навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.38 от 12 Април 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията и условията за производство, търговия и внос на храни и хранителни съставки, наричани по нататък "храни", облъчени с йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Облъчването на храни не трябва да се използва като заместващо добрата производствена, хигиенна и селскостопанска практика или за да прикрие лошо качество на храната.


Чл. 3. Изискванията на тази наредба не се прилагат при:
1. облъчени храни, получили погълната доза по-малка от 0,01 Грей неутрони или 0,5 Грей във всички други случаи, при максимално ниво на радиационната енергия 10 Meв при рентгеново лъчение, 14 Мев при неутрони и 5 Meв при други случаи;
2. облъчени храни, които се приготвят за пациенти, изискващи стерилни диети по медицинско предписание.


Чл. 4. (1) Облъчване на храни се разрешава само ако:
1. е налице основателна технологична необходимост;
2. не представлява опасност за здравето на потребителя и се провежда при условията на тази наредба;
3. е от полза за крайния потребител.
(2) Облъчването на храни може да бъде използвано само за следните цели:
1. намаляване опасността от хранителни заболявания чрез унищожаване на патогенни организми;
2. намаляване развалата на храните чрез забавяне или спиране на процесите на гниене и унищожаване на гнилостните микроорганизми;
3. намаляване загубите при съхранение на храните чрез забавяне на зреенето, прорастването или покълнването;
4. премахване на вредните за растенията и за храните от растителен произход организми.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛЪЧВАНЕТО НА ХРАНИ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ


Чл. 5. (1) Облъчване на храни може да се извършва само със следните източници на йонизиращи лъчения:
1. гама- лъчи от радионуклидите Кобалт-60 и Цезий-137;
2. рентгенови лъчи с максимална енергия 5 Мев;
3. ускорени електрони с максимална енергия 10 Мев.
(2) По време на облъчването храните трябва да бъдат в добро качество.


Чл. 6. (1) Общата средна погълната доза йонизиращо лъчение не може да превишава 10 кГрей.
(2) Максималната доза йонизиращо лъчение може да бъде дадена на части, но не може да надвишава 10 кГрей.


Чл. 7. Общата средна погълната доза се изчислява в съответствие с дозиметричните процедури, посочени в приложение № 1.


Чл. 8. Разрешените за облъчване храни и максималната доза йонизиращо лъчение, която могат да получат, са посочени в приложение № 2.


Чл. 9. (1) Храни, облъчени по реда на тази наредба, не могат да бъдат облъчвани повторно.
(2) Храни с ниско влагосъдържание, които веднъж са облъчени с ниски дози с цел дезинсекция, могат да бъдат облъчени повторно. В тези случаи общата средна погълната доза от двете облъчвания не трябва да превишава 10 кГрей.


Чл. 10. Облъчването не може да се прилага в комбинация с химическа обработка със същата цел.


Чл. 11. Не се разрешава облъчването на храни, ако те не са придружени с декларация от лицето, предоставило храните за облъчване, указваща дали те или част от тях преди това са били подлагани на облъчване.


Чл. 12. Подготвяните за облъчване храни и облъчените вече храни се съхраняват в отделни помещения.


Чл. 13. Материалите, използвани за пакетиране на хранителни продукти, подлежащи на облъчване, трябва да бъдат подходящи за тази цел.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ


Чл. 14. (1) Облъчване на храни се извършва само от предприятие, получило разрешение за тази цел.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за всеки отделен източник на предприятия с облъчвателна установка съгласно приложение № 3 и с посочено лице, което да отговаря за процеса.
(3) Предприятията се регистрират въз основа на издаденото разрешение в Министерството на здравеопазването.


Чл. 15. За издаване на разрешение на предприятие за облъчване на храни, физическите и юридическите лица подават до министъра на здравеопазването заявление, придружено от следните документи:
1. разрешения за дейности с източника за йонизиращо лъчение, издадени от Инспекцията за безопасно използване на атомната енергия (ИБИАЕ) към Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) съгласно Наредба № 5 от 1989 г. за издаване на разрешения за използване на атомна енергия (ДВ, бр. 13 от 1989 г.);
2. план на помещенията за работа с източници на йонизиращи лъчения и необходимите помощни помещения;
3. стандартизирани и общоприети методи за облъчване на храни;
4. вид на източника на йонизиращо лъчение;
5. описание и конструкция на източника на йонизиращо лъчение;
6. документи за квалификация и правоспособност на персонала за работа с източници на йонизиращи лъчения;
7. описание на метода, чрез който ще се измерва дозата, и дозиметричния стандарт, който ще бъде използван за калибровка на дозиметрите.


Чл. 16. Разрешение за облъчване на храни се издава за всяка отделна храна.


Чл. 17. За издаване на разрешение за облъчване на храна физическите и юридическите лица подават до министъра на здравеопазването заявление, съдържащо името и адреса им, вида на храната, която ще бъде облъчвана, предприятието, в което ще се извърши облъчването, придружено от обосновка за необходимостта от облъчване на храната и целта на облъчването, както и информация съгласно чл. 4.


Чл. 18. Разрешение на предприятие за облъчване на храни и разрешение за облъчване на храни се издават в срок един месец от получаване на заявлението и придружаващите го документи. Министърът на здравеопазването издава или прави мотивиран отказ за издаването на разрешение.


Чл. 19. Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Чл. 20. Разрешението по чл. 18 се издава за срок 3 години. Разрешението не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.


Чл. 21. Предприятието, получило разрешение за облъчване на храни, за всеки източник на йонизиращо лъчение води дневник на партидите облъчени храни, съдържащ следните данни:
1. наименование и количество на облъчената храна;
2. номер на партидата;
3. цел на облъчването;
4. доза на облъчване;
5. име и адрес на физическото или юридическото лице, заявило облъчването;
6. дата на облъчването и името на лицето, провело облъчването;
7. име и адрес на физическото или юридическото лице, получило облъчената храна;
8. опаковъчен материал, използван по време на облъчването;
9. данни за началните и оперативните измервания на дозите и контрол на процеса, включващ дозиметрични данни съгласно приложение № 1;
10. данни за извършения дозиметричен контрол на погълнатата доза и вида на йонизиращото лъчение.


Чл. 22. Дневникът по чл. 21 се съхранява за период не по-малък от 5 години от датата на облъчването, вкл. и след прекратяване действието на разрешението.

Глава четвърта.
ЕТИКЕТИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОБЛЪЧЕНИ ХРАНИ


Чл. 23. При етикетиране на облъчените храни се спазват изискванията към етикетиране на храните, като се обявяват задължително и следните данни:
1. за храните, предназначени за краен потребител или за заведения за обществено хранене:
а) за облъчени храни, продавани в потребителски опаковки, на етикета се изписва означението "облъчено" или "обработено с йонизиращо лъчение"; когато е облъчена само съставка на храната, същото означение се изписва след наименованието й в списъка на съставките;
б) за облъчени храни или храни, съдържащи облъчена съставка, продавани в насипно състояние, означението "облъчено" или "обработено с йонизиращо лъчение" заедно с наименованието на храната се изписват на бележка, поставена отгоре или отстрани на опаковката, в която се намират продуктите;
в) когато определена съставка на храна съдържа няколко компоненти, някои от които са облъчени, върху етикета след наименованието им се изписва означението "облъчено" или "обработено с йонизиращо лъчение" и в случаите, когато процентно съдържание на съставката в храната е по-малко от 25%;
г) в документите, придружаващи облъчената храна, трябва да се съдържа информация, че тя е била обработена с йонизиращо лъчение;
2. за храни и хранителни съставки, които не са предназначени за крайния потребител или за заведенията за обществено хранене, означението "облъчено" или "обработено с йонизиращо лъчение" се изписва върху транспортната опаковка и в придружаващата документация, като в последната се посочват името и адресът или регистрационният номер на предприятието, извършило облъчването.


Чл. 24. Облъчените с йонизиращи лъчения храни могат да бъдат пускани на пазара само ако отговарят на изискванията на тази наредба.


Чл. 25. При съхранение, транспортиране и търговия с облъчени храни те се придружават от документ, издаден от предприятието, извършило облъчването, съдържащ следните данни:
1. име и регистрационен номер на предприятието, извършило облъчването;
2. номер на партидата;
3. вид на облъчването;
4. средна погълната доза;
5. дата на облъчване.


Чл. 26. В търговските обекти облъчените храни се поставят на определено място (щанд), обозначено с надпис "храни, обработени с йонизиращи лъчения".


Чл. 27. Разрешава се внос на облъчени храни само ако:
1. отговарят на изискванията към тези храни, посочени в наредбата;
2. са придружени с документи, съдържащи името и адреса на предприятието, извършило облъчването, и информация съгласно чл. 21;
3. предприятието, в което е извършено облъчването на храната, отговаря на изискванията по приложение № 3.


Чл. 28. (1) В края на всяка година предприятията, облъчващи храни, са длъжни да изпращат писмена информация до Националния център по радиология и радиационна защита (НЦРРЗ), която включва данни съгласно чл. 21.
(2) Националният център по радиология и радиационна защита съхранява постъпилата информация за срок 50 г.


Чл. 29. Когато в резултат на нова информация или преоценка на съществуващата се докаже, че дадена облъчена храна, въпреки че съответства на изискванията на тази наредба, създава опасност за здравето на консуматорите, облъчената храна може да бъде спряна от продажба и изтеглена от пазара.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за храните (ДВ, бр. 90 от 1999 г.).


§ 2. Държавният контрол върху източниците за облъчване, предприятията, които извършват облъчването, и облъчената храна се извършва от НЦРРЗ при МЗ и от ИБИАЕ към КИАЕМЦ в съответствие с техните правомощия.


Приложение № 1 към чл. 7

Дозиметрия и дозиметрични процедури

1. Дозиметрия
Обща средна погълната доза
За целите на безвредното облъчване на хранителни продукти с йонизиращи лъчения се приема обща средна погълната доза до 10 кГр, при която радиохимичните ефекти са пропорционални на дозата.
Общата средна погълната доза D се определя чрез интеграл, отнасящ се за целия обем на продукта:
D = 1/M

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума