Logo Събота, 15 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИНАТА, СПИРТА, ДЕСТИЛАТИТЕ И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Приета с ПМС № 232 от 02.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) контролът и координацията на контрола върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, на вина и винен оцет, на продуктите, получени от грозде и вино, на спирт, дестилати и спиртни напитки, както и контролът на лозаро-винарския потенциал;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) редът и начинът за вземане на проби и методите за физико-химичен и микробиологичен анализ на гроздето, предназначено за производство на вино, на вина и винен оцет, на продуктите, получени от грозде и вино, на спирт, дестилати и спиртни напитки.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Държавната политика в лозаро-винарския сектор се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а по отношение на производството на спирт, дестилати и спиртни напитки - от министъра на икономиката и енергетиката.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 31 март внася за одобряване в Министерския съвет доклад за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор.

Глава втора.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОЛУЧАВАНЕТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА ГРОЗДЕТО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО, НА ВИНАТА И НА ПРОДУКТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО

Раздел I.
Общи условия


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Контролът върху спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и нормативните актове по прилагането му по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино, вина и винен оцет се осъществява от ИАЛВ.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) За осъществяване на контрола по чл. 4 длъжностните лица от ИАЛВ извършват документални проверки и проверки на място на гроздопроизводителите, винопроизводителите и производителите на винен оцет, складовете за съхранение на грозде, вино и продукти от грозде и вино и винен оцет и на търговските обекти съгласно чл. 66а, ал. 1 и 2 ЗВСН.
(2) При извършване на проверките длъжностните лица от ИАЛВ имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, на вината и на продуктите, получени от грозде и вино


Чл. 6. (1) При осъществяване на контролните си функции ИАЛВ си взаимодейства със:
1. Министерството на вътрешните работи;
2. Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ);
3. Министерството на транспорта;
4. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
5. общинските служби "Земеделие и гори";
6. Агенция "Митници";
7. Министерството на здравеопазването;
8. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите (КЗП).
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1
(4) Освен от органите по ал. 1 ИАЛВ може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи и институции на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 7. (1) Преди започване на проверка изпълнителният директор на ИАЛВ писмено уведомява държавните органи по чл. 6 за вида на изискваното съдействие. В уведомлението се посочват обектът на проверката, нейният вид и продължителност и ангажираните с проверката държавни органи.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) Съответният орган предоставя на ИАЛВ исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от ИАЛВ съдействие.
(4) След всяка съвместна проверка участвалите в нея служители изготвят общ писмен доклад до изпълнителния директор на ИАЛВ.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) В случаите, когато контролен орган, различен от ИАЛВ, планира извършването на проверка на производители и/или търговци на грозде, вино, продукти от грозде и вино и винен оцет, той уведомява предварително изпълнителния директор на ИАЛВ и при необходимост изисква от него съдействие.
(2) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от ИАЛВ при извършване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Взаимодействието между Агенция "Митници" и ИАЛВ по отношение на прилагането на ЗВСН и подзаконовите нормативни актове се урежда със съвместна заповед за взаимодействие, подписана от ръководителите на тези ведомства.


Чл. 9. Органите по чл. 6 уведомяват ИАЛВ за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава трета.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Контрол върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки


Чл. 10. Контролът върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се осъществява от МИЕ.


Чл. 11. (1) За осъществяване на контрола по чл. 10 длъжностните лица от МИЕ извършват документални проверки и проверки на място на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 и 78 от 2005 г.).
(2) При извършване на проверките длъжностните лица имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки


Чл. 12. (1) При осъществяване на контролните си функции МИЕ си взаимодейства със:
1. Министерството на вътрешните работи;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите;
3. Министерството на транспорта;
4. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
5. Агенция "Митници";
6. Министерството на здравеопазването;
7. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите.
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1.
(4) Освен от органите по ал. 1 МИЕ може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 13. (1) Преди започване на проверка МИЕ писмено уведомява държавните органи по чл. 12 за вида на изискваното съдействие. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от МИЕ съдействие.
(2) Министерството на икономиката и енергетиката може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) Съответният орган предоставя на МИЕ исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката.


Чл. 14. (1) В случаите, когато контролен орган, различен от МИЕ, планира извършването на проверка на производители и/или търговци на спирт, дестилати и спиртни напитки, той уведомява предварително МИЕ и при необходимост изисква от него съдействие.
(2) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от МИЕ при извършване на проверката.
(3) Взаимодействието между Агенция "Митници" и МИЕ по отношение на прилагането на разпоредбите на чл. 51 ЗВСН се урежда със съвместна заповед за взаимодействие, подписана от ръководителите на тези ведомства.


Чл. 15. Органите по чл. 12 уведомяват МИЕ за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО С ВИНО И БУТИЛИРАНИ СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Контрол върху търговията на дребно с вино, винен оцет и бутилирани спиртни напитки (Загл. доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)


Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Контролът по спазване изискванията на чл. 44, ал. 2, чл. 44а и чл. 48, ал. 1 ЗВСН по отношение на търговията на дребно с вино, винен оцет и бутилирани спиртни напитки се извършва от КЗП към министъра на икономиката и енергетиката.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) За осъществяване на контрола по чл. 1 длъжностните лица от КЗП извършват документални проверки и проверки на място на търговците на вино и бутилирани спиртни напитки съгласно чл. 80 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
(2) При извършване на проверките длъжностните лица имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху търговията на дребно с вино и бутилирани спиртни напитки


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) При осъществяване на контролните си функции КЗП си взаимодейства със:
1. Министерството на икономиката и енергетиката;
2. Министерството на вътрешните работи;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите;
4. Министерството на транспорта;
5. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
6. Агенция "Митници";
7. Министерството на здравеопазването.
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Освен от органите по ал. 1 КЗП може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Преди започване на проверка КЗП писмено уведомява органите по чл. 18 за вида на изискваното съдействие. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от КЗП съдействие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Съответният орган предоставя на КЗП исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) В случаите, когато контролен орган, различен от КЗП, планира извършването на проверка на търговци на вино и бутилирани спиртни напитки, той уведомява предварително КЗП и при необходимост изисква от нея съдействие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от КЗП при извършване на проверката.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Органите по чл. 18 уведомяват КЗП за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава пета.
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪСТАВА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Раздел I.
Общи условия и ред за вземане на проби


Чл. 22. Физико-химичен и микробиологичен анализ на продуктите, предмет на ЗВСН, се извършва върху проба от продукта, взета съгласно изискванията на наредбата.


Чл. 23. Приборите, инструментите и съдовете, които се използват за вземане на проби от напитките и продуктите по чл. 22, трябва:
1. да са изработени или вътрешно да са покрити с материали, разрешени за контакт с хранителни продукти, с антикорозионни свойства, устойчиви на въздействието на киселини, основи, дезинфекционни средства и други химически вещества;
2. да не отделят вещества, влияещи върху химическия състав, които действат антисептично, или да променят органолептиката на продукта;
3. да не създават условия за допълнително размножаване на микроорганизми и за отделяне на вещества, които да доведат до промяна на състава на пробата;
4. да се затварят така, че да изолират продукта в достатъчна степен от възможности за вторично биологично или химично замърсяване;
5. да са чисти, сухи, без механични замърсявания, здрави и да осигуряват запазване целостта на пробата.


Чл. 24. (1) Проба от продукти или напитки, налети в съдове с вместимост до 5 l, се оформя, като се вземат съдове от различни места на партидата. Броят на взетите съдове се определя от големината на производствената партида съгласно приложение № 1.
(2) Проба от продукти или напитки, налети в съдове с вместимост над 5 l, се оформя, като се вземат равни количества от горния, средния и долния слой на съдовете. Количествата се вземат с помощта на стъклена сонда с диаметър 15 - 25 mm или с бутилка, прикрепена на летва, чиято дължина е равна на дълбочината на съда. Сондата или бутилката се изплакват със същия продукт или напитка непосредствено преди вземането на пробата.
(3) Проба от продукти и напитки, разлети в бъчви до 1000 l, се оформя при условията на ал. 2 от всяка бъчва или през една до две бъчви при големи еднородни партиди.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Проба от джибри се взема, като:
1. горният пласт се отстрани и се вземат проби от различни места и различни дълбочини на съда, като всяка проба тежи 0,5 - 1 кг; отделните проби се размесват добре в широк съд;
2. средна проба се оформя от общата проба по метода на диагоналното разделяне; размесените джибри се разстилат на равен слой под форма на нисък пресечен конус, който се разделя на 4 равни части с помощта на две перпендикулярни линии, прекарани през средата на пробата; джибрите от два срещуположни сектора се изхвърлят, а останалите две части се размесват и се разстилат;
3. средната проба за анализ представлява 600 - 900 грама джибри, получени при последователно прилагане на метода по т. 2;
4. пробата по т. 3 се поставя в 6 пластмасови или в 6 стъклени съда, които се затварят и етикетират.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Проба от винени утайки се взема от всеки съд с помощта на сонда или чаша в количество 0,5 - 1 литър винена утайка. Утайката се събира в общ съд, където се размесва и се оформя средна проба в количество 3 - 4 литра. От така оформената средна проба от винена утайка се напълват 6 бутилки с обем 0,75 литра при рядка консистенция или 6 стъклени буркана с обем 0,5 литра при гъста консистенция.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Количеството на пробата по ал. 2 и 3 не може да бъде по-малко от 8 l.
(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Количеството на пробата по ал. 1 и 2 се взема от завършена производствена партида, която е вписана в Дневник № 6 за заприходена и реализирана продукция - приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите за реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 1, 78 и 90 от 2005 г.).


Чл. 25. (1) Количеството от продукта или напитката, взето по реда на чл. 24, се смесва в чист и сух съд с изключение на шумящите вина.
(2) Получената проба по ал. 1:
1. от вина и продукти от грозде и вино се налива в не по-малко от 10 бутилки с вместимост 0,70/0,75 l, изплакнати с продукта или напитката, от които е взета пробата;
2. от спирт, дестилати и спиртни напитки се налива в не по-малко от 9 бутилки с вместимост 0,70/0,75 l, изплакнати с продукта или напитката, от които е взета пробата.
(3) Бутилките се затварят с тапа или друго повторно неизползваемо затварящо устройство съгласно приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредбата за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 81 от 2004 г. и бр. 78 от 2005 г.).
(4) Бутилките по ал. 2 се разпределят в полиетиленови пликове съобразно предназначението им. Горният край на плика се прегъва и сгъва под формата на хармоника, като сгънатата част се перфорира. През перфорирания отвор или върху прегънатия край на плика се поставя пломба с етикет, която се стяга и захваща едновременно плика с етикета.
(5) Върху бутилките по ал. 2 се поставят етикети с номер, който съответства на пломбата по ал. 4.
(6) Проба от шумящи вина се взема по реда на ал. 1, като бутилките се разпределят по реда на ал. 3.
(7) Пробата се маркира с етикет, на който се вписват следните означения:
1. наименованието на напитката или продукта;
2. наименованието, седалището и адресът на управление на производителя;
3. количеството и номерът на партидата и реколтата;
4. датата и мястото на вземане на пробата;
5. подписите на лицата, взели пробата;
6. номерът и датата на протокола за вземане на пробата.


Чл. 26. (1) Проба за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ могат да вземат:
1. производителят;
2. упълномощени длъжностни лица от
МИЕ вземат проби от спиртни напитки, подпомагани от длъжностни лица от Националния институт за изследване на вина и спиртни напитки;
3. упълномощени длъжностни лица от ИАЛВ;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) упълномощени длъжностни лица от КЗП;
5. упълномощени длъжностни лица от Министерството на здравеопазването;
6. упълномощени длъжностни лица от Агенция "Митници".
(2) Производителят взема проба от продуктите или напитките по чл. 22, предназначени за вътрешния пазар или за износ, за оформяне на партида с протокол от изпитване.
(3) Проба от продуктите или напитките по чл. 22 се взема в присъствието на лицето, което извършва производство и/или търговия, на негов технолог или на упълномощено от него лице.


Чл. 27. (1) За всяка взета проба се съставя протокол. В протокола за вземане на пробата се вписват:
1. наименованието на фирмата, седалището и адресът на управление;
2. наименованието на контролния орган, седалището и адресът;
3. собственото, фамилното име, ЕГН и длъжността на лицата, взели пробата;
4. адресът на обекта, от който е взета пробата;
5. наименованието на напитката/продукта;
6. партидният номер и количеството на напитката/продукта и номерът на реколтата;
7. протоколът от изпитване на напитката/продукта, номер и датата, ако такъв вече е издаден;
8. документ за заприходяването в склада на напитката/продукта, номерът и датата;
9. начинът на вземане на пробата;
10. предназначението и маркировката на пробата;
11. вместимостта и броят на съдовете от пробата по предназначение;
12. името, фамилията, ЕГН и длъжността на лицето, присъствало на вземането на пробата;
13. мястото и датата на вземане на пробата;
14. подписите на лицата, взели пробата.
(2) В случаите по чл. 26, ал. 2 протоколът по ал. 1 се придружава от декларация по образец съгласно приложение № 2.
(3) Протоколът се съставя в три екземпляра по образец съгласно приложение № 3. Първият екземпляр от протокола остава у лицата по чл. 18, ал. 1, вторият екземпляр от протокола се изпраща в акредитирана лаборатория, в която ще се извършат изпитванията. Третият екземпляр от протокола се съхранява от производителя или търговеца.
(4) В случай че лицето, присъствало при вземането на пробата, откаже да подпише протокола по ал. 1, това обстоятелство се отбелязва в него и се удостоверява с подпис на свидетел съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Протоколът е официален документ. Вписаните в него обстоятелства се считат за верни до доказване на противното.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) (1) Един от полиетиленовите пликове се изпраща за анализ в акредитираната лаборатория, като към него се прилага екземпляр от протокола по чл. 27.
(2) Останалите два плика се разпределят между производителя и контролния орган, когато пробата е взета в присъствието на контролен орган, или остават само за производителя - в останалите случаи.
(3) Двата плика се запазват за контролни цели и се съхраняват добре затворени в хоризонтално положение в помещение при температура от 12°С до 20°С до изчерпването на партидата за вината, продуктите от грозде и вино до 6 месеца от вземането на пробата за спирт, дестилати и спиртни напитки и до един месец - за джибрите и винените утайки.

Раздел II.
Методи за анализ


Чл. 29. (1) За извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ се използват методи за текущо определяне и сравнителни методи за анализ съгласно приложение № 4 и/или № 5.
(2) В случай че в приложения № 4 и 5 няма методи за анализ за откриване или определяне съдържанието на вещество в даден продукт или напитка, се прилагат методи за анализ, признати с резолюция на Генералната асамблея на Международната организация по лозата и виното.
(3) В случай че няма методи за анализ по ал. 2, се прилагат методи в съответствие с препоръките на Международната организация по стандартизация (ISO), а в случай на необходимост - и други методи.
(4) Автоматизирани методи за физико-химичен и микробиологичен анализ се признават за еквивалентни на методите за анализ по приложения № 4 и 5, при условие че точността, повторяемостта и възпроизводимостта на резултатите са най-малко равни на резултатите, получени с методите за анализ по приложенията.
(5) Автоматизираните методи не се прилагат при оспорване на резултати от извършен физико-химичен и микробиологичен анализ.
(6) Автоматизираните методи за измерване на плътност, които се основават на принципа на честотния осцилатор, се признават за еквивалентни на методите за анализ за измерване на плътност по приложение № 4.


Чл. 30. За показатели, при които е допустимо използване на сравнителни методи за анализ (арбитражни методи за анализ) и методи за текущо определяне (обикновени методи за анализ), определящи са резултатите, получени при използване на сравнителните методи за анализ.

Раздел III.
Условия за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ


Чл. 31. Подготвената за анализ проба се съхранява при условия, които осигуряват предпазване от всякакво увреждане или разваляне.


Чл. 32. Преди извършване на физико-химичния и микробиологичния анализ пробата се хомогенизира.


Чл. 33. При физико-химичния и микробиологичния анализ за разреждане, за миене или за разтвори се използва дестилирана или деминерализирана вода със същата чистота.


Чл. 34. При физико-химичен и микробиологичен анализ се използва воден разтвор, когато се извършва разтваряне или разреждане, без допълнително указание за употреба на реактив.


Чл. 35. За физико-химичен и микробиологичен анализ се използват реактиви (вещества, препарати) с квалификация "чист за анализ" (ч.з.а.), освен ако е предвидено друго.


Чл. 36. Техническите устройства, чрез които се извършва физико-химичен и микробиологичен анализ, се състоят от апарати, предназначени за специфична употреба, и апарати, които отговарят на конкретни технически изисквания.


Чл. 37. При физико-химичния анализ се използва аналитична везна с минимална чувствителност 0,1 mg.


Чл. 38.(1) Резултатите от физико-химичния и микробиологичния анализ се изчисляват в грамове на хектолитър (g/hl), освен ако е предвидено друго.
(2) Всеки резултат се изразява с цифри толкова на брой след десетичната запетая, колкото изисква точността на използвания метод за анализ.
(3) Крайният резултат от физико-химичния и микробиологичния анализ представлява средна стойност от най-малко две определяния, които са били осъществени при посочената в приложение № 4 и/или приложение № 5 повторяемост на съответния метод.

Раздел IV.
Протокол от изпитване


Чл. 39. Резултатите от физико-химичния и микробиологичния анализ се отразяват в протокол от изпитване, издаден от акредитираната лаборатория, извършила анализа.


Чл. 40. (1) Протоколът от изпитване съдържа:
1. наименование на акредитираната лаборатория; седалище, адрес на управление;
2. номер и дата на издаване на протокола от изпитване;
3. наименование на напитката/продукта за изпитване;
4. наименование на производителя/вносителя, седалище и адрес на управление;
5. адрес на обекта, от който е взета пробата;
6. наименование на нормативния акт и/или номер на техническата спецификация или стандарта, съгласно които се извършва производството;
7. номер и количество на партидата и на реколтата;
8. брой на изпитаните бутилки от изследваната проба;
9. вид и вместимост на съда, от който е взета пробата;
10. лице, заявило изпитването, номер и дата на протокола за вземане на проба;
11. дата на получаване на пробите за изпитване;
12. наименование на показателите, физико-химични и/или микробиологични;
13. мерна единица на величината;
14. норма на показателя по действащ нормативен/стандартизационен документ;
15. резултати от изпитванията;
16. използван или използвани методи за анализ;
17. име и подпис на лицата, извършили анализа;
18. име и подпис на ръководителя на акредитираната лаборатория;
19. печат на акредитираната лаборатория, извършила анализа.
(2) Анализът по физико-химичните и микробиологичните показатели се извършва в зависимост от вида на продукта или напитката.


Чл. 41. (1) Изпитвателният протокол се издава за оформена партида.
(2) Срокът на действие на изпитвателния протокол е до изчерпването на партидата, за която е издаден.
(3) При извършване на енологични практики и обработки срокът на действие на изпитвателния протокол се прекратява преди изчерпването на партидата.


Чл. 42. (1) Контролните проби, за които е издаден изпитвателен протокол, се съхраняват при температура от 12 до 20°С.
(2) Срокът на съхранение на пробите е:
1. до изчерпване на партидата, но не по-малко от 1 година за проби, за които е издаден изпитвателен протокол по чл. 41, ал. 2;
2. до момента на извършване на енологични практики и обработки, но не по-малко от 6 месеца за проби, за които е издаден изпитвателен протокол по чл. 41, ал. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Проба" е количеството вино, продукт от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртна напитка, взето от оформена партида при условията на наредбата, притежаващо всички характеристики на партидата.
2. "Повторяемост" е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването на проби с един и същ метод, получени от идентични изследвани вещества, при еднакви условия (в същата лаборатория, от същото лице, при използване на същата апаратура, в рамките на кратки периоди от време).
3. "Възпроизводимост" е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването на проби с един и същ метод, при различни условия (в различни лаборатории, от различни лица, при използване на различна апаратура, в различно време).
4. "Граница на повторяемост" е стойността, под която се намира с вероятност 95 на сто абсолютната стойност на разликата между два резултата от изпитване, получени при условията на повторяемост (в същата лаборатория, от същото лице, при използване на същата апаратура, в рамките на кратък интервал от време съгласно ISO 3534-1).
5. "Граница на възпроизводимост" е стойността, под която се намира с вероятност 95 на сто абсолютната стойност на разликата между два резултата от изпитване, получени при условията на възпроизводимост (в различни лаборатории, от различни лица, при използване на различна апаратура, в различно време съгласно ISO 3534-1).
6. "Единичен резултат от изследване на проби" е стойността, получена при пълното и еднократно прилагане на използвания метод за изследване върху единична проба.
7. "Определена вероятност" е вероятността, равна на 95 на сто, освен когато е предвидено друго.
8. "Оформена партида" е количеството вино или продукти от грозде и вино, или спиртна напитка с общо търговско наименование, произведено при едни и същи условия, до 60 000 литра за вина с гарантирано и контролирано наименование за произход, до 150 000 литра за вина с гарантирано наименование за произход и трапезни вина с географско указание, до 300 000 литра за спирт и дестилати и до 150 000 литра за спиртни напитки, оформени в опаковки с максимален обем до 60 литра, затворени с неизползваеми повторно затварящи устройства или в съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране в наливно състояние.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 66в, ал. 3 ЗВСН.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на икономиката и енергетиката.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИНАТА, СПИРТА, ДЕСТИЛАТИТЕ И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "Комисията по търговия и защита на потребителите" се заменят с "Комисията за защита на потребителите".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 1


Таблица за количествата на взетите проби от тихи вина, продукти от грозде и вино и спиртни напитки
 
Големина Количество на взетите проби
на партидата, l (брой проби)
  за съдове за съдове за съдове
  с вместимост с вместимост с вместимост
  от 0,7 до 1,5 l от 0,5 до 0,7 l от 0,2 до 0,5 l
до 500 до 5%, но не по- до 5%, но не по- до 10%, но не по-
  малко от 10 малко от 10 малко от 30
до 1000 до 2%, но не по- до 2%, но не по- до 5%, но не по-
  малко от 15 малко от 15 малко от 20
до 10 000 до 1%, но не до 1%, но не до 1%, но не
  повече от 20 повече от 20 повече от 30
над 10 000 до 30 до 30 до 40
       
 
Таблица за количествата на взетите проби от шумящи вина
 
Големина на    
партидата Количество на взетите проби Брой на анализираните
(брой бутилки) (брой бутилки) бутилки
до 500 6 3
до 1000 7 3
до 10 000 9 5
над 10 000 11 7
     


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2


ДЕКЛАРАЦИЯ
 

Долуподписаният ......................................................................................, ЕГН 

(изписват се трите имена)
от гр./с. ..........................., обл. ............................... бул. ..................., ул. ....................... № ......., кв. .....,
(излишното се зачертава)
изпълнителен директор на .......................................................................................................................,

(изписват се името на дружеството, седалището и адресът на управление)

адрес ...........................................................................................................................................................,

Декларирам, че ..................................................................................................................................,

(изписва се търговското наименование на виното, продукта от грозде и вино, спирт, дестилат и спиртната напитка)
регион ......................................, реколта ............, партида № .................., количество ........................,
предоставено за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ, е произведено в съответствие с изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативната уредба по прилагането му.

При производството му са приложени само разрешени енологични практики и обработки.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

 
Дата ............................................................................................................................................
Декларатор : .......................................................................................................
  (подпис)
   


Приложение № 3 към чл. 27, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)


 
ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА
№ ......../.............. г.
 
 Производител/търговец Фирма: Лица, взели пробата:
     
  Седалище и адрес на управ- (име, фамилия, ЕГН
 
ление: ................................................................................
и длъжност)
 
.......................................................................................
 
 Контролен орган Наименование на контролния
.......................................................................................
 
орган .................................................................................
 
  Седалище и адрес на контрол-  
 
ния орган ................................................................................
 
     
 
1. Наименование и адрес на обекта: ..........................................................................................................................................................................................................................
 
2. Наименование на напитката/продукта: ..........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Партида № ..............; бр. бутилки: ....................; бр. съдове .............................., обем ............ литра
Изпитвателен протокол № .........................................., дата: .....................................................................................................................................................................................
Документ за заприходяване в склада № ........................................, дата .............................................................................................................................................................................
 
 
2. НАЧИН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА
а. използван уред:  сонда;  бутилка;  чист, сух съд;
б. пробата взета от:  цистерна;  контейнер;  потребителска опаковка;
в. пробата е предназначена за ФХМА* , ОА*  № пломба ....................................................................................................................................................................................................
 
 
3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МАРКИРОВКА НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРОБА
 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за анализ в акредитирана лаборатория
 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за производителя/търговеца
 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за контролния орган
 ...... пробата е маркирана с етикет съгласно чл. 25, ал. 7 от Наредбата за контрол и координация на контрола по Закона за виното и спиртните напитки
 
4. ПРОБАТА Е ВЗЕТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА:
 производител/търговец  упълномощено лице  технолог
..............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, ЕГН и длъжност)
   
5. МЯСТО И ДАТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА Подписи на лицата, взели пробата:
 
1. ......................................................................................................................
 
2. ......................................................................................................................
   
Място и дата ..........................................................................................................................
Име и подпис на декларатора: ..............................................................................................
   
Протоколът се издава в три екземпляра Вярното се зачертава с кръстче
   
* ФХМА - физико-химичен и микробиологичен анализ. OA - органолептичен анализ.


Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1, 4 и 6

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)

Методи за анализ на вина, продукти от грозде и вино и винен оцет

1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С

1. Определение
Плътността е масата на единица обем вино или мъст при 20°C. Тя се изразява в грамове на милилитър и се обозначава със символа

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти