навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ КАТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА НЕЙНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 61 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г.) Преобразува чрез вливане във Военномедицинската академия съществуващите здравни заведения към Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана съгласно приложението.
(2) Определя, считано от 1 януари 2000 г., Военномедицинската академия към Министерството на отбраната като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(3) Определя специфични функции за извънболнична и болнична помощ на лечебното заведение по ал. 2, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) медицинско осигуряване на бойната и физическата подготовка на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) извършване на експертиза за годност за военна служба, експертиза за годност за военновременна служба, и експертиза за годност за служба в Националната служба за охрана и държавна служба в Държавна агенция "Разузнаване"; определяне на психологична непригодност за служба в Националната служба за охрана и на характера/вида на причинената телесна повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване";
4. организиране на мероприятия по предпазване от вредни условия на войсковата среда;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) осъществяване на хигиенно-противоепидемичен и здравен контрол в специализирани обекти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) осъществяване на учебна и научноизследователска дейност в областта на медицината за нуждите на Въоръжените сили;
7. провеждане на следдипломно обучение, както и на подготовка на докторанти по клинични и военномедицински специалности след тяхната акредитация по реда на Закона за висшето образование;
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) разработване на нормативни актове относно медицинското осигуряване на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, на планове за медицинско осигуряване в мирно и военно време и поддържане на готовност за изпълнението им;
9. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) разработване и прилагане на модели за медицинско осигуряване в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война, и поддържане на военномедицински отряд за бързо реагиране;
10. разработване на програми по оперативна съвместимост със страните-членки на НАТО, в областта на медицинското осигуряване;
11. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)
12. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) създаване, съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на материални медицински средства и лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас;
13. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) поддържане на бойна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
14. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) разработване на медицински комплекти и допълнителни модули за военновременните медицински пунктове, медицински роти, полеви подвижни болници, автосанитарни роти и военномедицинския отряд за бързо реагиране;
15. (нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) разработване и прилагане на цялостна концепция за психично здраве, превенция и контрол на рисково поведение и боен, травмен и професионален стрес, психологично консултиране, психотерапия и кризисно консултиране на военнослужещи;
16. (нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на определянето на психологична пригодност за военна служба и служба в доброволния резерв.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г.) Предоставените безвъзмездно за стопанисване и управление недвижими имоти и движими вещи, както и активите и пасивите на преобразуваните здравни заведения по чл. 1, ал. 1 преминават към Военномедицинската академия, с изключение на тези на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана.


Чл. 3. (1) Трудовите правоотношения с работещите в преобразуваните здравни заведения по чл. 1, ал. 1 се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на кадровите военнослужещи от преобразуваните здравни заведения по чл. 1, ал. 1 се уреждат в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 2 от 2001 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) Запазват се трудовите и служебните правоотношения на работещите в медицинските пунктове на войсковите единици от Българската армия, на висшите военни училища.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.)


Чл. 4. (1) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Медицинските пунктове във войсковите единици от Българската армия и във висшите военни училища са непосредствено подчинени на съответните командири (началници).
(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) Необходимите финансови средства за извършването на експертиза за годност за държавна служба в Държавна агенция "Разузнаване", за определянето на психологична непригодност за служба в Националната служба за охрана, както и за определянето на характера/вида на причинената телесна повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" се осигуряват в рамките на бюджетите на Националната служба за охрана и Държавна агенция "Разузнаване".
(2) Средствата по ал. 1 се определят съгласно споразумения, сключени между Военномедицинската академия и Националната служба за охрана, съответно между Военномедицинската академия и Държавна агенция "Разузнаване", и се предоставят по бюджета на Министерството на отбраната в частта му за Военномедицинската академия по реда на Закона за публичните финанси.
(3) Разходите за извършване на експертизата за годност за служба в Националната служба за охрана са за сметка на кандидатите съгласно ценоразпис, утвърден от началника на Военномедицинската академия.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Определя Военномедицинската академия за национално лечебно заведение за болнична помощ.


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Приема Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия.

Заключителни разпоредби


§ 1. В приложение № 6 към чл. 4, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 98 и 112 от 1999 г. и бр. 6, 39 и 56 от 2000 г.) се правят следните изменения:
1. В раздел "Други второстепенни разпоредители" в т. 6 "ВМА" числата "2157", "1306", "1306", "1306" и "1306" се заменят съответно с "2640", "2071", "2071", "1876" и "1876".
2. На ред "Обща численост в другите второстепенни разпоредители" числата "9343", "7567", "6271", "6108" и "5958" се заменят съответно с "9826", "8332", "7036", "6678" и "6528".


§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; доп., бр. 7 от 2001 г.) се създава т. 4:
"4. Поликлиника - Пловдив."


§ 3. В член единствен от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ (ДВ, бр. 106 от 2000 г.) т. 3 се изменя така:
"3. "Специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" - ЕАД, София."


§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Постановлението се издава на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за народното здраве и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и чл. 9, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 2 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2009 Г.)

§ 4. (1) Трудовите правоотношения на служителите от реорганизираните структури на Военномедицинската академия и Генералния щаб на Българската армия се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на военнослужещите от реорганизираните структури на Военномедицинската академия и на Генералния щаб на Българската армия се уреждат в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Предоставените безвъзмездно за стопанисване и управление недвижими имоти и движими вещи, както и активите и пасивите на реорганизираните структури на Генералния щаб на Българската армия преминават към Военномедицинската академия.


§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г., с изключение на т. 2, буква "б" от приложението към § 6, т. 2 (поверително), която влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Приложение към чл. 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 1.04.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.)

Съществуващи здравни заведения към Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, които се преобразуват
1. Военноморска болница - Варна.
2. Военен санаториум - Банкя.
3. Профилакториуми:
а) Хисаря;
б) Поморие.
4. Гарнизонни военни болници:
а) Пловдив;
б) Плевен;
в) Сливен.
5. Медицински пунктове към:
а) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Служба "Военно разузнаване" към министъра на отбраната;
б) служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване";
(буква в) отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 1.04.2001 г.)
в) (предишна буква г) - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 1.04.2001 г.) Военна академия "Г.С. Раковски".
г) (нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г.) Национална разузнавателна служба;
д) (нова - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.04.2001 г.) Национална служба за охрана;
е) (нова - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) войсковите единици от Българската армия;
ж) (нова - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) висшите военни училища.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума