Logo Понеделник, 19 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общата организация на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз;
2. мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;
3. функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат мерките по т. 1 и 2, доколкото не са определени в правото на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) Органите, на които законът възлага прилагането на мерките по чл. 1, действат като административни органи.
(2) За индивидуалните административни актове, които се издават при прилагане на ОСП на Европейския съюз, се прилага Административнопроцесуалният кодекс, доколкото в този закон не са установени особени правила.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е непосредствено по-горестоящият административен орган при оспорването по административен ред на индивидуалните и общите административни актове по ал. 2.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите организира и контролира събирането и обработката на пазарната информация, която се изпраща на Европейската комисия за прилагане на мерките, включени в ООП, съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща пазарната информация по ал. 1 на съответната структура на Европейската комисия в сроковете и по начина, определен в правото на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да възложи събирането, обработката и/или изпращането на пазарна информация на Европейската комисия на друга държавна организация или да възложи извършване на тези дейности на други лица по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Държавните органи и организации, физическите и юридическите лица са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Министерството на земеделието, храните и горите или на органа, съответно на лицето по чл. 3, пазарната информация, която събират или с която разполагат.
(2) Данните по ал. 1 се използват само за целите, определени в правото на Европейския съюз, при спазване на изискванията за защита на личните данни и служебната тайна.


Чл. 5. (1) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за събиране на пазарната информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед пазарите, за които се събира пазарна информация. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Глава трета.
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е националният орган, който отговаря за прилагането, наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи в областта на земеделието съгласно изискванията на правото на Европейския съюз.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В Министерството на земеделието, храните и горите се поддържа регистър на:
1. разрешените от Европейската комисия държавни помощи;
2. минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (ОВ, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);
3. помощите, попадащи в обхвата на груповите изключения на основание на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ и регламентите по прилагането му в областта на земеделието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(3) Държавен фонд "Земеделие" прилага:
1. допустимите държавни помощи по ал. 1;
2. разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Част втора.
ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Глава четвърта.
ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава постоянна междуведомствена консултативна комисия по вноса и износа на земеделски продукти, свързани с прилагането на ОСП на Европейския съюз. В комисията участват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, включително представители на Агенция "Митници" и Разплащателната агенция.
(2) Комисията осъществява текущ анализ на дейностите по прилагане на вноса и износа на земеделски продукти в Република България и изготвя предложения за промени в законодателството.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава лицензии за внос на земеделски продукти съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237", Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OB, L 206/44 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239" и регламентите по тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разплащателната агенция издава лицензии и сертификати, свързани с износа на земеделски и преработени земеделски продукти, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания (ОВ, L 171/1 от 6 юли 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 578/2010" и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция изплаща възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти съгласно Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (ОВ, L 186/1 от 17 юли 2009 г.) и Регламент (ЕС) № 578/2010 и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Компетентните органи по чл. 9 издават извлечения от лицензии или сертификати, както и заместващи лицензии, сертификати или извлечения, а също и дубликати на лицензия, сертификат или извлечение съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и регламентите по тяхното прилагане.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Производството на изоглюкоза се извършва в рамките на квоти за производство на изоглюкоза, определени на производителите.
(2) Производството на изоглюкоза може да се извършва и извън определените квоти, когато изоглюкозата е предназначена за износ или се прехвърли към производствената квота за следващата пазарна година.
(3) Квотите за производство на изоглюкоза се разпределят между производителите в рамките на квотата, определена за Република България.
(4) Държавен фонд "Земеделие":
1. одобрява производителите на изоглюкоза;
2. изпълнява разпределяне, прехвърляне, намаление и увеличение на квоти за производство на изоглюкоза;
3. упражнява контрол и налага санкции, съобразно правото на Европейския съюз, във връзка с дейността на одобрените производители на изоглюкоза;
4. поддържа публичен регистър с наличния производствен капацитет на одобрените производители на изоглюкоза, основанието за одобрение и определените квоти за производство за съответната пазарна година.
(5) Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" определя квота за производство на изоглюкоза на всеки одобрен производител, който:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон;
2. управлява самостоятелно и за своя сметка едно или повече предприятия за производство на изоглюкоза на територията на страната;
3. разполага с необходимия капацитет за производство на изоглюкоза през съответната стопанска година;
4. не се намира в производство по ликвидация или производство по несъстоятелност.
(6) Квотите за производство на изоглюкоза за следващите пазарни години се определят въз основа на окончателния размер на определените квоти за производство за текущата пазарна година.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Държавен фонд "Земеделие":
1. одобрява и отнема одобрението на рафинериите на пълен работен ден;
2. извършва проверки и осъществява контрол върху дейността на одобрените рафинерии на пълен работен ден;
3. налага санкции на одобрените рафинерии на пълен работен ден, съгласно правото на Европейския съюз;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) информира министъра на земеделието, храните и горите за резултатите от извършените проверки и за наложените санкции;
5. поддържа публичен регистър за наличния производствен капацитет на одобрените рафинерии на пълен работен ден, включващ основанието за одобрението им за съответната пазарна година.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден са длъжни да водят производствени регистри и да предоставят на Държавен фонд "Земеделие" всяка информация, необходима за прилагане на мерките за управление на квотите за производство на изоглюкоза, както и за осъществяване на контрола върху одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки на предоставената от производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден информация по ал. 1.
(3) Производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на изоглюкоза, и за закупените, рафинирани и съхранявани количества захар, както и да оказват съдействие на служителите на Държавен фонд "Земеделие" за извършване на проверките по ал. 2.

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за прилагане на чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) При износ на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент (ЕС) № 578/2010, износителят представя на Разплащателната агенция подписано от производителя на съответния преработен земеделски продукт описание на неговите съставки, за които се изплащат възстановявания. Описанието се представя заедно със заявлението за изплащане на възстановяване при износ.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция води регистър на постоянни описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ съгласно чл. 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 578/2010.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Производител на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент (ЕС) № 578/2010, може да подаде заявление до Разплащателната агенция за регистрация по ал. 1. Заявлението съдържа данни за правния статус на производителя: търговска регистрация, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и адрес на производственото предприятие. Заявлението се придружава от описание на съставките на преработения земеделски продукт, за който се изплащат възстановявания при износ.
(3) Постоянните описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ, вписани в регистъра по ал. 1, получават индивидуален регистрационен номер.
(4) Регистрацията важи за срок една година. След изтичане на този срок производителят може да подаде ново заявление за регистрация по реда на ал. 2.
(5) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция отказва регистрация или прекратява регистрацията предсрочно, когато при извършване на проверки на място установи, че данните за производителя не са верни или че описанието на съставките на преработените земеделски продукти не съответства на действителните съставки при производство на продукта.
(6) Износител на преработен земеделски продукт, за който има регистрирано постоянно описание на съставките му, за които се изплащат възстановявания при износ, не представя описание на съставките по чл. 11 при износ на продукта. Износителят посочва индивидуалния регистрационен номер на постоянното описание на съставките на продукта, за които се изплащат възстановявания при износ, в митническата декларация и в заявлението за изплащане на възстановяване при износ.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) При проверка на изнасяните селскостопански продукти, за които е представен износен лиценз, издаден от Разплащателната агенция, Агенция "Митници" взема проби, които изследва лабораторно, и в случай на несъответствие с показателите в лиценза изпраща резултатите от анализа на Разплащателната агенция.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на финансите и Разплащателната агенция си предоставят необходимата информация във връзка с вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) Условията, редът и сроковете за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят със споразумения за сътрудничество.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите и съгласно правото на Европейския съюз определя с наредби условията и реда за:
1. издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти;
2. изплащане на възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти;
3. упражняване на контрол върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти за изпълнение на лицензиите и сертификатите по т. 1 и изплащането на възстановявания по т. 2.

Раздел II.
Политика на качество


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите провежда политика на качество съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1151/2012" и регламентите по прилагането им.
(2) Политиката на качество обхваща правилата за:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) защита на географски означения на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) признаване на традиционно специфичен характер на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите изгражда и поддържа информационни бази данни на:
1. производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;
2. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
3. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;
4. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;
5. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Дейността на министъра на земеделието, храните и горите се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство и постоянна междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Съставът и функциите на комисиите се определят с наредбите по чл. 17.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
1. прилагане на правилата за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането;
2. създаване и поддържане на електронна база данни за посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на биологичното производство;
3. прилагане на правила за преход към биологично производство;
4. прилагане на правилата за внос от трети държави на биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни;
5. създаване и поддържане на информационни бази данни по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 4;
6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица;
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изпълнението на задълженията по чл. 23, ал. 1 на контролиращите лица, осъществяващи контрол за спазване на правилата на биологичното производство;
8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) официалния контрол по чл. 25а, ал. 1 и чл. 25в върху биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа и при внос.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
1. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения и на други искания, свързани с този регистър;
2. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната, издаване на временно разрешение, както и за надзор върху контролиращите лица;
4. осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;
5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) създаването и поддържането на базите данни по чл. 16, ал. 3, т. 2, 3 и 5.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Контролът за спазване правилата на биологичното производство и контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява от контролиращи лица. Контролиращите лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него лица осъществяват надзор върху контролиращите лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице. В едномесечен срок от сключването на договора с контролиращо лице вносителите и производителите на земеделски и хранителни продукти представят в Министерството на земеделието, храните и горите писмена информация относно дейността си.
(4) Въз основа на договора по ал. 3 контролиращото лице може да дава указания на производителя на земеделския продукт или храна.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават заявление в Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението съдържа данни за правния статус на лицето: търговска или съдебна регистрация, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и предмет на дейност.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) за чуждестранните лица копие на документ за вписване в регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
3. досие.
(3) Досието по ал. 2, т. 3 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за броя на служители на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.
(4) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават заявление в Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Заявлението съдържа данни за правния статус на чуждестранното лице: правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава, данни за регистрацията на клона и адреса в страната.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава;
2. копие на удостоверението за регистрация на клон на чуждестранното лице - търговец, в страната;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;
4. досие.
(4) Досието по ал. 3, т. 4 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за броя на служителите на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.
(5) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава длъжностни лица, които извършват проверка на съответствието на представената от заявителя по чл. 19 или 20 документация с фактическите условия за извършване на контролната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, длъжностните лица по ал. 1 в 14-дневен срок от констатирането им уведомяват писмено заявителя и му дават 10-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или несъответствията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок от:
1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по спазване правилата на биологичното производство;
2. три месеца след одобряване на заявление- спецификацията за вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер, чието съответствие ще контролира заявителят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В случаите по ал. 2 сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняване на непълнотите или несъответствията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Разрешението се издава за срок до изтичането на срока на сертификата за акредитация. Разрешението за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство може да се прехвърля на трето лице, отговарящо на условията по чл. 19 и 20, с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите обнародва издадените разрешения в "Държавен вестник".


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение контролиращото лице подава заявление по реда на чл. 19 или 20. Новото разрешение се издава по реда на чл. 21 с номера на разрешението, чийто срок е изтекъл.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) След подаване на заявление по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава временно разрешение на контролиращото лице, което е в процедура по преакредитация, удостоверено с документ, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или органа за акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум. Временно разрешение не се издава на контролиращи лица, които не са изпълнили задължение по чл. 23.
(3) Временното разрешение се издава за срок от изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но не по-дълъг от 6 месеца, и има същия обхват като разрешението, чийто срок е изтекъл.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В 10-дневен срок от издаването на сертификата за преакредитация, но не по-късно от срока по ал. 3, контролиращото лице представя в Министерството на земеделието, храните и горите нотариално заверено копие от него за издаване на ново разрешение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В тридневен срок от получаването на отказ за предоставяне на преакредитация контролиращото лице уведомява писмено министъра на земеделието, храните и горите, който издава заповед за прекратяване на временното разрешение.

Чл. 22. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане срока на разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите прекратява предсрочно разрешението по искане на контролиращото лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите отнема разрешението или ограничава неговия обхват, когато:
1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;
2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20;
3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;
4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23, ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) При изтичане на срока, отнемане, ограничаване обхвата или прекратяване на разрешението контролиращите лица, за които се установи, че не са спазили изискването на ал. 1, и/или се установи обстоятелство по ал. 3, нямат право да подават заявление за издаване на разрешение за извършване на контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, съответно за дейността, за която е ограничен обхватът, в срок три години от влизането в сила на заповедта по ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 2 и 3 се обнародват в "Държавен вестник".


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Контролиращите лица са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) спазват Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕС) № 1151/2012 и процедурите, определени в чл. 19, ал. 3, т. 1 и 3 и в чл. 20, ал. 4, т. 1 и 3;
2. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) оказват съдействие и да предоставят исканата информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 в определените от него срокове;
3. осигуряват на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 достъп до своите офиси и други помещения за проверки;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) представят ежегодно до 31 януари на министъра на земеделието, храните и горите подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) уведомяват министъра на земеделието, храните и горите за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 19 и 20 в 7-дневен срок от настъпването и;
6. не разгласяват информацията, която са получили при упражняване на контрола; данните от проверките могат да се предоставят само на контролираното лице и на компетентните държавни органи;
7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) уведомяват министъра на земеделието, храните и горите или оправомощеното от него лице по чл. 18, ал. 2 за сключването, измененията и прекратяването на всеки договор за контрол и сертификация;
8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) спазват предписанията на надзорния орган по чл. 18, ал. 2;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) подават заявление за ново разрешение не по-късно от два месеца преди изтичането на действащото разрешение;
10. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) извършват незабавно проверки, предприемат необходимите действия и предоставят информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 в определените от него срокове за нарушения от оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
11. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) уведомяват писмено операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1 в срок до 30 дни преди датата на неговото изтичане; копия на уведомителните писма се изпращат и в Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Когато в Министерството на земеделието, храните и горите не бъдат получени копия от уведомителните писма по ал. 1, т. 11, компетентните служители предприемат необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация, за изтичането на срока на действащото разрешение в срок, не по-кратък от 15 дни преди датата на неговото изтичане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) При отнемане, ограничаване или прекратяване на разрешението по чл. 18, ал. 1 или прекратяване на временното разрешение по чл. 21а, ал. 2 Министерството на земеделието, храните и горите предприема незабавно необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация.


Чл. 24. (1) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Само производител на земеделски продукт или храна, съответстващи на спецификацията и вписани в регистър по ал. 1 и в база данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3, който има сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 3, има право да използва географското означение или означаването "храна с традиционно специфичен характер".


Чл. 25. (1) Забранява се използването на знак, означение и/или наименование на географско означение за земеделски продукт или храна, който:
1. не е вписан в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения;
2. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;
3. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Забранява се използването на наименование, знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, които:
1. не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;
2. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;
3. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Забранява се използването на знака и означенията за биологично производство, включително на чужд език, на земеделски продукти и храни, които не са произведени по правилата за биологично производство съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Биологично произведените земеделски продукти и храни се предлагат в търговските обекти на отделно обособено място (щанд или рафт) и/или означени на място с лого или с надпис, указващи, че са биологично произведени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Биологично произведените земеделски продукти и храни се съхраняват в складовете на търговските обекти на специално означено място, а непакетираните - на отделно обособено и означено място.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Контролът върху използването на означенията по ал. 1 - 5 се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните по Закона за храните.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни, които съответстват на чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на биологично произведени храни и продукти по смисъла на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007, защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер по смисъла на чл. 36 и 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните по Закона за храните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните има правомощията по Закона за храните, включително за прилагане на административни мерки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните представя ежегодно до 31 март на министъра на земеделието, храните и горите подробен годишен отчет за извършените проверки по ал. 1, констатираните нарушения и наложените санкции за предходната година, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които е упражнен контрол.


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба начина и реда за осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Официалният контрол при внос на биологично произведени земеделски продукти и храни по Регламент (EО) № 834/2007 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. В случаите на внос на биологично вино контролът се осъществява въз основа на становище от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Раздел III.
Интервенционно изкупуване


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция извършва интервенционно изкупуване на земеделски продукти посредством изкупуване на фиксирана цена или чрез провеждане на тръжни процедури в случаите и по реда, определени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1234/2007" и Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ, L 349/1 от 29 декември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1272/2009".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
(3) Разплащателната агенция изкупува продуктите по ал. 1, когато:
1. отговарят на минималните изисквания за качество, определени в правото на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) се предлагат за изкупуване партиди, които имат минимален размер, определен в Регламент (ЕС) № 1272/2009;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) са с произход от Европейския съюз.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция предлага на Европейската комисия за одобряване интервенционни центрове за интервенция на зърнени култури и ориз, които отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 1272/2009.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция сключва договори за съхранение на изкупени земеделски продукти с държатели на складове чрез провеждане на тръжни процедури за тяхното одобрение съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1272/2009.
(3) Разплащателната агенция упражнява контрол върху отчетността на изкупените земеделски продукти и контролира съхранението им в интервенционните складове.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Производителите и търговците на зърнени култури и ориз могат да подават оферти и тръжни предложения в регионалните структури на Разплащателната агенция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция организира контрола върху качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз и определя лаборатории за проверка на резултатите от окачествяването, когато са оспорени, съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2009.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Тръжни предложения за изкупуване на кланични трупове, половинки и разфасовки могат да подават в регионалните структури на Разплащателната агенция собственици на кланици за животни от рода на едрия рогат добитък, регистрирани от органите на ветеринарния контрол по реда на Закона за храните, и търговци на живи животни или месо, които се задължават да извършат клане в регистрирани кланици за своя сметка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция изкупува прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50, което отговаря на условията за изкупуване, определени с Регламент (ЕС) № 1272/2009.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Оферти и тръжни предложения за изкупуване на млечни продукти могат да подават в регионалните структури на Разплащателната агенция производители, чиито предприятия са одобрени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на регламентите по неговото прилагане, както и търговци на млечни продукти, които са произведени в одобрено по реда на Закона за храните предприятие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Предприятията по ал. 1 се одобряват от изпълнителния директор на Разплащателната агенция при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1272/2009.

Раздел IV.
Освобождаване от интервенционни запаси


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция предприема действия по освобождаване на интервенционни запаси, които се съхраняват на територията на страната, съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция провежда търгове за продажба на изкупените продукти в случаите и по реда, определени в правото на Европейския съюз.
(3) Разплащателната агенция изпълнява актовете на Европейската комисия за освобождаване на интервенционни запаси като хуманитарна помощ.

Раздел V.
Разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция прави искане за включване в годишния план на Европейската комисия разпределението на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица на територията на страната съгласно Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза (ОВ, L 242/9 от 15 септември 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 807/2010".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, храните и горите определят с наредба в съответствие с Регламент (ЕС) № 807/2010:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) критериите за избор на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които могат да разпределят храните от интервенционни запаси за най-нуждаещите се;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) критериите за определяне на най-нуждаещите се лица, които могат да получават храни.
(3) Разплащателната агенция:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) избира предприятията за преработка, пакетиране и/или доставка на храни съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 и организира контрола върху тях;
2. извършва плащанията, свързани с доставката и разпределението на храни;
3. извършва проверки на доставките и разпределението на храни;
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) информира Европейската комисия за изпълнението на плана за разпределение на храни съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 807/2010.
(4) Лицата, които преработват, пакетират и/или доставят на юридическите лица с нестопанска цел храни, са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) спазват правилата и техническите спецификации за преработка, пакетиране и доставка на храни;
2. водят счетоводна отчетност за дейностите по т. 1;
3. осигуряват на компетентните органи достъп за извършване на проверки на дейностите по т. 1.
(5) Юридическите лица с нестопанска цел, които участват в разпределение на храни, са длъжни да:
1. водят счетоводна отчетност за извършеното разпределение на храни съгласно правото на Европейския съюз;
2. осигуряват на компетентните органи достъп за извършване проверки на разпределението на храните.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, храните и горите определят с наредбата по ал. 2 условията и реда за:
1. заявяване на нуждите от храни от юридическите лица с нестопанска цел;
2. преработка, пакетиране и доставка на храните;
3. разпределение на храните.

Раздел VI.
Частно складиране


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция сключва договори за частно складиране на земеделски продукти при условията и в случаите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ, L 223/3 от 21 август 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 826/2008".
(2) Предмет на договор за частно складиране на млечни продукти са само продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът за извършване на частно складиране на земеделски продукти се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция организира проверки за съответствието на земеделските продукти, които ще бъдат обект на частно складиране, с изискванията за качеството и състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 826/2008.

Раздел VII.
Промоция на земеделски и хранителни продукти


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
1. подаване на предложения за промоционални програми;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) одобряване на прилагаща организация на обикновени промоционални програми;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на обикновени промоционални програми;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) контрол на изпълнението на одобрените обикновени промоционални програми.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Сдружения на производители и/или търговци могат да предлагат програми за промоция на земеделски или хранителни продукти, които ще се съфинансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Промоционалните програми се представят в Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава постоянна консултативна комисия за обикновени промоционални програми. В комисията участват: представители на Министерството на икономиката - определени от министъра на икономиката, представители на Министерството на здравеопазването - определени от министъра на здравеопазването, представители на Разплащателната агенция - определени от изпълнителния директор, и представители на Министерството на земеделието, храните и горите. Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава правилник за работата на комисията по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява прилагащата организация на обикновени промоционални програми.


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Разплащателната агенция сключва договори за финансово подпомагане на одобрените от Европейската комисия обикновени промоционални програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Разплащателната агенция контролира изпълнението на обикновените промоционални програми и изплаща финансовата помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1144/2014", Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/14 от 13 октомври 2015 г.) и Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/3 от 13 октомври 2015 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Финансирането на одобрените промоционални програми се осъществява в съответствие с чл. 10, 15 и 19 от Регламент (ЕС) № 1144/2014.

Раздел VIII.
Други пазарни мерки


Чл. 38. Разплащателната агенция прилага други пазарни мерки за земеделски продукти при условията и в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да определя с наредби:
1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
2. условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
3. условията, при които организациите на производители и асоциациите на организации на производители могат да сключват договори за доставка от името на членуващите в тях производители;
4. секторите, в които договорите за доставка се сключват в писмена форма, съдържанието и срока на договорите и реда за тяхната регистрация.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредби условията и реда за прилагане на други пазарни мерки за земеделски продукти съгласно правото на Европейския съюз.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Плодове и зеленчуци


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с изискванията за качество, уредени в чл. 113 и 113а от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Дял II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15 юни 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 543/2011".
(2) Търговците на пресни плодове и зеленчуци излагат, предлагат за продажба, доставят или реализират по друг начин за своя или за чужда сметка пресните плодове и зеленчуци, означени в съответствие с нормативните изисквания за качество.
(3) Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да:
1. осигурят на контролния орган достъп до местата, където се извършва производство, съхранение, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, както и до транспортните средства, превозващи плодове и зеленчуци за предлагане на пазара;
2. предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за оценка на съответствието на проверяваните партиди.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Когато означеното равнище на качество на пресните плодове и зеленчуци отговаря на изискванията на регламентите, контролният орган издава сертификат за съответствие по образец съгласно Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 543/2011. Когато означеното равнище на качество на пресните плодове и зеленчуци не отговаря на изискванията на регламентите, уреждащи стандарти за тяхното качество, контролният орган издава констативен протокол и не допуска стоката да се внася, изнася или предлага на вътрешния пазар. Забранява се предлагането на пазара на партидите пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен констативен протокол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба:
1. реда за извършване на контрол за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци от внос, за износ и на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и за пресните плодове и зеленчуци, предназначени за преработка;
2. реда за създаване и поддържане на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци;
3. правила за анализ и оценка на риска съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаване на сертификата по ал. 4 се събира такса в размер, определен в тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци и извършва анализ на риска с цел извършване на контрол за съответствие на качеството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За вписване в базата данни по ал. 1 търговците на пресни плодове и зеленчуци представят при поискване от контролните органи следните данни:
1. наименование, седалище и адрес на управление;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) единен граждански номер - за физическите лица, или личен номер на гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) - за търговците и другите юридически лица;
3. видове плодове и зеленчуци, с които търгуват;
4. район, съответно райони, в които предлагат на пазара плодове и зеленчуци;
5. място в търговската верига - производител, опаковчик, търговец на едро, търговец на дребно, вносител, износител, преработвател;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) средногодишен обем на търгуваните плодове и зеленчуци.


Чл. 42. (1) Митническите органи приемат декларацията по износа на пресни плодове и зеленчуци, когато:
1. партидата е придружена от сертификат за съответствие на качеството, издаден от контролния орган, или
2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие на качеството или че въз основа на анализа на риска не е необходимо неговото издаване.
(2) Митническите органи разрешават вдигането на партидите пресни плодове и зеленчуци, декларирани под режим внос, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) партидата е придружена от сертификат за съответствие на качеството, издаден съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 543/2011, или
2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие на качеството, или
3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че въз основа на анализа на риска не е необходимо на партидата да бъде издаван сертификат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Агенция "Митници" и Българската агенция по безопасност на храните обменят информация, необходима за извършване на проверките за съответствие на качеството на партидите пресни плодове и зеленчуци по ред, определен в инструкция, издадена от ръководителите на двете институции.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава и оттегля признаването на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира Европейската комисия за признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци и за тяхната дейност съгласно изискванията на чл. 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на регламентите по прилагането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава наредба за:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) условията, които се определят от държавите членки, и реда за признаване на организации на производители и за признаване на групи производители;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията и реда за одобряване, съдържанието и реда за прилагане на плана за признаване от групи производители;
3. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията за членуване на непроизводители в признати организации на производители и групи производители;
4. условията и реда за признаване на асоциации на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци;
5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) условията и реда за подпомагане на групи производители;
6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в плановете за признаване на групи производители на плодове и зеленчуци.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието, храните и горите информация съгласно приложение ХІV към чл. 97, буква "б" от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Разплащателната агенция одобрява оперативните програми на признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Националната стратегия за устойчиви оперативни програми и Националната рамка за екологични дейности на основание чл. 103ж от Регламент (EО) № 1234/2007 и извършва плащания съгласно същия регламент и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредбата по чл. 43, ал. 3:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията и реда за одобряване и изменение, съдържанието и реда за прилагане на оперативните програми;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в оперативните програми на признатите организации на производители.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в приложение ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(2) Организациите на производители уведомяват предварително писмено в тридневен срок Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на продуктите по ал. 1 от пазара. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните продукти по ал. 1, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара.
(3) След изтеглянето от пазара продуктите по ал. 1 трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми мерки за управление при кризи, включени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми по чл. 55 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Оперативните програми включват задължително две или повече екологични дейности, посочени в Националната рамка за екологични действия по чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Учебните заведения могат да участват в схема за предоставяне на плодове и зеленчуци на учащите се. Участието в схемата се съпътства от прилагането на педагогически мерки.
(2) Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 103жа от Регламент (ЕО) № 1234/2007, с която се възстановяват и допустимите разходи за данък върху добавената стойност;
2. национално съфинансиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд "Земеделие" в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в областта на зеленчукопроизводството и овощарството, образованието и здравеопазването, ежегодно до 31 януари изготвят национална стратегия за прилагане на схемата.
(4) Условията и редът за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.

Раздел II.
Краве мляко (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II.
Краве мляко


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II "а".
Признаване на организации на производители и техни асоциации, междубраншови организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава или оттегля признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно дял II, глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1308/2013" и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти, признати по ал. 1, могат при условията, определени в чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в наредбата по чл. 55в, да договарят с първи изкупвачи доставки на сурово мляко, произведено от членуващите в тях производители.


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка с първи изкупвач. Договорът за доставка се сключва в писмена форма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози майки и до 9 овце майки за производство на мляко.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на и съдържат клаузите по чл. 148, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Недействителни са споразуменията, с които се отменят някои от задължителните клаузи.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Договорите по ал. 1 между производител и първи изкупвач на сурово мляко се сключват за минимален срок от 6 месеца.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Договорите за доставка на сурово мляко от всички видове млека се регистрират от първия изкупвач в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по адреса на дейността на изкупвача в 14-дневен срок от сключването. При прекратяване, преди да е изтекъл срокът на договора, или при удължаване на срока на договора с анекс изкупвачът уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в 14-дневен срок.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Контролът за спазване на изискванията по ал. 1 - 5 се упражнява от Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава наредба, с която урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти;
2. условията и реда за регистрация на договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко.

Раздел II "б".
Помощ за доставяне на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Учебните заведения могат да прилагат схема за доставка на мляко и млечни продукти на учениците съгласно Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ, L 183/17 от 11 юли 2008 г.).
(2) Схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения по ал. 1 се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 102 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
(3) Условията и редът за прилагане на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.

Раздел II "в".
Първи изкупвачи на мляко (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II "в".


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) Суровото краве, овче, козе и биволско мляко се изкупува от първи изкупвачи - физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и/или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува и от първи изкупвачи, регистрирани в други държави - членки на Европейския съюз, когато се доставя на тяхна територия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление за регистрация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава в 30-дневен срок от регистрацията на лицето по чл. 12 от Закона за храните или от регистрацията на транспортните средства по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко по ал. 1, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя реда за регистрация и водене на регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко с наредбата по чл. 55в.

Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Първите изкупвачи по чл. 55д, ал. 1 са длъжни да:
1. сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително от други държави - членки на Европейския съюз, при условията и по реда на чл. 55б;
2. издават документ за всяка доставка на всеки производител;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) подават месечни декларации в Министерството на земеделието, храните и горите за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори, регистрирани съгласно наредбата по чл. 55в;
4. предоставят месечно информация за изпълнението на задълженията им по договорите за доставка - плащания;
5. съдействат на Държавен фонд "Земеделие" при извършването на проверки на сключените договори за изкупуване на сурово мляко от производителите.

Раздел III.
Вино (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 56. (1) (Предишен текст на чл. 56 - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя финансова помощ по пазарните мерки в лозаро-винарския сектор съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор и указания за участие в схема "Изкореняване на винени лозя".
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2009 - 2013 г. финансова помощ се предоставя за следните мерки:
1. преструктуриране и конверсия на винени лозя със следните дейности:
а) конверсия - смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане;
б) презасаждане с или без промяна на местонахождението на лозята;
в) подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство;
2. промоция в трети страни;
3. застраховане на реколта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Финансовата помощ за мерките по ал. 1 се предоставя до 2013 финансова година съгласно бюджет за програми за подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(3) Финансовата помощ по схема "Изкореняване на винени лозя" се предоставя за 2009 - 2011 финансови години съгласно нотифицираните на Комисията от държавите членки до 15 октомври всяка година обща площ и размери за подпомагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. финансова помощ се предоставя за следните мерки:
1. преструктуриране и конверсия на лозя със следните дейности:
а) конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;
б) преструктуриране на лозята;
в) подобряване на техниките за управление на лозята;
г) обезщетение на производителите за загубата на доход за период до три години чрез разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения или парично обезщетение с изключение на дейностите по буква "в";
2. популяризиране на пазарите на трети държави на вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
3. събиране на реколтата на зелено чрез пълно отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове;
4. инвестиции за производство на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Финансовата помощ за мерките по ал. 4 се предоставя до 2018 финансова година съгласно бюджет за програми за подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Финансова помощ по чл. 57, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и ал. 4, т. 1, 3 и 4 могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър по реда на Закона за виното и спиртните напитки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Финансова помощ по чл. 57, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 могат да получат търговски дружества, професионални организации, организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
(3) Не могат да получат финансиране по чл. 57, ал. 1, т. 1 производители, които извършват подмладяване на винени лозя и попълване на празни места - презасаждане на парцела със съществуващия сорт при запазване на съществуващата агротехника в лозарското стопанство.
(4) Финансиране по чл. 57, ал. 3 могат да получат производители, надлежно поддържали площите си през последните три години, предхождащи изкореняването, подали годишни декларации за реколта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Не подлежат на финансиране по чл. 57, ал. 4, т. 1 следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото - нискостъблени, средностъблени и високостъблени.

Раздел IV.
Месо и яйца (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Предлагането на пазара на кланични трупове от говеда, свине и овце, добити в кланици, които прилагат скалата на Общността за класификация, наричана по-нататък "скалата", се извършва след тяхната класификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата задължително се извършва в кланици, в които броят на кланетата, изчислен средно за календарната година, надхвърля броя, определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) На класификация по ал. 2 подлежат животни, които са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по подходящ начин и на подходящо място цените, по които кланицата изкупува животните, за единична бройка, за група животни, за всяка категория и клас по скалата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В Министерството на земеделието, храните и горите се поддържа база данни на кланиците, извършващи задължителна класификация, която се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата през предходната календарна година.


Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Класификацията по скалата се извършва от лица - класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове, или от съответната обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение второ и се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатори на кланични трупове, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1 при условията и по реда на наредбата по ал. 6 в случаите на:
1. отклонения от правилата за класификация;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване на цените;
4. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) непрактикуване на класификацията за срок, определен с наредбата по ал. 6;
5. други нередности, определени в наредбата по ал. 6.
(5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит по реда на наредбата по ал. 6.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и на изпита и за издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В Министерството на земеделието, храните и горите се поддържа база данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в която се отразяват издадените и отнетите свидетелства.


Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите възлага на класификаторите извършването на класификация на кланичните трупове в кланиците.
(2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в които се извършват класификация, са длъжни да осигурят подходящи условия за работа на класификаторите и да не възпрепятстват извършването на работата по класификацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) След извършване на класификацията класификаторът съставя протокол за резултата от класификацията. Протоколът се предава на отговорното лице от кланицата, което предоставя екземпляр от него на производителя, доставил животните.
(4) Производителят, доставил животни за класификация в кланицата, както и собственикът или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от класификацията пред органите по чл. 58г, ал. 1.


Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Класификацията съгласно скалата се контролира чрез проверки на длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1, която им е станала известна по време на проверките.


Чл. 58д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Кланиците изпращат в Министерството на земеделието, храните и горите данни за средната цена за покупко-продажбата на кланичен труп за определено тегло и категория, класифициран по скалата, в срок, определен с наредбата по чл. 58е, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Длъжностни лица на представителните пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието, храните и горите данни за средната цена за покупко-продажбата на животните.
(3) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1 и 2, която им е станала известна във връзка със задължението им за изпращане на данни за цените.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Информация за данните по ал. 1 и 2 се предоставя от министъра на земеделието, храните и горите - при поискване от орган на държавна власт, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.


Чл. 58е. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът и методът за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и:
1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове;
4. редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
5. редът за изчисляване и докладване на цените;
6. редът за извършване на проверка в кланиците;
7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед представителните пазари на живи селскостопански животни и продукти от тях.


Чл. 58ж. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредби:
1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) изискванията за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо;
3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовките, заготовките и вътрешностите от домашни птици и на продуктите от птиче месо;
5. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата.


Чл. 58з. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца и птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит се определят с наредбите по чл. 58ж.
(2) Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.


Чл. 58и. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 58к. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Предлагането на пазара на птиче месо и яйца се извършва след окачествявяне в кланици и центрове за опаковане на яйца при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел V.
Подпомагане на пчеларството (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 58л. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Пчеларството се подпомага въз основа на тригодишна Национална програма по пчеларство за подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Националната програма по пчеларство се изготвя от работна група, в която участват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на пчеларски браншови организации и на Разплащателната агенция, въз основа на анализ на изпълнението на Националната програма по пчеларство за предходния период. Изготвената програма се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите, след което се представя за одобрение от Европейската комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за прилагане на Националната програма по пчеларство се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 58м. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по неговото прилагане Разплащателната агенция предоставя финансова помощ по мерките на Националната програма по пчеларство по чл. 58л, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата по чл. 58л, ал. 1. В състава на работната група се включват представители на пчеларски браншови организации, на Министерството на земеделието, храните и горите и на Разплащателната агенция. Постоянната работна група прави предложения за промени в Националната програма по пчеларство, за преразпределение на бюджета между мерките и определя лимитите за финансиране на допустимите разходи. Промените в Националната програма по пчеларство се одобряват по реда на чл. 58л, ал. 2.
(3) Отказите на Разплащателната агенция за финансиране на подадени заявления се обжалват в съответствие с чл. 2.

Раздел VI.
Зърно (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.)

Раздел VI.


Чл. 58н. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната областна дирекция "Земеделие" по местонахождението на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта.
(2) В 15-дневен срок от подаването на декларацията по ал. 1 областната дирекция "Земеделие" извършва проверка на подадената декларация. След извършване на проверката областната дирекция "Земеделие" издава удостоверение на лицето, което стопанисва обекта за съхранение на зърно, и го вписва в база данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта.
(3) Публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, се вписват служебно в базите данни за обектите за съхранение на зърно по ал. 2 въз основа на данни от регистрите по чл. 13, ал. 1 и чл. 28а от отменения Закон за съхранение и търговия със зърно.
(4) Въз основа на декларациите по ал. 1 и на данните по ал. 3 областните дирекции "Земеделие" водят и съхраняват бази данни за:
1. местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно;
2. лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Въз основа на базите данни по ал. 4 в Министерството на земеделието, храните и горите се води и съхранява база данни за обектите за съхранение на зърно в страната и за лицата, които ги стопанисват.

Чл. 58о. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Физическите и юридическите лица, които стопанисват обекти за съхранение на зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция "Земеделие" декларации по образец за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях. Декларациите могат да се подават и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Земеделските производители подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец за количеството произведено и налично зърно. През периода от юли до септември декларациите за пшеницата се подават всеки месец.
(3) Земеделските производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец за произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.
(4) Оризовите мелници подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.

Чл. 58п. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Областните дирекции "Земеделие" извършват проверки за подаването и достоверността на данните, вписани в декларациите по чл. 58о.
(2) За извършване на проверките на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и на произведеното и наличното зърно директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" оправомощава със заповед служители от администрацията. В изпълнение на функциите си оправомощените служители имат право:
1. на свободен достъп до помещенията на контролирания обект и до площите, на които се произвежда зърно;
2. да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за осъществяването на проверките;
3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(3) Лицата, които съхраняват и произвеждат зърно, са длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции "Земеделие" информацията и всички документи, необходими за осъществяване на проверките, и да им осигурят достъп до складовите помещения за съхранение на зърно, както и до площите, на които се произвежда зърното.

Чл. 58р. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите ежегодно провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз.

Чл. 58с. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:
1. подаване на декларациите по чл. 58н, ал. 1 и чл. 58о;
2. водене и съхранение на базите данни по чл. 58н, ал. 3 и 4;
3. упражняване на контрол по чл. 58н, ал. 2 и чл. 58п, както и за издаване на удостоверения по чл. 58н, ал. 2;
4. провеждане на представително окачествяване по чл. 58р;
5. обобщаване, предаване и съхранение на данните, получени при извършване на дейностите по т. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си актуална информация относно местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно, както и обобщена информация за страната относно:
1. количеството произведено зърно;
2. наличното съхранявано количество зърно;
3. качеството на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя.

Част трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Глава шеста.
КОНТРОЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ МЕРКИ И НА МЕРКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 59. (1) Органите и организациите, които са компетентни за провеждане на пазарни мерки и на мерки за държавно подпомагане, извършват проверки съгласно чл. 37, ал. 3 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители на:
1. лицата, които участват в тези мерки;
2. трети лица, които не участват директно в мерките, но имат взаимоотношения с лицата по т. 1 по повод участието им в тях.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на проверяващите и на представителите на Европейската комисия и Европейската сметна палата съгласно чл. 26б, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(3) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите и на представителите на Европейската комисия съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция чрез специализираното звено за контрол по Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 май 2008 г. относно проверките от страна на държавите членки на трансакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ОВ, L 143/1 от 3 юни 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 485/2008", упражнява последващ контрол и извършва проверки на търговските документи на:
1. лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието;
2. трети лица, които имат пряка или косвена връзка с лицата по т. 1 във връзка с трансакциите, извършвани в рамките на системата за финансиране чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят на контролиращите лица:
1. свободен достъп до проверяваните обекти;
2. исканите от тях търговски документи и извлечения или копия от тях; електронно съхраняваните данни се предоставят на електронен носител;
3. исканите от тях сведения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция докладва резултатите от проверките по Регламент (ЕО) № 485/2008 на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Контролът по прилагане на класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените се упражнява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат:
1. кланиците по чл. 58а, ал. 2;
2. класификаторите по чл. 58в, ал. 1.
(3) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху:
1. сортирането, маркировката и опаковката на яйца;
2. окачествяването и съхранението на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо.


Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Контролът по чл. 60а включва:
1. проверки за прилагането на класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце и на документацията за нейното извършване;
2. проверки по чл. 24 от Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163/6 от 24 юни 2008 г.);
3. проверки по реда на чл. 9, параграфи 6, 8 и 10 и чл. 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (ОВ, L 157/46 от 17 юни 2008 г.).


Чл. 60в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 60г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролните органи имат право:
1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти;
2. да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;
3. да съставят актове за констатираните административни нарушения.


Чл. 60д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 60а достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

Глава седма.
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПАЗАРНИ МЕРКИ И ПО МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 61. (1) Вземания по смисъла на чл. 27, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители са и суми, изплатени на основата на отменен административен акт или на прекратен, нищожен или унищожаем договор.
(2) Вземанията по ал. 1 се дължат от датата на:
1. уведомяването на лицето, участващо в пазарната мярка и в мярката за държавно подпомагане, от компетентния орган за отмяната на административния акт или за прекратяване на договора;
2. съдебното решение за установяване на нищожността или постановяване унищожаемостта на договора.


Чл. 62. За държавните вземания по пазарни мерки и по мерки за държавно подпомагане се дължи законната лихва.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Който не представи пазарна информация по чл. 4, ал. 1 или не подаде декларация по чл. 55е, т. 3, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.
(2) Който повторно извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 58н, 58о или чл. 58п, ал. 3 или декларира неверни данни, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Който осъществява контрол, без да е получил разрешение за извършване на контролна дейност по чл. 18, ал. 1 или разрешението е с изтекъл срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Който не предостави информация по чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 21а, ал. 5 или по чл. 23, ал. 1, т. 2 - 11, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Който наруши разпоредбите на чл. 25, ал. 1 - 5, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Актовете за установяване на нарушение по ал. 1 и 2 се съставят от инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 28 от Закона за храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 66. (1) Физическо лице, което предлага на пазара партида плодове или зеленчуци, за която е съставен констативен протокол, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв.


Чл. 67. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 40, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 68. (1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) На лице, което изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без регистрация като първи изкупвач и/или без договор, регистриран по реда на чл. 55б, ал. 5, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) На производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор с регистриран първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лв.


Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 73. (1) Който не изпълни или наруши задължение, предвидено в този закон или в регламент на Европейския съюз, уреждащ прилагането на пазарни мерки, включени в ООП, се наказва с глоба от 300 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредби съставите на конкретните нарушения по ал. 1 съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 63, 64 и 73 се съставят от оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а се съставят от оправомощени от директора на съответната областна дирекция "Земеделие" служители, а наказателните постановления се издават от директора на областната дирекция "Земеделие".
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66 - 68 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 72а и 72б се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) За нарушения на разпоредбата на чл. 58ж, т. 1 се налага глоба от 500 до 1500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) За нарушения на разпоредбите по чл. 58а - 58е и чл. 58ж, т. 2 и 4 се налага глоба от 3000 до 10 000 лв., при повторно нарушение от 10 000 до 25 000 лв., а при трето нарушение се отнема правото на дейност.


Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Лице, което отказва да съдейства или препятства изпълнението на дейностите на държавния контрол по чл. 60б, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв.


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Лице, което укрива информация или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 60г, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.


Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При повторно извършване на нарушенията по чл. 74а - 74в предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.


Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 74а - 74г се съставят от лицата по чл. 60а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, храните и горите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) "Биологично производство на земеделски продукти и храни" е производство на земеделски продукти и храни, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.
2. "Възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти" са изплащания на определена субсидия на износителя на продукта с цел компенсиране на разликите между техните цени на световните пазари и вътрешния пазар на Европейския съюз.
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Географски означения" са наименование за произход и географско указание по смисъла на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
4. "Директна продажба" е всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на краве мляко директно от производителя на краен потребител, както и всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на млечни продукти от краве мляко директно от производителя на друго лице, с изключение на членовете на домакинството на производителя.
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) "Доставка" е всяка продажба на сурово мляко, произведено в стопанството на производителя, на първи изкупвач.
6. "Земеделски продукти" са продуктите на растениевъдството, животновъдството и риболова, както и продукти след първоначална преработка, пряко свързани с тези продукти, включени в Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност.
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Интервенционно изкупуване" е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, която се изразява в покупка на земеделски продукти с определено качество и в определени количества, с цел стабилизиране пазарите на земеделските продукти и гарантиране доходите на производителите.
8. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
10. "Контрол за съответствие на качеството" са материалните и правните действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали обявеното качество отговаря на изискванията за качество на плодовете и зеленчуците.
11. "Краен потребител" е всяко лице, което не е одобрен изкупвач, както и съпруг или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство с производителя на краве мляко, негово дете или роднина, живеещи при него.
12. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
14. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Оперативни програми" са програми, с които организации на производители на пресни плодове и зеленчуци кандидатстват за съфинансиране на инвестиции, свързани с тяхната дейност, от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
15. "Пазарна информация" е всяка информация за количеството, качеството, разфасовката и/или цените на предлаганите на пазарите, внасяните и/или изнасяните земеделски и преработени продукти.
16. "Подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство" включва увеличаване на броя на лозите на хектар; промяна на формировката; използване на наклонени терени, в т.ч. направа на тераси, на мелиоративни съоръжения, на огради за защита срещу диви животни; комасация на лозарските стопанства и други.
17. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Преработени земеделски продукти" са земеделски продукти извън Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, които са "преработени продукти" по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 612/2009.
18. "Равнище на качество" са характеристиките на продукта, които определят неговото качество (първо, второ, екстра и други) и са регламентирани със стандартите на Европейския съюз.
19. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
20. "Търговец на пресни плодове и/или зеленчуци" е всяко физическо или юридическо лице, което излага или предлага за продажба, доставя или реализира по друг начин за своя или за чужда сметка, пресни плодове и зеленчуци.
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Класификация по скалата на Общността" е система за класифициране на кланични трупове от говеда, свине и овце според вида на животното, общия външен вид на мускулна структура (конформация), мастното покритие, теглото и процента на постното месо.
22. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Трета държава" е всяка държава, която не е държава - членка на Европейския съюз.
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Изоглюкоза" е продукт, получен от глюкозата или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 на сто фруктоза, по смисъла на т. 3, Раздел А, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.).
25. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Производство на изоглюкоза" е общото количество продукт, получен от глюкоза или от нейните полимери със съдържание на фруктоза най-малко 10 на сто от масата на сухото вещество, независимо от съдържанието на фруктоза над тази граница, по смисъла на т. 1, чл. 4 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.
26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Квота за производството на изоглюкоза на национално равнище" е квотата, определена в приложение XII от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Пазарна година" е периодът от 1 октомври до 30 септември на следващата година по смисъла на чл. 6, е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Рафинерия на пълен работен ден" е рафинерия по смисъла на т. 6, Раздел Б, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
29. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Зърно" е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и соя.
30. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Обекти за съхранение на зърно" са складовете на зърнопреработвателните предприятия, публичните складове за зърно и зърнохранилищата, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, както и другите обекти за съхранение на зърно с вместимост над 200 тона.
31. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
32. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) "Коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
33. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) "Овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите упражнява контрола за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение по чл. 18 до получаване на разрешения от контролиращи лица по реда на чл. 19 и 20.


§ 3. (1) При изменение или отмяна на посочен в този закон регламент разпоредбите на закона се прилагат съобразно регламента или регламентите, които го изменят или заменят.
(2) При приемане на регламенти по прилагане на посочен в този закон регламент законът се прилага съобразно прилагащите регламенти.


§ 4. (1) Наредбите, издадени на основание на разпоредбите, отменени с § 8, § 9, т. 1 и § 10, т. 2, както и наредбата по отменените с § 5, т. 1 чл. 7д и 7ж от Закона за подпомагане на земеделските производители, запазват действието си до приемане на съответните наредби по този закон.
(2) Одобренията и разрешенията, издадени на основание на разпоредбите, отменени с § 5, т. 1, § 8 и § 9, т. 1, запазват своето действие до изтичане срока на тяхната валидност.


§ 5. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 7а - се отменят.
2. В чл. 10е ал. 5 се отменя.
3. В чл. 11, ал. 2, т. 1 думите "съгласно одобрената програма по приетия от Министерския съвет годишен доклад" се заличават.
4. Членове 12а - 12в се отменят.
5. В чл. 27 се създава ал. 4:
"(4) Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Агенцията за държавни вземания."
6. В § 1 т. 40 - 45 се отменят.
7. В § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.) думите "чл. 7ж, ал. 3, т. 4" се заличават.


§ 6. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51 и 55 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 6б - се отменят.
2. Създава се чл. 14а:
"Чл. 14а. Когато националните регистри по чл. 14 се ползват за разпределение на тарифни или производствени квоти, регионалните служби по чл. 14, ал. 1 включват в тях данни за производствения капацитет на производствените обекти."
3. Членове 38а и 38б се отменят.
4. Членове 38г и 38д се отменят.
5. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните (ДВ, бр. 31 от 2006 г.):
а) параграф 87 се отменя;
б) в § 96, т. 2 думите "§ 15 относно чл. 6к, ал. 6 и чл. 6о" се заличават.


§ 7. (В сила от 28.11.2007 г.) В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (ДВ, бр. 88 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 1 след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
3. В заключителните разпоредби:
а) наименованието се изменя така: "Преходни и заключителни разпоредби";
б) създава се § 3а:
"§ 3а. (1) Вносителите на земеделски и захарни продукти, с изключение на вносителите, които осъществяват внос въз основа на издадени по реда на чл. 10б - 10д от Закона за подпомагане на земеделските производители лицензии, предоставят банкова гаранция в полза на Министерството на земеделието и горите по образец съгласно приложение № 6, за вноса на земеделските и захарните продукти, осъществяван до 31 декември 2006 г.
(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед земеделските и захарните продукти, за които се изисква банкова гаранция при поставяне под режим на внос или под режим на активно усъвършенстване по системата с възстановяване на стоки. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Агенция "Митници" разрешава вдигането на стоките, включени в заповедта по ал. 2, след представяне на банковата гаранция.
(4) Банковата гаранция се освобождава на 1 януари 2008 г. и при условие, че вносителят няма установени свръхзапаси.
(5) Банковата гаранция обезпечава внасянето на дължимата по чл. 20 вноска за установени свръхзапаси.
(6) Размерът на банковата гаранция се определя по реда на чл. 20, ал. 2 или 3.";
в) параграф 5 се отменя;
г) създава се приложение № 6:
"Приложение № 6 към § 3а, ал. 1


Банкова гаранция, платима при поискване
От банка гарант ...........................................................................................................................................................
(име на банката)
Съдебна регистрация .....................................................................................................................................................
Лицензия от БНБ ...........................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Представител ..............................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция удостоверение за актуално състояние)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим незабавно в полза на Министерството на земеделието и горите на всяка сума до.................................................... лева (сума в цифри) .......................................................... лева (сума с думи),
изчислена съгласно § 3а, ал. 5 от Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти, както следва:
стойност по фактура: .....................................................................................................................................................
митническа стойност: ...................................................................................................................................................
мито, изчислено въз основа на Митническата тарифа на Европейския съюз, включително действащите допълнителни мита: ..........................................................................................................
мито, изчислено въз основа на Митническата тарифа на Република България: ................................................................................
Разлика между митата: .......................................................................................................................................................
Увеличение с 20 %: .......................................................................->
размер на банковата гаранция,
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(име/фирма и ЕГН/БУЛСТАТ на вносителя)
има установен с акт на публично вземане свръхзапас от земеделски и/или захарни продукти на основание Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти.
Гаранцията е валидна до 31 декември 2009 г. включително.
Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в София.
 
Приложение: 1. Удостоверение за актуално състояние
  2. Фактура
   
Дата...................................................................................
Подпис и печат
  на банката гарант:
   
Приемам банковата
гаранция:
Дата ................. Подпис: .............................................................................................................................................

(министър на земеделието и горите

или овластено от него лице)

 


§ 8. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30 и 31 от 2006 г.) чл. 12а се отменя.


§ 9. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 14 - 14е се отменят.
2. В чл. 38д:
а) в ал. 1 думата "Класификаторите" се заменя с "Кланиците";
б) алинея 2 се отменя.
3. Членове 51а и 51б се отменят.


§ 10. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 57а:
"Служебно заличаване
Чл. 57а. (1) Регистрация на географско означение на земеделски продукт или храна се заличава служебно, когато географското означение на земеделския продукт или храна се впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
(2) Министерството на земеделието и горите уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Заличаването се извършва в едномесечен срок от уведомяването."
2. Параграф 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 43 от 2005 г.) се отменя.


§ 11. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ., бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65 и 82 от 2006 г.) се създава чл. 4а:
"Чл. 4а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
(2) Министърът на земеделието и горите уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.
(3) Министърът на земеделието и горите поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.
(5) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и горите."


§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 ноември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 28. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
.........................................................................................
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието " и "министъра/ът на земеделието и продоволствието.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 26 от 2010 Г.)

§ 64. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2010 Г.)

§ 21. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването издават наредбата по чл. 25б в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

§ 67. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 56, ал. 3 за прилагане на националната програма по чл. 57, ал. 4 в срок до 1 декември 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 17, ал. 1, чл. 55в и чл. 58л, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(3) Министерският съвет издава наредбата по чл. 55г, ал. 3 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(4) Директорът на Агенция "Митници" и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издават инструкцията по чл. 42, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.


§ 68. Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53 и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 44. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "Министерството на икономиката" и "министъра на икономиката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)

§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет издава постановление по § 4, ал. 4.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 58с от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2016 Г.)

§ 27. Одобрените изкупвачи до влизането в сила на този закон се вписват служебно в регистъра по чл. 55д, ал. 4.

§ 28. Законът влиза в сила от 1 април 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 58. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 2010
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2010 година относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза - (кодифициран текст)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 578/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2009 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 612/2009 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 826/2008 НА КОМИСИЯТА от 20 август 2008 година за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 657/2008 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 589/2008 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 485/2008 НА СЪВЕТА от 26 май 2008 година относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (кодифицирана версия) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 376/2008 НА КОМИСИЯТА от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3/2008 НА СЪВЕТА от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1580/2007 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2007 година за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1537/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 година за отпускане на компенсаторно обезщетение на организациите на производители за количеството риба тон, доставено на преработвателната промишленост през периода от 1 януари до 31 март 2007 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (Консолидирана версия) (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 952/2006 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1043/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1860/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2004 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2001 година, относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета, относно определяне на налог в сектора на млякото и млечните продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1788/2003 НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно въвеждането на такса в сектор мляко и млечни продукти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1785/2003 НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на ориз
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1784/2003 НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на зърнени култури (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1535/2003 НА КОМИСИЯТА от 29 август 2003 година относно определяне на подробни правила за приложение на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение схемата за помощи за продукти от преработени от плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2529/2001 НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година относно общата организация на пазара на овче и козе месо
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 214/2001 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (ОМП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2826/2000 НА СЪВЕТА от 19 декември 2000 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1291/2000 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2000 година относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 824/2000 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2000 година относно установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване за определяне на методи за анализ за определяне на качеството на зърното
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2771/1999 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение интервенция на пазара на масло и сметана
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1254/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/1999 НА КОМИСИЯТА от 15 април 1999 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (отм.)
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 994/98 от 7 май 1998 година по прилагането на член 92 и член 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2200/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3149/92 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 1992 година относно установяване на подробни правила за доставка снабдяването нас храниа от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2092/91 НА СЪВЕТА от 24 юни 1991 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4045/89 НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Гарантиране", който отменя Директива 77/435/ЕИО (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3730/87 НА СЪВЕТА от 10 декември 1987 година относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации за разпределянето и сред най-онеправданите лица в Общността (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2759/75 НА СЪВЕТА от 29 октомври 1975 година за общата организация на пазара на свинско месо (отм.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти