навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 29 от 9.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 136 от 6 април 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 132 от 5 април 2021 г. за координация на участието на република България в глобалната инициатива "партньорство за открито управление"

Наредба за планирането на социалните услуги

Постановление № 134 от 6 април 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на организацията на северноатлантическия договор (нато), приета с постановление № 76 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 38 от 2005 г.)

Постановление № 137 от 7 април 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Наредба № 5 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиохирургия"

Инструкция № 8121з-418 от 5 април 2021 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита

Инструкция № І-2 от 23 март 2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "финансово разузнаване" на държавна агенция "национална сигурност" и националната агенция за приходите

Постановление № 133 от 6 април 2021 г. за приемане на наредба за планирането на социалните услуги

Постановление № 135 от 6 април 2021 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на енергетиката, приет с постановление № 360 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 100 от 2015 г.)

Решение № 302 от 5 април 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "царево - централен", община царево, област бургас

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (дв, бр. 10 от 2014 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (дв, бр. 91 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело (дв, бр. 29 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба "военна информация" (дв, бр. 87 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2) за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2021 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 от зсв) за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2021 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2021 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2021 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебния район на окръжния съд - монтана, и административния съд - монтана, за 2021 г.
Променени актове

Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2018 г.)

Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело

Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга

Наредба за документите за заемане на държавна служба

Наредба № н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Устройствен правилник на министерството на енергетиката

Устройствен правилник на института по публична администрация

Наредба № н-23 от 21 октомври 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба "военно разузнаване" (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)

Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2019 г.)

Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на организацията на северноатлантическия договор (нато)

Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Отменени актове

Инструкция № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения

Инструкция № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи

Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд и административния съд - габрово, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - монтана, и административния съд - монтана, за 2020 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума