навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 59 от 17.VIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 139 от 12 юли 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на република България, приета с постановление № 329 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 3 от 2008 г.)

Указ № 185 от 10.07.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Указ № 186 от 10.07.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда

Указ № 187 от 10.07.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на агенция "пътна инфраструктура" при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие

Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация

Наредба № 3 от 4 юли 2018 г. за условията и реда за водене на регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в република България

Закон за изменение и допълнение на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (дв, бр. 79 от 1998 г.)

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища (дв, бр. 107 от 2008 г.)

Наредба за изменение на наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане (дв, бр. 88 от 2005 г.)

Наредба за изменение на наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (дв, бр. 93 от 2012 г.)

Меморандум за разбирателство между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на свидетелства за управление на мпс (одобрен с решение № 338 от 21 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от 3 юли 2018 г.)

Постановление № 140 от 12 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с постановление № 17 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 14 от 2018 г.)

Закон за ратифициране на споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на агенция "пътна инфраструктура" при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие
Променени актове

Закон за движението по пътищата

Наредба № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеж...

Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Кодекс на труда

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за храните

Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - дв, бр. 56 от 2011 г.)

Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на република България
Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация от 2012 г.

Неофициален раздел

AurubisНовини


 
 
 
rss
Посети форума