РаботаЮрисконсулт „Правно обслужване – Големи корпоративни клиенти, Инвестиционно банкиране и Трежъри

Публикувана на 15.03.2017, видяна 675 пъти

Място:


Обединена българска банка, София

Описание:


Изисквания:• Висше юридическо образование

• Минимум две години професионален опит по специалността

• Много добро познаване на нормативната уредба, най-вече в областта на търговско, вещно, облигационно,банково право и на съдебната практика, както и режима и сделките с безналични ценни книжа, деривативи, облигационни емисиия регламентирани от ЗППЦК, ЗПФИ, ЗДКИСДПКИ, КСО,  подзаконовите нормативни актове и европейското законодателство в тази област;

• Професионален опит във финансови институции, нотариални и адвокатски кантори е предимство;

• Ползване на английски език на много добро работно ниво, вкл.изготвяне на документи и договори  и  ползване на юридически английски;

• Много добри умения в ползването  на MS Office и специализиран юридически софтуер;

• Умения за задълбочен анализ на правната и фактическа обстановка по всеки казус, за творческо мислене и предлагане на най-удачната правна форма, както и за правилна преценка на правния риск при сделките и начини за отстраняването му;

• Много добри професионални и делови комуникативни умения в отношения с клиенти,  адвокати, нотариуси, ЧСИ, Централен депозитар, КФН и други институции и учреждения;

• Конфиденциалност при работа със служебна информация и клиенти.Основни задължения:• Извършва правно обслужване на банката при осъществяването дейността на:

     - Дирекция „Инвестиционно банкиране” – брокерски услуги, депозитарни услуги, попечителски услуги, инвестиционно посредничество при издаване на емисии акции и облигации, записване на облигации, пласиране на акции и облигации, мениджърство и ко-мениджърство при издаване на емисии ценни книжа, договори за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите”, листвания,

     - Управление „Трежъри” – FOREX сделки и други.    

• Отговаря за своевременния правен преглед на документите на кредитоискателите, подадени  в Дирекция „Големи корпоративни клиенти”

• Отговаря за преценката на правния риск при кредитните сделки и за правната перфектност на предлаганите кредитни договори и договори за обезпечения в полза на банката;

• Учредява обезпечения в полза на банката и съдейства за  тяхното вписване в съответните публични регистри;

• Участва в срещи и преговори с клиенти на банката и техни адвокати  във връзка с правната страна на кредитните сделки;

• Отговаря за правното обслужване при предоговаряне и саниране на влошени кредитни експозиции на ГКК;Ние Ви предлагаме:• Отлична възможност за професионална реализация и придобиване на богат професионален опит в една от най-големите и стабилни финансови институции в страната

• Интересна и динамична работа

• Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивкиНачин за кандидатстване:   

                     

Моля, кандидатствайте не по-късно от 31.03.2017 г. като изпратите CV и мотивационно писмо на имейл hr@ubb.bgСамо кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Срок за кандидатстване:
31.03.2017
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: hr@ubb.bgrss
Посети форума