Logo Сряда, 16 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 17 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на курс за обучение, полагане на изпит, издаване и отнемане на свидетелство на класификатор на кланични трупове по скалата (S)EUROP.

Чл. 2. Класификатори могат да бъдат лица, навършили 18 години, със завършено средно образование и придобили правоспособност при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 3. По реда на тази наредба се придобива правоспособност за класификатор на кланични трупове на овце, говеда и свине.

Глава втора.
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА КЛАСИФИКАТОР


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата (S)EUROP се извършва от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове, или от съответната обучителна организация въз основа на изготвена от тях програма, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Програмата за обучение и за провеждане на изпит включва теоретична и практическа част и критериите за оценка при провеждане на изпита. Към програмата за обучение се прилага списък на преподавателите.
(3) Теоретичната част е с продължителност най-малко 30 учебни часа за всеки вид кланичен труп и включва обучение относно:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) законодателство в областта на класификацията на кланичните трупове и докладването на цените;
2. породи и категории овце, говеда и свине;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) организация на дейността в кланиците, място и задължения на класификатора в кланицата;
4. изисквания за класификация и представяне на кланичните трупове;
5. системи за класификация на кланични трупове;
6. методи за оценка, апаратура за класификация;
7. анатомични области на кланичния труп;
8. категории кланични трупове;
9. работа с апаратура за класификация;
10. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) контрол на класификацията, представянето, етикетирането и претеглянето на кланични трупове;
11. класифициране на кланични трупове - визуално и с апаратура;
12. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) видове маркировка на трупове;
13. документация и отчетност;
14. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) изчисляване на цените за докладване;
15. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) регистриране на информацията относно класификацията и изпращане в Министерството на земеделието и храните.
(4) Практическата част от обучението се извършва в кланица, с която обучаващата институция има сключен договор, и в зависимост от метода на оценка на кланичните трупове е със следната продължителност:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) при визуална оценка на кланични труповете от овце и говеда - най-малко 30 учебни часа за всеки вид кланичен труп;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) при класификация на кланичните трупове от свине чрез използването на апаратура - най-малко 20 учебни часа.
(5) Обучението за класификация на кланични трупове на овце и говеда може да бъде проведено в рамките на един курс на обучение.


Чл. 5. По време на обучението се провеждат контролни тестове, резултатите от които показват степента на усвояване и прилагане на знанията и уменията на кандидатите.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Преподавателите по теория и практика са лица, които притежават професионална квалификация и опит в областта на класификацията на кланични трупове.

Глава трета.
ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КЛАСИФИКАТОР


Чл. 7. Обучението за придобиване на правоспособност за класификатор завършва с полагане на изпит по теория и практика.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Изпитът по чл. 7 се провежда от комисия, назначена от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, която включва представители на обучаващата институция, МЗХ и един практикуващ класификатор.
(2) Изпитът се провежда в кланица, с която обучаващата институция има сключен договор.


Чл. 9. (1) Свидетелството за класификатор на кланични трупове от овце, говеда и свине се получава след проведен курс на обучение и успешно положен изпит. Критериите за оценка се определят в програмата за обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Свидетелството за правоспособност се издава от организациите по чл. 4, ал. 1 и съдържа данните, посочени в приложение № 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Свидетелството се издава за класификация на един вид животни и е безсрочно.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в който се отразяват издаването на свидетелства и тяхното отнемане. Организациите по чл. 4, ал. 1 подават информация за издадените свидетелства в МЗХ.

Глава четвърта.
ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО И ИЗДАВАНЕ НА НОВО СВИДЕТЕЛСТВО


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на длъжностни лица контрола на класификаторите по класификация и докладване на цените.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В доклада по класификация се включва проверка на кланичните трупове по:
1. класификация по конформация и степен на залоеност;
2. категория;
3. представяне;
4. претегляне;
5. маркиране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В доклада по докладването на цените се включва проверка на:
1. платежните документи (фактури, касови ордери и протоколи), издадени от кланицата;
2. протоколите от класификацията на кланичните трупове, издадени от класификатора;
3. информацията в документите по т. 1 и 2;
4. пресмятането на цените на 100 кг охладено тегло, транспортните разходи и цената на кланичния труп; броя на проверените кланични трупове и броя на грешките.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) При констатиране на значителен брой грешки следва:
1. да се увеличи броят на проверяваните кланични трупове и честотата на проверките;
2. да се проведе допълнително практическо обучение;
3. да се отнеме свидетелството на класификатора.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) (1) Класификаторите, които не са практикували класификация на кланични трупове в продължение на една година, са длъжни да преминат опреснителен курс. Всяка година обучаващите институции по чл. 4, ал. 1 организират опреснителни курсове, като датата на провеждане се публикува на интернет страницата на МЗХ.
(2) Теоретичната част е с продължителност най-малко 8 учебни часа.
(3) Практическата част от обучението се провежда в кланица, с която обучаващата институция има сключен договор, и е с продължителност най-малко 6 учебни часа за говеда и овце и 4 часа за свине.


Чл. 12. (Предишен чл. 11, изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) Свидетелството "класификатор на кланични трупове" се отнема от министъра на земеделието и храните по предложение на лицата по чл. 10, ал. 1 при:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) отклонения от правилата за класификация съгласно приложения № 2 и № 3;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване на цените;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) непрактикуване на класификацията за срок една година и неучастие в опреснителни курсове по чл. 11.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Отнемането на свидетелството се отразява в регистъра на класификаторите по чл. 9, ал. 5.


Чл. 13. (Предишен чл. 12, изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Отнетото свидетелство се възстановява, когато класификаторите положат изпит по теория и практика, без да преминават повторно курс на обучение.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 58б, ал. 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и горите", "МЗГ" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "МЗХ" и "министъра на земеделието и храните".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2

(Предишно Приложение към чл. 9, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


......................................................................
Наименование, адрес на издаващия
свидетелството
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ........
 
на ........................................ (трите имена)
за завършен курс на обучение
за класификатор на кланични трупове
от ................................ (говеда, свине или овце) по скалата (S)EUROP
 
(име, подпис на (име, подпис на
ръководителя на министъра на
обучаващата земеделието и храните
институция и печат) и печат)
Дата ............. г.  
   


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)

Правила за класификация

1. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Проверка по определянето на категорията на трупа, на кланични трупове от говеда, свине и тежки агнета до 12 месеца и над 13 kg. Грешки при определяне на категорията на кланичните трупове не се допускат.
2. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Проверка по определянето на клас по конформация, клас по степен на залоеност и клас в зависимост от процента постно месо. Допускат се 25 % грешки от проверените кланични трупове. Процентът допустими грешки се определя, като общият брой получени точки се раздели на максимално възможния брой точки (броят проверени кланични трупове, умножен по три) и се умножи по 100.


Резултати от проверката по класификация Точки
1. Има разлика от един подклас, но е в рамките на същия клас. 0
2. Има разлика от един подклас, но е в рамките на друг съседен клас. 1
3. Има разлика от два подкласа, но е в рамките на същия клас. 1
4. Има разлика от два подкласа, но е в рамките на друг съседен клас. 1.5
5. Има разлика от един цял клас или повече. 2
6. Има разлика от два класа и повече. 3
     


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)

Правила за класификация на кланични трупове от леки агнета до 12 месеца и до 13 kg.

Допускат се 25 % грешки от проверените кланични трупове. Процентът допустими грешки се определя, като общият брой получени точки се раздели на максимално възможния брой точки (броят проверени кланични трупове, умножен по три) и се умножи по 100.


Резултати от проверката по класификация Точки
1. Има разлика при определянето на категорията 2
2. Има разлика при определянето на качеството 3
3. Има разлика от един клас по степен на залоеност 1
4. Има разлика от три класа по степен на залоеност 3
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти