РаботаПрокурорски помощник

Публикувана на 18.11.2019, видяна 627 пъти

Място:


Софийска районна прокуратура, София

Описание:

Софийска районна прокуратура в изпълнение на  разпоредбите на чл. 245, ал. 1, чл. 343, ал.1 от Закона за съдебната власт, Глава пета, раздел IV от  Кодекса на труда и Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и на основание заповед №3900/13.11.2019 година  на Административния ръководител и районен прокурор на град София,  обявява конкурс за заемане на следните длъжности:


Прокурорски помощник – 1  щатна бройка.


Кратко описание на длъжността:


Прокурорски помощник


Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:


Служител в администрацията на Прокуратурата на Република България може да бъде  назначено лице, което: 


• е български гражданин;
• е навършило пълнолетие;
• не е поставено под запрещение;
• не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в ЗСВ И ПАПРБ, в класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от прокурорската колегия на ВСС,в длъжностната характеристика за съответната длъжност. 


Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ – да  е преминал стажа, определен в този закон, и е придобил юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.


Специфични изисквания поставени от работодателя: кандидатите следва да са  със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4,00;  да познават действащата нормативна уредба и тълкувателна практика на ВКС / ВАС, да притежават висока езикова и писмена  култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.


Прокурорските помощници подпомагат дейността на административния ръководител, неговите заместници и на прокурорите от СРП, при изпълнение на техните функции.


Основните задължения на прокурорските помощници са изчерпателно посочени в длъжностната характеристика и  "Правилата за организацията на работата на прокурорските помощници в СРП", утвърдени със заповед №1548/11.04.2019 г. на Административния ръководител на Софийска районна прокуратура.


Документите са  достъпни на електронната страница  на Софийска районна прокуратура


Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността "прокурорски помощник" – съгласно чл. 247 от Закона за съдебната власт.


За заемането на  длъжността нe се изисква  трудов стаж и професионален опит.


Трудовото правоотношение възниква  при условията на чл. 107 от КТ.


Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите


1.Подбор по документи.
2.Събеседване


Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия,като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.


Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.


Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.


Място на подаване на документите:


Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.


Място за оповестяване на съобщенията, свързани с конкурса за длъжността “прокурорски помощник“ ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура , тази на  Прокуратурата на Република България и в специализирания правен портал  Lex.bg .


Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.


Към заявлението се прилагат:


1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин.
2. Декларация/съгласие за обработване на лични данни (по образец).
3. Заверени от кандидата копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
4. Заверени копия от кандидата копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива).
5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване.
6. Медицинско свидетелство за работа.
7. Автобиография.
8. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.


От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.


Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.


Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.


На електронната страницата на Софийска районна прокуратура са поставени  образци на заявление, декларации и  автобиография (CV).

Срок за кандидатстване:
18.12.2019
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума