навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА

Издадена от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12.05 и 13.05.1993 г., изм. и доп. - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г., Решение № 254 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) на основание чл. 39 ЗАНН, чл. 22 ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, чл. 12 Закон за събранията, митингите и манифестациите


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.


Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с опазването на общинските имоти, предназначени за общо ползване на територията на Столична голяма община (СГО).

(2) Наредбата определя правоимащия на общинската администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.


Глава втора.
Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.

(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда на глава пета.

(3) (Нова - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване.

(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.


Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.

(2) За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат да се извършват само от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на засегнатите обитатели и в почивни дни.

(3) Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от техническите служби при райони по установения ред.

(4) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване на изискванията на съответните хигиенни норми, ползуването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (зъболекарски, прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до 21.00 часа.

(5) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08.00 - 14.00 и от 16.00 - 22.00 часа.


Чл. 4. (1) Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения.

(2) Забранява се просията на обществени места.


Чл. 5. (1) Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост, съответно управителите, са длъжни да осигурят денонощно заключване на входните врати, както и монтиране на домофонни уредби или звънци в сградите с три и повече етажа и с над шест жилища. Достъпът на пощальоните и на други длъжностни лица се осигурява от домсъветите.

(2) При възможност, жилищата и другите обекти в сградите се снабдяват с локални сигнално-охранителни устройства.

(3) Собствениците на жилища и на други обекти в приземните служби при съответния район, да поставят декоративни предпазни решетки на прозорци, врати и балкони.

(4) (Нова - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Забранява се складирането на битови отпадъци и предмети в общите части на жилищните сгради /тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и др./, които се поддържат свободни и проходими.


Чл. 6. Нарушителите на обществения ред в държавните, културни и увеселителни заведения (театрални, циркови и кино-салони, музейни сгради и зали, художествени галерии, игрални и спортни зали, игрища и стадиони), заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и услуги, се отстраняват от техните служители. А при нужда със съдействието на полицията.


Глава трета.
Правила за паркиране на превозните средства върху общински терени и ползуване на масов обществен транспорт

Чл. 7. Кметът на СО, съобразно със спецификата на териториите в съответните райони, съгласувано с полицията определя:

1. Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение на превозни средства, строителни и селскостопански машини.

2. Постоянни места и режима за паркиране на превозните средства, както и временни места за панаири, традиционни сборове, масови атракционни и спортни прояви.

3. Обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозните средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет превозни средства (без регистрационни номера).

4. Местата за събиране на добитъка за паша и улиците, по които той се извежда.


Чл. 8. (1) Забранява се:

1. Паркирането извън разрешените за целта места.

2. (Доп. - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Паркирането върху противопожарните хидранти и на обособени тревни площи.

3. Паркирането по тротоарите, улиците и площадите и в откритите обществени паркинги на превозните средства, посочени в чл. 6, т. 3.

4. Слагането на покривала върху превозните средства, паркирани на улиците, булевардите и площадите на централната градска част на столицата, определена със заповед на кмета на СО.

5. (Изм. - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Забранява се поставянето на каиши, вериги, ленти и други предмети и съоръжения върху уличните платна и тротоари, както и затварянето им с бариери и други съоръжения, освен в случайте, когато има разрешение на Столичната община.

6. (Нова - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Влизането и паркирането на МПС в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор.

(2) Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на строителните парцели и имоти за индивидуално ползване, както и в обособените за тази цел обществени паркинги.


Чл. 9. (1) Длъжностни лица, определени от кмета на СО, със съдействието на полицията, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на забраните по чл. 8 (1) т. 3 и независимо от наложеното им административно наказание връчват предписание на преместване на превозното средство в 14-дневен срок.

(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, длъжностните лица по предходната алинея издават заповед за вдигане на превозното средство.

(3) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява от специализираните предприятия и служби за сметка на собственика.

(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка и /или/ други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.


Чл. 10. Качването в и слизането от превозните средства на столичния общински пътнически транспорт може да става през всички врати като предимство имат инвалидите, бременните жени и майките с деца до седем години, болните и възрастните пътници.


Чл. 11. (1) След качването в превозното средство пътникът е длъжен незабавно да перфорира билета си на монтирания за целта уред, освен ако има право на безплатно пътуване или притежава валидна абонаментна карта.

(2) Нередовен пътник заплаща, освен цената на билета и глоба, определена със заповед на столичния кмет и разгласена, чрез поставяне на подходящо място във всяко превозно средство на общинския транспорт.


Чл. 12. В превозните средства на общинския транспорт се забранява:

1. Пътуването на лица със замърсено облекло, създаващо неудобство за останалите пътници, както и на такива в явно нетрезво състояние.

2. Пушенето и употребата на храна и напитки.

3. Превозването на лесно запалими течности и газове.

4. (Нова - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Превозване на домашни животни.


Чл. 13. (1) Лица, които нарушават обществения ред, както и тези, които не заплатят билета и глобата по чл. 11, се свалят принудително от превозното средство на следващата спирка от контролните длъжности лица, при нужда със съдействието на полицейските органи.

(2) Независимо от предприетите принудителни административни мерки по предходната алинея, на нарушителите се налага съответното административно наказание.


Глава четвърта.
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване

Чл. 14. Забранява се:

1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват;

2. Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от техническите служби при съответните райони;

3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и газенето на обособените тревни площи;

4. Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки;

5. (изм. - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Ползуването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. За тази цел съответните собственици и ползуватели могат да ползуват местни водоизточници;

6. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите;

7. Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения;

8. Повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места.

9. (Нова - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Разхождането без каишка и наморник на домашни кучета в парковете за отдих и детски площадки.


Чл. 15. Забранява се:

1. Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места;

2. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръженията; на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти, уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.


Чл. 16. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.


Глава пета.
Опазване на обществения ред и чистотата при провеждането на събрания, митинги и манифестации и други масови прояви

Чл. 17. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

(2) Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до:

Кмета на столицата, когато организаторът е централното ръководство на политическа партия или коалиция, сдружение или обществена организация.

(3) Писменото уведомление по чл. 11 от ЗСММ се отправя до кмета на столицата.

(4) Уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се подават не по-рано от 14 дни преди планираното провеждане на проявата.


Чл. 18. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното наименованието на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.

(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на движението й.


Чл. 19. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ.


Чл. 20. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.

(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.


Чл. 21. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.

(2) Органите на столичната, съответно на териториалните общински администрации, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

(3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на нарушителите.


Чл. 22. Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.


Чл. 23. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински площи; извън предназначените за целта места (стадиони, зали, салони) се дава от кмета на столицата по реда и условията на тази глава.


Глава шеста.
Контрол и наказания

Чл. 24. (1) (Изм. - Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 500 лв., на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

(2) (Изм. - Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) За нарушения на забраните по чл. 12, т. 1 - 4 и чл. 14, т. 3, 7 - 9 наказанието е глоба до 50 лв.

(3) (Нова - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) За нарушение на забраните по член 2, ал. 3 наказанието е глоба от 50 до 500 лева.

(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление, извърши ново нарушение се наказва с глоба от 50 лева до 500 лева.

(5) (Предишна ал. 4 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да бъде наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок от един месец до две години.

(6) (Предишна ал. 5 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.

(7) (Предишна ал. 6 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.


Чл. 25. (1) За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от контролните органи или от определени от тях длъжностни лица надлежно легитимирани като актосъставители. Същите са длъжни да показват легитимацията пред нарушителите при поискване.

(2) (Изм. - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и другите актосъставители по предходната алинея могат да налагат на място наказания - глоба до 10 лева срещу квитанцията, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ал. 1.


Чл. 26. Въз основа на съставените актове кметът на СГО или писмено упълномощени от него длъжностни лица, издават на нарушителите наказателни постановления.


Чл. 27. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.


Чл. 28. Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.


Чл. 29. (1) Контролни органи за изпълнението на тази наредба в структурата на СО са:

1. Началниците на подразделенията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), включително и на пътната полиция;

2. (Изм. - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Ръководителите на техническите служби при районите;

3. Ръководителят на Столичния ветеринарно-медицински надзор;

4. Ръководителят на Столичното предприятие "Озеленяване";

5. Ръководителят на Столичната автомобилна инспекция и ръководителите на Столичния общински транспорт;

6. Ръководителят на предприятието за културен отдих и художествена украса;

7. Ръководителят на Столичната хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ);

8. Ръководителите на Столичното предприятие "Паркинги и гаражи" и на службата за пътна сигнализация;

9. Ръководителят на районната инспекция по опазване на околната среда (РИОПС);

10. (Нова - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Ръководителят на ОФ "В и К";

11. (Нова - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Упълномощени от кмета на СО длъжностни лица.

12. (Нова - Решение № 254 по Проткол № 24 от 22.07.2004 г.) Столичен инспекторат.

(2) Контролните органи и определените от тях, по реда на чл. 25, ал. 1 длъжностни лица са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.


Заключителни разпоредби

§ 1. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 22 от ЗМСМА.


§ 2. 1. (Предишен текст на § 2 - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Разпоредбите на глава шеста се прилагат и за останалите приети от СОС наредби - за опазване и поддържане на чистотата, за реда и провеждане на търговска дейност на територията на СО и за движението на пътните превозни средства в столицата.

2. (Нова - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) За изпълнение на разпоредбата по чл. 14, т. 5 ръководителите на обществените организации и търговските обекти осигуряват свободен достъп за контрол на органите, посочени в чл. 29, т. 2, т. 10 и т. 11.


§ 3. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и действа до приемането на нова от Столичния общински съвет.


§ 4. Наредбата е приета от СОС на 13 май 1993 година и влиза в сила десет дни след обнародването й във вестник "Столица".


19.05.1993 г.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума