Logo Сряда, 19 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 01.02.2014 г.
Приет с ПМС № 5 от 21.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., изм. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на отбраната, наричано по-нататък "министерството".

Чл. 2. (1) Министерството на отбраната е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Дякон Игнатий 3.
(2) Министерството на отбраната е организирано в административни звена, които интегрирано и във взаимодействие помежду си подпомагат министъра на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при осъществяване на правомощията им, осигуряват технически дейността им и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) Министърът на отбраната, наричан по-нататък "министъра", ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на отбраната.


Чл. 4. (1) При изпълнението на правомощията си и при изготвянето на проекти на нормативни и административни актове министърът се подпомага от заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на отбраната.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите и правомощията на министъра в негово отсъствие от страната, при невъзможност да ги изпълнява в цялост или частично или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-министър за всеки конкретен случай.

Раздел II.
Правомощия на министъра на отбраната


Чл. 5. Министърът на отбраната ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на отбраната на страната, като осъществява правомощията си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по други закони.

Раздел III.
Постоянен секретар на отбраната


Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната освен функциите, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, изпълнява и следните функции:
1. участва в дейността на ръководни и работни органи на НАТО, Европейския съюз и други международни организации в случаите, когато е оправомощен от министъра;
2. ръководи подготовката на становища на министъра по съгласуване на документите, разработвани в процеса на отбранително планиране на НАТО и Европейския съюз, и участието на министъра в заседания на техните ръководни органи;
3. предлага на министъра оценки, позиции и решения относно отбранителната политика и международните политико-военни отношения;
4. организира и контролира воденето на отчета и управлението на човешките ресурси;
5. организира изпълнението на плановете и програмите за подготовка на гражданите за защита на отечеството и за подготовка на инфраструктурата на страната за отбрана;
6. контролира дейността на общата и специализираната администрация по подготовката и провеждането на обществени поръчки и изпълнението на договорите за строителство, доставки и услуги за нуждите на министерството и на Българската армия, с изключение на тези, които се извършват от структурите по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. контролира стопанисването на държавната собственост в управление на министерството;
8. ръководи и координира функционирането на общата и специализираната администрация на министерството за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра;
9. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
9а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и ръководи дейностите по съгласуване на оценките на въздействието на нормативните актове, които се изготвят в министерството;
9б. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) предлага на министъра военнослужещите от специализираната и общата администрация на министерството за назначаване и освобождаване от длъжност, повишаване и понижаване във военно звание, налагане на дисциплинарни наказания, прекратяване на договорите за военна служба и освобождаването от военна служба;
10. предлага на министъра цивилните служители по служебно правоотношение в специализираната и общата администрация на министерството за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване от длъжност и им налага дисциплинарни наказания, с изключение на тези по чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител;
11. сключва, изменя и прекратява трудови договори на цивилните служители по трудови правоотношения в специализираната и общата администрация на министерството, без членовете и служителите към политическия кабинет, и им налага дисциплинарни наказания;
12. организира сътрудничеството и подпомагането на дейността на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
13. организира и контролира информационната дейност в министерството.
(2) Постоянният секретар на отбраната съвместно с началника на отбраната ръководят и носят отговорност за:
1. подготовката на ежегодния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили;
2. разработването на указания на министъра за отбранителното планиране и програмиране;
3. подготовката и организацията на изпълнението на държавния военновременен план и военновременните задачи на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица;
4. разработването на списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
5. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) координирането на дейностите по подготовката на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили;
6. координирането на дейността на дирекциите от администрацията в съответствие с инструкцията на министъра по чл. 91 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2 постоянният секретар на отбраната и началникът на отбраната координират своите действия и издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си постоянният секретар на отбраната има право да получава необходимата за изпълнение на функциите му информация, като се подпомага от общата, специализираната администрация и Щаба на отбраната, от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили, службите и от другите структури на пряко подчинение на министъра.
(5) Функциите на постоянния секретар на отбраната при командировка или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от директор на дирекция от общата или специализираната администрация, определен със заповед на министъра за всеки конкретен случай.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.)

Раздел IV.
Началник на отбраната


Чл. 7. (1) Началникът на отбраната освен функциите и отговорностите, възложени му със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, изпълнява и следните функции:
1. ръководи дейността по разработване на Националната отбранителна стратегия, доктрината на Въоръжените сили на Република България, като съгласува с постоянния секретар на отбраната основните военнополитически цели, военнополитическите сценарии и принципите, при които се използват военните и гражданските способности на страната за нейната ефективна отбрана;
2. организира, осъществява контрол и отговаря за изпълнението на заповедите на министъра в Българската армия;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) представя на министъра проекти на стратегически планове, концепции, доктрини и планове за операции на въоръжените сили и предложения за привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна готовност и/или за обявяване на обща или частична мобилизация;
4. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) предлага на министъра решения за участието на военни формирования от въоръжените сили при овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия въз основа на постъпило искане от съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) ръководи привеждането на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна готовност;
6. ръководи дейността по приемането на извиканите резервисти в Българската армия и по подготовката им във военните формирования;
7. участва в работата по подготовката и изпълнението на държавен военновременен план и при определянето на военновременните задачи;
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира логистичното, метрологичното, военно-топографското и комуникационно-информационното осигуряване на Българската армия, а във военно време - и на въоръжените сили;
9. ръководи методически дейността на силите и средствата за разузнаване в Българската армия;
10. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира осъществяване на охраната и отбраната на обектите на Българската армия;
11. ръководи и осъществява контрол по организацията и носенето на бойното дежурство в Българската армия, охраната и отбраната на въздушното пространство и отбраната на държавната граница на Република България;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) предлага на министъра за утвърждаване уставите на въоръжените сили, концепциите и доктрините на въоръжените сили за провеждане на операции и стандарти за подготовка и за използване на войски и сили;
13. организира процеса на преглед на структурата на въоръжените сили;
14. организира подготовката на военни оценки, анализи и препоръки и ги представя на министъра за вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по използването на въоръжените сили;
15. ръководи дейността на Съвета по отбранителни способности;
16. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) представя Българската армия и участва в работата на военните органи на НАТО и на Европейския съюз, като изразява позиции, утвърдени от министъра;
17. предлага кандидатури на офицери от Българската армия за назначаване на длъжности от висшия команден състав и за повишаване във висши офицерски звания;
18. съгласува предложенията за назначаване на аташета по отбраната, военни, военновъздушни и военноморски аташета на Република България и на военни представители от Българската армия в обединените щабове на НАТО и на Европейския съюз;
19. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира участието на Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили и бригада "Специални сили" в подготовката на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили;
19а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) предлага на министъра военнослужещите от Щаба на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност, повишаване и понижаване във военно звание, налагане на дисциплинарни наказания, когато не са в неговите правомощия, прекратяване на договорите за военна служба и освобождаването от военна служба;
20. предлага на министъра цивилните служители по служебно правоотношение в Щаба на отбраната за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване от длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания;
21. предлага на министъра сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори на цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната и за налагане на дисциплинарни наказания;
22. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) планира и ръководи чрез постоянните представители на Република България в НАТО и Европейския съюз дейността на Военния представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз;
23. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) планира и ръководи дейността на Националния военен представител в Съюзното командване по операциите (СКО) и на Националния военен представител в Съюзното командване по трансформацията (СКТ);
24. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) контролира подготовката, войсковия ред и дисциплината във въоръжените сили;
25. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) ръководи изготвянето на плановете на въоръжените сили за противодействие на тероризма въз основа на Националния план за противодействие на тероризма.
(2) Началникът на отбраната съвместно с постоянния секретар на отбраната ръководят и носят отговорност за:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организацията на процеса и резултатите от проведените стратегически прегледи на отбраната, както и тяхното практическо приложение в дейността на въоръжените сили;
2. подготовката на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили;
3. разработването на планове за развитие на въоръжените сили и тяхното изпълнение, както и на Дългосрочен инвестиционен план-програма;
4. изготвянето и контрола на изпълнението на инструкцията на министъра по чл. 91 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. изготвянето на нормативни и административни актове на министъра, когато това им е възложено с нарочна негова заповед;
6. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организирането и координирането на дейностите за осигуряване на поддръжката от Република България като страна домакин и изготвянето на проект на Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2 началникът на отбраната и постоянният секретар на отбраната координират своите действия и издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си началникът на отбраната има право да получава необходимата за изпълнението им информация, като се подпомага от заместник-началниците на отбраната, главния сержант на Българската армия, Щаба на отбраната, общата и специализираната администрация на министерството, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, службите и от другите структури на пряко подчинение на министъра.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Функциите на началника на отбраната при командировка или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-началник на отбраната.


Чл. 8. (1) Заместник-началниците на отбраната:
1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомагат началника на отбраната в ръководството на Българската армия и функциите му по отношение на въоръжените сили;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) контролират изпълнението на нормативните и административните актове на министъра и заповедите на началника на отбраната;
3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организират участието на административните звена от Щаба на отбраната в подготовката и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и въоръжените сили и осъществяват контрол за изпълнението на резултатите от тях;
5. организират дейността по подготовката и изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили;
6. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) контролират разработването на директиви, концепции и доктрини, устави и стандарти за подготовката и използването на войските и силите и контролират тяхното изпълнение;
7. координират участието на Българската армия в двустранното военно сътрудничество;
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) координират дейностите по прилагането на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО);
9. подпомагат началника на отбраната в ръководството на стратегическото и мобилизационното развръщане на въоръжените сили или на част от тях в различни степени на бойна готовност, военно положение и положение на война;
10. координират дейностите в Българската армия, свързани с процесите на планиране, програмиране и бюджетиране;
11. контролират логистичното осигуряване на Българската армия;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) участват в разработването на планове и програми за въоръжаване и превъоръжаване на въоръжените сили с изключение на способностите, свързани със специфични методи и средства за добиване на информация на Служба "Военна полиция" и Служба "Военна информация";
13. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)
16. подпомагат началника на отбраната при организиране работата на Съвета за отбранителните способности;
17. изпълняват и други функции, възложени им със заповед на началника на отбраната.
(2) Началникът на отбраната разпределя функциите по ал. 1 между заместник-началниците на отбраната в длъжностните им характеристики, които предлага на министъра за утвърждаване.
(3) В изпълнение на заповедите на началника на отбраната заместник-началниците на отбраната издават разпореждания и указания.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) (1) Директорът на Щаба на отбраната:
1. координира дейността на административните звена от Щаба на отбраната и организира взаимодействието с останалите административни структури от Министерството на отбраната;
2. организира изпълнението на нормативните и административните актове на министъра и заповедите, разпорежданията и указанията на началника на отбраната в административните звена от Щаба на отбраната;
3. координира изготвянето и актуализирането на нормативните и административните актове, които регламентират устройството и дейността на Щаба на отбраната;
4. координира участието на административните звена от Щаба на отбраната в подготовката и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и въоръжените сили;
5. координира дейността по подготовката и изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили;
6. координира дейността по прегледа на структурата на въоръжените сили;
7. координира подготовката на военни оценки, анализи и препоръки за вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по използването на въоръжените сили;
8. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за военнослужещите от Щаба на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност, повишаване и понижаване във военно звание, налагане на дисциплинарни наказания, когато не са в правомощията на началника на отбраната, прекратяването на договорите за военна служба и освобождаването от военна служба;
9. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване от длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на цивилните служители по служебно правоотношение в Щаба на отбраната;
10. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори на цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната и за налагане на дисциплинарни наказания;
11. осъществява контрол за изпълнението на приоритетните задачи и спазването на поставените срокове в дейността на Щаба на отбраната и Българската армия;
12. изпълнява и други функции, възложени му със заповед на началника на отбраната.

Чл. 9. Главният сержант на Българската армия:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) осъществява методическо ръководство на дейността на главните сержанти (старшини) на Съвместното командване на силите, на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Бригада "Специални сили";
2. изпълнява контролни функции по отношение на сержантския (старшинския) и войнишкия състав на Българската армия;
3. прави предложения относно подготовката на сержантите (старшините) и войниците, повишаването на тяхната квалификация, кадровото развитие и оптималното им включване в структурните звена;
4. работи за съхраняване и развитие на традициите на сержантския (старшинския) и войнишкия състав от Българската армия;
5. налага армейските стандарти за външен вид и поведение на сержантите (старшините) и войниците и прилага професионалната етика в своята работа;
6. поддържа постоянна връзка със структурите на НАТО, работещи със сержантските корпуси в армиите - членки на НАТО, и участва активно в организацията и провеждането на техните мероприятия;
7. изучава и прилага в своята работа регламентиращите документи на НАТО по работата със сержантския състав;
8. участва в комисиите по подбора на военнослужещи за заемане на международни длъжности за сержанти (старшини) и войници в щабове и/или органи на международни организации;
9. участва при подбора на сержанти (старшини) и войници за участие в международни мероприятия с представителен характер - семинари, симпозиуми, конференции и др.;
10. участва в разработването на нормативни актове, засягащи дейността на сержантския (старшинския) състав;
11. изготвя становища по подадени рапорти, молби и жалби от сержантите (старшините) и войниците;
12. участва в комисиите за проверка на учебния процес в сержантските (старшинските) професионални колежи;
13. изучава и предлага за решаване социалните проблеми на сержантите (старшините) и войниците от Българската армия.

Раздел V.
Политически кабинет


Чл. 10. (1) Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху въоръжените сили.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността".
(3) Работата на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.


Чл. 11. Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия кабинет, участва в заседанията, организирани от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
2. подготвя програмата на министъра и координира изпълнението и;
3. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на членовете на кабинета за нейното допълване и актуализиране;
4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
5. осъществява връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
6. координира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира работата на Съвета по отбрана по чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:
1. осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;
2. при покана присъства на заседанията на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица от министерството;
3. информира министъра и политическия кабинет за всички предложения във връзка със законопроекти, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
4. координира и контролира подготовката на отговорите на актуални въпроси и питания на депутати;
5. информира министъра и политическия кабинет за дебатите по законопроектите по т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра и внесени в Народното събрание;
7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за взетите решения;
8. участва в изготвянето на проекта на законодателна програма на министерството.
(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Администрацията е структурирана в звена, Главна дирекция, дирекции и Инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в административните звена е посочена в приложение № 1.


Чл. 14. Министърът утвърждава длъжностното разписание на министерството по съвместно предложение на постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната.


Чл. 15. Администрацията подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията му.

Раздел II.
Инспекторат


Чл. 16. (1) Инспекторатът:
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане на административните дейности в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
2. извършва проверки по предложения, сигнали и жалби на физически или юридически лица до министъра и ги уведомява за взетите решения и за предприетите мерки;
3. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)
4. събира и анализира информация, оценява корупционния риск и извършва проверки за установяване на нарушения и прояви на корупция в администрацията, структурите на пряко подчинение на министъра и формированията от Българската армия;
5. извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
6. анализира ефективността на дейността на администрацията;
7. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа в администрацията;
8. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
9. може да предлага образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. осъществява съдействие и контрол по привеждането в изпълнение на препоръките и предложенията на омбудсмана на Република България;
11. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.
(2) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и се ръководи от главен инспектор на Министерството на отбраната.
(3) Организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят с акт на министъра.

Раздел III.
Дирекция "Сигурност на информацията"


Чл. 17. (1) Дирекция "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е пряко подчинен на министъра.
(2) Дирекция "Сигурност на информацията" отговаря непосредствено за защитата на класифицираната информация в министерството, като:
1. разработва общите изисквания и основните регламентиращи документи в областта на документалната, персоналната, физическата, индустриалната, криптографската сигурност на информацията и сигурността в автоматизирани информационни системи и мрежи и организира прилагането на политиките на НАТО и Европейския съюз в областта на видовете сигурност на информацията;
2. организира и осъществява регистриране, отчитане, разпределяне, съхраняване, размножаване и пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация;
3. планира и организира система от мерки, способи и средства за физическа сигурност и администрира и поддържа функционирането на системите за физическа сигурност на информацията в министерството;
4. организира и ръководи процеса по проучването за персонална сигурност;
5. планира, организира и осъществява изпълнението на изискванията за индустриална сигурност;
6. определя реда за прилагане на криптографски методи и средства, организира и ръководи процеса по въвеждане в експлоатация на криптографските мрежи;
7. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
8. организира системата за скрито управление на войските за мирно и военно време и разработването на необходимите документи;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) генерира, съхранява и разпределя национални ключови материали и документация за въоръжените сили и организира доставката и разпределението на криптографски средства и ключови материали на НАТО за Република България;
10. изготвя основните регламентиращи документи и актове за организиране и осъществяване на киберотбрана на автоматизирани информационни системи (АИС) и мрежи в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. осъществява наблюдение, извършва оценка на заплахите и анализ на уязвимостите на АИС и мрежи в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и изготвя препоръки за намаляване на риска от нерегламентиран достъп;
12. организира и ръководи процеса по акредитиране на АИС и мрежи и следи за спазването на изискванията за сигурност на информацията;
13. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
14. разработва изискванията за сигурност на информацията, осъществява координация и съпровожда дейностите по проектирането и изграждането на подсистемата за сигурност на C4I системите;
15. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) планира и организира обучение на служителите от въоръжените сили с възложени функции в областта на защитата на информацията;
16. осъществява контрол по спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
17. планира и организира защитата на класифицираната информация при бедствия, при положение на война, при военно или друго извънредно положение в министерството;
18. осъществява взаимодействие с национални органи, служби или организации, както и със сродни служби и органи на други държави или международни организации по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация;
19. разработва политиката, извършва администриране и поддържа функционирането на инфраструктура на публичните ключове и издава цифрови сертификати на длъжностните лица от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
20. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) определя изискванията за сигурност, организира и провежда тестване на нови програмни и технически средства за използване в АИС и мрежи;
21. разработва и предлага на министъра общите изисквания и реда за осъществяване на пропускателния режим в обектите на министерството и в обектите и формированията на структурите на пряко подчинение на министъра и на Българската армия;
22. осъществява методическо ръководство на органите по сигурността на информацията в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра и изготвя оперативни процедури и указания по осигуряване сигурността на информацията;
23. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) методически ръководи осъществяването на дейностите относно сигурността на информацията от "Комендантство - МО".

Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"


Чл. 18. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и по други програми и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра, които нямат изградени звена за вътрешен одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Във връзка с изпълнението на одитен ангажимент за даване на увереност дирекция "Вътрешен одит" може да извършва проверки във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и на техните разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
(4) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява вътрешен одит в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения - търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.
(5) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява наблюдение и координация на дейността на звената за вътрешен одит на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(6) Директорът на дирекция "Вътрешен одит" докладва пряко на министъра.
(7) Дирекция "Вътрешен одит":
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. при възлагане от министъра дава съвети, мнение и обучава с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. осъществява взаимодействие с външни одитори, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и с други контролни органи с цел подобряване на резултатите от одитната дейност;
13. разработва и прилага програма за осигуряване качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки.

Раздел V.
Звено "Финансов контрол и материални проверки"


Чл. 19. Звено "Финансов контрол и материални проверки":
1. осъществява предварителен контрол по законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в министерството;
2. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на активите съгласно чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция;
3. документира резултатите от извършените проверки, като изготвя доклади и актове за начет.

Раздел VI.
Звено "Протокол"


Чл. 20. Звено "Протокол":
1. осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната, началник на отбраната, заместник-началници на отбраната и началник на политическия кабинет;
2. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет;
3. осигурява подготовката и провеждането на военни празници и церемонии с участието на министъра;
4. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени празници и церемонии от общонационално и местно значение;
5. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в което министерството участва;
6. осигурява превода на официалната кореспонденция и документи, необходими за дейността на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на политическия кабинет;
7. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при задгранични командировки на служители от министерството и Българската армия пред овластените за това служби и дипломатически представителства и заявява потребностите за закупуване на самолетни билети.

Раздел VII.
Обща администрация


Чл. 21. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и на началника на отбраната, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и на Щаба на отбраната и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Общата администрация е организирана в 3 дирекции:
1. дирекция "Административно и информационно обслужване";
2. дирекция "Връзки с обществеността";
3. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)
4. дирекция "Финанси".


Чл. 22. Дирекция "Административно и информационно обслужване":
1. организира подготовката на ежедневния доклад на министъра и на постоянния секретар на отбраната;
2. осъществява административно-техническото и документално-информационното обслужване на министерството;
3. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на министерството;
4. организира изготвянето на становища на министерството по проекти на нормативни актове и осигурява технически изпращането на материалите за заседания на Министерския съвет;
5. осъществява административното обслужване на граждани и организации; организира подготовката на решения за предоставяне или отказ на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация; осигурява заседанията на Съвета по отбрана;
6. планира, организира и осигурява технологичното прилагане на Закона за електронно управление, на новите информационни технологии и предоставянето на публични и интернет услуги в министерството и осъществява методическо ръководство на структурите на пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;
7. прилага информационните технологии и технологичното съвместяване на интегрираната информационна система на министерството с информационните системи на другите звена от държавната администрация и Европейския съюз за осигуряване и обслужване на публични и интернет услуги и методически подпомага структурите на пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;
8. отговаря за проектирането, разработването и техническата поддръжка на страницата на министерството в интернет;
9. планира и осигурява в материално-техническо и технологично отношение автоматизираната обработка на информацията в министерството.


Чл. 23. Дирекция "Връзки с обществеността":
1. подпомага министъра при формиране на информационната политика и ръководството на информационната дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, провежда комуникационните кампании на министерството, като осигурява публичност на решенията и действията на ръководството им;
2. осъществява контактите с медиите, връзките с обществеността и вътрешната информация на министерството и методически подпомага и координира тези дейности за структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
3. планира и провежда медийните изяви на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната и поддържа контакти с международните, националните и регионалните печатни и електронни медии на базата на анализ и оценка на медийната среда;
4. осъществява методическото ръководство на структурите по връзки с обществеността в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра;
5. осъществява методическо ръководство на военните медии и координира реализирането на информационната политика на министерството;
6. поддържа актуализирането и публикуването на информация на страницата на министерството в интернет и в социалните мрежи;
7. ръководи дейността по съхраняването и възстановяването на войнските традиции, ценности, ритуали и символи на Българската армия.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

Чл. 25. Дирекция "Финанси":
1. осигурява функциите на министъра като първостепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета и извършването на плащанията и като администратор на бюджетните приходи по текущото изпълнение на бюджета съгласно Закона за публичните финанси;
2. организира и осъществява разходването на финансовите ресурси по бюджета на министерството, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра в съответствие с приоритетите на провежданата отбранителна политика;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) управлява банковите разплащания на разпоредителите с бюджет на министерството, включени в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като осъществява текущ контрол върху лимитите за разход;
4. разработва счетоводната политика в министерството и организира вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната отчетност, свързана с нейното документиране, съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за бюджетните предприятия;
5. организира и разработва указания за правилното прилагане на данъчното законодателство в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и следи за разчитането на дължимите данъци и такси;
6. изготвя и представя пред Министерството на финансите и Сметната палата консолидираните счетоводни отчети на касова и начислена основа;
7. извършва всички дължими централни плащания към контрагенти по договори за изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
8. съгласува решенията за откриване на процедури и проектите на договори за доставка на стоки и услуги по Единния финансов план за материално-техническо осигуряване и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги по отношение на финансовите параметри, свързани с начините на плащане;
9. организира обобщаването на финансово-икономическата информация за целите на оптималното управление на финансовите ресурси и текущия анализ на разходите за отбрана по второстепенни разпоредители, по основни програми и по мисии;
10. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с действащата нормативна уредба, в т. ч. счетоводното отчитане на недвижимите имоти и движимите вещи в управление на министерството;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по прилагането му дейностите по управление и разпореждане с излишните за министерството движими вещи с общо предназначение;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) отчита и контролира излишните за министерството движими вещи, изготвя първичните им счетоводни документи в съответствие със Закона за счетоводството и организира извършването на инвентаризацията им;
13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България отбранителни продукти, и изделия и технологии с двойна употреба;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира оценката и преоценката на излишните за министерството движими вещи с общо предназначение и на излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България отбранителни продукти, и изделия и технологии с двойна употреба;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира дейностите по разпореждане с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България отбранителни продукти, и изделия и технологии с двойна употреба;
16. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира и контролира всички плащания за финансовото осигуряване на мероприятията, свързани с дейността на българските контингенти зад граница, по линия на поетите международни ангажименти и издръжката на националните представители от министерството в структури и щабове на НАТО и Европейския съюз;
17. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) подпомага методически финансовите органи в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия по реализацията на финансовата и счетоводната политика.

Раздел VIII.
Специализирана администрация


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 15.02.2016 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2016 г. е отменено с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 7 дирекции.
(2) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и на началника на отбраната в рамките на делегираните им правомощия и определените им функции.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 15.02.2016 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2016 г. е отменено с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г.) (1) Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната":
1. подпомага министъра при формирането и реализирането на политиката по управление на военната инфраструктура на министерството и на инвестициите в строителството;
2. осъществява дейността по отчетността и регистрацията на имотите - държавна собственост, като поддържа Регистър на имотите; съставя актове за имотите - публична държавна собственост, за имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната, и води регистър за тях;
3. организира и провежда геодезически измервания и заснемания, създаването и поддържането на кадастрални и специализирани карти, както и организира извършването на инвентаризацията, на освидетелстването и на оценката на имотите;
4. планира, организира и координира дейностите по управление, преобразуване и разпореждане с недвижимите имоти на министерството;
4а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) приема недвижими имоти с отпаднала необходимост за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, включително имоти и движими вещи с общо предназначение, придобити от министерството при закриване на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и при ликвидация на търговски дружества, в които министърът на отбраната е упражнявал правата на собственост на държавата;
5. подпомага министъра при осъществяване на политиката по охраната на имотите с отпаднала необходимост;
6. координира планирането на капиталовите инвестиции за инфраструктура на отбраната, като изготвя Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги и отчита неговото изпълнение; организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с обектите от Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги, по процедури, проведени от дирекцията;
7. подпомага министъра при изпълнение на правомощията му по Закона за устройство на територията - одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, откриване на строителния процес, приемане и въвеждане на строежите в експлоатация;
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира възлагането на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощено от него длъжностно лице за строителство и строителни услуги в изпълнение на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги, и за застраховане и охрана на недвижими имоти в управление на министерството;
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и осъществява дейностите по международните и националните търгове за строителство, свързаните с него услуги и свързаните със средствата за административни разходи по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) услуги в съответствие с акта на министъра на отбраната по чл. 318, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) координира и контролира изпълнението на договорите за строителство и строителни услуги, за застраховане и за охрана на недвижими имоти в управление на министерството, сключени в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки;
11. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира изпълнението на дейностите по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) в съответствие с акта на министъра на отбраната по чл. 318, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
12. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
(2) Седалищата и териториалният обхват на териториалните звена на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" - отдели "Регионална инфраструктура на отбраната", са посочени в приложение № 2.

Чл. 28. Дирекция "Отбранителна политика":
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по изпълнението на политиката за сигурност и отбрана;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) извършва периодични прегледи на стратегическите документи, свързани с политиката за сигурност и отбрана;
3. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) участва в организацията или организира и координира провеждането на Стратегически преглед на отбраната и/или прегледи на отбраната и формулира политиката за тяхното развитие и трансформация на въоръжените сили;
4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя Указания на министъра на отбраната по отбранителна политика;
4а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя проект на Годишен доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4б. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя шестмесечен доклад за дейността на Министерството на отбраната и периодични доклади за резултатите от дейността на министерството;
4в. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) участва в изготвянето на Доклада за състоянието на националната сигурност в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за функциониране и управление на системата за защита на националната сигурност;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага дейността на министъра при определяне на политическите насоки на дългосрочното планиране, като участва в изготвянето на Указания по програмиране и на Указания за планиране използването на въоръжените сили;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) подпомага министъра в рамките на правомощията му при осъществяване ръководството и координацията на политиката и на участието на Република България в НАТО;
7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра за изпълняването на правомощията му по участието на Република България в Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз, в Европейската агенция по отбрана, както и при осъществяване на общата координация за изпълнение на ангажиментите на Министерството на отбраната по подготовката и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС от страна на Република България през 2018 г.;
7а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя анализи, изказвания, презентации, опорни точки, становища и позиции относно отбранителната политика;
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при осъществяване на функциите му на заместник-председател на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО (МСУНО);
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага дейността на министъра при осъществяване на ръководството, планирането на работата и осигуряването на представителите на министерството в постоянните представителства на Република България към НАТО, Европейския съюз, ОССЕ и други международни организации;
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при определяне на длъжности в национални представителства, щабове и органи на международни организации и други международни инициативи и участва в комисията по подбора на кандидатите за заемането им;
11. планира и осъществява програмен мениджмънт на дейностите по реализиране на отбранителната политика, свързани с членството в НАТО и Европейския съюз и международното сътрудничество;
12. подпомага министъра при формирането на политиката и организира осъществяването на двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната и свързаната с него координация;
12а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) методически ръководи и координира изпълнението на задачите, залегнали в плановете за двустранно, многостранно и регионално сътрудничество в областта на отбраната;
12б. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) осъществява чрез Служба "Военна информация" координацията на дейностите и задачите на Службата на военния аташе по въпросите на двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
12в. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) предоставя на Службата на военния аташе материали относно двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
13. осъществява контактите и връзките с чуждестранните военни аташета, акредитирани в Република България;
14. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра в рамките на правомощията му по формиране и провеждане на политиката по изпълнение на международните споразумения в областта на контрола на въоръженията и мерките за укрепване на доверието и сигурността;
15. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра в рамките на правомощията му по формирането и провеждането на политиката по участието на страната в международни договори и споразумения в областта на хуманитарното разоръжаване и неразпространението на оръжия за масово унищожаване;
16. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра в рамките на правомощията му по изпълнението на задълженията, произтичащи от националната нормативна уредба и членството на Република България в международни споразумения и инициативи в областта на експортния контрол върху търговията с оръжие и с изделия и технологии с двойна употреба.
17. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)


Чл. 29. Дирекция "Планиране, програмиране и бюджет":
1. координира процесите по планиране, програмиране, бюджетиране и отчитане на изпълнението на отбранителните програми в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
2. организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. организира и провежда процеса на годишен програмен преглед на отбранителните програми, разработвани в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира и осигурява в документално и техническо отношение подготовката и провеждането на заседания на Програмния съвет към министъра по чл. 33, ал. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. разработва указания на министъра за програмиране, меморандум на програмните решения и периодични отчети за изпълнението на отбранителните политики и програми в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
6. разработва методология за остойностяване на отбранителните разходи в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
7. организира процеса за управление на риска в отбранителните програми на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
8. осигурява функциите на министъра като първостепенен разпоредител с бюджет по организиране процесите на планиране, програмиране и годишното управление на разходите за отбрана;
9. разработва средносрочни бюджетни прогнози, проектобюджет и бюджет на министерството на основата на резултатите от проведения програмен преглед, меморандума на програмните решения, проведения бюджетен преглед и консултациите с второстепенните разпоредители с бюджет в съответствие с националното законодателство;
10. разработва указания на министъра по изпълнението на бюджетната процедура и указания на министъра за разходването на бюджета за текущата година;
11. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) утвърждава и коригира при необходимост месечните лимити за разходи и текущите плащания по бюджета на министерството и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
12. организира изготвянето, актуализира при необходимост и отчита изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на министерството; съгласува Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги с отбранителните програми и бюджета;
13. съгласува финансовите параметри на решения за откриване на процедури за доставки и услуги, строителство и строителни услуги, проекти на договори за реализиране на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на министерството и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) осъществява методическото ръководство, координацията и контрола на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка на министерствата, ведомствата, областните администрации, общините и търговските дружества с възложени военновременни задачи;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) координира използването на системата за управление на страната и въоръжените сили за работа във военно време в частта и за министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации и други граждански структури;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира разработването, поддържането и контрола на Държавния военновременен план;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) подпомага министъра и други представители на министерството при осъществяване на техните функции в Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира разработването и поддържането на план за привеждане в готовност за работа във военно време и на военновременен план на министерството, осъществява методическо ръководство, координация и контрол на разработването на военновременните планове на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира на национално ниво процеса по планиране на средствата за финансирането от държавния бюджет на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в държавните органи, бюджетните организации и търговските дружества с военновременни задачи.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната":
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната;
2. участва в работни групи и изготвя законопроекти и други нормативни актове на министъра, Министерския съвет или Народното събрание, които регламентират обществени отношения в областта на отбраната и въоръжените сили;
3. изготвя становища и съгласува по законосъобразност проектите на административни актове на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната;
4. участва в анализа на резултатите от прилагането на нормативните и административните актове в областта на отбраната и въоръжените сили и свързаната с тях съдебна практика и прави предложения за законосъобразното им прилагане и/или за тяхното изменяне и допълване;
5. изготвя или съгласува по законосъобразност всички становища на министерството по проекти на нормативни и ненормативни актове, международни договори и споразумения, изготвени от други държавни органи;
6. осигурява в правно отношение изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси във въоръжените сили и съгласува по законосъобразност актовете за приемане, изпълнение и освобождаване от военна служба на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които са в правомощията на министъра на отбраната и на началника на отбраната;
7. съгласува по законосъобразност актовете и процедурите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с държавните служители и с лицата по трудови правоотношения в министерството;
8. изготвя становища по конституционни дела, по които заинтересована страна е министърът;
9. организира и осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна са министерството или министърът, заместник-министрите, постоянният секретар на отбраната, началникът на отбраната или упълномощени от министъра на отбраната длъжностни лица от министерството;
10. предприема необходимите правни действия по събиране на вземанията на министерството;
11. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощени от него длъжностни лица от министерството, като:
а) съгласува и/или дава становища по документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки;
б) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство;
в) съгласува и/или дава становища относно законосъобразността на проектите на договори за възлагане на обществените поръчки;
г) участва в разработването, изменянето и допълването на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в министерството;
12. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) осигурява правна експертиза при осъществяване на дейностите по възлагане и изпълнение на концесии;
13. осигурява в правно отношение дейностите по управление и разпореждане с недвижимите имоти и движимите вещи в управление на Министерството на отбраната;
14. съгласува и/или изготвя становища по законосъобразност на проектите на актове на министъра на отбраната, свързани с разпореждането с жилищния фонд на Министерството на отбраната;
15. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя правни становища и/или оказва правна помощ при изготвяне на проекти на актове, свързани с дейностите по управление и разпореждане с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, отбранителни продукти, и изделия и технологии с двойна употреба по чл. 60д, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
16. подпомага законосъобразното изпълнение на правомощията на министъра на отбраната в качеството му на едноличен собственик на капитала в търговските дружества с държавно участие;
17. подпомага в правно отношение министъра на отбраната при осъществяване на международно сътрудничество в областта на отбраната и при изпълнение на задачите му по прилагане на международните договори, свързани с отбраната и въоръжените сили на Република България, както и във връзка с членството на страната в НАТО, Европейския съюз, ООН и други международни публични организации и инициативи в областта на отбраната и сигурността;
18. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на международни договори на Република България и технически споразумения с други държави и международни организации в областта на отбраната и въоръжените сили;
19. осигурява правна експертиза във връзка с изпращането, командироването и използването на български въоръжени сили и отделни военнослужещи извън територията на страната и преминаването през и пребиваването на територията на Република България на чужди и/или на съюзнически въоръжени сили;
20. подпомага в правно отношение подготовката и провеждането на учения и тренировки с участие на чужди и съюзнически въоръжени сили и участието на български военнослужещи и военни формирования в международни операции и мисии извън територията на страната;
21. подпомага методически юрисконсултите в структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната":
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при формиране на политиките по управление на човешки ресурси за нуждите на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и координира дейностите по приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно и кадрово развитие и освобождаване от военна служба на военнослужещите в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
2а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по атестирането за военнослужещите в министерството и на военнослужещите, назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, дългосрочно командировани извън територията на страната в задгранично представителство на Република България, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната;
3. администрира възникването, изменянето и прекратяването на правоотношенията с военнослужещите, държавните служители и лицата по трудови правоотношения в министерството, в т.ч. планира и организира повишаването на квалификацията им;
4. организира разработването и съгласува организационно-щатната структура на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
5. подпомага министъра при осъществяване на общото ръководство и контрол по прилагане на държавната политика и държавните стандарти за образование, обучение и квалификация във военните академии и във висшите военни училища;
6. организира и координира с Министерството на образованието и науката, с ръководствата на граждански висши училища, военни академии, висши военни училища и средни училища и с кметовете на общини дейностите по разкриване и осигуряване на курсове по начална и/или специална военна подготовка;
6а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по провеждане на подготовката на българските граждани за защита на отечеството;
7. подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по провеждане на обучението във военни и граждански академии, колежи, училища и центрове в чужбина за нуждите на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и координира дейностите по подбора, назначаването и отзоваването на военнослужещите и цивилните служители от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия на длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън и на територията на страната, както и в задгранично представителство на Република България;
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) координира и контролира дейностите по поддържането на електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за структурата и личния състав на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с изключение на Служба "Военна информация", както и координира дейностите по развитието на Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
9а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира, координира и контролира дейностите по воденето на отчета на личния състав в структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
9б. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) поддържа в актуално състояние информационния ресурс за личния състав на министерството в електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 ЗОВСРБ и води отчета на личния състав на министерството;
10. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и координира дейностите по поддържане на Регистър на военнослужещите и по издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. подпомага министъра при осъществяване на политиката и контрола по планирането, организирането, управлението, отчета, подготовката и използването на резерва на въоръжените сили;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) координира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и местната администрация с Централното военно окръжие и военните окръжия по въпросите на резерва на въоръжените сили;
13. координира и контролира дейността по изготвянето на тестове за определяне нивото на владеене на чужди езици и провеждането на изпити с военнослужещите и цивилните служители съгласно стандартите на НАТО;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира дейността по издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на цивилни служители от министерството.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 15.02.2016 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2016 г. е отменено с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г.) Дирекция "Отбранителна аквизиция":
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при формирането и провеждането на политиката в областта на отбранителната аквизиция и управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти;
2. организира придобиването на стоки и предоставянето на услуги, свързани със създаване и поддържане на отбранителни способности, като:
а) организира възлагането на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощено от него длъжностно лице за придобиване на стоки и предоставяне на услуги в изпълнение на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване;
б) координира и контролира изпълнението на договорите, сключени в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки, в т.ч. координира и придобиването на стоки и предоставянето на услуги чрез агенциите на НАТО, ЕС и други международни организации;
3. координира и контролира изпълнението на дейностите по сключени компенсаторни споразумения в интерес на министерството и на Българската армия;
4. осъществява пазарно проучване за възможни изпълнители при доставка на стоки и предоставяне на услуги;
5. извършва анализ на риска при сключването и изпълнението на договорите за доставка на стоки и предоставяне на услуги в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки;
6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) ръководи и поддържа Национална кодификационна система в съответствие с Кодификационната система на НАТО за реализиране на кодификационната дейност на отбранителни продукти;
7. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира, координира и подпомага изпълнението на дейностите, свързани с доставката на отбранителни продукти и услуги по програми на САЩ за подпомагане в областта на сигурността;
8. извършва митническо обслужване по сключените от министерството договори за доставка на стоки и предоставяне на услуги, свързани с отбраната;
9. подпомага дейността на националния директор по въоръженията, определен със заповед на министъра;
10. подпомага министъра при формиране и реализиране на политиките в областта на международното военнотехническо сътрудничество, индустриалното сътрудничество и развитието на отбранително-технологичната индустриална база;
11. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира изготвянето и актуализацията на вътрешноведомствена уредба в областта на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти, отбранителната аквизиция, участва в разработването или дава становища по проекти на нормативни актове в областта на отбранителната аквизиция;
12. организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на Съвета по въоръженията по чл. 33, ал. 7 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
13. организира и координира дейностите по изграждане и поддържане на база данни за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки;
14. планира, координира и управлява дейностите в областта на изследванията и технологиите, както и финансирането им;
14а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) планира, координира и осъществява дейностите по сътрудничеството със съюзните организации в областта на въоръженията;
15. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие;
16. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с държавно участие в капитала и изготвя предложения до министъра по реализация на правомощията му в тези дружества;
17. организира разработването и актуализирането и анализира изпълнението на бизнес планове и програми за финансово оздравяване от търговските дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата, и следи за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете и програмите;
18. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и поддържа информационния масив на министерството за промените в органите за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала;
19. подпомага министъра при сключване на договори при условията на "вътрешно възлагане" по Закона за обществените поръчки;
20. организира, координира и извършва дейности по допълнително осигуряване на стоки и услуги за нуждите на български въоръжени сили извън територията на страната, когато необходимостта е възникнала след изпращането им;
21. подпомага министъра при осъществяването на общото ръководство и контрол на дейността на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров".

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Дирекция "Проектно управление":
1. подпомага министъра при осъществяване на политиката по проектно управление в областта на отбраната;
2. изготвя и актуализира вътрешноведомствената уредба на дейността и правомощията на органите по проектно управление в министерството, участва в разработването или дава становища по проекти на нормативни актове в тази област и следи за стриктното им изпълнение;
3. методически подпомага бордовете за управление на проекти, ръководителите на проекти и проектните екипи при реализацията на отделните етапи на проектите, в т.ч. при разработване на необходимите документи;
4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя становища по документите, свързани с осъществяването на проекти от портфолиото от инвестиционни проекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
5. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) осигурява взаимодействие и координация при реализацията на инвестиционните проекти на министерството в рамките на инициативи, програми и проекти на НАТО, ЕС и други международни организации, министерства, ведомства и неправителствени организации в страната и извън нея с цел интегрирането им в тях и използването на различни източници на финансиране;
6. извършва анализ и предлага предприемане на действия за оптимизиране и подобряване на дейността по управлението и реализацията на проектите, както и нови възможности за реализация, финансиране и участие в национални и международни инициативи, програми и проекти;
7. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) поддържа Регистър на включените в портфолиото инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в т.ч. досиетата на инвестиционните проекти и на осъществените такива, както и цялата информация за проектното управление в министерството;
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) събира, съхранява, обобщава и анализира информация за хода на проектите от портфолиото от инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и изготвя периодични справки, отчети и доклади за тяхното изпълнение за ръководството на министерството, Борда за управление на портфолио от проекти, съвещателните органи към министъра, други длъжностни лица и структури;
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) идентифицира възможности за използване механизмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове и координира дейностите при кандидатстване с проектни предложения по програми на Европейския съюз от страна на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
10. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и подпомага в административно-техническо отношение дейността на Борда за управление на портфолио от проекти, създаден с акт на министъра на отбраната.

Чл. 33. Дирекция "Социална политика":
1. подпомага министъра при формиране, провеждане и координиране на социалната политиката на министерството;
2. участва в изготвянето на препоръки, проекти на договори и нормативни актове с цел подобряване на условията на труд и живот на военнослужещите и цивилните служители в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при осъществяването на политиката, свързана с наградната система, организира и координира дейностите по награждаване на военнослужещите и цивилните служители в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и мерките за мотивация за служба на личния състав;
4. координира дейностите по социалната адаптация на военнослужещите и осъществява връзките на министерството с партньорите от неправителствения сектор за осигуряване трудовата реализация на освободените от военна служба;
5. подпомага министъра при осъществяване политиката на равнопоставеност и по защита на правата на човека и основните свободи във въоръжените сили;
6. подпомага министъра при осъществяване на сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи, неправителствените организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдруженията на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;
7. осъществява политиката на министерството по подпомагане на пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите, военнослужещите и цивилните служители в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
8. осъществява политиката на министерството по подпомагане на деца на военнослужещи, загинали или пострадали при изпълнение на служебните им задължения;
9. поддържа Регистър на военноинвалидите и военнопострадалите;
10. подпомага министъра при осъществяване политиката по доходите в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, като подготвя предложения за изменения и допълнения в действащата нормативна уредба;
11. изготвя проекти на актове на министъра, свързани с възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на личния състав от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
12. координира изготвянето, обобщава и анализира месечни и тримесечни справки за начислените средства за възнаграждения и обезщетения по категории персонал;
13. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на социалното сътрудничество;
14. подпомага министъра при осъществяване на политиката и дейността по безопасни и здравословни условия на труд във въоръжените сили и осъществява контрол по спазването и;
15. подпомага министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, и контролира прилагането и;
16. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при осъществяване на политиката и по изпълнението на правомощията му по Закона за военните паметници и извършва дейности по проучване, регистриране, опазване, възстановяване, изграждане и поддържане на военните паметници в страната и в чужбина;
17. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) подпомага министъра при осъществяване на политиката по военно-патриотичното възпитание.

Раздел IX.
Щаб на отбраната


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) (1) Щабът на отбраната подпомага министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и заместник-началниците на отбраната при осъществяване на техните функции.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) Щабът на отбраната е организиран в пет дирекции, чиято дейност се координира от директора на Щаба на отбраната.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Операции и подготовка":
1. определя потребностите и организира формирането и функционирането на системата за командване и управление на въоръжените сили;
2. изготвя директиви, устави, концепции, доктрини, списък с основни задачи и стандарти за подготовка и използване на войските и силите;
3. подпомага началника на отбраната при осъществяване на контрола по:
а) провеждане на операциите;
б) използване на въздушното и морското пространство;
в) подготовката и оперативните способности на въоръжените сили;
г) бойната и мобилизационната готовност, мобилизационната подготовка и провеждане на мобилизацията;
д) носене на оперативното и бойното дежурство (дежурството);
е) сертифицирането на щабовете и военните формирования;
ж) войсковата служба и дисциплината във въоръжените сили;
4. участва в предварителното планиране и в планирането на действията на въоръжените сили в отговор на кризи от военен характер;
5. участва в планирането и организирането на бойната и мобилизационната готовност, носенето на оперативното дежурство (дежурството), мобилизационната подготовка, привеждането в по-високи степени на бойна готовност, провеждането на мобилизацията и попълването на загубите на въоръжените сили на Република България;
6. изготвя документите относно планирането и организацията на защитата на силите, информационните и психологическите операции, гражданско-военното сътрудничество, съвместното определяне и въздействие върху целите и изготвянето на правилата за използване на сила от въоръжените сили;
7. определя изискванията и необходимите способности и подпомага осъществяването на ръководството по изпълнението на дейностите в областта на ядрената, химическата и биологическата защита и военноинженерното осигуряване;
8. подпомага началника на отбраната при определяне на изискванията и способностите на силите за неутрализиране на невзривени боеприпаси, планира и координира дейностите по инженерна поддръжка и противодействие на импровизирани взривни устройства;
9. осъществява междуведомствена координация по разпределение, управление и използване на въздушното и морското пространство, както и дейностите по разрешаване преминаването през и пребиваването на територията на Република България на военнослужещи, кораби и въздухоплавателни средства на съюзнически и чужди въоръжени сили;
10. организира планирането на охраната на въздушното пространство, определянето на изискванията към противовъздушната и противоракетната отбрана и използването на морските пространства на Република България за военни цели;
11. организира планирането, осъществяването на междуведомствената координация и участието и отчита дейността на въоръжените сили по оказване на помощ на населението, овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, охраната на стратегически обекти и на обекти и системи от критичната инфраструктура, охраната на държавната граница и противодействие на тероризма;
12. подпомага началника на отбраната в ръководството на подготовката на въоръжените сили и осъществява планирането и отчитането и;
13. подпомага началника на отбраната при планирането, организирането и ръководството при провеждането на национални, съюзни, регионални и двустранни учения;
14. подпомага началника на отбраната при определяне на изискванията, на необходимите способности и координиране на дейностите по моделиране и симулации във въоръжените сили;
15. планира и организира процеса на сертифициране на щабове и военни формирования от въоръжените сили;
16. подпомага министъра при осъществяване на дейностите по опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на операции, учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната;
17. планира и ръководи процеса на извличане на поуки от практиката и въвеждането им във въоръжените сили;
18. изготвя изисквания към подготовката за обучението на слушатели, курсанти и кадети във Военна академия "Г. С. Раковски" и висшите военни училища и координира съгласуването на квалификационните характеристики и учебните планове;
19. поддържа координацията, взаимодействието и обмена на информация със сходните структури в НАТО и Европейския съюз, както и с националните министерства, ведомства, държавни агенции и служби;
20. организира планирането и координирането на развитието на способностите на специалните сили и използването им.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Логистика":
1. подпомага министъра при формиране на политиката по логистичното осигуряване на въоръжените сили;
2. планира логистичното осигуряване на въоръжените сили в рамките на процесите на предварителното планиране и планирането в отговор на кризи на стратегическо ниво;
3. организира поддържането, внедряването и развитието на национална автоматизирана информационна система за управление на логистиката в областта на логистичното осигуряване на въоръжените сили;
4. организира и координира дейностите по многонационалната логистика и хармонизиране на националната нормативна уредба в областта на логистиката на въоръжените сили с тази на НАТО и Европейския съюз;
5. подпомага министъра при формиране на политика за оказване на поддръжка от страната домакин (ПСД);
6. планира на стратегическо ниво дейностите по оказване на ПСД в рамките на процесите на предварителното планиране и планирането в отговор на кризи;
7. организира и координира процеса по определяне на националните способности по ПСД на Република България;
8. развива способности за изпълнението на изискванията за стратегически транспорт за развръщане/ротация/изтегляне на националните сили и тяхната поддръжка в хода на операции;
9. координира дейностите по заявяване, доставка и разпределение на материалните ресурси и услуги за осигуряване на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
10. организира определянето на военновременните потребности от военна и гражданска продукция и услуги за въоръжените сили;
11. отчита и анализира състоянието на осигуреността на въоръжените сили с въоръжение, техника и други материални ресурси;
12. организира и координира процесите по въвеждането във и извеждането от експлоатация на отбранителни продукти от въоръжените сили с изключение на способностите, свързани със специфични методи и средства за добиване на информация на Служба "Военна полиция" и Служба "Военна информация" и на комуникационни, информационни, навигационни и сензорни системи;
13. координира и контролира експлоатацията на въоръжението, техниката и материалните ресурси и участва в процеса по модернизирането им;
14. организира освобождаването на въоръжените сили от излишни отбранителни продукти и движими вещи с общо предназначение;
15. подпомага министъра на отбраната при провеждането на здравната политика, планира и координира дейностите по военномедицинското осигуряване;
16. координира дейностите по бракуване/утилизация и/или унищожаване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ);
17. подпомага началника на отбраната при анализиране на наличната инфраструктура във войсковите райони на Българската армия и потребностите от изграждане на нова;
18. планира, организира и контролира метрологичното осигуряване;
19. координира противопожарната дейност във въоръжените сили;
20. организира дейностите по планиране на изпитванията на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (БВВПИ) в Българската армия и СППМО;
21. организира дейностите по заявяване и отчитане на лимита за разход на ракети, бойни и халосни припаси за подготовка на въоръжените сили;
22. организира оценката и преоценката на излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ОБВВПИ;
23. организира дейностите по разпореждане с излишните ОБВВПИ за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Стратегическо планиране":
1. разработва военностратегическите аспекти на основните национални и ведомствени документи, свързани с отбраната на страната;
2. организира разработването, периодичния преглед и актуализирането на Националната отбранителна стратегия и Доктрината на въоръжените сили на Република България;
3. организира функционирането на системата за разработване и актуализиране на национални концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им със съюзните публикации на НАТО;
4. изготвя анализи, оценки и препоръки за формирането на национални позиции по военните измерения на стратегически документи на НАТО и Европейския съюз, стратегическите допускания и плановете за тяхното прилагане;
5. изготвя военни оценки и препоръки за формиране на национални позиции по приноса на въоръжените сили в системата за бърз военен отговор на Европейския съюз, военните структури на Европейския съюз за планиране и управление на мисии и операции на Европейския съюз на стратегическо ниво, структурирането и използването на военни сили и средства в цивилните и военните мисии на Европейския съюз на стратегическо ниво, командната структура на НАТО и структурата на силите на НАТО;
6. подпомага началника на отбраната при планирането и ръководството на дейността на военния представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и на Националните военни представители в СКО и СКТ;
7. разработва военнотехническите аспекти и осигурява изпълнението на задълженията и правата на Република България по практическото осъществяване на дейността по контрола на въоръженията и мерките за укрепване на доверието и сигурността в Европа, участва в работата на международни форуми по тези въпроси и обучава експерти от Българската армия за работа в областта на контрола на въоръженията;
8. подпомага министъра и началника на отбраната при ръководството на дейностите по трансформацията на въоръжените сили на Република България и координирането им с НАТО и Европейския съюз;
9. участва в процеса на определяне на мисиите и задачите на въоръжените сили;
10. подпомага началника на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, тяхното планиране, изграждане и поддържане;
11. организира и координира участието на Република България в процеса на планиране на отбраната на НАТО и развитието на военните способности на Европейския съюз и синхронизирането на националното планиране на отбраната с тях;
12. организира и координира участието на Република България в процесите по планиране, изпълнение и отчет на целите за способности на НАТО;
13. организира и осигурява дейността на Съвместната работна група за координиране участието на Република България в Инициативата за интелигентна отбрана на НАТО и за обединяване и споделяне на способности на Европейския съюз;
14. подпомага началника на отбраната, като организира и осигурява дейността на Съвета по отбранителни способности;
15. изготвя анализи, оценки, позиции и препоръки по военностратегически аспекти на съюзни военнополитически и стратегически документи по участието на въоръжените сили в мисии и операции на НАТО, Европейския съюз и ООН;
16. подготвя военнотехнически експертизи относно участието в съюзни, коалиционни и други операции и в международни военни формирования;
17. организира и координира дейностите по предварителното планиране и планирането в отговор на криза от военнополитически характер на стратегическо ниво и синхронизирането им с тези в НАТО;
18. подпомага началника на отбраната при участието му в работата на военните органи на НАТО, Европейския съюз и в различните формати на съюзно и регионално военно сътрудничество и изготвя военни оценки, анализи и препоръки по участието на Българската армия в програмите и инициативите на НАТО, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и в регионалното военно сътрудничество;
19. организира и ръководи разработването и поддържането на Плана за развитие на въоръжените сили;
20. организира и координира процеса на управление на ресурсите за отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
21. провежда операционни анализи за осигуряване процесите на управление в областта на отбраната и аналитична поддръжка на процеса за определяне и планиране на способностите;
22. организира и координира процесите по управление на риска при придобиване на отбранителни способности.

Чл. 38. Дирекция "Комуникационни и информационни системи":
1. подпомага министъра при определяне на политиките и стратегиите за технологично развитие на комуникационните, информационните, навигационните и сензорните системи;
2. планира и координира изграждането на комуникационните, информационните и навигационните системи в интерес на отбраната;
3. планира и координира изграждането и използването на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война;
4. координира процеса на оперативно и технологично съвместяване и интеграция на комуникационните и информационните системи на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия с комуникационните и информационните системи на държавните органи и институции в интерес на отбраната на страната;
5. организира и ръководи процеса на оперативно и технологично съвместяване, интеграцията на комуникационно-информационните, навигационните и сензорните системи в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия с комуникационните и информационните системи на НАТО и Европейския съюз;
6. планира, координира и контролира жизнения цикъл на комуникационно-информационни системи в структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
7. координира дейностите за комуникационно-информационно осигуряване на военните формирования от структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия при участие в съюзни и многонационални операции;
8. организира използването на средствата за защита на комуникационните и информационните системи и информация;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) планира и координира изграждането на системата за командване и управление на комуникации, компютри и информация на въоръжените сили;
10. организира изпълнението на дейности по предотвратяване на компютърни инциденти и възстановяване на комуникационните и информационните системи;
11. планира и координира използването на комуникационните и информационните ресурси на държавните и обществените пощенски и електронни съобщителни мрежи в интерес на отбраната;
12. организира координацията на проектите за комуникационно-информационно осигуряване на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия в интерес на отбраната;
13. подпомага министъра при формулиране и реализиране на политиката по управление на радиочестотния спектър, предоставен за нуждите на отбраната на страната, и участва в междуведомствени и международни форуми по хармонизиране на радиочестотния спектър;
14. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване, свързани с навигационните системи;
15. осъществява методическо ръководство на органите по комуникационно-информационни системи на Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, стационарната комуникационна и информационна система и военните формирования за комуникационно-информационна и навигационна поддръжка на НАТО и Европейския съюз, разположени на територията на страната;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира и координира процесите по въвеждането във и извеждането от експлоатация на комуникационни, информационни, навигационни и сензорни системи и свързаните с тях материални ресурси;
17. (нова - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) организира и контролира спазването на вътрешните правила и организацията на войсковата служба в режимните военни формирования и обекти от въоръжените сили.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Дирекция "Координационни дейности":
1. подпомага министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната при формирането на национална позиция и при провеждането на националната политика по прилагането на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) и на споразуменията по прилагането му;
2. организира изпълнението на правомощията на министъра и на съпредседателя на Съвместната комисия по прилагането на ССОО и на споразуменията по прилагането му;
3. подпомага работата на съпредседателя и на Съвместната комисия, планира, изготвя документи и организира заседанията на комисията и на Изпълнителния комитет, организира и координира изпълнението на решенията на комисията и отчита резултатите от прилагането на ССОО;
4. организира и координира дейностите и мероприятията и осъществява взаимодействието между административните звена в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия, както и между Министерството на отбраната и други министерства, ведомства, организации и структури от държавната и местната администрация по изпълнението на ССОО;
5. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) осъществява координацията със Силите на САЩ, включително с трети страни при тяхно участие, по използването на съвместните съоръжения;
7. координира дейностите по изграждането, функционирането, подобряването и развитието на инфраструктурата на съвместните съоръжения на територията на Република България и тяхната довеждаща външна инфраструктура;
8. планира, организира, координира и участва в работата на подкомитетите към Съвместната комисия;
9. осъществява координация и обмен на информация с Европейското командване, командванията на Сухопътните войски, Силите за Специални операции, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Морската пехота и Инженерния корпус на въоръжените сили на САЩ, Офиса на аташето по отбраната и Офиса за военно сътрудничество към Посолството на САЩ при организиране на мероприятията и изпълнение на дейностите, свързани с прилагането на ССОО;
10. организира срещи, преговори и консултации, свързани с прилагането на ССОО, и участва в мероприятия по осъществяване на двустранното сътрудничество със САЩ в областта на отбраната;
11. организира дейностите по осигуряване на достъпа на представители на Силите на САЩ, изпълнителите и служителите по договори със Силите на САЩ, а когато е договорено - и на такива от трети страни, до съвместните съоръжения, военни и граждански обекти и съоръжения на територията на Република България при осъществяване на дейности по прилагане на ССОО и изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения;
12. координира и организира от българска страна дейностите по подпомагане Силите на САЩ по изпълнение на мероприятия от програмата на САЩ за хуманитарна помощ и реконструкция и съвместни мероприятия по военно-гражданско сътрудничество;
13. подпомага началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната при изпълнение на ежедневната им дейност, при участието им в работата на ведомствени и междуведомствени органи, в мероприятия, свързани с военното сътрудничество, официални и работни посещения;
14. организира подготовката и представянето на ежедневните доклади пред началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната;
15. планира и осигурява провеждането на оперативни съвещания и други мероприятия под ръководството на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната;
16. подготвя документално и организира участието в официалните и работните посещения на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната в страната;
17. координира с другите структури на министерството и непосредствено организира участието на началника на отбраната в работата на военните комитети на НАТО и Европейския съюз и на заместник-началниците на отбраната в официални срещи;
18. организира осъществяването на съгласувателния режим за достъп до обектите и военните формирования от Българската армия;
19. осъществява контрол за изпълнението на приоритетните задачи и спазването на поставените срокове в дейността на Щаба на отбраната и Българската армия;
20. организира медийните изяви на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната;
21. осигурява превод на кореспонденцията и консекутивен превод при срещи на началника на отбраната, заместник-началниците на отбраната и на дирекциите в Щаба на отбраната.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

Раздел X.
Организация на работата в администрацията


Чл. 41. (1) Организацията на работа на министерството се осъществява по реда на правилника и инструкцията на министъра по чл. 91 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Административните звена в министерството осъществяват функциите си по компетентност чрез интегрирана експертиза, хоризонтална координация и пряк обмен на информация помежду си.
(3) При необходимост ръководителите на административни звена организират създаването на работни групи за решаване на възникналите проблеми.


Чл. 42. Военнослужещите, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 43. За образцово изпълнение на служебните си задължения военнослужещите, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, могат да бъдат награждавани при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 44. Военнослужещите в министерството, работещи с класифицирана информация и/или владеещи чужди езици, получават допълнителни месечни възнаграждения при условия, по ред и в размери, определени от министъра в рамките на средствата за работна заплата по бюджета за съответната година.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) (1) На цивилните служители от министерството се издават служебни карти, които служат за удостоверяване на служебния им статус при осъществяване на техните служебни задължения.
(2) Редът за издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти по ал. 1 се определя с акт на министъра.

Чл. 45. По конкретни проблеми министърът със заповед може да създава съвети като консултативни звена. Дейността на съветите се обслужва от административните звена на министерството.


Чл. 46. Непосредственото ръководство на административните звена в министерството се осъществява от техните ръководители, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.


Чл. 47. (1) Ръководителят на административно звено:
1. ръководи повереното му административно звено за изпълнение на функциите му по правилника;
2. организира работата в съответното звено, контролира и отговаря за срочното изпълнение на задачите;
3. докладва на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната по въпроси от тяхната компетентност;
4. участва при покана в работата на политическия кабинет;
5. осигурява взаимодействието с другите звена на министерството;
6. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) изготвя ежегодно отчет за дейността на ръководеното от него звено и предлага на определен от министъра на отбраната заместник-министър на отбраната, постоянния секретар на отбраната или на началника на отбраната по компетентност мерки за усъвършенстване на дейността му;
7. предлага назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в съответното звено служители;
8. дава предложения за повишаване квалификацията на служителите от звеното в съответствие с функциите му.
(2) Ръководителите на административни звена периодично представят на контролиращите ги длъжностни лица информация за изпълнението на поставените задачи.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Документите, изпратени до министерството, се завеждат в деловодството, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.


Чл. 49. Преписките подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.


Чл. 50. (1) Министърът, заместник-министрите, началникът на политическия кабинет, постоянният секретар на отбраната, началникът на отбраната и заместник-началниците на отбраната възлагат преписките, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на преписките на един или повече служители, като конкретизират задачите.


Чл. 51. Изходящите от министерството документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа името и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.


Чл. 52. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след издаване на пропуск от охраната или след представяне на документ, разрешаващ влизането, съгласно инструкция за охраната и пропускателния режим в министерството, издадена от министъра.


Чл. 53. (1) В министерството се организира приемна, където граждани и организации могат да подават предложения, сигнали, жалби и молби. Работното време на приемната се оповестява на интернет страницата на министерството и на общодостъпно място в сградата му.
(2) Приемното време на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, главния инспектор и ръководителите на административни звена, обслужващи физически и юридически лица, се оповестява на интернет страницата и в приемната на министерството.
(3) Предложенията и сигналите - писмени или устни - могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Редът за регистрация, както и организацията на работа с предложенията и сигналите в министерството се уреждат с акт на министъра.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия работен ден или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на министерството или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на министъра.
(4) За определени административни звена и/или длъжности в акта по ал. 3 министърът може да определи различно от посоченото в ал. 2 работно време.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 90 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 15 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2015 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 28 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2016 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2017 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 15 февруари 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2017 Г.)

§ 27. Навсякъде в правилника думите "продукти, свързани с отбраната" се заменят с "отбранителни продукти".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2017 Г.)

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2018 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 15.02.2016 г., изм. от ДВ, бр. 9 от 2016 г. е отменено с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.)

Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната - 831 щатни бройки

 

Политически кабинет

10

постоянен секретар на отбраната

1

началник на отбраната

1

заместник-началници на отбраната

2

директор на Щаба на отбраната

1

главен сержант на Българската армия

1

Инспекторат

26

дирекция "Сигурност на информацията"

46

дирекция "Вътрешен одит"

14

звено "Финансов контрол и материални проверки"

8

звено "Протокол"

11

Обща администрация

129

в т.ч.:

 

дирекция "Административно и информационно обслужване"

74

дирекция "Връзки с обществеността"

10

дирекция "Финанси"

45

Специализирана администрация

374

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

93

дирекция "Отбранителна политика"

47

дирекция "Планиране, програмиране и бюджет"

48

дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната"

33

дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната"

52

дирекция "Отбранителна аквизиция"

70

дирекция "Проектно управление"

11

дирекция "Социална политика"

20

Щаб на отбраната

207

в т.ч.:

 

дирекция "Операции и подготовка"

60

дирекция "Логистика"

43

дирекция "Стратегическо планиране"

46

дирекция "Комуникационни и информационни системи"

38

дирекция "Координационни дейности"

20
Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2

Седалище и териториален обхват на отделите "Регионална инфраструктура на отбраната"

1. Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната" със седалище София и с териториален обхват: областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград и Софийска област. Към отдела има офис в Дупница.
2. Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната" със седалище Пловдив и с териториален обхват: областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол и Сливен. Към отдела има офиси в Хасково и в Сливен.
3. Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната" със седалище Варна и с териториален обхват: областите Варна, Добрич, Бургас, Шумен, Търговище, Разград и Силистра. Към отдела има офиси в Бургас и в Шумен.
4. Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната" със седалище Плевен и с териториален обхват: областите Плевен, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе. Към отдела има офис във Велико Търново.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти