Logo Вторник, 13 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 772 на СОС по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 28.12.2009 г., изм. с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.Раздел I.
Основни положения


Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Столична община с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.
(2) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти - публична и частна общинска собственост.
(3) С тази наредба се определят реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности.

Чл. 2. (1) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на Столична община се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.
(2) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на Столична община се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната мрежа.
(3) Разрешение за строеж за изграждане на подземни и надземни улични мрежи и съоръжения се издава след като Столична община придобие частите от поземлени имоти, попадащи под трасетата на предвидените по регулационните планове улици.


Чл. 3. (1) Изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършва планово.
(2) В срок до 15 октомври на всяка година оператори на електронни съобщения и/или мрежи, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества представят в Столична община - направление "Инвестиции и строителство", инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна на съответните мрежи през следващата година.
(3) Направление "Инвестиции и строителство" изготвя общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост, като я съобразява с представените инвестиционни намерения. Програмата съдържа инвестиционните намерения на общината и заявените такива от субектите и по реда на ал. 2. Инвестиционните намерения се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, поне до обхват "квартал".
(4) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи съгласно заявените от тях инвестиционни намерения и при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.


Чл. 4. (1) При невъзможност за полагане на различни проводи в един изкоп, наложена от специфични технически изисквания, прокопаването се извършва по самостоятелни трасета, но едновременно за всички проводи.
(2) Извън заявените инвестиционни намерения, включени в програмата по чл. 3, ал. 2, операторите, предприятията и експлоатационните дружества могат да извършват само аварийни ремонти.


Чл. 5. (1) Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост се внася от заместник кмета по "Инвестиции и строителство" за разглеждане в Столичен общински съвет заедно с проекта за годишния бюджет на Столична община.
(2) Програмата се публикува на интернет страницата на Столична община след приемането й от Столичен общински съвет.

Раздел II.
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура


Чл. 6. (1) Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация, се осигурява от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:
1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск и за своя сметка;
2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията;
3. потенциалният изпълнител има качеството на инвеститор на един или повече обекти, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура;
4. изготвен от потенциалният изпълнител инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.
(3) Възлагането по ал. 2 става с договор за поръчка от кмета на Столична община. Изпълнителят по договора реализира поръчката - проектиране и изграждане, от името на Столична община и за своя сметка, в срок, указан в договора, като представлява общината пред всички компетентни органи и институции във връзка с изготвяне, одобряване и получаване на строителните книжа, с изграждането на обекта, както и с въвеждането му в експлоатация.
(4) В случаите на ал. 2, разрешенията за строеж се издават на името на Столична община, като в тях се посочва изпълнителя на обекта по договора за поръчка.
(5) В случаите по ал. 2 договорът с лицето, извършващо оценка за съответствие и с лицето, упражняващо строителен надзор, се сключва от името на Столична община, от изпълнителя, за негова сметка.


Чл. 7. (1) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2, на договорите за поръчка са длъжни да изградят обектите при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причинят вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носят единствено изпълнителите и/или консултантът, извършил оценка за съответствие и/или надзор по време на строителството.
(2) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2 имат право да превъзложат изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа отговарят като за своя пред Възложителя - Столична община.
(3) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.
(4) Построените обекти остават в собственост на Столична община, която по своя преценка извършва процедурите за предаването им на съответния оператор на обществена услуга.
(5) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обектите по договорите за поръчка, остават в собственост на Столична община.
(6) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2, са длъжни да оформят авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Столична община.
(7) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Столична община.
(8) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2 се задължават в 7-дневен срок от приключване строителството на обекта да поканят представител на съответната районна администрация, като собственик на обекта, за подписване на акт образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(9) В двумесечен срок от подписване на акт образец № 15 изпълнителите по чл. 6, ал. 2 снабдяват обекта с разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, което предават заедно с всички строителни книжа и други релевантни документи за изграждането на обекта, включително и количествено-стойностна сметка, на Дирекция "Инженерна инфраструктура" при Столична община, за завеждането му като материален актив по баланса на общината.


Чл. 8. Изграждане на нови участъци от мрежи, публична общинска собственост, отклонения от тях или преустройства, извън планираните с Общинската строителна програма, се допуска за юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост, и сключили договори за поръчка със Столична община по реда на наредбата.

Раздел III.
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги


Чл. 9. (1) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в Общинската строителна програма или в условията на авариен ремонт.
(2) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества задължително се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.


Чл. 10. (1) При извършването на аварийни ремонти на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения, от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, при което е наложително прокопаване на публична общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на съответната районна администрация и сключване на договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък. Отстраняването на аварията се съпътства с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, в който ще се извършват аварийни ремонтни работи, подписан от длъжностно лице от районната администрация.
(2) В почивни дни и извънработно време уведомяването се извършва при дежурния на Столична община и констативен протокол не се изисква.
(3) В първия работен ден след започване на аварийните работи се представя в съответния район писмено уведомление с вида на аварията, извършените аварийни работи, протокол за скрити работи и график за възстановяване на засегнатите участъци до състоянието им преди аварията и се сключва договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък.
(4) В 3 (три) дневен срок от приключване на аварийните работи операторите, предприятията и експлоатационните дружества сключват договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък с кмета на съответния район.
(5) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (до един ден), операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства в засегнатия участък.
(6) Във всеки район се води дневник за аварийните работи, извършвани на територията му, като се посочват вида на авариите, участъците и операторите, предприятията или експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт.
(7) В случаите на чл. 9 и чл. 10, разрешенията за строеж се издават на името на съответния оператор, предприятие или експлоатационно дружество.


Чл. 11. (1) При изграждане и реконструкция на елементи на техническата инфраструктура лицата по чл. 6, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 отстраняват за своя сметка повредите, нанесени от тях на елементи на инфраструктурата, собственост на Столична община или на трети лица.
(2) Установяването на повредите, както и тяхното отстраняване, се удостоверява с констативни протоколи и снимков материал от длъжностно лице от съответната администрация, съответно за повредите и за извършените възстановителни работи.

Раздел IV.
Гаранции и гаранционни срокове


Чл. 12. (1) Всички лица - операторите, предприятията и експлоатационните дружества и другите юридически и физически лица, сключили договор за поръчка със Столична община по реда на наредбата, които са получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др., както и в случаите на авариен ремонт, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5-годишен гаранционен срок.
(2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за лицата, извършващи строителни и ремонтни дейности в имоти, частна общинска собственост.


Чл. 13. (1) Разрешение за строеж на елементи на техническата инфраструктура в публична общинска собственост се издава след сключване на договор за гаранционните срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството.
(2) Преди издаване на разрешение за строеж, длъжностно лице от съответната администрация съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъка от тях, в който ще се строи.
(3) В разрешенията за строеж задължително се указва срока, в който следва да се извършат строителните и възстановителните работи в засегнатия от строителството участък, въз основа на представен от изпълнителя график.


Чл. 14. (1) Договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 13, ал. 1 се сключват с кмета на съответния район в случаите, когато разрешението за строеж се издава от длъжностно лице от районната администрация.
(2) Във всички останали случаи договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 13, ал. 1 се сключват с кмета на Столична община.


Чл. 15. (1) В случаите, когато повече от едно лица прокопават едновременно успоредни самостоятелни трасета в един линеен имот или в общо трасе полагат различни мрежи и съоръжения, гаранционните отговорности са солидарни и договорът по чл. 13, ал. 1 се сключва общо от лицата.
(2) В случаите, когато прокопаването в един и същи участък не е едновременно, а последователно и в рамките на гаранционния срок по договора на предходното лице, всяко следващо лице сключва нов договор, с който поема гаранцията върху себе си в частта, прокопана от него.


Чл. 16. (1) Лицата по чл. 12, ал. 1 от наредбата, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, общинска собственост, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5-годишен гаранционен срок от издаване на разрешението за експлоатация.
(2) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж.

Раздел V.
Регистрация и контрол


Чл. 17. (1) В Дирекция "Контрол по строителството" при Столична община се създава и поддържа общ регистър с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на общината.
(2) Данните от общия регистър се ползват и от служители на Столичен инспекторат за осъществяване на контролните им функции.
(3) В направленията по строителство и контрол в районните администрации се създават регистри с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на съответния район.


Чл. 18. (1) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор за гаранционно поддържане и констативен протокол по чл. 10, ал. 1 от Наредбата, график за започване и завършване на строителните работи, съгласуван с Дирекция "Транспорт" при СО, СДВР - КАТ и Столичен инспекторат - отдел КИИ, и проект за временна организация на движението, съгласуван с Дирекция "Транспорт" при СО, СДВР - КАТ и със съответните транспортни дружества, ако строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.
(2) В регистрите се съдържат и протоколи за констатирани нарушения, неизпълнение на предписания и срокове за нанесени и отстранени повреди, и наказателни постановления.


Чл. 19. (1) 3а пълнота на информацията ежемесечно се изпраща копие от разрешенията за строеж, издадени от главния архитект/инженер на районите, заедно с документите по чл. 13, в Дирекция "Контрол по строителството" при Столична община за общия регистър.
(2) Копие от разрешенията за строеж, издадени от Главния архитект/инженер на Столична община, заедно с документите по чл. 13, се изпращат в съответната районна администрация за районния регистър.


Чл. 20. Установяването на нарушенията по тази наредба, съставянето на актове за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в специален закон не е предвидено друго.


Чл. 21. (1) Контролът по спазване на изискванията на настоящата Наредба се осъществява от:
1. Служители, назначени в администрацията на Столична община и в районните администрации за контрол по строителството;
2. Служителите на Столичен инспекторат.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят актовете за установяване на административни нарушения.


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) Лицата по чл. 12 от наредбата, неспазили изискванията, неизпълнили задълженията си или извършили нарушения на същата, се наказват с глоба в размер от 500 до 2500 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за юридически лица.
(2) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) При повторно неспазване на изискванията, неизпълнение на задълженията или нарушение на наредбата, на лицата по чл. 12 от наредбата се налага глоба в размер от 2500 до 7500 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. за юридически лица.
(3) Неизпълнението на направени от длъжностни лица по тази наредба, предписания за отстраняване на повреди, както и неспазване на указаните срокове, се считат за "повторно" нарушение по смисъла на тази наредба.
(4) Копие от актовете за неизпълнения и нарушения и от наказателните постановления се изпращат от длъжностните лица, които са ги съставили, на администрацията, поддържаща съответния регистър.


Чл. 23. Въз основа на издадените актове за установяване на административни нарушения или неизпълнени задължения, се издават наказателни постановления, както следва:
1. за актовете, съставени от длъжностни лица на Столичната общинска администрация и Столичен инспекторат - от Кмета на Столична община;
2. за актовете, съставени от длъжностни лица на районните администрации - от съответния районен кмет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за 2009 - 2011 година, приета с Решение № 119 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА.


§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община, кметовете на райони и Столичен инспекторат.


§ 4. Кметът на Столична община издава указания по прилагането на наредбата и контролира нейното изпълнение.


§ 5. Настоящата наредба влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg - 28.12.2009 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти