Logo Понеделник, 19 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР

В сила от 01.10.2009 г.
Издадена от управителя на Българска народна банка

Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 1 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) С тази наредба се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Централния кредитен регистър.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Централният кредитен регистър е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които извършват дейност на територията на Република България.


Чл. 3. Регистърът осигурява:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) ползване на информация от банките и финансовите институции, както и от платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
3. обобщаване на събраната информация и ползването ? за нуждите на БНБ.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) В Централния кредитен регистър информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си подават и получават следните институции:
1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) регистрираните лица по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), извършващи дейности по чл. 2, ал. 2, т. 6, 7 или 12 или по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, с изключение на чуждестранните финансови институции, които извършват директно дейност на територията на Република България;
3. платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Институциите по чл. 4 подават в Централния кредитен регистър информация съгласно чл. 11 за предоставените от тях кредити независимо от размера им, както и друга информация съгласно указания на подуправителя, ръководещ управление "Банково".
(2) Не подлежат на отчитане:
1. заеми на правителството;
2. кредити на Българската народна банка;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) кредити, при които е договорено допустимо надвишение на плащанията над остатъка по платежни сметки (овърдрафт) в размер под 1000 лв., по които има просрочие до 30 дни.

Глава втора.
РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2012 Г.)


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 подават писмено заявление до подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, за включване в информационната система на Централния кредитен регистър, което съдържа данни за фирма, седалище и адрес на управление. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от документ за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. вътрешни правила, с които се определят условията и редът за подаване на информация към Централния кредитен регистър, както и правата и задълженията на длъжностните лица, които ще обработват, подават и получават тази информация; тези правила съдържат и реда и условията за контрол за верността на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация;
3. информация за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Централния кредитен регистър.
4. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Заявлението и необходимите документи по ал. 1 се подават в срок до шест месеца от датата на вписване на институцията в съответния публичен регистър при БНБ.


Чл. 7. (1) Когато заявителят предостави всички документи по чл. 6, датата на включването му в информационната система на Централния кредитен регистър и правата на достъп се определят със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ.
(2) Ако заявителят не предостави документите по чл. 6 или предоставените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация, БНБ писмено уведомява заявителя за това, като изпраща писмо, съдържащо указания за отстраняване на несъответствията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Институциите по чл. 4 уведомяват в 15-дневен срок Централния кредитен регистър в БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Централния кредитен регистър, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Изключване на институции по чл. 4 от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) при заличаване на банка или клон на чуждестранна банка от Търговския регистър;
2. при заличаване на регистрация на финансова институция на основание чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;
3. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) при отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежна институция или дружество за електронни пари или при прекратяване на дейността по чл. 19 ЗПУПС.
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Банка с отнет или обезсилен лиценз има ограничен достъп до информацията в регистъра.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Изключването от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, с определена в нея дата на изключване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, издава указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър.

Глава трета.
ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 са длъжни да събират и подават към Централния кредитен регистър информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити до окончателното им погасяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) При сключване на нов договор за кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит институциите по чл. 4 подават информация към Централния кредитен регистър в срок до 5 работни дни, считано от датата на сключване на договора или изменението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Те подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, начислените лихви, такси, комисионни и други разходи по кредита, както и дължимия данък върху добавената стойност по договора за лизинг.
(2) Когато кредитите са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в левове по обявения от Българската народна банка обменен курс.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)


Чл. 14. При синдикирани кредити всяка банка или финансова институция - кредитор, подава информация към Централния кредитен регистър за своя дял от кредита.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) (1) Когато институция по чл. 4 е прехвърлила вземането си по кредит на лице, което не е банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция, платежната институция или дружеството за електронни пари, прехвърлила/о вземането по кредита.
(2) Когато институция по чл. 4 е прехвърлила вземането си по кредит на друга банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция, платежна институция или дружество за електронни пари, придобила/о вземането по кредита.


Чл. 16. (1) Въвеждането и идентификацията на клиентите в Централния кредитен регистър се извършва с идентификационни кодове, както следва:
1. за клиентите - физически лица: единен граждански номер (ЕГН);
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) за клиентите - еднолични търговци и юридически лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (персонален идентификационен код), определен от Агенцията по вписванията, за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в Търговския регистър;
3. за клиентите - чуждестранни физически лица, които не са получили единен граждански номер по установения за това ред от компетентните български органи, идентификационният код в Централния кредитен регистър се определя въз основа на личния им номер или други данни за самоличност, а за чуждестранните юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър - въз основа на данните от регистрацията им по седалището на лицето.
(2) В Централния кредитен регистър могат да се въвеждат и други индивидуализиращи данни, посочени в указание по прилагането на наредбата.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Българската народна банка не извършва корекции на подаваната от институциите по чл. 4 информация към Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 носят отговорност за верността и своевременното подаване на информацията по тази наредба.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Банка, обявена в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към Централния кредитен регистър по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването ? от Търговския регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, осъществяващи дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, информация в Централния кредитен регистър се подава до заличаването ? от съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирана, респективно до заличаването на клона.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Централният кредитен регистър осигурява на институциите по чл. 4 информация за кредитната задлъжнялост на клиентите им чрез достъп до регистъра по електронен път срещу заплащане на такса.
(2) Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 заплащат такси за направени справки за кредитната задлъжнялост на техните клиенти през отчетния месец в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър при запазване на банковата, професионалната и търговската тайна.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задлъжнялост на техните клиенти. Те нямат право да разгласяват и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Централният кредитен регистър обобщава информацията за общата кредитна задлъжнялост на клиентите ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, и я предоставя в електронен вид на институциите по чл. 4.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Централният кредитен регистър осигурява достъп до информацията от регистъра и на други органи, когато е налице основание за това, съгласно чл. 56, ал. 7 ЗКИ.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Ежемесечната информация за кредитите, която институциите по чл. 4 подават по чл. 10, ал. 3, се съхранява в Централния кредитен регистър за срок 5 години, считано от отчетния период, за който се отнася.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Всяко лице има право да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост в Централния кредитен регистър, включително кои институции по чл. 4 са подали информация в системата на регистъра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информацията по ал. 1 се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, а в останалите случаи - срещу заплащане на такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Всяко лице има право да изисква информация относно кредитната си задлъжнялост и от институцията по чл. 4, подала информация в Централния кредитен регистър.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната задлъжнялост на наследодателя по реда на ал. 1 - 3 след представяне на удостоверение за наследници.


Чл. 22. (1) Правото по чл. 21, ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията - лично или по пощата. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицират чрез представяне на документ за самоличност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър.
(3) Когато се иска информация за юридическо лице, заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в Търговския регистър;
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава от представляващите го лица.
(4) Чуждестранните лица прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава лично; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Приложените към заявлението документи по ал. 2, ал. 3, т. 3 и ал. 4 се предоставят в оригинал или в нотариално заверен препис.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Информацията по чл. 21, ал. 1 се предоставя в писмена форма срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ, или на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията. При предоставяне на справката за кредитна задлъжнялост лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Информацията по чл. 21, ал. 1 може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява писмено, като се посочват причините за отказа.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията по чл. 4, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията по чл. 4 е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Ако искането е основателно, институцията по чл. 4 извършва корекцията и подава коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър в срока и по реда на чл. 10, ал. 3.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институцията по чл. 4 не събира такса за разглеждане на заявлението по ал. 1.

Глава пета.
КОНТРОЛ, МЕРКИ И САНКЦИИ


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и ползване на информация от Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Българската народна банка може да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1, както и да извършва проверки на място.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Институциите по чл. 4 предоставят измененията и допълненията на правилата по чл. 6, ал. 1, т. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане.


Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Ако институция по чл. 4 не подаде в срок по чл. 10, ал. 3 месечна информация към Централния кредитен регистър или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ преустановява достъпа ? до Централния кредитен регистър за извършване на справки за кредитна задлъжнялост на клиентите до подаване на съответната информация.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При установяване на нарушения на тази наредба на институциите по чл. 4 се налагат предвидените в ЗКИ глоби, санкции и надзорни мерки.

Глава шеста.
ТАКСИ (НОВА - ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

Глава шеста.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За справки и услуги по тази наредба БНБ събира следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на едно лице чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър - 0,10 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за извършване на справка чрез достъп до регистъра по електронен път във файл XML формат относно кредитната задлъжнялост на група лица от 1 до 400 - 0, 10 лв., а от 401 до 2000 - 0,05 лв. за всяко лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 7 работни дни - 2 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 24 часа - 10 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 4 часа - 20 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за извършване на справка за брой проверки, направени за един кредитополучател от институциите по чл. 4 чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър - 0,10 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксата за удостоверения за кредитна задлъжнялост, издадени на хартиен носител, се заплаща предварително освен в случаите по чл. 56, ал. 7 ЗКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите по чл. 56, ал. 7 ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а от банките - ежемесечно, след издаване на съответни фактури.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по чл. 28 се определят съгласно методика, посочена в приложение към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра, както и прогнозния брой справки за съответната календарна година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) "Клиент" е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с институция по чл. 4 във връзка с получаване на кредит.
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) "Кредит" е предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, сделки по чл. 2, ал. 2, т. 6, 7 или 12 (без факторинг и форфетинг по търговски вземания) ЗКИ, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент, посочени в указания на подуправителя, ръководещ управление "Банково".
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) "Кредитна задлъжнялост" е задлъжнялостта на едно физическо или юридическо лице по кредити към институциите по чл. 4, подаващи информация по реда на тази наредба.
4. "Синдикиран кредит" е кредит, разрешен заедно от две или повече банки, от две или повече финансови институции или от банки и финансови институции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 октомври 2009 г.


§ 3. Банките, включени в информационната система на Централния кредитен регистър до влизането в сила на тази наредба, запазват правата си и не подават заявление за включване по реда на чл. 6. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок до два месеца от влизане на наредбата в сила.


§ 4. Дъщерните на банки финансови институции с основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции, които са получавали чрез банката-майка информация от Централния кредитен регистър до влизането на тази наредба в сила и които бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (ДВ, бр. 36 от 2009 г.), подават заявление за включване в Централния кредитен регистър по реда на чл. 6 и 7 в срок до два месеца от влизане на тази наредба в сила. Достъпът до Централния кредитен регистър на финансови институции по предходното изречение, които в срок до два месеца от влизане на тази наредбата в сила не бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции или не бъдат включени в Централния кредитен регистър, се преустановява.


§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 22 на БНБ от 1998 г. за Централен кредитен регистър на банките (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.; изм., бр. 29 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г.; доп., бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г.).


§ 6. Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на Българската народна банка, издава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2012 Г.)

§ 26. Финансови институции, включени в информационната система на ЦКР, които отпускат кредити като платежни институции и дружества за електронни пари по реда на чл. 19 ЗПУПС, не подават заявление за включване по реда на чл. 6, ал. 1. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".


§ 27. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 23 от 5.04.2012 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 30 април 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2015 Г.)

§ 13. Финансови институции, които не са подали заявление за пререгистрация в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), и тези, на които е отказана пререгистрация в регистъра на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, се изключват от информационната система на Централния кредитен регистър със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, с определена в нея дата на изключване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 12. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 112 от 29 септември 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 164 от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1.01.2017 г.

Приложение към чл. 29

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Методика за изчисляване размера на таксите за справки и удостоверения от Централния кредитен регистър

1. С тази методика се уреждат условията и редът за определяне на таксите по чл. 28.
2. Прогнозните разходи за дейността и поддръжка на регистъра се изчисляват ежегодно и включват разходите за персонал, включително осигуровки и социални разходи, разходи за амортизация и абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер и административни разходи.
3. Прогнозният брой справки се определя на база реалния брой справки, извършени по електронен път през предходната година.
4. Размерът на таксата за една справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, извършена по електронен път, се определя, като прогнозните разходи по т. 2 се разделят на прогнозния брой справки по т. 3 и полученият размер се закръглява нагоре до първия знак след десетичната запетая.
5. Размерът на таксата за справка чрез достъп до регистъра по електронен път във файл XML формат относно група лица: от 1 до 400 се определя в размер на таксата по т. 4 за всяко едно лице, а от 401 до 2000 се определя в размер 0,50 % от таксата по т. 4 за всяко едно лице.
6. Размерът на таксата за извършване на справка за брой проверки, направени за един кредитополучател от институциите по чл. 4 чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър, е еднакъв с този на справката за кредитна задлъжнялост на едно лице по т. 4.
7. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител в срок до 7 работни дни, се определя на база четирикратния размер на таксата за справка по електронен път, но не по-малко от 2 лв.
8. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител в срок до 24 часа, се определя на база петкратния размер на таксата по т. 7.
9. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител в срок до 4 часа, се определя на база двукратния размер на таксата по т. 8.
10. В така определения размер на таксите за изготвяне на удостоверения, издадени на хартиен носител, са включени и възможните пощенски разходи за доставката им.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти