РаботаЮрисконсулт/Старши юрисконсулт

Публикувана на 29.11.2019, видяна 796 пъти

Място:


"Банка ДСК" ЕАД, София

Описание:

Ние сме "Банка ДСК" и "Експресбанк", горди членове на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Като член на нашия екип Вие ще бъдете част от една от най-големите банкови групи в България, която играе важна роля в създаването и поддържането на клиентски отношения с водещите компании в страната, както и с няколко милиона индивидуални клиенти.


След приключване на процеса на интеграция между "Банка ДСК" и "Експресбанк", новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, брой обекти в клоновата мрежа, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България, и ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.


Управление "Правно" търси да попълни екипа си от юристи, специализирани в областта на облигационното, търговското и вещното право, които съвместно обезпечават законосъобразното управление и осъществяване на цялостната дейност на Банката и защитата на интересите й пред трети лица.


Юрисконсулт/Старши юрисконсулт в Управление "Правно", Централно управление, гр. София


Вашата работа ще включва:


• Извършване на правно обслужване на Банката, несвързано с основната бизнес дейност вкл. комуникация с едноличния собственик и дъщерните дружества;
• Съгласуване на предложения до компетентните органи и договори, свързани с притежаваните от Банката недвижими имоти и дялови участия, всякакви договори за доставка на стоки и услуги и др.


Кандидатът за нас притежава:


• Образование – висше юридическо; образователно-квалификационна степен - Магистър по право;
• Придобита юридическа правоспособност;
• Отлични теоретични и практически познания в областта на общото гражданско и търговско право;
• Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);
• Добри комуникативни способности и умения за работа в екип.


За предимство ще се считат:


• Професионален опит на сходна позиция. В зависимост от опита и уменията се определя дали длъжността ще бъде юрисконсулт или старши юрисконсулт;
• Отлично владеене на общ и юридически английски език;
• Умение за работа с информационни системи и продукти;
• Способност за взимане на самостоятелни решения, спазване на срокове и поемане на отговорност.


Ние предлагаме:


• Работа в екип от професионалисти във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Продължителен ангажимент;
• Възможност за развитие и професионално усъвършенстване.


Необходими документи за кандидатстване:


• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Диплома за завършено висше образование.


Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, кандидатствайте, като изпратите необходимите документи до 31.12. 2019 г. на e-mail: Mariya.Kamenova@dskbank.bg и Kameliya.Kozhuharova@dskbank.bg


Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.


Информация относно обработването на лични данни на физически лица:


"Банка ДСК" ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. "Московска" № 19.


Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "Банка ДСК" ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.


Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на "Банка ДСК" ЕАД.

Срок за кандидатстване:
31.12.2019
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: mariya.kamenova@dskbank.bg; kameliya.kozhuharova@dskbank.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума