Logo Сряда, 21 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 717 на СОС по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 06.11.2014 г.; изм., доп. и попр. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и с осъществяване на рекламна дейност на територията на Столична община.
(2) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.
(3) Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на населените места в Столична община.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата по чл. 55 от Закона за устройство на територията.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.


Чл. 3. (1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне върху имоти - собственост на държавата или на общината, и въз основа на скица с указан начин на поставяне върху имоти - собственост на други лица.
(2) Схемите за поставяне по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община sofia-agk.com.


Чл. 4. Техническите правила за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи и елементи на градско обзавеждане са определени в Приложение № 1.


Чл. 5. С гази наредба на територията на Столична община се определят зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, подробно описани и представени графично в Приложения № 2, 2а и 26.

Глава втора.
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Раздел I.
Видове преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на градско обзавеждане


Чл. 6. Преместваемите обекти, рекламните и информационните елементи и елементите на градско обзавеждане са с типови проекти (общински или корпоративни) или с индивидуални проекти.


Чл. 7. Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.


Чл. 8. (1) Изработването на общински типови проекти се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Общинските типови проекти са общинска собственост, съхраняват се в направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и се предоставят при поискване на всеки желаещ срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на заверено копие.


Чл. 9. (1) Всеки може да предлага на главния архитект на Столична община да утвърди корпоративен типов проект.
(2) Корпоративния типов проект е собственост на лицето, което го е изработило или е възложило изработването му.
(3) В случай, че общината придобие собствеността върху корпоративен типов проект, с акта на придобиването му той става общински типов проект и за него се прилага чл. 8, ал. 2 и чл. 12.


Чл. 10. (1) По типов проект се поставят:
1 . павилионите върху тротоари, площади и други общински терени, попадащи в улична регулация;
2. откритите щандове и маси за търговия върху общински имоти;
3. рекламните елементи върху общински имоти;
4. обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт;
5. фирмените информационно-указателни табели и временните информационни елементи;
6. обществените информационни елементи;
7. съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.).
(2) Елементите по ал. 1, т. 6 се поставят само по общински типов проект.
(3) По изключение, със схемите за поставяне могат да се предвиждат върху общински имоти места за поставяне на обекти и елементи по ал. 1, т. 1 и 3 по индивидуален проект. В тези случаи със схемата за поставяне се определя размера на мястото и максималния пространствен обем на обекта или елемента. Индивидуализирането на обекта или елемента и отдаването на местата под наем за поставянето му се извършва чрез конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община, като за участници в конкурсната комисия се канят представители на Министерството на културата, на Съюза на архитектите в България и на Съюза на българските художници.


Чл. 11. Самостоятелните рекламни елементи по типов проект не могат да имат рекламна площ по-голяма от 60 м2 едностранно.


Чл. 12. (1) Всеки може да изработи обект или елемент въз основа на общински типов проект.
(2) Комисия, назначена от главния архитект на общината, проверява съответствието на прототипа с утвърдения типов проект. Председателят на комисията издава на лицето, изработило прототипа, удостоверение за съответствието с утвърдения типов проект и за годността на обекта или елемента да бъде използван според предназначението му.
(3) Разрешение за поставяне на обекти или елементи по типов проект може да се издава само за обекти или елементи, изработени от лице, притежаващо удостоверение по ал. 2 за тях.
(4) Отклонения от утвърдения типов проект за преместваем обект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на обекта.
(5) Разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 се прилагат и за обектите и елементите по корпоративен типов проект.
(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Алинеи 2, 3, 4 и 5 не се прилагат за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 и т. 6.
(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Общинските типови проекти за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община sofia-agk.com и могат да се изтеглят и ползват безвъзмездно.


Чл. 13. Обекти и елементи, за които не са утвърдени типови проекти, са с индивидуални проекти.

Раздел II.
Изисквания към преместваемите обекти, към рекламните елементи и към елементите на градско обзавеждане


Чл. 14. Всички обекти и елементи трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;
7. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;
8. да са поставени така, че да се осигурява най-малко 2.00 м свободна ширина на тротоара за преминаване па пешеходци, освен з предвидените е гази наредба случаи.


Чл. 15. Преместваемите обекти трябва:
1. да не са поставени върху части от входове на сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства към тротоарите;
2. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта или не по определения с проектната документация начин:
3. да съответстват на изискванията на Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.


Чл. 16. Рекламните елементи трябва:
1. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;
2. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
3. да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;
4. да не се поставят върху фасади на сгради, освен върху калканни стени;
да не се поставят върху ажурни огради, освен ако това е предвидено по реда на чл. 48, ал. 2 от Закона за устройство на територията:
6. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива:
7. да не излизат извън границите на поземления имот, в който са изоставени;
8. да не закриват елементи от архитектурния вид на сградите; да са ажурни в случаите на покривна реклама;
- да не се поставят върху гранспортно-комуникационниге съоръжения и техните предпазни огради по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;
- да не се поставят върху дървета;
- да не се поставят върху терени от зелената система на Столична община;
- да не се поставят върху стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежа;
- да не се поставят в терени на съществуващи детски заведения и училища.


Чл. 17. Всеки собственик или ползвател на преместваем обект или на рекламен елемент е длъжен да постави на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне.

Раздел III.
Схеми за поставяне, скици с указан начин на поставяне


Чл. 18. Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на градско обзавеждане определят пространственото им разположение, техният вид, тип, размер и функция.


Чл. 19. (1) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на Столична община по реда на Глава пета, Раздел II от Административнопроцесуалния кодекс след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Схемите за поставяне се одобряват от съответния компетентен орган заедно с подробния устройствен план, когато по закон са неразделна част от него.
(3) Проектите на схеми за поставяне се одобряват след съгласуване:
1. за държавните имоти - със съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - с областния управител;
2. с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, с държавните контролни и съгласувателни институции, както и със съответните структурни звена на Столична община - в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;
3. с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижими имоти - културни ценности.
(4) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.
(5) Схемите за поставяне във П-ра зона, преди одобряването им, се разглеждат и приемат от Столичния общински съвет.


Чл. 20. Изработването на схеми за поставяне се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 21. (1) Схемите за поставяне се изработват върху копие от приложен регулационен план или върху скица по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с данни от надземната и подземна инфраструктура.
(2) Схемите за поставяне съдържат:
1. обща част - показваща местоположението и вида на обекта или елемента;
2. подробна част - показваща точните размери, типа и функцията на отделните обекти или елементи и отстоянията им към ограничители в публичните градски пространства.
(3) Към схемите за поставяне на преместваеми обекти се съставя таблица с данни за всеки обект, определени в Приложение № 3.
(4) Проектът на схема за поставяне се подписва от главния проектант - лице с пълна проектантска правоспособност. Текстовите материали към проекта на схемата се подписват от главния проектант и от членовете на авторския колектив.


Чл. 22. (1) Схемите за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията за осигуряване на достъпен вход до сгради се одобряват индивидуално за всяка конкретна сграда по искане на един или на няколко от собствениците в сградата.
(2) Схемите за поставяне на съоръжения по ал. 1 могат да предвиждат с до 0,5 м по-малко свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци от тази по чл. 14, т. 8.


Чл. 23. (1) Скицата с указан начин на поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент определя пространственото му разположение в поземления имот и неговия вид, тип, размер и функция.
(2) Проектът на скица с указан начин на поставяне се изработва върху приложен план за регулация, което се удостоверява със скица по § 4, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър или със скица по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. При изработване на проекта на скица с указан начин на поставяне се съобразява наличната надземна и подземна инфраструктура.
(3) Разстоянията на преместваемите обекти до сгради и до регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
(4) Функцията на преместваемите обекти се съобразява с допустимото предназначение на поземлените имоти съгласно
Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
(5 ) Проектът на скица с у казан начин на поставяне се съгласува по реда на чл. 19, ал. 3.
(6) Проектът на скица с указан начин на поставяне се подписва от проектант с пълна проектантска правоспособност и от заявителя.
(7) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в 1-ва, ІІ-pa, Ш-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район.

Раздел IV.
Поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи


Чл. 24. (1) Поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.
(2) Разрешение за поставяне се издава на:
1. собственика на имота;
2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от обекта или елемента;
3. лице, притежаващо изрично писмено съгласие от собственика на тмота за поставяне на обекта или на елемента.
(3) Предоставянето на общински имоти или на части от тях за поставяне на преместваеми обекти на лица в неравностойно положение по смисъла на Закона за защита от дискриминация се урежда с отделна наредба.


Чл. 25. (1) Разрешение за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 1 от Закона за устройство на територията в съсобствен имот или в обща част на сграда етажна собственост може да се издаде на един или няколко от собствениците без съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на останалите собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост.
(2) Разрешение за поставяне на съоръжение за достъпна среда за осигуряване на достъпен вход до сгради по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията се издава на един или на няколко от собствениците на сградата, без да се сключва договор за наем с общината.
(3) Мотивиран отказ за издаване на разрешение за поставяне по ал. 1 и 2 може да се постанови само във връзка с неспазване на норми за безопасност, включително тези по ал. 4.
(4) Съоръженията за достъпна среда следва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 01 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.


Чл. 26. Разрешение за поставяне в I-ва, ІІ-ра, Ш-та, IV-та, V-та и VI-та зона се издава от главния архитект на Столична община, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район.


Чл. 27. (1) Не се издава разрешение за поставяне на обект или елемент на лице, което има:
1. неприключено административно-наказателно производство за нарушение на разпоредбите на тази наредба;
2. приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е заплатена;
3. неприключено административно производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект или елемент на територията на Столична община;
4. непогасени задължения към общината по наемни договори за други обекти или елементи.
(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има поставен обект или елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахването му.
(3) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има строеж, за който е установено по предвидения в закона ред, че е незаконен.


Чл. 28. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент по индивидуален проект се представят следните документи:
1. заявление-образец;
2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
3. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 2;
4. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
(2) Проектната документация по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. архитектурна част;
2. дизайнерска част;
3. инженерна част.
(3) Обемът и съдържанието на проектната документация по ал. 2 е подробно описана в Приложение № 4.
(4) Всички части на проектната документация се подписват от лица с проектантска правоспособност и от заявителя.
(5) Когато искането е за поставяне на обект или елемент с типов проект, произведен от производител с удостоверение по чл. 12, ал. 2, се изисква само проектна документация относно временните външни връзки с мрежите на техническата инфраструктура.


Чл. 29. Към проектната документация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички случаи се изисква конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.


Чл. 30. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от десет години.
(2) Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди но чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и реализацията на мероприятието е предстояща, срокът на разрешенията за поставяне е до влизане в сила на акта за отчуждаване, но не по-дълъг от срока по ал. 1.
(3) Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.
(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл и обектите или елементите се премахват по реда на ал. 8.
(5) В случай на удължаване срока на договора или на съгласието по ал. 1 автоматично се удължава и срокът на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимото по ал. 1.
(6) Действието на разрешението за поставяне се прекратява от деня на влизане в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на имота, върху който е поставен обекта или елемента.
(7 ) Собственикът па преместваемия обект или на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да то премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне и да възстанови терена в предишния му вид.
(8) В случай, че задълженията по ал. 7 не са изпълнени в срок, лицето се наказва по реда на Глава осма и се пристъпва към принудително премахване на преместваемия обект или на рекламния елемент.


Чл. 31. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Поставяне на елементи на градско обзавеждане


Чл. 32. (1) Разрешение за поставяне на елементи на градско обзавеждане се изисква само в посочените в тази наредба случаи.
(2) Разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.
(3) За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане не се събират такси.


Чл. 33. (1) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт се поставят въз основа на разрешение за поставяне. Разрешението за поставяне е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт на Столична община.
(2) Обектите и елементите по ал. 3 се поставят в обхвата на спирката на масовия градски транспорт, определен с чл. 32 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
(3) В обхвата на спирката на масовия градски транспорт могат да се поставят само следните елементи и/или обекти:
1. спирков знак с информационно табло за нуждите на обществения транспорт;
2. кошче за отпадъци;
3. спирков навес с маршрутна карта и пейка;
4. павилион за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки;
5. съоръжение за автоматична продажба на превозни документи и издаване и зареждане на карти за транспорта на електронен носител;
6. рекламен елемент.
(4) Рекламният елемент в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е част от спирковия навес и/или от павилиона за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки.
(5) В обхвата на крайните спирки на линиите на масовия градски транспорт може да се поставя и павилион за обслужване на персонала на дружеството - превозвач.
(6) Спирките на масовия градски транспорт, с оглед поставените в обхвата им елементи и/или обект и. са три типа:
1. І-ви тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1 и 2;
2. II-ри тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2 и 3;
3. Ш-ти тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7.
(7) Всички типове по ал. 6 могат да съдържат елемента по ал. 3, т. 6.
(8) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова, а спирковите навеси се поставят на прилежащия тротоар на спирката.
(9) Въз основа на схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община главният архитект на Столична община със заповед определя типа на всяка спирка.
(10) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.
(11) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт могат да се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска и/или на рекламна дейност по предвидения в закона ред.


Чл. 34. (1) (В сила на 01.03.2015 г.) Поставяне на съоръжения - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, маси за консумация на открито, щендери и др. подобни, върху общински имоти се извършва срещу заплащане на такса за ползване по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Съоръженията по ал. 1 могат да се поставят към съществуващи търговски обекти в непосредствена близост до тях за обслужване на дейността им или самостоятелно.
(3) Самостоятелни съоръжения по ал. 1 върху общински имоти могат да се поставят само сезонно или акционно.
(4) Съоръженията по ал. 1 и 3 се поставят въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Столична община с изключение на VІ-тa зона. за която схемата се одобрява от Столичния общински съвет на основание чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.
(5) Съоръженията по ал. 1 към съществуващи търговски обекти не могат да се поставят по начин, който да препятства дейността на други търговски обекти в близост или достъпа до тях.
(6) Съоръженията по ал. 1 се поставят върху имоти общинска собственост въз основа на разрешение за ползване на място, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
(7) Към съоръженията по ал. 1 могат безвъзмездно да се поставят слънцезащитни съоръжения (чадъри, тенти и др.) доколкото е необходимо за защита от пряка слънчева светлина в рамките на площта, определена в разрешението за ползване на място.


Чл. 35. (1) Съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.), се поставят от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги въз основа на схема за поставяне и на разрешение за поставяне.
(2) Забранява се ползването по какъвто и да било начин на съоръженията по ал. 1 за извършване на рекламна дейност.
(3) Не представлява рекламна дейност изписването на името и/или поставянето на логото на съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, върху съоръженията по ал. 1, както и изписване на телефонните номера, свързването с които предприятието е длъжно да предоставя безплатно по закон.


Чл. 36. (1) Зарядните колонки за електрически превозни средства се поставят в общински имоти въз основа на изрично писмено съгласие на кмета на съответния район, схема за поставяне и разрешение за поставяне.
(2) Собственикът на зарядната колонка осигурява за своя сметка необходимите паркоместа за зарежданите автомобили.
(3) Съгласието по ал. 1 е със срок не по-дълъг от пет години.

Раздел VI.
Поставяне на празнична украса


Чл. 37. Тази наредба урежда обществените отношения свързани с условията и реда за поставяне, експлоатация и премахване на празнична украса върху общински имоти и съоръжения в архитектурно-пространсгвената рамка на улици от първостепенната улична мрежа и техните прилежащи пешеходни зони и алеи, върху стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление, както п в терени и самостоятелни имоти на зелената система.


Чл. 38. (1) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса върху общински имоти и съоръжения се възлага от Столична община по предвидения в закона ред.
(2) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса по ал. 1 се организира и контролира от дирекция "Култура".


Чл. 39. (1) Празничната украса може да се поставя по повод национални и местни празници и чествания.
(2) Празничната украса може да бъде:
1. свободно стоящи елементи на празнична украса;
2. елементи към стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление;
3. елементи към фасади на сгради.
(3) Празничната украса може да се поставя преди и по време на събитието и се премахва в срок до 7 дни след приключване на събитието.
(5) Срокът, за който може да бъде поставяна празнична украса е до 45 дни.


Чл. 40. (1) Главният архитект на Столична община одобрява схема за поставяне на празнична украса в случаите по чл. 37.
(2) За поставяне на празничната украса в случаите по чл. 37, се издава разрешение за поставяне.
(3) Разрешения за поставяне на елементи на празнична украса се издават от главния архитект на Столична община в I-ва. П-pa и VI-та зона, а в останалите случаи - от главния архитект на съответния район.


Чл. 41. Лицето, което е поставило празнична украса, отговаря за безопасната й експлоатация.


Чл. 42. (1) В терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община празничната украса се поставя при спазване на изискванията за опазване на растителността по Наредбата за реда за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
(2) При поставяне на празнична украса в паркове и градини се съобразява съвместимостта на украсата с парковата среда, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(3) Проектите и визуализациите за поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти па зелената система на Столична община, се съгласуват от дирекция "Зелена система".
(4) При поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се допуска захранване с електричество на украсата с напрежение до 36 V.
(5) Поставянето и премахването на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се извършва в присъствието на правоспособен специалист от дирекция "Зелена система" или на представител от районната администрация.
(6) Преди издаване на разрешение за поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община, лицето желаещо да постави украсата внася по сметка на Столична община депозит в размер, определен от дирекция "Зелена система", за възстановяване на евентуални щети, нанесени при монтажа, демонтажа и/или експлоатацията й.


Чл. 43. (1) Причинените щети върху елементите на зелената система на Столична община и стълбовете от контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление при поставянето, експлоатацията и/или премахването на празничната украса са за сметка на лицето по чл. 41.
(2) Щетите по ал. 1 се установяват с акт на служителите на Столичния инспекторат и/или лицата по чл. 223 от Закона за устройство на територията в присъствието на служители на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на "Улично осветление" ЕАД или на дирекция "Зелена система".
(3) Щетите се отстраняват от лицето по чл. 41 в срок, указан от лицето, издало разрешението за поставяне. В случай, че то не отстрани щетите, те се отстраняват от Столична община за сметка на депозита по чл. 42, ал. 6. Ако стойността на щетите надвишава стойността на депозита, Столична община изисква от лицето по чл. 41 заплащането на разликата между двете стойности въз основа на съставените при отстраняване на щетите протоколи и счетоводни документи.
(4) Депозитът по чл. 42, ал. 6, съответно остатъкът от него, се освобождава в полза на лицето но чл. 41 след констатиране на липсата на шети или на отстраняването им.
(5) Не се издава разрешение за поставяне на празнична украса на лице, причинило щети на зелената система на Столична община по повод поставяне на празнична украса.


Чл. 44. Забранява се при поставяне на празнична украса да се кастри и премахва дървесна растителност.


Чл. 45. (1) Допуска се чрез процедурите и договорите по чл. 38, ал. 1 да се предвиди в рамките на отделните елементи на празничната украса да се интегрират надпис, шрифт, лого, дизайн, цвят и др., които са отличителни за определен корпоративен имидж, само ако са адекватно адаптирани към съответната празнична кампания, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Размерът на елементите на корпоративния имидж по ал. 1 не може да надвишава 10% от общия размер на всеки отделен елемент на празничната украса.
(3) Забранява се:
1. самостоятелното поставяне на елементи на корпоративен имидж (лого, емблема, цвят) като част от елемент на празничната украса;
2. представянето и/или включването в празничната украса на реклама на отделни продукти - изображения, обемни фигури и/или снимки и др.;
3. закрепването на празнична украса и кабели, захранващи същата към напречниците, конзоли и други елементи, поддържащи контактната мрежа на градския електротранспорт;
4. монтирането на празнична украса на стълбове със съвместно окачване на тролейбусна и трамвайна контактна мрежа, прекъсвачни кутии на захранващи кабели, светофарни уредби, кръстовища и анкерни стълбове, както и стълбове, на които са монтирани елементи от системата за регулиране на движението и системи за видеонаблюдение:
5. монтирането на празнична украса и прокарването на захранващи кабели на анкерни стълбове, в които има монтирани тежести за компенсирана контактна мрежа па градския електротранспорт;
6. монтирането на празнична украса върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднение за нормалната им експлоатация;
7. монтиране на празнична украса върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;
8. Закриването с празнична украса на други елементи на градската среда.


Чл. 46. Техническите изисквания за поставяне и експлоатация на празничната украса са посочени в Приложение № 5.

Раздел VII.
Ограничения за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на елементи на градско обзавеждане


Чл. 47. (1) В I-ва зона се забранява:
1. поставяне на преместваеми обекти, на самостоятелни съоръжения по чл. 34 и на рекламни елементи, с изключение на маси за консумация на открито и на рекламни елементи по покриви на сгради и в обхвата на спирките на масовия градски транспорт;
2. ползването за реклама на слънцезащитни съоръжения към съоръженията по чл. 34.
(2) Във ІІ-pa зона се забранява поставяне на:
1. преместваеми обекти с площ над 6,50 м2;
2. увеселителни преместваеми обекти;
3. рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 4 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради.
(3) В Ш-та зона се забранява поставяне на:
1. преместваеми обекти с площ над 9 м2;
2. рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 9 м2, с изключение на рекламни елемети по покриви и калкани на сгради.
(4) В IV-та зона се забранява:
1. поставяне на увеселителни преместваеми обекти;
2. поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради.
(5) В V-та зона се забранява поставянето на увеселителни преместваеми обекти.
(6) В VI-та зона се допуска поставянето на преместваеми обекти само въз основа на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 12, т. 3 и т. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
(7) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Забранява се поставянето на преместваеми обекти с площ над 6,50 м2 върху части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти - публична общинска собственост в устройствени зони по т. 4, 5, 6, 7 и 8 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, както и в имоти в зона от Група устройствени зони за обществено-обслужващи дейности по Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, отредени с подробен устройствен план за нужди на образованието.

Глава трета.
ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Фирмени надписи


Чл. 48. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект, които се поставят върху недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето, както и върху преместваеми обекти, в които се извършва дейността на лицето.
(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:
1. върху стени, козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;
2. по фасадите или на покривите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата;
3. върху преместваеми обекти.
(3) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м, както и да закрива отвори по фасадата на сградата.
(4) Когато фирменият надпис се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м.
(5) Забранява се изграждане на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмени надписи, както и поставянето им на всякакви места различни от описаните в ал. 2.


Чл. 49. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.
(2) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане, поставяне или преустройство на даден обект.
проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава разрешение за поставяне.
(3) Проектите за фирмени надписи и/или визуализациите към гях обхващат фасадата на цялата сграда, а при свързано застрояване - и контактната зона със съседните сгради.
(4) Не се изисква одобряване на проект и разрешение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената или върху преместваеми обекти, както и за фирмени надписи, поставени върху витрини, независимо от площта им.
(5) Фирмени надписи с размер над 0,25 м2 върху преместваеми обекти с типов проект се допускат с разрешение на органа, компетентен да издаде разрешението за поставяне за съответния обект.
(6) Фирмените надписи се изписват задължително на български език и могат да бъдат дублирани и на друг език.


Чл. 50. (1) Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.
(2) Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта.


Чл. 51. Забранява се ползването на фасадите на търговските обекти, извън витрините и одобрените с инвестиционния проект места за поставяне на фирмени надписи.

Раздел II.
Фирмени информационно-указателни табели.


Чл. 52. (1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.
(2) Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа информация за местонахождението на обекта и/или вида на дейността. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.
(3) Фирмени информационно-указателни табели се поставят върху имоти - общинска собственост, въз основа на разрешение за ползване на място, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
(4) (В сила на 01.03.2015 г.) За поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху общински имоти се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(5) Забранява се поставянето на фирмени информационно-указателни табели:
1. в I-ва и VI-та зона;
2. върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.);
3. върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
4. върху дървета.
(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Фирмените информационно-указателни табели по ал. 3 се поставят само по общински типов проект.


Чл. 53. (1) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до шест броя фирмени информационно - указателни табели, свързани с един негов обект или дейност.
(2) На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за всяка посока на движение.


Чл. 54. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти или сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане па общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.
(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Поставянето на фирмена информационно-указателна табела в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на разрешение за поставяне.
(3) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2 едностранно.
(4) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.
(5) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.
(6) Забранява се върху изграденото, поставените обекти или елементи, въз основа на договора по ал. 1 да се поставят фирмени обозначителни знаци и друга реклама.
(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За табелите по ал. 1 не се прилагат ограниченията по чл. 52, ал. 5, т. 1.

Раздел III.
Фирмени тотеми


Чл. 55. (1) Фирменият тотем представлява индивидуален информационен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект.
(2) Фирменият тотем може да се постави само в непосредствена близост до обозначения обект - в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира.
(3) По изключение може да се разреши от компетентния орган по ал. 5 фирменият тотем да се постави и извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, когато спазването на правилото по ал. 2 е фактически невъзможно и поставянето му не влошава изискванията за достъпност.
(4) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и с отделно разрешение за поставяне.
(5) Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект, компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.
(6) Забранява се поставянето на фирмени тотеми в I-ва, П-pa и VІ-та зона.
(7) За един обект може да се постави само един фирмен тотем.
(8) (В сила на 01.03.2015 г.) Когато фирменият тотем е поставен върху общински имот извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, се дължи такса за ползване, определена по реда на чл. 72 от Закона за местни данъци и такси.

Раздел IV.
Временни информационни елементи


Чл. 56. (1) Временните информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.
(2) Забранява се с такива елементи да се рекламират стоки или услуги.


Чл. 57. (1) Временните информационни елемента се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на кмета на Столичната община.
(2) (В сила на 01.03.2015 г.) За поставяне на временни информационни елементи върху общински имоти се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Чл. 58. Върху сгради могат да се поставят надписи за събития, които се осъществяват в тях. Надписите се поставят в срок до два дни преди датата на започване на събитието и се премахват в срок до два дни от датата на приключването му.


Чл. 59. (1) Забранява се ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.
(2) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.).
(3) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове на уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент.
(4) За едно събитие може да се разреши поставяне на до 100 броя временни информационни елемента на определени с разрешението места.


Чл. 60. Кметът на общината може да разреши със заповед безвъзмездно акционно поставяне на временни информационни елементи върху общински имоти, сгради или съоръжения, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.


Чл. 61. Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или от ползващото информацията лице.

Глава четвърта.
ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Обществени информационни елементи


Чл. 62. (1) Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез обществени надписи, информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.
(2) Обществените надписи и информационно-указателните табели се изписват на български език, като към българският текст може да се добави и текст на друг език със същото съдържание.


Чл. 63. (1) Обществените надписи се поставят върху обекти с обществено предназначение и обозначават тяхната функция.
(2) За поставянето на обществени надписи се прилагат правилата на Глава трета, Раздел І.


Чл. 64. (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.
(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, включително в терени на зелената система, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.


Чл. 65. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.
(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.


Чл. 66. Забранява се лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете па уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни обекти, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община, обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Раздел II.
Монументално-декоративни елементи


Чл. 67. (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквато и да било реклама или да служат за търговска дейност.
(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на решение на Столичния общински съвет по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.
(3) Обемът и съдържанието на проектната документация за издаване на разрешение за поставяне па монументално-декоративни елементи се определя в Приложение № 6.

Глава пета.
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Общи правила за осъществяване на рекламна дейност


Чл. 68. (1) Рекламната дейност по тази наредба се извършва чрез установените с нея елементи, средства, форми и дейности, като не се допуска:
1. реклама, забранена със закон или накърняваща общоприети морални ценности;
2. реклама, съдържаща под каквато и да е форма послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост.
(2) Забранява се поставяното на автомобили или на други предмети по тротоари и други публични пространства с цел реклама по начин, препятстващ свободното преминаване.

Раздел II.
Начини за осъществяване на рекламна дейност


Чл. 69. Рекламната дейност се осъществява чрез:
1. рекламни елементи;
2. превозни средства:
3. летателни апарати;
4. реклама но строежи;
5. художествени рекламни изображения;
6. кампанийна реклама;
7. прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти;
8. електронни устройства за показване на картина и звук.


Чл. 70. Извършването на рекламна дейност чрез рекламни елементи представлява ползването на рекламната им площ за реклама.


Чл. 71. (1) Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт (автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси), със специализирани рекламни автомобили или с автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, както и реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. хвърчила или рекламни балони, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от:
1. три години за подвижния състав на градския транспорт;
2. една година във всички останали случаи.
(3) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоят и паркирането да възпрепятстват визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затрудняват подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятстват по никакъв начин движението на масовия градски транспорт.
(4) Забранява се при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчва реклама чрез звук.
(5) Не се смята за извършване на рекламна дейност поставянето на името, фирмата или логото на собственика върху негово превозно средство, както и обозначаването на извършваната с превозното средство дейност.


Чл. 72. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност по време на строителството върху строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи освен на определените за това места.
(2) Местата и средствата за осъществяване на рекламна дейност по ал. 1 се определят от органа, издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.
(3) Възложителят е длъжен при въвеждането на строежа в експлоатация да премахне всички средства, служили за осъществяване на рекламната дейност по ал. 1, както и да заличи всички надписи и други рекламни послания върху завършения обект, освен тези, предвидени с инвестиционния проект за осъществяване на рекламна дейност по време на експлоатацията на обекта.
(4) Табелата но чл. 157, ал. 5 от Закона за устройство на територията не може да надвишава 2,00 м2, да съдържа повече информация от изискуемата по закон и да служи за реклама.


Чл. 73. (1) При саниране на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на кмета на общината да се извършва рекламна дейност върху площта на покритията на скелето за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от една година.
(2) По изключение, когато санирането на сградите включва освен фасадата, подмяна на инсталации и/или извършване на необходими възстановителни дейности по конструкцията, както и когато се налага да се извършва реставрационна дейност, срокът по ал. 1 може да бъде до две години.
(3) За неспазване на план-графика на предвидените строително- монтажни работи по ал. 5, както и когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявеното саниране не е осъществено, възложителят се наказва по реда на Глава осма.
(4) Повторно разрешение по ал. 1 може да се издава след изтичане на десет години от приключването на предходното саниране на съответната сграда.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава въз основа на одобрен план за безопасност и здраве, на разрешение за строеж, когато такова се изисква, и план-график на предвидените строително-монтажни работи, обвързани с конкретни срокове.
(6) Забранява се поставянето на покрития върху фасади на сгради, без да се извършват ремонтни и възстановителни работи, засягащи съответната фасада.


Чл. 74. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност върху:
1. строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато строителството е спряно;
2. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са значително повредени в следствие на пожар, наводнение, земетресение или друго бедствие и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности;
3. сгради, представляващи единична недвижима културна ценност категория "национално значение" по смисъла на Закона за културното наследство, както и върху техните огради, скелета и предпазни мрежи по време на ремонт и/или саниране;
4. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са с премахнати фасади и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности.
(2) В случаите по ал. 1 е допустимо върху предпазните мрежи да се изобрази фасадата на закрития с нея строеж (сграда).


Чл. 75. (1) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на общината за II-ра, Ш-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма - от главния архитект на съответния район.
(2) Забранява се поставянето на художествени рекламни изображения, включително стикери, върху фасади на сгради, в обхвата на улици, в обществени паркинги и върху пътни платна, както и в обхвата на недвижими културни ценности и техните охранителни зони.
(3) Размерът на художествените рекламни изображения е ограничен съобразно изискванията на чл. 47.


Чл. 76. (1) Кампанийна реклама в имоти общинска собственост се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.
(2) Осъществяването на кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.
(3) (В сила на 01.03.2015 г.) За извършването на кампанийна реклама в имоти общинска собственост се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Чл. 77. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.
(2) Забранява се извършване на рекламна дейност чрез средствата поал. 1:
1. върху жилищни сгради;
2. без съгласие на собственика на нежилищната сграда или обект, върху който се прожектират рекламните изображения;
3. по начин, който да застрашава безопасността на движение.
(2) Забранява се поставянето на прожекционни апарати за извършване на дейността по ал. 1 в терени от зелената система на Столична община.


Чл. 78. (1) Електронните устройства за показване на картина и звук се вграждат в рекламни елементи при спазване на правилата, предвидени за тях.
(2) Електронните устройства за показване на картина и звук могат да се поставят самостоятелно върху сгради без ограничения в размера при спазване на нравилата за поставяне на рекламни елементи върху сгради.
(3) Нивата на излъчвания звук от устройствата по ал. 1 и 2 се съобразяват с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и актовете по приложението му.

Глава шеста.
РЕГИСТРИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 79. (1) Директорът на дирекция "Общински строителен контрол" организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация. Данните от регистъра се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община - sofia-agk.com.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, съответно на рекламния елемент, функцията му, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 7.
(3) Всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на общината се изпраща в седемдневен срок на директора на дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община и в съответната районна общинска администрация. В същия срок копие от всяко разрешение или удостоверение по тази наредба, издадено от главния архитект на район, се изпраща на директора на дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община.


Чл. 80. (1) Собствениците па преместваеми обекти и на рекламни елементи по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.
(2) Необходимите документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са описани в Приложение № 8.

Глава седма.
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 81. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове по чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент, в която указва срок за доброволно изпълнение и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
(3) Когато обектът или елементът са поставени в противоречие с издаденото разрешение, срокът за доброволно изпълнение по ал. 2 е за привеждането на обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение.
(4) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.
(5) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията в съответния район извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.
(6) (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В седемдневен срок от съставяне на протокола по ал. 5, кметът на съответния район изпраща в дирекция "Общински строителен контрол" образуваната административна преписка. Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, към преписката се прилага протокол, съдържащ предложение за начина на изпълнение на премахването и необходимите строително-монтажни работи.
(7) Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.
(8) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.


Чл. 82. (1) Фактическото изпълнение на премахването се възлага от Столична община по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) При възлагане на фактическото изпълнение, директорът на дирекция "Общински строителен контрол" определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 81, ал. 2, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на районната общинската администрация, за което се съставя протокол.
(3) На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията от съответния район, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
(4) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(5) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на района.
(6) Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.
(7) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на района, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.
(9) Премахнатият обект или елемент се съхранява от изпълнителя на определено за това място за срок от един месец.
(10) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(11) За извършените разходи по премахването се съставя протокол от представители на районната администрация и изпълнителя, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.


Чл. 83. Директорът на дирекция "Общински строителен контрол" утвърждава образци на протоколите и актовете по тази глава.


Чл. 84. (В сила на 01.03.2015 г.) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти се предвижда заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община с изключение на фирмените тотеми и на съоръженията към обществените телефонни апарати.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 85. (1) За нарушения на чл. 34, Раздел VI от Глава втора, Глава трета, Глава четвърта, Раздел I от Глава пета, чл. 71, чл. 76 и чл. 77 на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Столичен инспекторат.
(2) (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) За всички останали нарушения на наредбата на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(3) След връчване на акта по ал. 1 или ал. 2 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.


Чл. 86. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение по чл. 85, ал. 1 се констатира и наличие на обстоятелства по чл. 57а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, служителите на Столичния инспекторат са длъжни да уведомят дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община.


Чл. 87. (1) Който постави без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:
1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в имот частна собственост в І-ва, II-ра, Ш-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:
1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в имот частна собственост в V-ва, II-ра, Ш-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 88. (1) Който постави без разрешение за поставяне фирмен тотем, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне фирмен тотем се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 89. (1) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Който постави без разрешение за поставяне фирмена информационно-указателна табела по чл. 54, ал. 1 се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) (Зал. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)я

Чл. 90. Който постави без разрешение за поставяне фирмен надпис се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставена без разрешение за поставяне фирмен надпис се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 91. Който постави без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:
1. в I-ва, ІІ-pa, Ш-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:
1. в I-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, IV-та,V или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 92. (1) Който постави или ползва обект или елемент в противоречие с издаденото разрешение за поставяне се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахва.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.


Чл. 93. (1) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект или елемент по типов проект, е поставил обект или елемент, които не отговарят на утвърдения типов проект, или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахва.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.


Чл. 94. Който премахне или увреди поставени по реда на тази наредба информационни или монументално-декоративни елементи се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. съответно с имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица


Чл. 95. Който осъществява рекламна дейност в нарушение на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 96. За други нарушения на изискванията па тази наредба се налага глоба от 100 до 5000 лв. на физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 97. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, който определя външен вид, конструкция, инсталации, характеристики и материали на обекта или елемента;
2. "Елементи на градско обзавеждане" са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, спиркови знаци с информационно табло за нуждите на обществения транспорт (обикновени и електронни), чешми, фонтани, часовници, телефони и др. изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства:
3. "Художествени рекламни изображения" са рисувани рекламни послания върху непокрити калкани на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти и повърхности.
4. "Рекламна (информационна) площ" по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен (информационен) елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за осъществяване на реклама или предоставяне на друга информация. Рекламна (информационна) площ на ажурен рекламен елемент, съдържащ фирмено лого, надпис и други подобни, който не е поставен върху носеща плоскост, е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на елемента. Рекламна (информационна) площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура;
5. "Рекламна дейност" е дейността по ползване и/или предоставяне на рекламна площ за реклама по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.
6. "Акционно поставяне" е поставяне на преместваеми обекти, рекламни или информационни елементи за срок до един месец във връзка с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници като 1 март, 1 април, 6 май, 17 септември, както и с други дни, определени от Столичния общински съвет;
7. "Сезонно поставяне" е поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в есенно-зимния сезон - от 15 октомври до 31 март на следващата календарна година, и в пролетно-летния сезон - от 01 април до 14 октомври на същата календарна година, с функция свързани с климатичните условия на сезона;
8. "Кампанийна реклама" представлява реклама чрез организиране на открито или в подлези и други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.;
9. "Спирка на масовия градски транспорт" е определена територия съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, публична общинска собственост, обозначена със спирков знак, на която се качват и слизат пътници от пътни превозни средства за обществен превоз по редовните линии на масовия градския транспорт;
10. "Ажурен" е рекламен елемент или ограда, при които плоскостта на елемента или оградата не е плътна, осигурява просвет и не нарушава съществено визуалната връзка между пространствата от двете й страни;
11. "Празнична украса" са временни декоративни елементи на градско обзавеждане, поставяни по повод национални и местни празници и чествания;
12. "Архитектурно-пространствена рамка на булевард, улица или площад" е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради;
13. "Ограничители в публичните градски пространства" са сгради, дървета, елементи на инженерната инфраструктура (шахти, стълбове за осветления, стълбове с пътни знаци, технически шкафове и др.), преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и елементи на градско обзавеждане:
14. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.


§ 2. Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от Столичната общинска администрация.


§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и/или от главния архитект на общината.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Столична община - sofia.bg и на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община - sofia-agk.com.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни елементи се довършват при условията и по реда на тази наредба.


§ 5. (1) Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми.
(2) Срокът на действащите към влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне и други разрешения се удължава до размера на максимално определените срокове с изключение на разрешенията за поставяне на обекти или елементи в терени на зелената система.
(3) Действащите към момента на влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне, издадени без определен срок, се смятат за издадени за максимално определения срок по тази наредба.


§ 6. (1) Собствениците на заварени обекти, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) върху общински терени, за които има решение на Столичния общински съвет по § 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за запазването им, дължат на Столична община обезщетение в размер на пазарната наемна цена за срока до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план.
(2) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя със заповед от кмета на съответния район за всяка календарна година въз основа на оценка, извършена от сертифициран оценител. Обезщетението се заплаща на равни месечни вноски.
(3) След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план временните строежи се премахват без да се заплащат въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията.


§ 7. (В сила на 01.03.2015 г.) В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г., изм. и дои. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно - монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993 от 5.12.2008 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм.и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., потвърдено с Решение № 2252 от 15.02.2013 г.на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и доп. с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. - в сила от 01.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:
"6. за поставяне на фирмена информационно-указателна табела;
7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва);
8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер;
9. за поставяне на фирмени тотеми."
2. В чл. 64, ал. 1, т. 7д думите "по отделните проектни части" се заличават.
3. Чл. 82в.се отменя.
4. В Приложение № 1 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:
"6. за поставяне на фирмена информационно-указателна табела - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.
7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва) - 1.00 лв./ден/брой.
8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер - безплатно.
9. за поставяне на фирмени тотеми - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.
Забележки:
1. Таксата по т. 6 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния.
2. Таксата по т. 7 се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община - за посочения в него период.
3. Таксата по т. 9 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния."
5. В т. 7д от Приложение № 4 думите "по отделните проектни части" се заличават.
6. Приложение № 28 се отменя.


§ 8. (В сила на 01.03.2015 г.) В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов чл. 3ба:
"Чл. 36а. (1) Съоръженията, обектите и елементите, служещи за извършване на търговска дейност по тази наредба, поставени върху общински имоти, без разрешение за ползване на място, се премахват незабавно за сметка на нарушителите след констатирането им от лицата по чл. 34, ал. 2.
(2) При необходимост премахването по ал. 1 се извършва със съдействието на органите на полицията.
(3) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти е предвидено с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на ал. 1 и 2 с изключение на фирмените тотеми и на съоръженията към обществените телефонни апарати."
2. Параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя;
3. Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.


§ 9. В Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., доп. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., изм. и доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г., Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23, т. 9 добива следната редакция:
"9. поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за крайните спирки - и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач;"


§ 10. С тази наредба се отменя Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.01.2010 г., изм. с Решение № 10 от 18.01.2010 г. по адм. дело № 1445/2010 г. на Адм. съд - София-град, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 г. по адм. дело № 6712/2010 г. на ВАС, изм. с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 г. по адм. дело № 5843/2010 г. на Адм. сьд - София-град, обявено на 05.05.2011 г.).


§ 11. (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Чл. 34. ал. 1, чл. 52, ал. 3 и ал. 4, чл. 55, ал. 8, чл. 57, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 84, § 7 и § 8 влиза в сила на 01 март 2015 г.


§ 12. (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и влиза в сила от деня на приемането й.


§ 13. Тази наредба е приета с Решение № 717 на Столичния общински съвет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.11.2014 година, Протокол № 71, т. 2.


Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

1. Общи правила
1.1. Преместваемите обекти и рекламните елементи се поставят на минимално разстояние 6 м от вход-изходите на подлези, надлези, пешеходни пътеки, метростанции и подходи към значими обществено-обслужващи обекти.
1.2. Фундаментите, върху които се поставят преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, както и елементи на градско обзавеждане са на нивото на терена или под нивото на околната настилка.

2. Преместваемите обекти могат да се поставят:
2.1. върху тротоари с ширина не по-малка от 4,00 м.
2.2. на минимално разстояние преди кръстовище - 15 м (за главната улична мрежа) и 10 м (за второстепенната улична мрежа) и 3 м след кръстовище.
2.3. На разстояние от външния ръб на бордюра - минимум 0,80 м.

3. Правила за поставяне на рекламни елементи
3.1. Самостоятелни рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2 се поставят, както следва:
3.1.1. На разстояние минимум 50,00 м преди и 30,00 м след кръстовище.
3.1.2. На разстояние минимум 1,00 м пред външната граница на поземления имот и на минимум 3,00 м от вътрешните граници на поземления имот.
3.1.3. На разстояние до друг рекламен елемент с по-малка площ - минимум 50.00 м.
3.1.4. На разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди:
3.1.4.1. I клас - мин. 200,00 м;
3.1.4.2. II клас - мин. 100,00 м;
3.1.4.3. III клас - мин. 50,00 м.
3.2. Самостоятелни рекламни елементи с едностранна рекламна площ от 4 м2 до 12 м2 се поставят, както следва:
3.2.1. Преди кръстовище:
3.2.1.1. минимум 15 м за главната улична мрежа.
3.2.1.2. минимум 10 м за второстепенната улична мрежа.
3.2.2. След кръстовище - минимум 3,00 метра.
3.2.3. От бордюрната линия - минимум 1,00 м.
3.2.4. До жилищна сграда - минимум 5,00 м от края на конструкцията.
3.2.5. На разстояние до друг по-малък рекламен елемент - минимум 15 м.
3.2.6. На минимално разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди и улици:
3.2.6.1. I клас - мин. 50 м.
3.2.6.2. II клас - мин. 40 м.
3.2.6.3. III клас - мин. 30 м.
3.3. Рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 4 м2 се поставят, както следва:
3.3.1. Преди кръстовище:
3.3.1.1. минимум 15 м за главната улична мрежа;
3.3.1.2. минимум 10 м за второстепенната улична мрежа;
3.3.2. От бордюрната линия - минимум 0,80 м;
3.3.3. На разстояние до друг рекламен елемент от същия вид - минимум 15 м.
3.4. Рекламни елементи върху калкани на сгради се поставят, както следва:
3.4.1. на минимум 2,50 м от нивото на терена;
3.4.2. да се издават от повърхността на калкана, включително към съседен имот, максимум 0,15 м;
3.4.3. стойките за осветление на елемента да се издават от повърхността на калкана, включително към съседен имот, максимум 1,50 м.
3.5. Фирмени информационно-указателни табели и временни информационни елементи се поставят върху стълбове за улично осветление, във вертикален формат, както следва:
3.5.1. На височина минимум 2,50 м от нивото на терена до долния ръб на табелата;
3.5.2. (зал. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
3.6. Рекламни елементи върху стълбове на контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, включително и когато изпълняват функции на улично осветление са с максимален размер от 2 м2.


Приложение № 2 към чл. 5

(Изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)

ЗОНИ С ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Зона I включва:
1. Територията, ограничена от:
• бул. "Цар Освободител";
• бул. "Васил Левски";
• ул. "Московска";
• ул. "Малко Търново";
• бул. "Княз Дондуков";
• ул. "Сердика";
• ул. "Екзарх Йосиф";
• ул. "Георг Вашингтон";
• ул. "Лом";
• ул. "Позитано";
• ул. "Лавеле";
• ул. "Алабин";
• ул. "Княз Александър I Батенберг".
2. Площади, както следва:
• "Народно събрание";
• "Света Неделя";
• "Паметник Васил Левски";
• "Княз Александър I Батенберг";
• "Орлов мост";
• "Васил Левски" (Кръглата кула на "Сердика");
3. Улици и булеварди:
• бул. "Цар Освободител" - от бул. "Васил Левски" до пл. "Орлов мост";
• (нова - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) ул. "Дякон Игнатий" - от пл. "Александър I Батенберг" до ул. "Славянска";
4. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите, улиците и площадите по т. 1, т. 2 и т. 3 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона II включва:
1. Улици и булеварди, ограничени от I-ви градски ринг:
• бул. "Витоша" в участъка от ул. "Алабин"" до бул. "Ген. М.Д.Скобелев";
• ул. "Баба Неделя";
• бул. "Кн. Мария Луиза" - от ул. "Екзарх Йосиф" до пл."Лъвов мост";
• ул. "Фр. Нансен" - от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Васил Левски";
• ул. "Алабин" - от бул. "Христо Ботев" до ул. "Лавеле";
• бул. "Васил Левски", без частта от пл."Паметник Васил Левски" до бул. "Цар Освободител";
• бул. "П. Евтимий";
• бул. "Ген. Скобелев" в участъка от НДК до пл. "Руски паметник";
• бул. "Прага";
• бул. "Хр. Ботев" в участъка от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Сливница";
• бул. "Македония";
• ул. "Г. С. Раковски" в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Кн. Дондуков";
• ул. "Граф Игнатиев";
• ул. "Ген. Гурко" - от ул. "Княз Александър I Батенберг" до бул. "Васил Левски";
• бул. "Кн. Дондуков" в участъка от ул. "Малко Търново" до бул. "Васил Левски";
• ул. "Цар Иван Шишман" от ул. "Граф Игнатиев до пл. "Народно събрание";
• ул. "6-ти септември" в участъка от ул. "Граф Игнатиев" до бул. "Цар Освободител";
• ул. "Солунска" в участъка от бул."Витоша" до ул. "Граф Игнатиев";
• ул. "Дякон Игнатий";
• бул. "Ст. Стамболов";
• бул. "Янко Сакъзов"
• ул. "Оборище" от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви";
• ул. "Шипка";
• ул. "Екзарх Йосиф" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
• ул. "Пиротска" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
• бул. "Александър Стамболийски" от пл. "Възраждане" до ул. "Лом".
2. Площади, както следва:
• "Руски паметник";
• "Лъвов мост"
• "Македония";
• "Славейков";
• "Възраждане";
• пред Народен театър "Иван Вазов".
3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите, улиците и площадите по т. 1 и т. 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона III включва:
1. Територията извън I-ва, II-ра и VI-та зона, ограничена от I-ви градски ринг.

Зона IV включва:
1. Улици от първостепенна улична мрежа II и III клас, разположени между I-ви и II-ри градски ринг.
2. Бул. "Тодор Александров" - от бул. "Инж. Иван Иванов" до бул. "Вардар".
3. Булевардите и улиците от I-ви градски ринг.
4. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т. 1, 2 и 3 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона V включва:
1. Улици от първостепенната улична мрежа I, II и III клас, извън I, II, III и IV зона.
2. Булевардите и улиците от II-ри градски ринг
3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т. 1 и 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона VI включва:
Терените на зелената система на Столична община.

Зона VII включва:
Останалата част от територията на Столична община.

Забележки:
1. I-ви градски ринг обхваща архитектурно-пространствената рамка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Сливница", бул. "Инж. Иван Иванов", пробив бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Пенчо Славейков";
2. II-ри градски ринг обхваща архитектурно пространствената рамка на бул. "Г. М. Димитров", бул. "Асен Йорданов", проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов", бул. "Овча Купел", пробив бул. "Тодор Каблешков";
3. Неразделна част от това приложение е графичното изобразяване на описаните зони върху плана на град София, представени като приложение 2а и 2б.

Приложение № 2А към чл. 5

(Изм. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)


Приложение № 2Б към чл. 5

(Изм. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)