навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приета с ПМС № 105 от 21.05.2002 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., отм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., отм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител - ДВ, бр. 95 от 2 декември 2011 г., в сила от 15.03.2012 г.
По отношение излизането от сила - вж. § 6 от заключителните разпоредби на Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. - ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.
Възстановено действие. Виж § 2, т. 4, б. "аа" от Постановление № 56 от 8 март 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.
Отменена с § 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за атестиране на служителите в държавната администрация.
(2) Основните цели на атестирането на служителите са:
1. установяване равнището на професионална квалификация на служителите в държавната администрация, както и съответствието й с изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници;
2. подобряване дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител по отношение на постигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност;
3. справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и принос към дейността на администрацията;
4. определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му компетентност;
5. подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;
6. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Атестирането на служителите в държавната администрация се извършва въз основа на периодично оценяване на изпълнението на длъжността, при което се отчитат:
1. професионалната квалификация като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията;
2. прослуженото време, като за държавните служители се взема предвид прослуженото време по служебно правоотношение;
3. изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.


Чл. 3. (1) Ръководителят на съответната администрация осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Атестирането чрез ежегодно оценяване на изпълнението на длъжността на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на представителните синдикати в администрацията.


Чл. 4. (1) Оценяващ е ръководителят, на когото съответният служител е непосредствено подчинен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) За главния секретар, както и за административния секретар на Министерството на външните работи, когато той не е дипломатически служител оценяващ ръководител е органът по назначаването, който може да възложи тези функции на свой заместник.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) За главните директори и директорите на дирекции в Министерството на отбраната оценяващ ръководител е постоянният секретар на отбраната.


Чл. 5. (1) Контролиращ е ръководителят, на когото е непосредствено подчинен оценяващият ръководител.
(2) За главните директори и директорите на дирекции контролиращ ръководител е органът по назначаването, който може да възложи тези функции на свой заместник.
(3) За длъжностите, за които ръководителят на администрацията е оценяващ, няма контролиращ ръководител.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември следващата година. Изпълнението на длъжността включва времето, което действително е отработено от служителя.
(2) Изготвянето и съгласуването на работните планове се извършва последователно от висшестоящите към нисшестоящите служители, а оценяването се извършва по обратния ред.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца в периода за оценяване по чл. 6, ал. 1, подлежи на атестиране.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) (1) При преназначаване на друга длъжност в същата администрация, както и при временно преминаване на държавна служба в друга администрация, служителят се оценява за изпълнението на тази длъжност, която е заемал по-дълго в периода за оценяване.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1, 3, т. 4, изречение второ, т. 6, 7 и 9, чл. 105, чл. 106, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 107а и 107б от Закона за държавния служител или на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 1, 3 - 9, чл. 326, 327, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 9, 11 и 12 и чл. 331 от Кодекса на труда служителят задължително се атестира преди напускането, ако има действително отработени най-малко 6 месеца в рамките на периода за оценяване.
(3) Служител, който е получил обща оценка в администрацията преди напускането, не се оценява в друга администрация втори път в рамките на един и същ период за оценяване по чл. 6, ал. 1.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Служител, който е дългосрочно командирован в чужбина, се оценява от ръководителя или служителя, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования. При предсрочно прекратяване на командироването се прилага съответно чл. 9.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Атестирането чрез оценяване на изпълнението на длъжността включва следните 3 етапа:
1. изготвяне и съгласуване на работен план в началото на периода;
2. междинна среща в средата на периода;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) заключителна среща и определяне на обща оценка на изпълнението на длъжността в края на периода.


Чл. 12. (1) Изготвянето и съгласуването на работния план се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания. Работният план отчита основната цел, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания.
(2) В работния план се определят целите и изискванията към изпълнението, които оценяваният трябва да реализира през периода.
(3) Целите в работния план могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания, включително професионалната квалификация, както и с промени в поведението му.
(4) Целите, определени в работния план на оценявания, трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето.
(5) Изготвянето и съгласуването на работен план, попълването и подписването на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания се извършват в периода от 1 до 30 ноември на предходната календарна година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Работните планове на служителите се изготвят и съгласуват в срок 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск с продължителност повече от 6 месеца.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2008 г.) Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 юни до 15 юли на съответната календарна година. При отсъствие на оценявания служител междинната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на изпълнението на длъжността на оценявания относно реализирането на целите, определени в работния план, и изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика.
(3) При необходимост някои от целите в работния план на оценявания могат да се прецизират или коригират, както и да се набележат конкретни действия за подобряване изпълнението на длъжностните задължения.
(4) След приключване на междинната среща се попълва съответният раздел от формуляра за оценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Когато ръководителят или служителят, който възлага задачите и отговаря за дейността на дългосрочно командирован служител, има месторабота, различна от тази на командирования, междинна среща може да не се провежда. Ако междинна среща не се провежда, оценяващият е длъжен да попълни раздел II от приложение № 1, 2 или 3 на формуляра за оценка, който се изпраща на оценявания.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 до 30 ноември на съответната календарна година. При отсъствие на оценявания служител заключителната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
(2) На заключителната среща оценяващият ръководител и оценяваният обсъждат:
1. степента, в която са изпълнени целите в работния план;
2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения;
3. степента, в която оценяваният е показал компетентностите, необходими за ефективно изпълнение на заеманата длъжност;
4. подходящи действия за обучение и развитие на служителя през следващия период.
(3) След приключване на заключителната среща се попълват съответните раздели от формуляра за оценка.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Определянето на общата оценка на изпълнението на длъжността за един период на оценяване включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) оценка на изпълнението на длъжността по отделни показатели;
2. оформяне на обща оценка.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Отделните показатели за оценка на изпълнението на длъжността са:
1. степента на реализация на целите от работния план;
2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност;
3. показаните компетентности.


Чл. 17. Степента на реализация на целите от работния план се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато е ясно, че оценяваният е постигнал целите, заложени в работния му план, като често ги надхвърля;
2. оценка 2 - когато оценяваният като цяло е постигнал целите в работния си план;
3. оценка 3 - когато оценяваният като цяло не е постигнал целите в работния си план.


Чл. 18. Степента на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато оценяваният изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на или над нивото на съответните изисквания, проявява инициативност и показва желание и възможности за справяне с по-трудни и отговорни задължения спрямо задълженията на заеманата длъжност;
2. оценка 2 - когато оценяваният изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на нивото на съответните изисквания, а ако има пропуски в работата, те са несъществени;
3. оценка 3 - когато оценяваният не изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на нивото на съответните изисквания и/или допуска съществени пропуски в работата си.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват висшите държавни служители по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за държавния служител, са:
1. аналитична компетентност - умения за разделяне на съставни части и разглеждане на проблемите в дълбочина и за ориентиране в тяхната структура и причинност; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за откриване на пропуски в аргументите, засягащи дадена теза; умения за отчитане на различни гледни точки, мотиви и интерпретации за дадено събитие и/или за изграждане на цялостна картина на ситуация; умения за намиране на нови начини за решаване на проблеми; умения за рационална преценка на положителните и отрицателните страни на възможните варианти за решение; умения за аргументиране на предложения и решения;
2. ориентация към резултати - умения за разделяне на съставни части на цялостни стратегии в конкретни програми, дейности и задачи; умения да изисква спазването на стандарти за качество на изпълнението; умения да създава организация на работата по отношение на отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите; умения за планиране и координация на работата и за определяне на текущите приоритети по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат, с прилагане на информационни и комуникационни технологии; умения за осъществяване на непрекъснат контрол по постигането на целите;
3. изграждане на отношения - умения за насърчаване другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане и поддържане на добри отношения в рамките на администрацията и извън нея; умения за улесняване на връзките между звена и длъжности с цел да се постигнат необходимите резултати; умения за изграждане на екип и работа като част от него; умения за деликатно и ефективно справяне с конфликти; знания и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество; умения за ефективно използване на мрежата от служебни контакти за постигане на целите;
4. познаване на заинтересуваните страни - познания за интересите и очакванията на групите лица и институциите, свързани с резултатите от собствената работа; познания относно потребителите на услугите на звената във и извън администрацията и относно начините на ефективното им обслужване; умения за поощряване на ръководените служители да разбират интересите и очакванията на заинтересуваните страни; познаване на правилата на администрацията и административната среда;
5. комуникативна компетентност - умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация; умения да говори авторитетно и уверено; умения за промени на стила и средствата за комуникация и за подбор на аргументи така, че да отговори на потребностите и реакциите на аудиторията; умения да убеждава, да оказва влияние и да води преговори; умения за точна интерпретация на информацията, получена при словесна и несловесна комуникация; умения за писмена комуникация и презентиране;
6. лидерска компетентност - познания за въздействието, което има върху дадена група, и умения да го управлява; безпристрастност, обективност и почтеност; умения да изразява признание за ангажираността и постиженията на подчинените служители и да ги прави достояние на останалите; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да излагат идеи и за насърчаване на реализацията им; умения за поставяне на предизвикателни цели;
7. управленска компетентност - умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочните цели на администрацията; умения за управление на времето; умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите; умения за ефективно делегиране на отговорности, поемане на лична отговорност; умения и нагласи за работа по няколко проблема едновременно, като намира най-добрата комбинация от решения; умения за контрол на изпълнението на задачи;
8. стратегическа компетентност - наличие на визия за развитие на сектора, за който отговаря; умения за предвиждане на варианти за развитие на ситуации и възможни сценарии; умения за установяване на потребностите от разработване и реализиране на ясна нова стратегия или промяна в съществуващата; да има цялостен поглед, простиращ се отвъд собствената му роля и функционални граници; умения за стимулиране на развитието и утвърждаването на организационната култура; нагласа за позитивно възприемане на иновативно и стратегическо мислене на други хора.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи ръководни длъжности, извън тези по ал. 1, са:
1. аналитична компетентност - умения за разделяне на съставни части и разглеждане на проблемите в дълбочина и за ориентиране в тяхната структура и причинност; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за откриване на пропуски в аргументите, засягащи дадена теза; умения за отчитане на различни гледни точки, мотиви и интерпретации за дадено събитие и/или за изграждане на цялостна картина на ситуация; умения за намиране на нови начини за решаване на проблеми; умения за рационална преценка на положителните и отрицателните страни на възможните варианти за решение; умения за аргументиране на предложения и решения;
2. ориентация към резултати - умения за разделяне на съставни части на цялостни стратегии в конкретни програми, дейности и задачи; умения да изисква спазването на стандарти за качество на изпълнението; умения да създава организация на работата по отношение на отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите; умения за планиране и координация на работата и за определяне текущите приоритети по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат, с прилагане на информационни и комуникационни технологии; умения за осъществяване на непрекъснат контрол по постигането на целите;
3. изграждане на отношения - умения за насърчаване другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане и поддържане на добри отношения в рамките на администрацията и извън нея; умения за улесняване на връзките между звена и длъжности с цел да се постигнат необходимите резултати; умения за изграждане на екип и работа като част от него; умения за деликатно и ефективно справяне с конфликти; знания и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество; умения за ефективно използване на мрежата от служебни контакти за постигане на целите;
4. познаване на заинтересуваните страни - познания за интересите и очакванията на групите лица и институциите, свързани с резултатите от собствената работа; познания относно потребителите на услугите на звеното във и извън администрацията и относно начините на ефективното им обслужване; умения за поощряване на ръководените служители да разбират интересите и очакванията на заинтересуваните страни; познаване на правилата на администрацията и административната среда;
5. комуникативна компетентност - умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация; умения да говори авторитетно и уверено; умения за промени на стила и средствата за комуникация и за подбор на аргументи така, че да отговори на потребностите и реакциите на аудиторията; умения да убеждава, да оказва влияние и да води преговори; умения за точна интерпретация на информацията, получена при словесна и несловесна комуникация; умения за писмена комуникация и презентиране;
6. лидерска компетентност - познания за въздействието, което има върху дадена група, и умения да го управлява; безпристрастност, обективност и почтеност; умения да изразява признание за ангажираността и постиженията на подчинените служители и да ги прави достояние на останалите; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да излагат идеи и за насърчаване на реализацията им; умения за поставяне на предизвикателни цели;
7. управленска компетентност - умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочните цели на администрацията; умения за управление на времето; умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите; умения за ефективно делегиране на отговорности, поемане на лична отговорност; умения и нагласи за работа по няколко проблема едновременно, като намира най-добрата комбинация от решения; умения за контрол на изпълнението на задачи.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 4 и по ал. 2, т. 4 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции, са:
1. аналитична компетентност - умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина и за ориентиране в тяхната структура и причинност; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии, както и за рационална преценка на нейната достоверност, за положителните и отрицателните страни на възможните варианти за решение; умения за интерпретиране и точен анализ на числова и словесна информация и за пропуските в аргументите, засягащи дадена теза; умения за целенасочени проучвания за установяване на релевантни факти, недостъпни до момента; умения за аргументиране на предложения;
2. ориентация към резултати - умения за едновременно и ефективно изпълнение на възложените дейности; умения за точно отчитане на необходимите ресурси за съответните дейности; умения за създаване на организация на работата си и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите; умения за планиране и изпълнение на текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;
3. изграждане на отношения - умения за насърчаване другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; умения да ползва и цени опита на другите; умения за добра работа в екип; умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество;
4. познаване на заинтересуваните страни - познания за законовите интереси и очаквания на групите лица и институциите, свързани с резултатите от работата му; познания относно потребителите на услугата на работното място във и извън администрацията и относно начините на ефективното им обслужване; познания за правилата на организацията и административната среда; умения да зачита правата и да уважава интересите на гражданите;
5. комуникативна компетентност - умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация; умения за активно слушане; умения за предаване на добре структурирана писмена информация; умения за подкрепяне на становищата си с ясни и убедителни аргументи; умения за ясно и точно интерпретиране на информацията, получавана при словесна и несловесна комуникация; умения за писмена комуникация и презентиране.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 4 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности, са:
1. техническа компетентност - умения да обработва точно словесна и писмена, включително числова, информация; умения да въвежда и предоставя достоверна информация; умения да отчита и събира разнообразна по обем, тип и произход информация; професионални, включително компютърни, умения;
2. ориентация към резултати - умения да изпълнява задачите правилно и качествено; умения за организиране на собствената дейност за точно изпълнение на поставените задачи в указания срок; умения да съобразява дейностите с необходимите ресурси; умения за едновременно и ефективно изпълнение на възложените дейности;
3. изграждане на отношения - умения за насърчаване другите да дават обратна връзка и за предоставяне на обратна връзка на други; умения за изграждане и поддържане на коректни отношения с колеги и заинтересувани лица; познания относно потребителите на услугата на работното място във и извън администрацията и относно начините на ефективното им обслужване; умения за учтиво и внимателно отношение към потребителите, зачитайки достойнството и интересите им; умения да използва и цени опита на другите; умения да работи като част от екип;
4. комуникативна компетентност - умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация; умения за активно слушане; умения за ясно и точно интерпретиране на информацията, получавана при словесна и несловесна комуникация; умения за писмена комуникация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 3 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.


Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Оценките по отделните показатели за компетентности са:
1. оценка 1 - притежава всички необходими знания и умения, свързани със съответната компетентност и длъжност, а в някои области притежава допълнителни знания и умения и ги използва ефективно в работата си;
2. оценка 2 - притежава необходимите знания и умения, свързани със съответната компетентност и длъжност, и ги използва ефективно в работата си;
3. оценка 3 - наличие на значими, свързани със съответната компетентност неточности или непълноти в знанията и уменията, необходими за успешното изпълнение на длъжността, и/или недостатъчно добро използване на наличните знания и умения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Въз основа на преобладаващия брой оценки по отделните показатели за компетентностите оценяващият ръководител определя обща оценка на компетентностите.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели по чл. 16, общите постижения и поведението на оценявания оценяващият ръководител определя обща оценка на изпълнението на длъжността, която може да бъде:
1. оценка 1 "Изключително изпълнение" - оценяваният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността, показано през целия период;
2. оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" - оценяваният редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
3. оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" - оценяваният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - оценяваният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
5. оценка 5 "Неприемливо изпълнение" - оценяваният системно изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.) (1) Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в държавната администрация се извършва с попълване на формуляри за оценка, както следва:
1. за висшите държавни служители по чл. 19, ал. 1 - по образец съгласно приложение № 1.1;
2. за заемащите ръководни длъжности, извън тези по ал. 1, т. 1, по чл. 19, ал. 2 - по образец съгласно приложение № 1.2;
3. за заемащите експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции по чл. 20, ал. 1 - по образец съгласно приложение № 2;
4. за заемащите експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности по чл. 21, ал. 1 - по образец съгласно приложение № 3.
(2) Формулярите за оценка се изготвят по съответните образци и се осигуряват от звената, изпълняващи функции по управление на човешките ресурси.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши преценката на изпълнението на длъжността безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Оценяващият ръководител е длъжен да мотивира писмено своите оценки, като вписва мотивите в съответните полета от раздел III на формуляра за оценка.
(2) Оценяващият ръководител вписва оценките на оценявания по отделните показатели и общата оценка в съответния формуляр, подписва го и запознава оценявания със съдържанието му, като оценяваният също подписва формуляра. Оценяващият ръководител предава формуляра на контролиращия ръководител след изтичане на 7-дневния срок за възражение по чл. 28, ал. 2.


Чл. 26. (1) Контролиращият ръководител преглежда формулярите за оценка, като има право да изисква от оценяващите ръководители допълнителна информация и аргументация за оценките, както и да направи коментар, който да запише в съответния раздел на формуляра за оценка. Представител на представителния синдикат има право да преглежда формулярите за оценка и да изрази становище.
(2) Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси. Оценяващият ръководител и оценяваният имат право да се запознаят с попълнения формуляр, като оценяваният подписва формуляра.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението на длъжността се съхраняват в личните досиета на служителите.

Глава трета.
ВЪЗРАЖЕНИЕ


Чл. 28. (1) Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.) Възражението по ал. 1 се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за обща оценка на изпълнението на длъжността. Служителят може да изпрати копие от възражението до представителен синдикат в администрацията.


Чл. 29. (1) Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в 7-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно. Ако копие от възражението е изпратено и до представителен синдикат в администрацията, той може да даде становище в 3-дневен срок.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Контролиращият ръководител може да потвърди или да коригира с една по-висока степен оценката на служителя, като попълни и подпише формуляра съгласно образеца по приложение № 4.
(3) В 7-дневен срок от подписването на формуляра по ал. 2 звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.

Глава четвърта.
ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 6 ОТ 2004 Г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или по-висока длъжност.
(2) Повишаването в държавна служба е обвързано с оценката от изпълнението на длъжността, получена при атестиране, и с обучението и развитието на служителите в администрацията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При първото повишаване в ранг след преобразуване на трудово правоотношение в служебно, поради определяне с нормативен акт на длъжността за заемане от държавен служител, се вземат предвид и получените от съответния служител оценки за изпълнението на същата длъжност по трудово правоотношение.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2008 г.) Повишаването в ранг на държавния служител се извършва:
1. в следващия старши ранг и от I младши в V старши ранг на периоди:
а) три години - при 3 общи оценки не по-ниски от оценка 2 "Изпълнението е над изискванията";
б) четири години - при 4 общи оценки не по-ниски от оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията";
в) пет години - при 5 общи оценки във всички останали случаи;
2. в следващия младши ранг на периоди:
а) две години - при 2 общи оценки не по-ниски от оценка 2 "Изпълнението е над изискванията";
б) три години - при 3 общи оценки не по-ниски от оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията";
в) пет години - при пет общи оценки във всички останали случаи.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2008 г.) Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг преди сроковете по чл. 31, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а", когато при атестиране е получил обща оценка на изпълнението на длъжността 1 "Изключително изпълнение".
(2) Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в ранг по реда на ал. 1, може да се извърши само при условията и в сроковете по чл. 31.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) Когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по реда на чл. 31 или 32, звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, попълва атестационен формуляр по образец съгласно приложение № 5, изготвя заповед за повишаване в ранг и представя тези документи на органа по назначаването в едномесечен срок.
(2) Присъждането на ранговете се извършва със заповед на органа по назначаването.


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) Повишаването в длъжност може да се извърши чрез заемане на по-висока длъжност в друга или в същата администрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) Заемането на по-висока длъжност в друга администрация се извършва по реда на чл. 81а и 81б от Закона за държавния служител, както и на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
(3) Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор.


Чл. 35. (1) (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор могат да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и:
1. имат оценка от последното атестиране 1 "Изключително изпълнение" или 2 "Изпълнението е над изискванията", или
2. имат оценка от последното атестиране 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.) В администрациите с териториални звена конкурентният подбор може да се ограничава в рамките на териториалното звено, в което е вакантната длъжност.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, подготвя справка за служителите, които отговарят на условията по чл. 35 и са изразили писмено съгласие да заемат длъжността.
(2) В случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което се съгласува с контролиращия ръководител.
(3) В случай че служителите по ал. 1 са повече от един, непосредственият ръководител на административното звено, в което е свободната длъжност, извършва конкурентен подбор въз основа на:
1. общата оценка на изпълнение на длъжността;
2. оценките по отделните показатели по чл. 16;
3. притежавания ранг;
4. бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;
5. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.
(4) Въз основа на преценката по ал. 3 непосредственият ръководител съгласувано с контролиращия ръководител подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването съгласно приложение № 6.


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) (1) Органът по назначаването може да проведе събеседване с предложения служител.
(2) В случай че органът по назначаването не преназначи служителя по ал. 1, издава заповед за обявяване на конкурс.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Процедурата по преназначаването се прилага и за държавни служители, назначени по чл. 15 от Закона за държавния служител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "служител" е лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение в държавната администрация, с изключение на лицата:
1. заемащи длъжностите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията;
2. извън основната численост на персонала;
3. за които друго е предвидено в закон.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила:
1. от 1 юни 2002 г. - за Администрацията на Министерския съвет, за Министерството на финансите и за Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. от 1 януари 2003 г. - за останалите администрации.


§ 3. Сроковете за изготвяне на работни планове и за провеждане на междинната среща за оценка през 2002 г. в администрациите по § 2, т. 1 са, както следва:
1. обсъждане и изготвяне на работен план, попълване и подписване на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания - от 1 до 30 юни 2002 г.;
2. междинна среща, попълване и подписване на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания - от 1 до 30 септември 2002 г.


§ 4. Срокът за изготвяне на работни планове за 2003 г. в администрациите по § 2, т. 2 е от 1 януари до 15 февруари 2003 г.


§ 5. Преди прилагането на наредбата ръководителите на съответните администрации осигуряват провеждане на обучение за всички служители, което се организира от звената по човешки ресурси.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Повишаването в ранг на държавните служители, назначени преди влизането в сила на наредбата, се извършва:
1. при получена първа обща оценка 1 "Изключително изпълнение" независимо от стажа като държавен служител;
2. при получена първа обща оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" и 3 години стаж като държавен служител;
3. при получени първа и втора обща оценка не по-ниски от 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" и 4 години стаж като държавен служител.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Указания по прилагането на наредбата дава администрацията на Министерския съвет в рамките на нейната компетентност.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Наредбата се приема на основание чл. 76, ал. 5 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 20 МАЙ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2004 Г.)

§ 4. т. 9. Навсякъде в текста и в приложенията думите "трудовото изпълнение" се заменят с "изпълнението на длъжността".


§ 6. Параграф 1, т. 2, буква "в" и т. 5 влизат в сила от 1 април 2004 г., а § 2, 3 и 4 влизат в сила от 5 март 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 2004 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 26 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2006 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 май 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2008 Г.)

§ 5. При първото след влизането в сила на постановлението повишаване в ранг по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация периодите се броят от последното повишаване в ранг на съответния държавен служител.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1.1 към чл. 24, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
(за висши държавни служители)
На:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(име, презиме, фамилия)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Длъжност: Дирекция/Главна дирекция:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Период за оценяване от: до:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Общи оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността след последното повишаване в ранг:
 
I. Работен план:
Описание на целите Период за Начин за
  изпълнение доказване на
    изпълнението
     
     
     
     
     
Забележки:
1. Целите в работния план могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания, включително професионалната квалификация, както и с промени в поведението му. Целите в работния план следва да бъдат формулирани за приоритетните преки задължения от длъжностната характеристика.
2. Целите в работния план трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето.
3. Периодът за изпълнение на съответната цел трябва да е определен от дата до дата и/или да се посочи график, план или друг подобен документ, като е недопустимо да се записва текст от рода на "срок постоянен".
4. Начините за доказване на изпълнението трябва да бъдат посочени конкретно - например постигане на определена стойност на показател/показатели и/или конкретни факти, потвърждаващи изпълнението (изготвен анализ, прогноза, проект на нормативен акт, получен сертификат и други подобни).
   
Дата: ..................... г.  
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ...........................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

   
II. Междинна среща: ............................................. г.  

(дата)

 
Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар):
 
 
 
 
 
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ..............................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

   
III. Обща оценка:  
А. Степен на реализация на целите от работния план Оценка
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка. 1 2 3
       
       
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характерис- Оценка
тика на заеманата длъжност 1 2 3
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
       
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
       
В. Показатели за компетентности      
1. Аналитична компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
2. Ориентация към резултати Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
3. Изграждане на отношения Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
4. Познаване на заинтересуваните страни Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
5. Комуникативна компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
6. Лидерска компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
7. Управленска компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
8. Стратегическа компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
9. Обща оценка на компетентностите: Оценка
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващия брой оценки по отделните 1 2 3
показатели за компетентностите.      
       
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на оценявания:      
       
       
       
       
       
Обща оценка на изпълнението за периода:    
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели и общите постижения и поведението на оценявания и се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:
1 "Изключително изпълнение" 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изисква-
2 "Изпълнението е над изискванията" нията, необходимо е подобрение"
3 "Изпълнението отговаря на изискванията" 5 "Неприемливо изпълнение"
План за обучение и развитие на оценявания:  
   
   
   
   
   
Бъдещ потенциал:  
   
   
   
   
   
   
Подпис на оценяващия ръководител: .......................

Дата: .............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на оценявания:  
   
   
   
   
   
   
Подпис на оценявания: .............................................

Дата: .............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на контролиращия ръководител:  
   
   
   
   
   
   
Подпис на контролиращия ръководител: ........................

Дата: .............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Подпис на оценявания: .......................................................................................................................

дата: .........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 


Приложение № 1.2 към чл. 24, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
(за служители, заемащи ръководни длъжности)
На:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(име, презиме, фамилия)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Длъжност: Сектор:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Отдел: Дирекция/Главна дирекция:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Период за оценяване от: до:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Общи оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността след последното повишаване в ранг:
     
I. Работен план:    
Описание на целите Период за Начин за
  изпълнение доказване на
    изпълнението
     
     
     
     
     
Забележки:
1. Целите в работния план могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания, включително професионалната квалификация, както и с промени в поведението му. Целите в работния план следва да бъдат формулирани за приоритетните преки задължения от длъжностната характеристика.
2. Целите в работния план трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето.
3. Периодът за изпълнение на съответната цел трябва да е определен от дата до дата и/или да се посочи график, план или друг подобен документ, като е недопустимо да се записва текст от рода на "срок постоянен".
4. Начините за доказване на изпълнението трябва да бъдат посочени конкретно - например постигане на определена стойност на показател/показатели и/или конкретни факти, потвърждаващи изпълнението (изготвен анализ, прогноза, проект на нормативен акт, получен сертификат и други подобни).
   
Дата: ..................... г.  
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ...........................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

II. Междинна среща: ............................................. г.  

(дата)

 
Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар):
 
 
 
 
 
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ..........................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

III. Обща оценка:  
А. Степен на реализация на целите от работния план Оценка
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка. 1 2 3
       
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
       
Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характе- Оценка
ристика на заеманата длъжност 1 2 3
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
В. Показатели за компетентности      
1. Аналитична компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
2. Ориентация към резултати Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
3. Изграждане на отношения Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
4. Познаване на заинтересуваните страни Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
5. Комуникативна компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
6. Лидерска компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
7. Управленска компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
8. Обща оценка на компетентностите: Оценка
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващия брой оценки по отделните 1 2 3
показатели за компетентностите.      
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на оценявания:      
       
       
       
       
       
Обща оценка на изпълнението за периода:    
 
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели и общите постижения и поведението на оценявания и се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:
1 "Изключително изпълнение" 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изисква-
2 "Изпълнението е над изискванията" нията, необходимо е подобрение"
3 "Изпълнението отговаря на изискванията" 5 "Неприемливо изпълнение"
План за обучение и развитие на оценявания:  
   
   
   
   
   
Бъдещ потенциал:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценяващия ръководител: ..............................

Дата: .........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на оценявания:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценявания: .....................................................

Дата: ...........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на контролиращия ръководител:  
   
   
   
   
   
Подпис на контролиращия ръководител: .......................

Дата: ..........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Подпис на оценявания: .......................................................................................................................

Дата: ...........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 


Приложение № 2 към чл. 24, ал. 1, т. 3

(Доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
(за служители, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции)
На:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(име, презиме, фамилия)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Длъжност: Сектор:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отдел Дирекция/Главна дирекция:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Период за оценяване от: до:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Общи оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността след последното повишаване в ранг (попълва се само за държавните служители):
 
I. Работен план:
Описание на целите Период за Начин за
  изпълнение доказване на
    изпълнението
     
     
     
     
     
Забележки:
1. Целите в работния план могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания, включително професионалната квалификация, както и с промени в поведението му. Целите в работния план следва да бъдат формулирани за приоритетните преки задължения от длъжностната характеристика.
2. Целите в работния план трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето.
3. Периодът за изпълнение на съответната цел трябва да е определен от дата до дата и/или да се посочи график, план или друг подобен документ, като е недопустимо да се записва текст от рода на "срок постоянен".
4. Начините за доказване на изпълнението трябва да бъдат посочени конкретно - например постигане на определена стойност на показател/показатели и/или конкретни факти, потвърждаващи изпълнението (изготвен анализ, прогноза, проект на нормативен акт, получен сертификат и други подобни).
   
Дата: ..................... г.  
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: .........................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

II. Междинна среща: ............................................. г.  

(дата)

 
Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар):
 
 
 
 
 
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ............................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

III. Обща оценка:  
А. Степен на реализация на целите от работния план Оценка
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка. 1 2 3
       
Мотиви на оценяващия ръководител:  
   
   
   
   
   
   
Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характе- Оценка
ристика на заеманата длъжност 1 2 3
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
       
В. Показатели за компетентности      
1. Аналитична компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
2. Ориентация към резултати Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
3. Изграждане на отношения Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
4. Познаване на заинтересуваните страни Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
5. Комуникативна компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
6. Обща оценка на компетентностите: Оценка
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващия брой оценки по отделните 1 2 3
показатели за компетентностите.      
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на оценявания:      
       
       
       
       
       
Обща оценка на изпълнението за периода:    
     
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели и общите постижения и поведението на оценявания и се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:
1 "Изключително изпълнение" 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изисква-
2 "Изпълнението е над изискванията" нията, необходимо е подобрение"
3 "Изпълнението отговаря на изискванията" 5 "Неприемливо изпълнение"
План за обучение и развитие на оценявания:  
   
   
   
   
   
Бъдещ потенциал:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценяващия ръководител: .......................

Дата: ..........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на оценявания:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценявания: .......................

Дата: .........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на контролиращия ръководител:  
   
   
   
   
   
Подпис на контролиращия ръководител: .......................

Дата: .............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Подпис на оценявания: ......................................................................................................................

Дата: .............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 


Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 5 от 2009 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
(за служители, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности)
На:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(име, презиме, фамилия)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Длъжност: Сектор:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отдел Дирекция/Главна дирекция:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Период за оценяване от: до:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
I. Работен план (цели, свързани с подобряване на работата, личните качества и поведение):
 
 
 
 
 
Дата: ..................... г.  
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: .......................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

II. Междинна среща: ............................................. г.  

(дата)

 
Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар):
 
 
 
 
 
Подпис на оценяващия ръководител: ...................
Подпис на оценявания: ..........................................................................................................................

(име, фамилия)

(име, фамилия)

III. Обща оценка:  
А. Степен на реализация на целите от работния план Оценка
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка. 1 2 3
       
       
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
       
Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характе- Оценка
ристика на заеманата длъжност 1 2 3
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Мотиви на оценяващия ръководител:      
       
       
       
       
       
   
В. Показатели за компетентности  
1. Техническа компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
2. Ориентация към резултати Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
3. Изграждане на отношения Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
4. Комуникативна компетентност Оценка
Мотиви на оценяващия ръководител: 1 2 3
       
5. Обща оценка на компетентностите: Оценка
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващия брой оценки по отделните 1 2 3
показатели за компетентностите.      
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка.      
Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на оценявания:      
       
       
       
       
       
Обща оценка на изпълнението за периода:    
 
Общата оценка се определя въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели и общите постижения и поведението на оценявания и се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:
1 "Изключително изпълнение" 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изисква-
2 "Изпълнението е над изискванията" нията, необходимо е подобрение"
3 "Изпълнението отговаря на изискванията" 5 "Неприемливо изпълнение"
План за обучение и развитие на оценявания:  
   
   
   
   
   
Бъдещ потенциал:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценяващия ръководител: .......................

Дата: ............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на оценявания:  
   
   
   
   
   
Подпис на оценявания: .......................

Дата: ............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Коментар на контролиращия ръководител:  
   
   
   
   
Подпис на контролиращия ръководител: .......................

Дата: ............................................................................................................................................

(име, фамилия)

 
Подпис на оценявания: ........................................................................................................................

Дата: ...........................................................................................................................................

(име, фамилия)

 


Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г.)


ФОРМУЛЯР
по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
 
На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност: Сектор:
Отдел: Дирекция:
Период за оценяване от: до:
   
   
I. Обща оценка на изпълнението на длъжността за периода, определена от оценяващия ръководител:
 
Общата оценка на индивидуалното изпълнение    
се записва с цифра и с думи    
 
 
II. Коментар на контролиращия ръководител по мотивите за обжалване на оценката:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Становище на контролиращия ръководител по общата оценка на изпълнението на оценявания:
 
 
 
 
 
 
 
IV. Окончателна обща оценка на индивидуалното изпълнение за периода:
      
     
 
Окончателната обща оценка на изпълнението на длъжността се записва с цифра и с думи, като тя може
да се различава само с една степен от оценката на оценяващия ръководител. Общите оценки са:
 
Оценка 1 "Изключително изпълнение" Оценка 4"Изпълнението не отговаря напълно
Оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" на изискванията, необходимо е подобрение"
Оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" Оценка 5"Неприемливо изпълнение"
Подпис на контролиращия ръководител: ....................................................................................................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................................................................................................................................
Подпис на оценявания: .....................................................................................................................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................................................................................................................................
Подпис на оценяващия ръководител: .......................................................................................................................................................................................
 
   


Приложение № 5 към чл. 33, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 06.06.2006 г.)


АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
 
На:
....................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Длъжност: Сектор:
Отдел: Дирекция:
  Притежаван ранг:
   
I. Професионална квалификация и изпълнение на длъжността
1. Общи оценки на изпълнението на длъжността
Периоди за оценяване (от дата до дата) Обща оценка
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
   
2. Образователна/и степен/и и област/и

А. Образователна/и степен/и и област/и, необходима/и за заемане на длъжността, определена/и в длъжностната характеристика:
Образователна степен Област
1.  
2.  
3.  
   

Б. Образователна/и степен/и и област/и, притежавана/и от служителя:
Образователна степен Област
1.  
2.  
3.  
   

В. Допълнителна професионална квалификация, притежавана от служителя:

Вид Област
1.  
2.  
3.  
   

II. Служебен стаж
Години Месеци Дни
     
     

III. Други изисквания, определени в нормативни актове
Описват се изискванията, на които служителят отговаря:
1.
2.
3.
 
IV. Заключение
Служителят на основание
................................................................................................................................................................................................
(цитира се правното основание)
да бъде повишен в ранг и да получи
................................................................ ранг от: ...........................................................................................................................
(записва се рангът, който
(дата) ...................................................
може да получи служителят)  
Изготвил формуляра:
................................................................................................................................................................................................
(име, длъжност, дата, подпис)
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
................................................................................................................................................................................................
(име, длъжност, дата, подпис)
Оценяващ ръководител: ..................................................................................................................................................................................
(име, длъжност, дата, подпис)
Контролиращ ръководител:
................................................................................................................................................................................................
(име, длъжност, дата, подпис)
Издадена заповед № ................................ от ...........................................................................................................................................
(дата) .....................................................................................................................................................................................................
 
Само за държавни служители!
 


Приложение № 6 към чл. 36, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 6 от 2004 г.)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за повишаване в длъжност
 

Във връзка със заемането на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на длъжността)

в ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на структурното звено)
се проведе конкурентен подбор между служителите, които отговарят на условията за заемане на длъжност-
та и са изразили съгласие за нейното заемане:
 
Име, презиме Обща оценка Оценки по отделните показатели    
и фамилия от последното от последното атестиране    
  атестиране 1 2 3 Ранг Бъдещ
    степен на степен на компетент-   потенциал
    изпълнение изпълнение ности    
    на целите на преките      
      задължения      
1.            
2.            
3.            
 

Предлагам на длъжността ...........................................................................................................................................................................................................................................................

да бъде преназначен/а по чл. 82 от Закона за държавния служител ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Мотиви:

 
 
 
 

Дата:

 

Подпис:

(непосредствен ръководител на административното звено)

 

Подпис:

(контролиращ ръководител)

 

rss
Посети форума