Logo Сряда, 21 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 29 ЮЛИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.66 от 12 Август 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, наричан по-нататък "регистъра", който води Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Условия за вписване на емитент на ценни книжа в регистъра

Чл. 2. (1) В регистъра като емитент на ценни книжа се вписва всяко лице, което отговаря на едно от следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден от комисията проспект за публично предлагане на ценни книжа, включително в случаите по чл. 79а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден от комисията проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден проспект от компетентен орган на държава членка за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и са спазени изискванията на чл. 92г ЗППЦК;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има признат от комисията проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа съгласно чл. 141, ал. 3 ЗППЦК;
5. (отм., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) не е задължено да представя проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в случаите по чл. 79 ЗППЦК, ако са изпълнени другите изисквания на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите на публично предлагане на издадени вече ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на ценни книжа лицето по ал. 1 се вписва в регистъра като емитент, ако издадените от него ценни книжа отговарят на изискванията по чл. 6, ал. 1, при условие че тези ценни книжа не са акции.


Чл. 3. (1) Акционерно дружество, което е вписано при условията и по реда на тази наредба в регистъра като публично дружество, не се вписва като емитент.
(2 ) Акционерно дружество, което подлежи на отписване от регистъра като публично дружество, се вписва като емитент, ако отговаря на условията по чл. 2, освен когато са налице основания по чл. 17 за отписването му и като емитент.
(3) В случай че акциите - предмет на първично публично предлагане, ще се записват на учредително събрание на акционерно дружество, то се вписва в регистъра като емитент в процес на учредяване.

Раздел II.
Условия за вписване на публично дружество в регистъра


Чл. 4. (1) В регистъра като публично дружество се вписва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всеки емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, ако издадената от него емисия акции - предмет на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, ако е станало публично дружество на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, когато има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години, при условие че негова емисия акции отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1.
(2) В регистъра като публично дружество се вписва и всяко новоучредено и приемащо дружество или дружества, които са станали публични на основание чл. 122, ал. 1 ЗППЦК в резултат на преобразуване, в което участва публично дружество.

Раздел III.
Условия за вписване на емисия ценни книжа в регистъра


Чл. 5. Емисиите ценни книжа, предназначени за първично публично предлагане, се вписват в регистъра, ако за тях е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 - 5.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) (1) Емисии ценни книжа се вписват в регистъра с цел търговия на регулирани пазари, при условие че:
1. е взето решение от компетентния орган на лицето, издало ценните книжа, за тяхното търгуване на регулиран пазар;
2. ценните книжа са безналични и свободно прехвърляеми;
3. за емисията ценни книжа е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 5;
4. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;
5. не са нарушени други законови изисквания.
(2) Емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, се вписва в регистъра с цел търговия на регулирани пазари, ако са изпълнени условията по ал. 1, т. 4 и 5 и емитентът, съответно публичното дружество, издало ценните книжа, не е в нарушение на задължението си да разкрива периодична и текуща информация. Когато емисията ценни книжа е издадена от емитент от държава членка, тя се вписва в регистъра с цел търговия на регулиран пазар, ако са изпълнени условията по ал. 1, т. 4 и 5.
(3) В случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа емисията се вписва в регистъра, ако отговаря съответно на условията по ал. 1.

Глава трета.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Ред за вписване на емитент в регистъра


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване на емитент в регистъра в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 се извършва по инициатива на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията вписва емитента в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случая по чл. 2, ал. 1, т. 3 комисията вписва емитента в регистъра незабавно след получаване на документите по чл. 92г ЗППЦК от компетентния орган на изпращащата държава.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване, а в случая по чл. 2, ал. 1, т. 3 - незабавно след решението за вписване.


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 5, когато не е задължително да бъде представен проспект, вписването в регистъра на емитент се извършва по инициатива на дружеството, което издава или е издало ценните книжа, на предложителя на ценните книжа или на лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия на регулирани пазари ценните книжа, на които то не е емитент. Лицето подава заявление за вписване на дружеството, което издава или е издало ценните книжа като емитент, в 7-дневен срок от деня, в който е взето решението за извършване на публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар на емисията ценни книжа от компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството. Към заявлението се прилагат:
1. документи за дружеството, както следва:
а) (отм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) копие от документ за регистрация по ЕИК, съответно идентификация по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация;
в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) заверено копие от актуалния устав към датата на общото събрание, на което е взето решението за извършване на публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар;
г) заверени образци от подписите на лицата с представителна власт;
д) годишните финансови отчети за последните 3 г. със съдържание съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, последният междинен финансов отчет, както и консолидираните финансови отчети, ако такива се изготвят от дружеството;
е) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. документи относно емисията ценни книжа, както следва:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) решение за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на емисията ценни книжа на компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството, съдържащо най-малко:
аа) размер на емисията ценни книжа;
бб) вид, клас, брой, номинална и емисионна стойност на ценните книжа и права по тях;
вв) обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;
гг) посочване на законовото основание по чл. 79 ЗППЦК за извършване на публичното предлагане;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) при публично предлагане на издадени вече ценни книжа и при допускане до търговия на регулиран пазар се прилагат и следните документи:
аа) удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията;
бб) извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) в случаите на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 79, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4, т. 3 и 4 ЗППЦК и документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) в случаите на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 79, ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 4, т. 5 и 6 ЗППЦК и документ, съдържащ най-малко следната информация:
а) данни за емитента;
б) основанието и причините за извършване на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар;
в) данни за предлагането, включващи съществените условия и срокове на предлагането или допускането до търговия на регулиран пазар, включително:
аа) лицата, до които се отнася предлагането;
бб) срока на предлагането;
вв) минимален и максимален брой ценни книжа, които могат да бъдат записани, съответно закупени от едно лице;
гг) информация за мястото, където могат да бъдат получени данни за цената на ценните книжа, в случаите, когато тя не е определена;
дд) вид на предлагането (записване или продажба);
ее) условия, при които ценните книжа ще бъдат издадени или допуснати до търговия на регулиран пазар;
жж) цена на ценните книжа, ако е приложимо;
г) брой и вид на ценните книжа, включително описание на правата по ценните книжа и начина на тяхното упражняване;
д) условията, реда и срока за получаване на записаните, съответно закупени, ценни книжа;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) други документи, съдържащи останалите актуални данни за емисията и емитента на ценните книжа, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15) (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.).
(2) В случай че дружеството не е имало задължение да изготви 3 годишни финансови отчета, то представя в комисията финансовите отчети, за изготвянето на които такова задължение е възникнало. Ако отчетите на дружеството подлежат на одит, към одитираните финансови отчети се прилагат и одиторските доклади.
(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(5) Комисията се произнася по подаденото заявление в срок до един месец от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - до 14 дни от получаването им.
(6) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

Раздел II.
Ред за вписване на публично дружество в регистъра


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 или 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването му в търговския регистър, съответно на увеличението на неговия капитал, се вписва в регистъра като публично дружество по негова инициатива.
(2) Лицето по ал. 1 подава в комисията заявление за вписването му като публично дружество в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) за новоучреденото акционерно дружество - документите по чл. 8, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г";
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) заверен препис от удостоверението за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
3. други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват в регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията се произнася по заявлението в срок до 14 дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване на акционерно дружество като публично дружество в случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва по инициатива на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията вписва публичното дружество в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване на публично дружество в регистъра в случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 2, ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл. 8.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 3 дружеството е длъжно да подаде в комисията заявление за потвърждаване на проспект при условията и по реда на глава четвърта от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) в 6-месечен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 4, ал. 1, т. 3. Член 10 се прилага съответно.

Раздел III.
Ред за вписване на емисия ценни книжа в регистъра


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване в регистъра на емисия ценни книжа се извършва едновременно с вписване на емитента, съответно на публичното дружество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Последваща емисия ценни книжа се вписва в регистъра по инициатива на комисията едновременно с вземане на решението на комисията за потвърждаване или за признаване на проспект, съответно след получаване на документите по чл. 92г ЗППЦК от компетентния орган на изпращащата държава. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.
(3) Вписване на последваща емисия ценни книжа в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва по реда на чл. 8.
(4) При вписване на емисия ценни книжа - предмет на първично публично предлагане, в регистъра се отбелязва, че ценните книжа са в процес на емитиране.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Емисии ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, се вписват в регистъра по инициатива на комисията. Комисията взема решение за вписване на емисията в 14-дневен срок от представянето на документите по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Емисии ценни книжа, които са били предмет на публично предлагане, се вписват в регистъра с цел търговия на регулирани пазари по инициатива на публичното дружество, съответно емитента на ценните книжа, или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулирани пазари. Лицата по изречение първо подават заявление за вписване на емисията и доказателства за спазване на условията по чл. 6, ал. 1 или 2. Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.


Чл. 13. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, са длъжни съгласно чл. 110, ал. 9, т. 1 ЗППЦК да заявят за вписване в регистъра с цел търговия на регулиран пазар всяка последваща емисия акции, в 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Към заявлението за вписване на емисията акции по ал. 1 се прилагат:
1. решението на компетентния орган на дружеството за вписване на емисията с цел търговия на регулирани пазари, съдържащо най-малко данни за размер на емисията, вида, класа, броя, номиналната и емисионната стойност на ценните книжа и права по тях;
2. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) заверен препис от удостоверението за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите;
5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) други документи, съдържащи актуалните данни, които се вписват в регистъра съгласно Наредба № 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.


Чл. 14. (1) Последващите емисии акции се вписват в регистъра по партидата на публичното дружество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Последващите емисии ценни книжа, различни от акции, които се предлагат публично или за които се иска допускане до търговия на регулиран пазар, се вписват в регистъра по партидата на съответното публично дружество или емитент.

Раздел IV.
Ред за вписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа при особени обстоятелства


Чл. 15. (1) Всяко новоучредено или приемащо дружество по чл. 4, ал. 2 подава заявление до комисията за вписване в регистъра в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) заверен препис на удостоверението за преобразуването;
2. удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисиите акции и разпределението им по сметки или за прехвърлянето на акциите;
3. документите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 за новоучредено или приемащо дружество, освен ако приемащото дружество е вече вписано в регистъра на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването им. Член 8, ал. 3, 4 и 6 се прилагат съответно.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) При публично предлагане на ценни книжа при условията на чл. 79а ЗППЦК емитентът или предложителят подава заявление за вписване в регистъра на емисиите ценни книжа от един клас, издадени през съответната календарна година, едновременно със заявлението за потвърждаване на проспекта.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи относно всички издадени при условията на ал. 1 емисии ценни книжа, както следва:
1. решение на компетентния съгласно устройствения акт орган на дружеството за вписване на емисиите, съдържащо най-малко данни за размера на всяка емисия, брой, номинална и емисионна стойност, вид, клас ценни книжа и права по тях, вкл. обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;
2. извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа от всяка емисия;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисиите ценни книжа;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно Наредба № 15 се вписват в регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията взема решение за вписване на емисиите едновременно с вземане на решението за потвърждаване на проспект. Член 8, ал. 6 се прилага съответно.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Условия за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра


Чл. 17. (1) Емитент на ценни книжа, вписан в регистъра, се отписва от него, ако е налице едно от следните условия:
1. емисията ценни книжа е отписана от регистъра в случаите по чл. 19 и емитентът няма вписана друга емисия ценни книжа;
2. емитентът е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 лицето престава да е емитент от решението на заместник-председателя за отписването му от регистъра, а в случаите по ал. 1, т. 2 - от заличаването му от търговския регистър.

Раздел II.
Условия за отписване на публично дружество от регистъра


Чл. 18. Публичното дружество се отписва от регистъра съгласно чл. 119, ал. 1 ЗППЦК, ако:
1. общото събрание на акционерите е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал, при условие че:
а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и
б) стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса.
2. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а ЗППЦК и:
а) акционерите, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение; или
б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 ЗППЦК; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това.
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество съгласно чл. 157а ЗППЦК.

Раздел III.
Условия за отписване на емисия ценни книжа от регистъра


Чл. 19. Емисия ценни книжа се отписва от регистъра, ако:
1. първичното публично предлагане на ценни книжа приключи неуспешно;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) бъде отказано вписване в търговския регистър на акционерното дружество по чл. 3, ал. 3, съответно на увеличението на капитала на акционерно дружество;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) емисията ценни книжа, вписана в регистъра с цел търговия на регулиран пазар, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) задълженията на емитента, съответно на публичното дружество по емисията ценни книжа, са погасени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) емитентът е отписан от регистъра в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2, съответно публичното дружество е отписано от регистъра.

Глава пета.
РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Ред за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра


Чл. 20. (1) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 емитент се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя едновременно с отписване на емисията ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 синдикът, съответно ликвидаторът, уведомява заместник-председателя за заличаването на дружеството от търговския регистър и изпраща заверен препис от влязлото в сила решение, с което се постановява заличаването. Емитентът се отписва по инициатива на заместник-председателя след получаване на уведомлението по изречение първо.

Раздел II.
Ред за отписване на емисия ценни книжа от регистъра


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Отписване на емисия ценни книжа от регистъра в случаите по чл. 19, т. 1 - 3 и 5 се извършва по инициатива на заместник-председателя.
(2) В случаите по чл. 19, т. 1 лицето представя в комисията уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от приключване на подписката, съответно продажбата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 19, т. 2 емитентът представя в комисията заверено копие от решението, с което се отказва вписването в търговския регистър на учредяването на дружеството, съответно на увеличението на капитала - за емитента на акции, и уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от постановяване на решението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) При отписване на емисия ценни книжа по чл. 19, т. 4 емитентът, съответно публичното дружество, подава заявление, към което прилага:
1. декларация, че задълженията на емитента по емисията ценни книжа са погасени;
2. удостоверение от Централния депозитар, че съответната емисия е заличена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Заместник-председателят се произнася по подаденото заявление по ал. 4 по реда на чл. 119, ал. 3 ЗППЦК.

Раздел III.
Ред за отписване на публично дружество от регистъра


Чл. 22. (1) Публично дружество се отписва от регистъра по негова инициатива при наличие на някое от условията по чл. 18.
(2) За отписване от регистъра в случаите по чл. 18, т. 1 лицето подава заявление до заместник-председателя, към което прилага:
1. заверено копие от обнародваната в "Държавен вестник" покана за свикване на общо събрание и от публикацията й в един централен ежедневник;
2. заверено копие от писмата до Централния депозитар и регулирания пазар на ценни книжа, където се търгуват акциите на дружеството, с които най-малко 45 дни преди датата на общото събрание е изпратена поканата за свикването му, и доказателствата за получаването им;
3. копие от протокола на проведеното общо събрание, подписан от председателя, секретаря и преброителите на събранието, заедно със списък на присъстващите по чл. 225 от Търговския закон;
4. заверени копия от представените на общото събрание пълномощни;
5. заверено копие от устава на дружеството, актуален към датата на общото събрание, на което е взето решение за отписване на публичното дружество от регистъра;
6. удостоверения от Централния депозитар за структурата на акционерното участие в дружеството 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години;
7. последният месечен счетоводен баланс преди датата на провеждане на общото събрание;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.
(3) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 18, т. 2, буква "а" към заявлението се прилага документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение.
(4) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 18, т. 2, буква "б" към заявлението се прилагат съответните документи по ал. 2, т. 1 - 5, 8 и документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение и след това.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) За отписване на публичното дружество в случаите по чл. 18, т. 3 към заявлението се прилагат:
1. документ, удостоверяващ придобитите от лицето по чл. 157а акции в резултат на осъщественото изкупуване;
2. доказателства за изплащането на акциите на миноритарните акционери.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Заместник-председателят се произнася по подаденото заявление по реда на чл. 119, ал. 3 ЗППЦК.
(2) В случаите по чл. 3, ал. 2 заместник-председателят по своя инициатива взема решение за вписване на дружеството като емитент едновременно с решението за отписването му като публично дружество.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВТОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 24. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.
(2) Актовете за нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Заместник-председателят определя образци на заявленията, посочени в наредбата. Образецът се оповестява в официалния бюлетин на комисията и на електронната й страница в Интернет.
(2) Образците се попълват на български език.
(3) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
(4) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и за които се изисква заверка, се заверяват от представляващите заявителя лица с полагане на надпис "Вярно с оригинала", подпис, дата и печат.


§ 2. (1) Лицата, подали заявление съгласно изискванията на наредбата, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя, и да внесат необходимите поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-късно до края на деня, следващ деня на вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.


§ 3. При вписване и отписване от регистъра на лице, което не е търговско дружество, разпоредбите на наредбата се прилагат съответно.


§ 4. (1) Комисията може да вписва по своя инициатива в регистъра, съответно заместник-председателят може да отписва от регистъра по своя инициатива, всяко лице и/или емисия ценни книжа, за които не е изпълнено задължението за подаване на заявление за вписване, съответно за отписване от регистъра.
(2) Заместник-председателят може да отпише от регистъра по своя инициатива и всеки емитент и/или емисия, които не отговарят на условията, при които е издадено решението за вписването им в регистъра.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 79а, ал. 2, чл. 100, ал. 4, чл. 110, ал. 8 ЗППЦК и е приета с решение № 39-Н от 29. VII. 2005 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 6. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти