РаботаПрокурорски помощник

Публикувана на 14.05.2020, видяна 1190 пъти

Място:


Софийска градска прокуратура, София

Описание:

Софийска градска прокуратура обявява конкурс за заемане на 1 щ. бр. за длъжността „Прокурорски помощник” при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ


I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:


Общи изисквания:


Кандидатът да е лице, което:


1. е само български гражданин;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
10. не страда от психическо заболяване.


За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.


Допълнителни изисквания:


Кандидатът да е лице, което притежава:


1. компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet;
2. умения за работа с правно-информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.;
3. организираност и експедитивност;
4. умения за работа в екип и комуникативност.


II. Описание на длъжността:


Основните задължения на прокурорският помощник са:


1. подготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;
2. подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;
3. участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;
4. извършва проучвания по възложени преписки и досъдебни производства;
5. изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания след възлагане от градския прокурор и неговите заместници;
6. подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции по реда определен във вътрешните правила;
7. участва в комисии за провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ВПУЦОП в СГП;
8. участва при изготвяне и обобщаване на всякакви видове статистически таблици, анализи и справки.


III. Необходими документи за участие в конкурса.


Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.


Към заявлението се прилагат:


1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;
2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Медицинско свидетелство за работа;
6. Автобиография;
7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.


От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.


Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.


Всички кандидати могат да се запознаят с характеристиката за длъжността в Софийска градска прокуратура, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център.


Място на подаване на документите:


гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон: 02/9219473.


IV. Процедура/Конкурсна комисия:


1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.


- в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.
- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.


Провеждане на конкурса с допуснатите кандидати чрез писмен тест/решаване на казус и събеседване и когато допуснатия кандидат е само един.


Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:


- познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
- професионална мотивация за работа в СГП;


До събеседване се допускат само кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на писмения тест/казус.


Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:


Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.


V. Място за обявяване на списъците или други съобщения:


Общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: "Кариери" .

Срок за кандидатстване:
15.06.2020
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: sgp@prb.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума