която дава фундаментални хуманитарни знания и задълбочена езикова подготовка. Тя е интегрирана със СУ "Климент Охридски".

Чл. 2. (1) В НГДЕК курсът на обучение е петгодишен - от VIII до XII клас включително, и протича в два етапа.
(2) Първият етап на обучение приключва със завършване на Х клас.
(3) Във втория етап (лицей) се допускат само ученици, които са завършили първия етап на обучение в същото училище. Лицеят осигурява профилирано обучение в ХI и ХII клас в един от следните профили:
1. латинистика с италиански език;
2. грецистика с новогръцки език;
3. история;
4. чужди езици;
5. българистика;
6. старобългаристика;
7. философия и култура;
8. природни науки.

Раздел II.
Условия за кандидатстване


Чл. 3. (1) За VIII клас на НГДЕК могат да кандидатстват ученици:
1. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)
2. завършили през същата година VII клас на средните общообразователни училища със среден успех най-малко добър 4,00;
3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) с годишен успех по: български език и литература и история и цивилизация не по-нисък от много добър 5,00.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
(3) Ученици, завършили VIII клас на общообразователното училище с успех не по-нисък от добър 4,00, могат да се явят на приравнителни изпити за постъпване в IХ клас само на освободени места в НГДЕК.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Кандидатите за приемните и приравнителните изпити подават следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение № 1 в срок от 10 до 20 май за приемни изпити и от 16 до 20 юни за приравнителни изпити;
2. копие на акт за раждане в сроковете по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Допълнително към документите за приемни изпити по ал. 1 се прилагат в срок от 16 до 20 юни:
1. копие на удостоверение за завършен VІІ клас;
2. служебна бележка за получената оценка по български език и литература от националното външно оценяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането по реда на чл. 17, т. 2 и 3.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Към документите за приравнителни изпити по ал. 1 се прилага свидетелство за завършено основно образование в годината на кандидатстване.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Документите на кандидатите се приемат в канцеларията на гимназията - София 1360, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16.

Раздел III.
Изпити


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) (1) Кандидатите за приемане след VІІ клас полагат писмен изпит по история и цивилизация.
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК в периода от 1 до 12 юни, като датата, мястото и началният час се определят със заповед на директора и се обявяват в сградата на гимназията до 15 април.
(3) Когато кандидатите са с увреждания, които не позволяват полагането на писмен изпит, изпитът се провежда съобразно уврежданията от комисия, определена със заповед на директора на гимназията, и при осигуряване на необходимите условия за неговото провеждане, съобразени с вида на уврежданията.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Изпитът по история и цивилизация включва тест с въпроси от учебното съдържание по история и цивилизация за VІІ клас. Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Примерният конспект за писмения изпит по история и цивилизация се обявява в гимназията до 31 януари.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г., в сила от 29.01.2013 г.) Оценката от изпита по история и цивилизация се определя от комисията с точност до 0,25.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Резултатите от приемния изпит по история и цивилизация се обявяват в срок до 21 юни в сградата на гимназията.


Чл. 14. (1) Кандидатите за IХ клас полагат писмени приравнителни изпити по латински език и по история съгласно приложение, което се обявява в училището.
(2) Приравнителните изпити се провеждат по график, определен от директора на училището в срок от 1 до 8 септември.
(3) Писмените работи от приравнителните изпити се оценяват от комисии, назначени от директора на училището, с точност до 0,25.
(4) Резултатите от двата приравнителни изпита се обявяват на 12 септември в 15 ч. в сградата на гимназията.


Чл. 15. Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и преразглеждане на работите не се допуска.

Раздел IV.
Класиране, приемане и записване


Чл. 16. В класирането участват само кандидати, които са получили оценка най-малко среден 3,00 на всеки един от приемните или приравнителните изпити.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Кандидатите за VІІІ клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. годишните оценки по български език и литература и история и цивилизация от удостоверението за завършен VІІ клас;
2. удвоената оценка по български език и литература от националното външно оценяване или удвоената оценка от националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, организирано от МОМН, когато се кандидатства по реда на чл. 4, ал. 3;
3. удвоената оценка от изпита по история и цивилизация или удвоената оценка от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, организирана от МОМН, когато се кандидатства по реда на чл. 4, ал. 3.


Чл. 18. (1) Приемането на ученици след завършен VII клас се извършва по държавен план-прием, ежегодно утвърждаван по реда на чл. 49, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) В срок до 22 юни директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици в VIII клас.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
(4) Учениците, класирани с равен бал на последното планово място, се приемат над утвърдения държавен план-прием.
(5) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема извън утвърдения държавен план-прием, при условие че е участвал успешно в конкурсните изпити.
(6) Извън утвърдения държавен план-прием се приемат успешно участвали в конкурса кръгли сираци.


Чл. 19. (1) Кандидатите, успешно издържали приравнителните изпити, се класират в низходящ ред по реда на средния успех от оценките от двата изпита.
(2) В класирането участват кандидати, които са получили среден успех не по-нисък от мн. добър (4,50).
(3) Приемането на ученици чрез приравнителни изпити се извършва съобразно броя на освободените места, които се обявяват със заповед на директора в училището в срок до 15 юни.
(4) В срок до 12 септември директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици чрез приравнителни изпити.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в гимназията в срок до 22 юни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Приетите ученици се записват до 30 юни включително с оригинала на удостоверението за завършен VII клас.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Незаетите места се обявяват в двудневен срок след изтичане на срока за записване на приетите ученици.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) (1) Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици се допълват със следващите по реда на бала.
(2) При наличие на незаети места гимназията има право да организира приемен изпит за VІІІ клас в периода от 1 до 8 септември по график, утвърден от директора. Срокът за подаване на документите е най-малко 7 дни преди провеждането на изпита. За незаети места се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.


Чл. 22. (1) Класирането и списъкът на учениците, приети чрез приравнителни изпити в IX клас, се обявяват писмено в гимназията на 12 септември в 15 ч.
(2) Приетите ученици в IX клас се записват в срок до 14 септември включително с оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

Раздел V.
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чуждестранни училища


Чл. 23. (1) Български граждани, обучавани в чуждестранни училища, се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(2) Учениците по ал. 1 представят при кандидатстването си молба по образец и съответен документ за завършен клас, признат и легализиран от Министерството на образованието и науката.
(3) Чужденци могат да кандидатстват при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. са от българска народност, установена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2003 г.) Лицата с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(5) Чужденци, които заплащат обучението си, се приемат извън утвърдения държавен план-прием след успешно издържан изпит. Размерът на средствата, които чужденците заплащат за своето обучение, се утвърждава по реда на § 4, ал. 3 от Закона за народната просвета.
(6) Лицата по ал. 5 подават в гимназията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) заявление;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) копие на документите за завършен клас, признати и легализирани по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на други държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.);
3. копие на документ, доказващ, че лицето е чужденец.
(7) При подаване на документите по ал. 6 се представят оригиналите за сверяване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Учениците по ал. 1 и 3 полагат приравнителен изпит, в случай че не са положили изпита по чл. 5, ал. 1, т. 1 в училището, в което са завършили VII клас.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Възражения от неприети кандидати или техни близки поради допуснати технически или процедурни грешки се приемат от директора на гимназията в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в срок 10 дни от подаването, като писмено уведомява лицата, подали възражение за решението си.


§ 2. Изпитните работи на кандидатите се съхраняват една учебна година.


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


§ 4. Изпитите се провеждат под контрола на министъра на културата.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната просвета.


§ 6. Наредбата отменя Наредба № 4 от 2000 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 38 от 2001 г.).


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2009 Г.)

§ 14. Тази наредба влиза в сила от 2009/2010 учебна година.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2013 Г., в сила от 29.01.2013 г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 1


До

Директора на НГДЕК

София

 
МОЛБА
 
от .........................................................................................., ЕГН ...........................................,
(трите имена на кандидата)
адрес: ...................................................................................., тел.: ............................................................................................................................
 
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
 
Моля да ми разрешите да кандидатствам за приемане в ..................... клас с полагане на приемни (приравнителни) изпити.
 
Прилагам следните документи:
1. .........................................................;
2. .........................................................;
3. ..........................................................
 
Запознат (а) съм с условията на наредбата за прием.
 

С уважение:

Подпис на кандидата: ...........................................................................................................................................................................................................................

Подпис на родител:..............................................................................................................................................................................................................................

Подпис на настойник:............................................................................................................................................................................................................................

София, .......... 200 ... г.


Приложение № 2 към § 3

(Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума