Logo Сряда, 21 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.
(2) Наредбата не се прилага за гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които придобиват необходимите езикови познания и професионална терминология на български език при условията на чл. 186, ал. 2 от Закона за здравето.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Всеки чужденец, който желае да упражнява професията "лекар", "лекар по дентална медицина" и "фармацевт" в Република България, трябва да владее български език и професионалната терминология на български език устно и писмено в степен, която позволява:
1. разбирането на писмен текст, включително използването на специализирана литература по медицина, както и на нормативните актове, свързани с упражняването на медицинска професия в Република България;
2. общуването с пациенти и лица, упражняващи медицинска професия, както и правилното провеждане на съответното медицинско изследване, диагностициране и лечение;
3. предлагане на достъпни и разбираеми за пациента съвети и информация;
4. писане съгласно установените правописни правила, включително правилното водене на медицинска или фармацевтична документация, изписването и разчитането на рецепти и направления за диагностични и специализирани изследвания.


Чл. 3. Всеки чужденец, който желае да упражнява професията "медицинска сестра" или "акушерка" или да работи като асоцииран медицински специалист в Република България, трябва да владее български език и професионалната терминология на български език в степен, която позволява да извършва тази работа и включва следните умения:
1. да общува с пациента и хората, които се грижат за него, както и с членовете на здравния екип и останалия персонал на лечебното заведение;
2. да събира необходимата за полагането на медицински грижи информация, както и да провежда разговор между медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист и пациента;
3. да предава на пациента и хората, които се грижат за него, ясна и разбираема информация и/или съвети относно всички грижи, лечение, профилактични, диагностични, терапевтични и рехабилитационни дейности, които влизат в професионалните задължения на медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист;
4. да разбира писмени текстове, включително медицинска документация, специализирана литература по съответната медицинска професия, както и нормативните актове, които се отнасят до работата на медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист;
5. да има нужната писмена и устна грамотност, необходима за доброто водене на медицинската документация относно пациента.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата по чл. 2 и 3 подават заявление по образец (приложение № 1) до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, към която прилагат копие от документ за самоличност и копие от дипломата за съответното медицинско образование.


Чл. 5. (1) Документите могат да се подават и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България, когато лицето живее в чужбина.
(2) Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование - и нотариално заверено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г.) При подаване на документите в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) или в дипломатическото или консулското представителство лицата представят на длъжностното лице и оригинал на документите за сверяване.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г.) Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от лицата по чл. 2 и 3 се организира и провежда от ЦКОКУО.
(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Директорът на ЦКОКУО назначава комисия от специалисти, която провежда изпита, като в нейния състав задължително се включва медицински специалист, упражняващ съответната професия.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Удостоверението за владеене на български език и професионалната терминология на български език се издава от министъра на образованието и науката или от упълномощено от него лице по образец (приложение № 2).
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Удостоверението служи за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език само с оглед разпоредбата на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Владеенето на български език и професионална терминология на български език се установява от комисията чрез изпит (включващ писмена част и събеседване) по предварително оповестен график. До събеседване се допускат само лицата, положили успешно писмената част на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Въз основа на резултатите от проведения изпит и решението на комисията директорът на ЦКОКУО предлага на министъра на образованието и науката да издаде или да откаже да издаде на съответното лице удостоверение по чл. 6, ал. 3.
(3) Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, могат да се явят повторно на изпит не по-рано от четири месеца от провеждането на предходния изпит.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) За лица, живеещи в чужбина, писмената част на изпита може да се проведе и в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България, в което са постъпили заявленията на тези лица. За провеждането на устната част тези лица задължително трябва да се явят в ЦКОКУО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Материалите за провеждането на писмената част на изпита се изпращат от ЦКОКУО по искане на дипломатическото или консулското представителство на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Материалите от проведения писмен изпит се изпращат от дипломатическото или консулското представителство на Република България чрез Министерството на външните работи с дипломатическа поща или по електронен път в ЦКОКУО за оценка от комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) В случаите, когато материалите от проведения писмен изпит са изпратени по електронен път, оригиналите им се изпращат допълнително чрез Министерството на външните работи в ЦКОКУО с дипломатическа поща.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата по ал. 1 получават информация за решенията по заявленията, както и за резултатите от проведената писмена част на изпита в ЦКОКУО или в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България. По искане на лицето удостоверението за владеене на български език и професионалната терминология на български език се получава в ЦКОКУО или в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2015 Г.)

§ 6. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят с "министъра на образованието и науката".

Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.)


ДО МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
 
Име: собствено .................... бащино ......................................................................................................
фамилно .....................................................................................................................................
Гражданин(ка) на .................... Народност ...............................................................................................
Роден(а) на .................... в гр. (с.) ..................................................................................................
Семейно положение ...............................................................................................................................
Адресна регистрация ........................................................................................................................
Тел. (Е-mail) ...............................................................................................................................
Завършено образование .........................................................................................................................
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 

На основание чл. 4 от Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България моля да ми бъде издадено удостоверение за владеене на български език и професионална терминология на български език.

 

Прилагам следните документи:

1. копие от документ за самоличност;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено медицинско образование.

 
Дата: ...................................................................................
     Подпис:
   


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Предишно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Министерството на образованието и науката издава настоящото удостоверение на .....................................................................................

от гр. (с.) ................................, гражданин на ................................,

в уверение на това, че владее български език и професионална терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България.

Удостоверението се издава, за да послужи пред Министерството на здравеопазването и е валидно само за упражняване на медицинска професия в Република България съгласно изискването на чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето.

 

Министър:

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти