Logo Неделя, 16 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Приета с Решение № 789 на СОС по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.; доп. с Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.; изм. с Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.; изм. - Решение № 78 от 27.11.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изм. с Решение № 121 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г.; доп. с Решение № 331 по Протокол № 63 от 12.06.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.; изм. с Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества.

Чл. 2. Столичният общински съвет (СОС) упражнява правата на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.

Раздел II.
Образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско имущество. Образуване на търговски дружества с общинско участие в капитала


Чл. 3. (1) СОС може да образува еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ).
(2) Преобразуването на общинско еднолично търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ се извършва с решение на СОС.
(3) Прекратяването на общинските еднолични търговски дружества се извършва по реда на ТЗ с решение на СОС.
(4) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Имоти и вещи - частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на СОС по реда, предвиден в Търговския закон.
(5) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) По решение на СОС капиталът на еднолични търговски дружества с общинско имущество може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са апортирани в капитала им.
(6) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско имущество, са общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони. Характера на собствеността (публична/частна) се определя по реда на чл. 6 от Закона за общинската собственост.
(7) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие са частна общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони.


Чл. 4. (1) Търговски дружества с общинско участие в капитала се създават само по приета от СОС програма, която се оповестява публично.
(2) Програмата съдържа анализ и обосновка на инвестиционните намерения на Столична община, налагащи създаване на търговски дружества с общинско участие в капитала.
(3) Процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие в капитала се открива с решение на СОС, което съдържа: общи условия за участие, брой съдружници, съответно акционери, срок за подаване на предложенията и документите, които следва да бъдат представени.
(4) С решението по ал. 3, СОС определя комисия за оценка на предложенията.
(5) Въз основа на решението на СОС в два централни ежедневника се публикува обява за изразяване на интерес, съдържаща информацията по ал. 3.


Чл. 5. (1) Комисията оценява направените предложения и представя на СОС тези от тях, които в най-голяма степен удовлетворяват условията на изразения интерес.
(2) СОС с решение одобрява предложението/та, след което се предприемат действия за учредяване на търговското дружество по реда и при условията на ТЗ.
(3) В случай, че СОС не одобри предложението/та, процедурата се прекратява и се открива нова по реда на чл. 4, ал. 3.

Раздел III.
Органи на едноличните търговски дружества с общинско имущество


Чл. 6. (1) Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят;
(2) Органи на едноличните акционерни дружества с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. Съветът на директорите (едностепенна система) или Надзорният и Управителният съвет (двустепенна система).


Чл. 7. Органите на търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на ТЗ.


Чл. 8. Столичният общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество.


Чл. 9. В търговските дружества, в които е съдружник или акционер, Столична община се представлява в Общото събрание на съдружниците, респ. на акционерите от лице/лица, определено/и с решение на СОС.

Раздел IV.
Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско имущество


Чл. 10. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност има правомощия да:
1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. назначава контрольор, ако е предвиден и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
21. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
22. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;
23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.
(2) Управителят:
1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.


Чл. 11. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;
20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.
(2) Съветът на директорите:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.
(3) Надзорният съвет:
1. избира членовете на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;
3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.
(4) Управителният съвет:
1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет
2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС и на надзорния съвет.

Раздел V.
Особени правила при сключване на някои видове договори


Чл. 12. (1) Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско имущество, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на настоящата наредба.
(2) (Изм. - Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Алинея 1 може да не се прилага при:
1. сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;
2. сключване на договори със Столична община;
3. сключване на договори за наем с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет на пазарна наемна цена, но не по-ниска от цената по Приложение №1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(3) (Доп. - Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, съответно от управителния съвет след решение на Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества. Не се изисква решение на Столичния общински съвет за сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година с изключение на случаите по ал. 2, т. 3.


Чл. 12а. (Нов - Решение № 331 по Протокол № 63 от 12.06.2014 г.) (1) Сключването на договори за наем и/или разпоредителни сделки с дълготрайни активи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, с изключение на разпоредителни сделки с недвижими имоти, с държавата, други общини или търговски дружества, в които държавата или друга община е едноличен собственик на капитала, може да се извършва без провеждане на търг или на конкурс по чл. 12, ал. 1.
(2) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, след решение на Столичен общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества, взето с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. С решението Столичен общински съвет одобрява проект на договора.


Чл. 13. (1) Търгът се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта;
2. начална цена;
3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;
4. начин на плащане;
5. дата, място и час на провеждане на търга;
6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита;
7. условия за оглед на обекта;
8. краен срок за приемане на заявления за участие;
9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия;
10. ден, място и час на повторното провеждане на търга;
(2) С решението по ал. 1 СОС утвърждава тръжна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник. Комисията се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват длъжностно лице от Дирекция "Общинска икономика " на Столична община и правоспособен юрист.
(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция "Общинска икономика" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) Условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10 и ал. 3 се разгласяват чрез обявление поне в един ежедневник най-малко 14 дни преди датата на търга.
(5) Търгът се провежда при условията на чл. 14 и чл. 15. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 10. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.


Чл. 14. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.
(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.
(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.
(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.


Чл. 15. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.
(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.
(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.
(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.
(6) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.


Чл. 16. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник


Чл. 17. (1) Конкурсът се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта на конкурса;
2. начална цена;
3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;
5. времето и начина за оглед на обекта;
6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
7. други условия в съответствие с целите на конкурса;
(2) С решението по ал. 1, СОС утвърждава конкурсна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със спечелилия конкурса участник. Комисията за провеждане на конкурса се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се включва длъжностно лице от Дирекция " Общинска икономика " на Столична община и правоспособен юрист.
(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, конкурса се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал. 1, т. 1 - т. 7. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция "Общинска икономика" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) Решението по ал. 1, т. 1 - т. 7 и ал. 3 се публикува поне в един ежедневник най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
(5) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
(6) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.
(7) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.


Чл. 18. Въз основа на резултатите от конкурса управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.


Чл. 19. Замяна на дълготрайни материални активи на общински еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на СОС. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган сключва договор за замяна.


Чл. 20. (1) Едноличните търговски дружества с общинско имущество възлагат извършването на строителство, доставки и услуги по условия и ред, определени с правила, приети с решение на Столичния общински съвет.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат от едноличните търговски дружества с общинско имущество, когато не е приложим Законът за обществените поръчки.

Раздел VI.
Задължения на представителите на Столична община в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер


Чл. 21. В търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, представителите й в Общото събрание и органите на дружеството се определят с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 22. Столичният общински съвет може да упълномощи кмета на Столична община, Председателя на общинския съвет, общински съветник или трето лице да представлява общината в Общото събрание на търговско дружество, в което Столична община е съдружник или акционер.


Чл. 23. (1) Представителите на Столична община в търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие в Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет и до кмета на Столична община.
(2) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Столична община от неин представител в търговско дружество, Столичния общински съвет го отстранява и определя нов представител.


Чл. 24. В дружествата с ограничена отговорност, в които Столична община е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на СОС при изразяване на становище по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;
4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. решение за допълнителни парични вноски;
8. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
9. преобразуване и прекратяване на дружеството;
10. обезпечения в полза на трети лица;
11. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
12. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.


Чл. 25. (1) В акционерните дружества, в които Столична община е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Столичния общински съвет по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
4. избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, и определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите;
6. преобразуване и прекратяване на дружеството;
7. обезпечения в полза на трети лица;
8. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
9. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА;
10. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
(2) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата по ал. 1 упълномощеното от СОС лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.

Раздел VI.
Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско имущество


Чл. 26. (1) Управители и контрольори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат само физически лица, с висше образование и управленски опит в търговско дружество.
(2) Членове на Съвета на директорите и членове на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица с висше образование и управленски опит в търговско дружество.
(3) Броят на членовете на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества е от три до пет души.


Чл. 27. (1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.


Чл. 28. Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.


Чл. 29. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(4) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество наетите лица в дружеството.

Раздел VIII.
Възлагане на управлението и контрола на едноличните общински търговски дружества


Чл. 30. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и кмета на Столична община въз основа на решение на СОС. При общинските еднолични акционерни дружества с двустепенна система на управление договорите се сключват между Председателя на надзорния съвет и всеки член на управителния съвет, а при едноличните акционерни дружества с едностепенна система на управление отношенията между дружеството и изпълнителен член (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението чрез Председателя на Съвета на директорите, като отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез кмета на Столична община.
(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в еднолично акционерно дружество се възлага с договори за контрол, сключени между контрольора или всеки член на надзорния съвет и кмета на Столична община след решение на СОС.
(3) Договорите за управление и за контрол в общинските еднолични търговски дружества се сключват за срок от 3 години.
(4) Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от ПК по Стопанска политика и общинска собственост или друга постоянна комисия на СОС, в чийто ресор попада дейността, определена от Столичния общински съвет.


Чл. 31. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на настоящата наредба.
(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в еднолично акционерно дружество се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на настоящата наредба.


Чл. 32. Публичният подбор се провежда на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3;
2. представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, съответно за контрол, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;
3. интервю с кандидатите.


Чл. 33. (1) Публичният подбор се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. обект на подбора;
2. минимални и специфични изисквания към кандидатите;
3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
4. бизнес-задачата на търговското дружество за целия срок на договора за управление, съответно за контрол, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.
5. критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите.
(2) (Изм. - Решение № 121 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г.) Минималните изисквания към кандидатите по чл. 33, ал. 1, т. 2 са: висше образование; общ трудов стаж, от който не по-малко от 3 години управленски опит; да не са осъждани за престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са
реабилитирани; да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани; да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност. В решението по предходната алинея СОС посочва специфични изисквания към кандидатите.
(3) Необходимите документи по чл. 33, ал. 1, т. 3 са: заявление, автобиография, нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование, документ за трудов стаж, свидетелство за съдимост, декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и други документи, посочени по преценка на СОС в решението.
(4) Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите по чл. 33, ал. 1, т. 5 са: степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба; логическа структура на бизнес-програмата.
(5) С решението по ал. 1, СОС определя състав на комисия за организиране и провеждане на подбора и определя нейния председател.
(6) В 14-дневен срок от приемане на решението по ал. 1, Председателят на Столичния общински съвет е длъжен да публикува обява за публичния подбор в един централен вестник, в сайта на Столичния общински съвет и сайта на Столична община.


Чл. 34. (1) Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на публичния подбор;
2. представя информация за дружеството, включваща последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година и я предоставя на кандидатите;
3. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите бизнес - програми за управлението, съответно контрол на дружеството и провежда интервю с кандидатите;
4. предлага за одобрение от СОС представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат и класирането по ред на следващите участници. В случай, че е обявен публичен подбор за всичките трима членове на съвет на директорите, съответно на надзорен съвет, комисията предлага за одобрение от СОС до трима от представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати и класирането по реда на следващите участници.
(2) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове.
(4) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.
(5) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с публичния подбор.


Чл. 35. Заявленията за участие в публичния подбор, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.


Чл. 36. (1) На първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, определени в решението на Столичния общински съвет.
(2) До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на СОС.
(3) Комисията се произнася с решение за допускането или недопускането до участие в публичния подбор в три дневен срок. В три дневен срок недопуснатите кандидати се уведомяват писмено. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено в същия срок, като в уведомлението се посочва: мястото и срока, в който те могат да получат информация, срещу декларация за неразгласяването й за дружеството, за което кандидатстват, която включва последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите, доклада на експерт-счетоводителя, и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година; мястото и срока за представяне на бизнес-програмите, който не може да бъде по-кратък от 15 дни и по-дълъг от 25 дни от датата на уведомлението.
(4) Когато няма подадени заявления за участие в публичния подбор или няма допуснати кандидати, комисията предлага на Председателя на СОС да удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни, който следва да публикува обява за удължаването в един централен вестник, в сайта на СОС и сайта на Столична община. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати Столичният общински съвет прекратява процедурата по публичния подбор и взема решение за провеждане на нова процедура по реда на чл. 33.


Чл. 37. (1) На първия работен ден след изтичането на срока за представяне на бизнес-програмите, комисията се запознава с бизнес-програмите и ги оценява в съответствие с критериите за оценка, посочени в решението на Столичния общински съвет по чл. 33, ал. 1, т. 5.
(2) До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50. Те се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.
(3) Оценката по ал. 2 се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен шест при точност на оценката 0,25.


Чл. 38. (1) Преди провеждане на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.
(2) По време на интервюто членовете на комисията задават на кандидатите въпросите по ал. 1 и преценяват качествата им въз основа на следните критерии: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове; управленска компетентност; комуникативна и организационна компетентност; компетентност относно промените и управлението им; компетентност при работа с потребители на обществени услуги.
(3) Оценката по ал. 2 се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен шест при точност на оценката 0.25.


Чл. 39. (1) Окончателната оценка на всеки кандидат е средноаритметичната оценка от оценките на бизнес-програмата и от проведеното интервю.
(2) Класират се кандидатите, получили окончателна оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.
(3) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка по-ниска от 4.50, Столичният общински съвет прекратява процедурата по публичния подбор и взема решение за провеждане на нова процедура по реда на чл. 33.


Чл. 40. (1) В тридневен срок от провеждането на публичния подбор, комисията представя на Председателя на СОС решение за определяне на представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат и класирането по ред на следващите участници. В случай, че е обявен публичен подбор за всичките членове на съвет на директорите, съответно на надзорен съвет, комисията представя на Председателя на СОС решение за определяне на представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати и класирането по ред на следващите участници.
(2) Председателят на СОС внася решението на комисията и всички документи на класираните кандидати в СОС, който на първото заседание, след провеждането на подбора, утвърждава предложеното класиране и избира представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат за управител или контрольор на съответното общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати за членове на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество.


Чл. 41. В двуседмичен срок от приемане на решението на СОС по чл. 40, ал. 2, кметът на Столична община сключва договор за възлагане на управлението или за контрол на съответното еднолично търговско дружество с общинско имущество.


Чл. 42. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.
(2) В договора за управление с управителя, с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора и след решението на Столичният общински съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.


Чл. 43. (1) С договора за управление или контрол се определя бизнес-задачата на едноличното търговско дружество с общинско имущество за целия срок на договора и поотделно за всяка година в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.
(2) Бизнес-задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление, съответно надзорният съвет, следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.
(3) (Изм. - Решение № 78 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Органите на управление и контрол на едноличните търговски дружества с общинско имущество в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Столичен общински съвет и Дирекция "Общинска икономика" писмен отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.
(4) (Отм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Чл. 44. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 27 - 29;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора.
(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени по чл. 43, ал. 2;
2. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;
3. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.
(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от СОС, при условията на ал. 2, т. 2 или т. 3.


Чл. 45. (1) При вземане на решение за прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, СОС назначава ликвидатори, като кметът на Столична община сключва договор с тях.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(3) Забраните по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(4) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.


Чл. 46. (1) Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.
(2) Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.
(3) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.
(4) (Нова - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да ползват 30 (тридесет) дни платен годишен отпуск в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни.

Раздел IX.
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество (Загл. доп. - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.)


Чл. 47. Чл. 47. (Нов - Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се определят в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.
(2) (Доп. - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите от таблиците, съгласно Приложение № 1 и определената стойност на една бална единица. Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала - лечебни заведения, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблиците, съгласно приложение № 1А и определената стойност на една бална единица.
(3) (Изм. и доп. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Членовете на съветите на директорите и управителните съвети, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие. Така формираното месечно възнаграждение е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.
(4) Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, които не са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества.
(5) Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност.
(6) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи получават възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.
(7) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.
(8) (Нова - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да разходват средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат.
(9) (Предишна ал. 8, изм. и доп. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Информация за определените възнаграждения се представят в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция “Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети в срок до края на месеца следващ отчетното тримесечие по Приложение № 2.

Раздел X.
Регистър на едноличните общински търговски дружества и на търговските дружества с общинско участие


Чл. 48. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Столична община води публичен електронен регистър на общинските еднолични търговски дружества и на търговските дружества, в които Столична община е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез сайта на Столичен общински съвет и сайта на Столична община.

Чл. 49. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:
1. наименованието на търговското дружество;
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му;
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество;
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи.

Чл. 50. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Вписването в регистъра се извършва от определени със заповед на кмета на Столична община длъжностни лица. Възникналите промени в данните по чл. 49 се отразяват в срок не по дълъг от един месец от вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 51. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Регистърът се съставя, води и съхранява по реда определен в Наредба № 8 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

Чл. 52. (Отм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 34, ал. 5 и чл. 54а от Закона за общинската собственост и отменя:
1. Наредба за управлението на едноличните търговски дружества с общинско имущество, приета с Решение на СОС № 2 по Протокол № 26 от 21.04.1993 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 64 от 12 и 13.04.1995 г. и Решение № 17 по Протокол № 74 от 11 и 12.10.1995 г.
2. Стратегия за придобиването, управлението и разпореждането с участията на Столична община в търговски дружества от затворен тип, приета с Решение на СОС № 93 по Протокол № 29 от 28.09.2001 г.


§ 2. (Изм. и доп. - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества противоречат на настоящата наредба, същите се привеждат в съответствие с нея не по-късно от 6 месеца от влизането й в сила.


§ 2а. (Нов - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) В случаите по § 2 до приемане на решение на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на устава, съответно дружествения договор и вписване на промените в търговския регистър се прилага уставът, съответно дружествения договор и правилника за работа на управителните тела на съответното дружество.


§ 2б. (Нов - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) Сделките по продажба, учредяване на вещни права върху недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско имущество, както и за продажба на други дълготрайни активи на дружествата, за които има решение на Столичния общински съвет се приключват по досегашния ред. В срока по § 2 процедурите по наемане на недвижими имоти и други дълготрайни активи едноличните търговски дружества с общинско имущество се провеждат при спазване на устава, съответно дружествения договор и правилниците за работа на управителните тела на дружествата.


§ 3. В срока по предходния параграф, Столичният общински съвет приема решения за обявяване на публичен подбор за управители, контрольори, членове на съветите на директорите и надзорните съвети на общинските еднолични търговски дружества; утвърждава предложеното от комисиите класиране и избира представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат за управител или контрольор на съответното общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати за членове на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество, и освобождава досегашните членове на управителните и контролни органи на общинските еднолични търговски дружества.


§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила на Наредбата Столичният общински съвет приема правилата по чл. 20.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й с Решение № 789 по Протокол № 91 от заседание на СОС, проведено на 26.10.2006 г. в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Забележка: Приетите с Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 промени са приложими до приемане на нова специална Наредба за общинските лечебни заведения, въз основа на изготвена Програма за тяхното преструктуриране.
С Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 се възлага на кмета на Столичната община, в срок до 15.09.2009 г., да внесе специална Наредба за общинските лечебни заведения.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


(Приета с Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

§ 6.Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества се прилага от 01.07.2014 година.


Приложение 1

(Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

Показатели и критерии за определяне на балната оценка (БО) в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

1. Стойност на ДМА  и ДНМА - определя се годишно

Критерии БО
1. до 10 000 хил.лв. вкл. 1,0
2. Над 10 000 хил.лв. до 100 000 хил.лв.вкл. 1,5
3. Над 100 000 хил.лв. до 200 000 хил.лв.вкл. 2,0
4. Над 200 000 хил.лв. до 300 000 хил. лв. вкл. 2,5
5. Над 300 000 хил.лв. 3,0
     
Стойността на ДМА и ДНАМА се определя по данни от баланса към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

2. Приходи от оперативна дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. До 1 000 хил.лв. вкл. 1,0
2. Над 1 000 хил.лв. до 10 000 хил.лв. вкл. 1,5
3. Над 10 000 хил.лв. до 100 000 хил.лв.вкл. 2,0
4. Над 100 000 хил.лв. до 200 000 хил.лв.вкл. 2,5
5. Над 200 000 хил.лв. 3,0
     
Приходите от оперативна дейност се определят по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година. При изчисляване на приходите от оперативната дейност се приспадат приходите на дружествата, получени от продажба на ДМА и ДНМА.

3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор - определя се годишно
Критерии БО
1. До 100 бр.персонал вкл. 1,5
2. Над 100 до 500 бр.персонал вкл. 2,0
3. Над 500 до 1 000 бр.персонал вкл. 2,5
4. Над 1 000 3,0
     
Средносписъчния брой на персонал по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

4. Коефициент ( К ) на финансова автономност - определя се годишно
Критерии БО
1. Под 0,5 0,0
2. От 0,5 до 1,0 0,5
3. Над 1,0 1,0
     
"К" на финансова автономност се определя като отношение на собствения капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.
При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити.

5. Коефициент ( К ) на ефективност на приходите от оперативната дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. Над 0,99 0,0
2. От 0,99 до 0,80 0,5
3. Под 0,80 1,0
     
(доп. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) "К" на ефективност на приходите от оперативната дейност се определя като отношение на разходите от оперативната дейност към приходите от оперативната дейност по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година. При изчисляване на "К" на ефективност на приходите от оперативната дейност, от разходите от оперативната дейност се приспада разхода формиран от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет.

6. Коефициент ( К ) на бърза ликвидност - определя се годишно
Критерии БО
1. Под 0,5 0,0
2. От 0,5 до 1,0 0,5
3. Над 1,0 1,0
     
"К" на бърза ликвидност се определя като отношение на краткосрочните вземания, краткосрочните инвестиции и паричните средства към краткосрочните задължения по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

7. (доп. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Счетоводен финансов резултат - определя се тримесечно с натрупване
Критерии БО
1. При фин. резултат загуба -1,0
3. При фин. резултат печалба 1,0
     
(Изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
Печалба/загуба се определя от отчета за приходи и разходи, както следва:
- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во тримесечие на текущата година;
- за II-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;
- за III-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;
- за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.
При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат:
- приходите на дружествата получени при продажба на дълготрайни материални и нематериални активи;
- балансовата стойност на продадените активи;
- разхода формиран от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет.

8. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, определената бална оценка се намалява с единица.

9. Полученото месечно възнаграждение, съгласно горните показатели и критерии не може да бъде по-малко от средната работна заплата за дружеството.


Приложение 1А

(Ново - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.)

Показатели и критерии за определяне на балната оценка (БО) в едноличните търговски дружества с общинско имущество - лечебни заведения

1. Стойност на ДМА

Критерии БО
1. До 10 хил.лв. вкл. 0,0
2. Над 10 хил.лв. до 100 хил.лв. вкл. 0,5
3. Над 100 хил.лв. до 500 хил.лв. вкл. 1,0
4. Над 500 хил.лв. 1,5
Стойността на ДМА се определя по данни от баланса към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

2. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор
Критерии БО
1. До 10 бр. персонал вкл. 0,0
2. От 10 до 50 бр. персонал вкл. 0,5
3. От 51 до 100 бр. персонал 1,0
4. Над 101 бр. персонал 1,5
Средносписъчният брой на персонал по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

3. Коефициент (К) на изменение на краткосрочните задължения
Критерии БО
1. Над 1,2 0,0
2. Под 1,2 до 0,8 0,5
3. Под 0,8 1,0
"К" на изменение на краткосрочните задължения се определя като отношение на отчетените по баланс към 31.12. краткосрочни задължения спрямо предходната година и важи за цялата следваща година.

4. Коефициент (К) на рентабилност на 100 лв. приходи
Критерии БО
1. До 0,0 вкл. 0,0
2. Над 0,0 до 5,0 вкл. 0,5
3. Над 5,0 до 10,0 вкл. 1,0
4. Над 10,0 1,5
"К" на рентабилност на 100 лв. приходи се определя от отчета за приходи и разходи за всяко тримесечие като отношение на счетоводната печалба към общите приходи умножени по 100. При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат:
- приходите на дружествата, получени от продажба на ДМА и ДНМА и балансовата стойност на отписаните при продажбата ДМА и ДНМА.
- извънредните приходи и извънредните разходи.


Приложение 2

(Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


СПРАВКА
за образуване на балните оценки и брутните възнаграждения на изпълнителните и контролни органи
 
на ...........................................................................................
за ......................... тримесечие на 20 ...... година
 
Показатели Размер БО
1. Стойност на ДМА и ДНМА    
  по дани от баланса към 31.12. на предходната година    
2. Приходи от оперативната дейност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
  (при изчисляване на приходите се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА)    
3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
4. Коефициент на финансова автономност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година Отношение на собствен капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционите депозити.    
5. Коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
  Отношение на разходите от оперативна дейност към приходите от оперативна дейност (при изчисляване на разходите се приспадат разходите формирани от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет)    
6. Коефициент на бърза ликвидност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година Отношение на краткосрочните вземания, краткосрочните инвестици и паричните средства към краткосрочните задължения    
7. Счетоводен финансов резултат    
  определя се от отчета за приходи и разходи както следва:    
  - за I-во тримесечие на текущата година- въз основа на отчета за приходи и разходи за I- во тримесечие на текущата година;    
  - за II-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;    
  - за II-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;    
  - за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.    
  (при изчисляване на счетоводния финансоврезултат се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА, балансовата стойност на продадените активи и разходите формирани от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет)    
8. Спазени/неспазени срокове    
  за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване    
9. Обща бална оценка Х  
11. Брутно месечно възнаграждение   X
  за изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД се изчислява въз основа на балната оценка за предходното тримесечие и минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие    
12. Поименно брутно месечно възнаграждение   X
  за членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни директори на ЕАД или контрольора на ЕООД се изчислява в размер на 70%/50% от възнаграждението на изпълнителния директор за ЕАД или управителя за ЕООД    
       
Гл. счетоводител: Изп. директор /управител/:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти