Logo Понеделник, 19 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

В сила от 01.10.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.

Чл. 2. Комисията води регистри за:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) регулираните пазари на финансови инструменти и многостранните системи за търговия;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) колективните инвестиционни схеми;
5. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) управляващите дружества;
6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) националните инвестиционни фондове;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
8. (зал., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти;
9. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) застрахователите и презастрахователите;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
11. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) застрахователните брокери и застрахователните агенти;
12. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г., зал., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
14. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер.


Чл. 3. (1) Регистрите се основават на единна електронна база от данни и картотека на регистрираните лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно обстоятелствата и промените в тях, определени с тази наредба или друг нормативен акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Вписванията в регистрите дават публичност на съдържащата се в тях информация.

Глава втора.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Производството по вписване започва по заявление на лице по чл. 2, на негов упълномощен или законен представител, или по инициатива на заместник-председателите, ръководещи трите основни управления на комисията, наричани по-нататък "заместник-председателите на комисията", освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Лицата по чл. 2 са длъжни да заявят за вписване в регистрите на комисията информацията относно обстоятелствата, определени в наредбата или в друг нормативен акт, и промените в тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) Задължението по ал. 2 се изпълнява не по-късно от 7 дни от вземане на решението, съответно от възникване или узнаване на подлежащото на вписване обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - не по-късно от 7 дни от това вписване, освен ако с нормативен акт е предвиден друг срок.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Комисията за финансов надзор определя вписванията в регистрите по тази наредба, които се осъществяват изцяло по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Вписванията в регистрите се извършват по разпореждане на заместник-председателите на комисията или надлежно упълномощени от тях служители, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.
(2) Разпорежданията за вписване се постановяват въз основа на документи, съдържащи подлежащата на вписване информация, представени от заявителите или служебно събрани или издадени от комисията и нейните органи.
(3) В комисията се представят копия от оригиналните документи, заверени от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналните документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Заместник-председателите на комисията могат да утвърдят задължителни формуляри на хартиен носител и електронни регистрационни форми, в които заявителите да попълват подлежащата на вписване информация в указания образец и формат.
(5) Електронните регистрационни форми по ал. 4 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвени в съответствие със стандартите, процедурите и правилата по чл. 6, ал. 8.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) При необходимост комисията или нейните органи могат да изискат получени електронни документи да и бъдат представени и на хартиен носител.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се извършват предвидените с наредбата вписвания.
(2) За всеки запис в електронната база от данни по ал. 1 се отбелязват датата, видът на вписването и името на длъжностното лице, извършило вписването.
(3) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(4) Когато се заличава вписване, в съответния запис се отбелязва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.
(5) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на разпореждане на съответния заместник-председател на комисията, като в съответния запис се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на вписаната информация, която се поправя.
(6) Поправка на грешки и неточности в подадени електронни регистрационни форми се извършва чрез подаването на нова електронна форма.
(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за подаване на информация от лицата по чл. 2, както и за преглеждане и разпространяване по електронен път на съдържащата се в регистрите по чл. 2 информация.
(8) Стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят от председателя на комисията.


Чл. 7. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в картотеката се открива дело, в което в хронологичен на постъпването ред се класират всички отнасящи се до него разпореждания за вписване, както и подлежащата на вписване информация, документирана на хартиен носител.
(2) Всяко дело има уникален номер, съвпадащ с номера на партидата на регистрираното лице.
(3) Всички класирани в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностно лице, което води картотеката на регистрираните лица.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Вписването на информацията по партидата на регистрираните лица и класирането на документи в делото на тези лица се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията, при спазване на нормативно определените или установени от председателя на комисията правила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Вписванията в регистрите се извършват в срок три работни дни след постановяване на разпореждането за вписване, освен ако с нормативен акт е определен друг срок.


Чл. 9. (1) Всеки има право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистрите по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Достъпът до информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се осигурява чрез електронната страница на комисията в интернет.
(3) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в картотеката на регистрираните лица, се осигурява на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията.


Чл. 10. (1) Всеки може да иска изготвяне на справка за вписаната в регистрите по чл. 2 информация на хартиен или електронен носител.
(2) Исканията за преглеждане на информацията, вписана в регистрите по чл. 2, както и за изготвянето на справка по ал. 1, се отправят до длъжностно лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите по чл. 2, или под тяхно ръководство и надзор при спазване на нормативно определените или установените от председателя на комисията правила.


Чл. 12. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител и от картотеката на регистрираните лица на хартиен носител извън случаите по чл. 10 се извършва само с разрешение на председателя на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се архивира по ред, определен от председателя на комисията.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Чл. 13. (1) Картотеката се съхранява по начин, който гарантира нейната физическа цялост.
(2) Дела от картотеката могат да бъдат изнасяни от помещенията, в които се съхраняват, или да се предоставят за преглеждане само по установен от комисията ред.

Глава четвърта.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I.
Подлежащи на вписване обстоятелства, общи за всички регистри


Чл. 14. (1) По партидата на всяко юридическо лице независимо от регистъра, в който то се води, се вписват:
1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на юридическото лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) единният идентификационен код (ЕИК) и когато е приложимо идентификационният код на правния субект (Legal Entity Identifier code - LEI code);
3. правно-организационната форма;
4. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) седалището и адресът на управление;
5. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) адресът за кореспонденция, телефонът, факсът, електронният адрес (e-mail) и електронната страница в интернет (Web-site);
6. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) седалищата и адресите на клоновете или офисите, ако има такива;
7. датата и начинът на учредяване;
8. предметът на дейност;
9. срокът, за който е учредено юридическото лице, ако има такъв;
10. размерът на капитала;
11. броят и номиналната стойност на акциите, съответно на дяловете;
12. видът, класовете акции и правата по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са предвидени;
13. редът за прехвърляне на акциите, съответно дяловете;
14. начинът на представляване;
15. органите на управление и контрол;
16. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителните и на контролните органи; за юридическо лице съответно се вписват наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление;
17. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителните и на контролните органи, при изпълнение на задълженията им в съвета;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, разполагащи с представителна власт;
19. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, оправомощени да представляват и да управляват юридическото лице;
20. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) преобразуването на юридическото лице;
21. уставът, съответно дружественият договор;
22. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) регистърът или регистрите на комисията, в които се води лицето;
23. приложените принудителни административни мерки от комисията, съответно от заместник-председател на комисията, както и отмяната им, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на решението;
24. наложените имуществени санкции от председателя на комисията, съответно от заместник-председател на комисията, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;
25. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наложените глоби на лицата, които са оправомощени да управляват и да представляват юридическото лице, от председателя на комисията, съответно от заместник-председател, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;
26. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на вписаните ликвидатори и датата на тяхното вписване в търговския регистър;
27. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) номерът и датата на решението, с което се открива производство по несъстоятелност, и имената (собствено, бащино и фамилно) на синдиците;
28. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) датата на заличаване на юридическото лице и номерът на вписването в търговския регистър.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В случаите, когато някои от данните по ал. 1 са неприложими за конкретно лице, те се заместват със съответната информация, ако такава е налична.

Раздел II.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за регулираните пазари на финансови инструменти (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) (1) В регистъра за регулираните пазари се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на пазарния оператор;
3. размерът на капитала на пазарния оператор;
4. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, притежаващи квалифицирано участие в пазарния оператор по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и размерът на това участие;
5. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в пазарния оператор по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, както и размерът на това участие;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;
7. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;
8. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор;
10. (зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)
11. правилникът за дейността на регулирания пазар;
12. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица и наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление, предметът на дейност на юридическите лица - членове и участници в регулирания пазар;
13. годишният и 6-месечният отчет по чл. 85, ал. 6 ЗПФИ;
14. одобрението от министъра на финансите и управителя на БНБ по чл. 74, ал. 1 ЗПФИ;
15. одобрението по чл. 100, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага;
16. одобрението по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка;
17. решението на комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.
(2) Когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, освен данните и документите по ал. 1 по партидата на регулирания пазар се вписват:
1. уставът, дружественият договор и другите учредителни актове на регулирания пазар;
2. документите, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.
(3) За регулиран пазар, който е уведомил комисията, че възнамерява да сключва споразумения за улесняване достъпа до системите си за търговия на територията на друга държава членка, се вписват и следните обстоятелства:
1. приемащата държава членка;
2. информацията за споразуменията, които регулираният пазар възнамерява да сключва;
3. датата, от която регулираният пазар може да започне да извършва дейност на територията на съответната държава членка.
(4) В регистъра по ал. 1 за регулиран пазар, получил разрешение за извършване на дейност от компетентен орган на друга държава членка, за който комисията е получила уведомление от компетентния орган на съответната държава членка съгласно чл. 95, ал. 1 ЗПФИ, се вписват следните обстоятелства:
1. държавата членка по произход;
2. седалището и адресът на управление на пазарния оператор;
3. информацията за споразуменията, които регулираният пазар възнамерява да сключва за улесняване достъпа до системите му за търговия;
4. датата, от която регулираният пазар може да започне да извършва дейност на територията на Република България;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на регулирания пазар.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В случаите, когато пазарен оператор организира и многостранна система за търговия (МСТ), в регистъра по ал. 1 по партида на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор относно многостранна система за търговия (МСТ), се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на МСТ;
2. правилата за търговия, включително и критериите за изпълнение на нарежданията по чл. 51, ал. 1 ЗПФИ;
3. правилата за търговия по чл. 51, ал. 3 ЗПФИ;
4. името (собствено, бащино и фамилно) за физическите лица и наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление - за юридическите лица, участници в МСТ;
5. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват чрез МСТ;
6. видът и емисията на финансовите инструменти, търгувани чрез МСТ;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) одобрението от министъра на финансите и управителя на БНБ по чл. 51, ал. 7 ЗПФИ;
8. разрешението по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ;
9. одобрението по чл. 53, ал. 4 ЗПФИ;
10. одобрението за използване на централен съконтрагент, клирингова къща или система за сетълмент на друга държава членка по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ;
11. решението на комисията за отнемане на лиценз за организиране на МСТ.

Раздел II "а".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за многостранните системи за търговия (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

Раздел II "а".


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) В регистъра за многостранни системи за търговия се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на многостранна система за търговия, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник или пазарния оператор, получил лиценз от комисията да организира многостранна система за търговия;
3. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, избрани за членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;
4. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, избрани за членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;
6. правилата за дейността на многостранната система за търговия;
7. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление, предметът на дейност на всяко от юридическите лица - участници на многостранната система за търговия;
8. одобрението от министъра на финансите и управителя на БНБ по чл. 51, ал. 7 ЗПФИ;
9. одобрението по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ;
10. решението на комисията за отнемане на лиценз за организиране на многостранна система за търговия.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за инвестиционните посредници


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ и/или лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, и номерът на лиценза;
2. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) решението на комисията за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3 ЗПФИ;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията за признаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на инвестиционен посредник от трета държава;
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) размерът на капитала на инвестиционния посредник;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което е издадено одобрение на лицата по чл. 11, ал. 2, 4 и 5 ЗПФИ;
6. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник във връзка с дейността му съобразно разрешените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 12 ЗПФИ, които по договор непосредствено ще извършват сделки с финансови инструменти, съответно ще предоставят инвестиционни консултации;
8. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, както и наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
9. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) и датата на назначаване/съответно на освобождаване на ръководителя и служителите в отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават квалифицирано участие, както и броят на притежаваните от тях гласове; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление, предметът на дейност на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава квалифицирано участие;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема инвестиционният посредник за член на Централния депозитар;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наложените санкции на инвестиционния посредник от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
14. (отм., предишна т. 10 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва инвестиционният посредник като член на Централния депозитар;
15. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) регулираният пазар, в който членува инвестиционният посредник, включително:
а) датата и номерът на решението за приемане на инвестиционния посредник за член на регулирания пазар;
б) датата и номерът на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на регулиран пазар;
в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на регулиран пазар;
г) имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до търговия на регулиран пазар брокери, представляващи инвестиционния посредник - член на регулирания пазар, номерът и датата на решението за допускането им до търговия;
16. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наложените санкции на инвестиционния посредник от регулирания пазар, датата и номерът на решението;
17. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 13, ал. 2 и 3 ЗПФИ;
18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) годишният финансов отчет по чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството, с изключение на годишните финансови отчети на инвестиционните посредници-банки;
20. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за одобрение/отказ за преобразуване на инвестиционния посредник;
21. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 19, доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3 ЗПФИ;
22. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори;
23. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) програмата за дейността;
в) имената (собствено, бащино и фамилно) на управителя на клона;
г) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава членка;
24. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка, при условията на свободно предоставяне на услуги се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава;
б) програмата за дейността;
в) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България чрез клон, се вписват следните обстоятелства:
1. седалището и адресът на управление на клона;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на управителя на клона;
3. програмата за дейността;
4. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на Република България;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на инвестиционния посредник.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват следните обстоятелства:
1. програмата за дейността;
2. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на Република България;
3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на инвестиционния посредник.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В случаите, когато инвестиционен посредник организира МСТ, в регистъра се вписват и данните, и документите по чл. 15, ал. 5, т. 1 - 11.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ при условията и по реда на Закона за кредитните институции (ЗКИ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) датата и номерът на решението на Българската народна банка за издаване на лицензия за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) датата и номерът на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ.

Раздел IV.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:
1. решението на комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2013/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014);
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) годишните финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и годишните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК;
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) шестмесечните финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК и консолидираните шестмесечни финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК, както и отчетите по чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомленията за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие и уведомленията на консолидирана основа за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие по чл. 100о1, ал. 4 ЗППЦК;
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомлението от регулирания пазар за временно или окончателно спиране на търговията с ценни книжа или отстраняването им от търговия;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отписване на емитента от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
8. мястото, адресът и телефонът, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията;
9. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) приемащата държава в случаите, когато дружеството ще извършва публично предлагане или иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на държава членка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За емитент от държава членка, който ще извършва публично предлагане или иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на Република България в регистъра по ал. 1, се вписват:
1. датата на уведомлението до комисията;
2. копието от потвърдения от надзорния орган на изпращащата държава проспект.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомлението по чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 111а, ал. 1 и 2 ЗППЦК;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомлението по чл. 115в, ал. 4 ЗППЦК;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК;
8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобряват договорът, съответно планът за преобразуването и докладите по чл. 124, ал. 2, т. 2 и 3 ЗППЦК;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) договорът или планът за преобразуването по чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобряват договорът за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в ЗППЦК;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция;
14. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК;
15. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 146, ал. 1 ЗППЦК;
16. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) уведомленията по чл. 148а, ал. 1 ЗППЦК;
17. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За емитент по отношение на който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) началният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) годишният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) крайният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 г.;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация по чл. 37а, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и 3, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
2. видът на активите, които дружеството със специална инвестиционна цел секюритизира;
3. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на обслужващите дружества, които ще осъществяват дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;
4. решението на комисията, с което се издава одобрение за избор или замяна на обслужващо дружество;
5. наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
6. решението на комисията, с което се издава одобрение за замяна на банката депозитар;
7. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
8. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
9. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;
10. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.


Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия ценни книжа се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията, с което се потвърждава проспектът за публично предлагане на ценни книжа;
2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията за признаване на проспект съгласно чл. 141, ал. 3 ЗППЦК;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията, с което се потвърждава проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
4. решението на комисията, с което се разрешава изключването от проспекта на някои от данните по чл. 82 ЗППЦК съгласно чл. 87 ЗППЦК;
5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) решението на комисията за признаване еквивалентност на информацията в случаите по чл. 79, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 3 и 4 ЗППЦК;
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) потвърденият проспект за публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, допълнението към проспекта по чл. 85, ал. 2 ЗППЦК, съответно друг документ, съдържащ еквивалентна на проспекта информация за емитента и за ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар;
7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) съобщението съгласно чл. 92а ЗППЦК;
8. уведомлението за удължаване срока на подписката и продълженият срок съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК;
9. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) внесените поправки в проспекта по реда на чл. 85, ал. 1 ЗППЦК;
10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията за потвърждаване на допълнението към проспекта по чл. 85, ал. 2 ЗППЦК;
11. уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК;
12. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) размерът на емисията, видът, броят, номиналната стойност и емисионната стойност на предлаганите ценни книжа, регулираният пазар, на който се търгува, както и фиксираната цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на регулиран пазар;
13. решението на комисията за вписване на емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, с цел търговия на регулиран пазар;
14. номерът и датата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар, както и ISIN кодът на емисията;
15. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:
1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на представителя на облигационерите по чл. 209 ТЗ;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, ЕИК и номерът на лицензията на лицето, осъществяващо функциите на довереник на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 7 ЗППЦК;
3. поканата по чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК;
4. протоколът от общото събрание на облигационерите;
5. уведомленията за извършени лихвени плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;
6. уведомленията за взети решения по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 8, съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
8. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК, от довереника на облигационерите.
(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;
2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
3. ЕИК по БУЛСТАТ;
4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 - 8 се вписват и за емитентите на други дългови ценни книжа.


Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:
1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;
2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.
(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.
(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.


Чл. 21. (1) При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието, седалището, адресът на управление на предложителя, предметът на дейност, както и данните за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименованието, седалището, адресът на управление, както и трите имена на представителя на юридическото лице - член на съветите;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;
4. наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството - обект на търгово предложение;
5. уведомлението по чл. 149а, ал. 2 ЗППЦК;
6. датата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК в комисията;
7. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;
8. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;
9. търговото предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК;
10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) броят и датата на централния ежедневник, съответно хипервръзка (линк) към интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, където предложителят е публикувал съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК;
11. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването;
12. решението на комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;
13. датата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;
14. регистрирането на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;
15. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;
16. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;
17. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото (централния ежедневник или интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки) на публикуване на промените в търговото предложение;
18. решението на комисията, с което се прекратява търговото предлагане съгласно чл. 153, ал. 5 ЗППЦК;
19. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търговото предлагане;
20. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото (централния ежедневник или интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки) на публикуване на резултатите от търговото предлагане;
21. (нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото на публикациите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.).
(2) В случаите на регистриране на конкурентно търгово предложение по чл. 20 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за него се вписват съответните данни по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) В случаите на изкупуване на акции по чл. 157а ЗППЦК относно искането за изкупуване в регистъра се вписват съответните данни по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) В случаите на изкупуване на акции по чл. 157б ЗППЦК в регистъра се вписват данните по чл. 44н, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13.

Раздел V.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на колективните инвестиционни схеми (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните данни:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд по чл. 6, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), и се потвърждава проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите;
2. ЕИК на инвестиционното дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на договорния фонд;
3. уставът на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд;
4. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз;
5. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;
6. наименованието на инвестиционен посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на колективната инвестиционна схема;
7. наименованието на всеки подфонд на колективната инвестиционна схема, ISIN код, рисков профил;
8. актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове;
9. годишният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;
10. шестмесечният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;
11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решенията за промяна в правилата, съответно в устава на колективната инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество на колективната инвестиционна схема, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната инвестиционна схема, както и съответният документ, който се променя;
12. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема;
13. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за възобновяване на обратното изкупуване;
14. емисионната стойност, по която управляващото дружество предлага на инвеститорите акциите или дяловете на колективната инвестиционна схема, както и цената, по която управляващото дружество по искане на собствениците на акции или дялове в колективната инвестиционна схема изкупува обратно акциите или дяловете;
15. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване съгласно чл. 21, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;
16. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;
17. датата, от която преобразуването на колективната инвестиционна схема поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;
18. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;
19. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно решението за прекратяване;
20. за колективна инвестиционна схема, която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава членка;
21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 27, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава разрешение на колективна инвестиционна схема да ползва заем.
(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. регулираният пазар, на който се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;
2. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори.
(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомлението по чл. 115в, ал. 4 ЗППЦК;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.
(4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна - захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на глава осма от ЗДКИСДПКИ по партидата на всяка колективна инвестиционна схема от структурата се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се издава одобрение за инвестиране в главна колективна инвестиционна схема по чл. 69 ЗДКИСДПКИ или за замяна на главната колективна инвестиционна схема;
2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или захранваща, като за захранващите колективни инвестиционни схеми се посочва в дялове на кои главни колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните колективни инвестиционни схеми се посочва кои са захранващите ги колективни инвестиционни схеми;
3. трите имена, съответно наименование и ЕИК, на регистрираните одитори на главната и на захранващата схема;
4. наименованията, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитарите на главната и на захранващата схема;
5. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка;
6. документът с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на захранващата и главната колективна инвестиционна схема;
7. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) заявлението или уведомлението съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) или по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г.;
9. решението на комисията, с което се издава одобрение по чл. 73, ал. 1 или по чл. 74, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

Раздел VI.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В регистъра на управляващите дружества, които са получили лиценз за извършване на дейност по чл. 86 ЗДКИСДПКИ, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, съответно се признава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на юридическо лице от трета държава;
2. решението на комисията за разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно чл. 96 ЗДКИСДПКИ;
3. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;
4. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
5. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;
6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на управляващото дружество;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;
8. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават квалифицирано участие, както и броят на притежаваните от тях гласове; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 12, ал. 1 ЗПФИ, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;
10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомлението по чл. 106, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, съответно решението, с което се одобрява делегирането на функции по чл. 106, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на третото лице, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 ЗДКИСДПКИ;
11. общите условия, приложими към договорите за управление;
12. наименованията на предприятията за колективно инвестиране и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът им на дейност;
13. годишният финансов отчет по чл. 92, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
14. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;
15. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори;
16. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) данните за управителя на клона;
в) програмата за дейността;
г) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;
17. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) програмата за дейността;
в) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;
г) уведомлението по чл. 110, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За управляващо дружество със седалище в държава членка, което възнамерява да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, се вписват следните обстоятелства:
1. седалището и адресът на управление на клона;
2. данните за управителя на клона;
3. програмата за дейността ;
4. датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на управляващото дружество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За управляващо дружество със седалище в държава членка, което възнамерява да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват следните обстоятелства:
1. програмата за дейността;
2. датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност;
3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на управляващото дружество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Раздел VI.
"а" Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на националните инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по чл. 18, както и следните данни:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд по чл. 171, ал. 6 ЗДКИСДПКИ;
2. ЕИК на националното инвестиционно дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на националния договорен фонд;
3. уставът на националното инвестиционно дружество, съответно правилата на националния договорен фонд;
4. наименованието на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, което управлява дейността на националния инвестиционен фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз;
5. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 12 ЗПФИ, с което националното инвестиционно дружество от затворен тип е сключило договор за инвестиционни консултации;
6. данни за управителните и контролните органи на предприятията за колективно инвестиране (управляващо дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), съвет на директорите);
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за одобрение на членовете на съвета на директорите съгласно чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, когато дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му;
8. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който е сключен договор за депозитарни услуги от името на националния инвестиционен фонд;
9. наименованието на инвестиционния посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на националния инвестиционен фонд;
10. проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип, съответно актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;
11. годишният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;
12. шестмесечният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;
13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на ЛУАИФ, замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество или ЛУАИФ, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на националния инвестиционен фонд, както и съответният документ, който се променя;
14. уведомлението за временно спиране на обратното изкупуване на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип;
15. уведомлението за възобновяване на обратното изкупуване;
16. емисионната стойност, по която се предлагат на инвеститорите акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от отворен тип, както и цената на обратно изкупуване по искане на акционерите или собствениците на дялове;
17. началната и крайната дата на затворения период, в който националният инвестиционен фонд от отворен тип не е длъжен да изкупува обратно акциите или дяловете си;
18. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване;
19. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на националния инвестиционен фонд;
20. датата, от която преобразуването на националния инвестиционен фонд поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;
21. решението на комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно на разрешението за организиране и управление на национален договорен фонд;
22. решението на комисията за издаване на разрешение за прекратяване на националния инвестиционен фонд;
23. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 188, ал. 2, съответно по ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава разрешение на национален инвестиционен фонд да ползва заем.
(2) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. регулираните пазари, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всеки регулиран пазар, на който се предлагат;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) данните по чл. 17, ал. 4, чл. 18, т. 1, 12, 13, 14 и чл. 21.
3. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
4. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
5. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
6. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
7. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За национални инвестиционни фондове от отворен тип, които съгласно чл. 184, ал. 3 ЗДКИСДПКИ са борсовотъргувани, в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и обстоятелствата по чл. 22, ал. 2.

Раздел VI.
"б" Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В регистъра на ЛУАИФ се вписват съответните обстоятелства по чл. 23, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията за издаване на лиценз или за промяна в обхвата на лиценза за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за одобрение на документите по чл. 203, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
3. решението на комисията за регистриране (вписване) на ЛУАИФ по чл. 214 ЗДКИСДПКИ;
4. инвестиционната стратегия на всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ;
5. наименованието, правно-организационна форма и държава членка по произход на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, капитал/нетна стойност на активите към момента на подаване на заявлението за вписване;
6. наименованието, правно-организационна форма, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;
7. наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, с който ЛАУИФ е сключило договор за депозитарни услуги от името на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд;
8. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на дружеството, чрез което ЛУАИФ непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове;
9. наименованието на основния инвестиционен посредник, ако има такъв, чиито услуги ще бъдат използвани при изпълнение на инвестиционната политика на всеки управляван от ЛУАИФ алтернативен инвестиционен фонд;
10. трите имена (собствено, бащино и фамилно) на действителните собственици;
11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на ЛУАИФ;
12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на ЛАУИФ, и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;
13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобрява делегирането на функции от ЛУАИФ на трето лице по чл. 222, ал. 4 ЗДКИСДПКИ или от третото лице на друго лице по чл. 224, ал. 5 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на лицето, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 198, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;
14. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобрява промяна в правилата, установяващи политиката за възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ, в правилата за управление на риска или в правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд;
15. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобрява външен оценител на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, ал. 4 ЗДКИСДПКИ, замяна на депозитаря или промяна на договора с депозитаря по чл. 233, ал. 5 ЗДКИСДПКИ;
16. решението на комисията за преобразуване на ЛУАИФ;
17. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като ЛУАИФ.
(2) В регистъра за ЛУАИФ със седалище трета държава, за което Република България е референтна държава, управляващо алтернативен инвестиционен фонд с произход от държава членка, както и за предлагане в държава членка на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. името или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;
2. уведомлението по чл. 211 ЗДКИСДПКИ;
3. данни за новата референтна държава членка.

Раздел VII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации, се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на сертификата, както и специализацията в конкретна област, ако има такава;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционните посредници, с които брокерът има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник, съответно на инвестиционното дружество, на управляващото дружество или на пенсионноосигурителното дружество, с което инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК и чл. 118 ЗПФИ, както и отменянето им, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка;
6. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наложените санкции от организатора на регулиран пазар на финансови инструменти, техният вид, датата и номерът на решението;
8. решението на комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант.
(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се вписват данните по ал. 1, с изключение на т. 3 и 4.

Раздел VIII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите и презастрахователите (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) В регистъра на застрахователите и презастрахователите, които са получили лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или застраховане и презастраховане по чл. 29 от Кодекса за застраховането (КЗ), се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на застраховане или презастраховане;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) решението на комисията, с което се издава допълнителен лиценз на презастраховател за извършване на нова дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за издаване на допълнителен лиценз за нов клас застраховка или за допълване на лиценза по клас застраховка с нови рискове;
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) статутът на застрахователя и неговите последващи промени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез клон; копие от лиценза за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на съответната трета държава;
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез непосредствено предоставяне на услуги; копие от лиценза/разрешението за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на съответната трета държава, ако има такова;
7. (в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) държавите членки, в които застрахователят или презастрахователят извършва дейност при условията на правото на установяване, седалището на клона в държавата членка, неговият адрес и името на упълномощения представител на клона;
8. (в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) държавите членки, в които застрахователят или презастрахователят извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на отговорния актюер на застрахователя, съответно на презастрахователя, фирмата на актюерското предприятие, което изпълнява длъжността на отговорния актюер на застрахователя, съответно на презастрахователя и името (собствено, бащино и фамилно) на физическото лице, което подписва документи от името на актюерското предприятие;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което изпълнява функцията по управление на риска на застрахователя, съответно на презастрахователя или ръководи звеното/структурата, която я осъществява (риск мениджър);
11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което изпълнява функцията съответствие на застрахователя, съответно на презастрахователя;
12. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което осъществява функцията по вътрешен одит на застрахователя или презастрахователя или ръководи звеното/структурата, която я осъществява;
13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което осъществява друга функция по смисъла на чл. 78, ал. 1, т. 5 КЗ на застрахователя или презастрахователя или ръководи звеното/структурата, която я осъществява;
14. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователното дружество (или презастрахователя) или друго участие, което им дава възможност да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
15. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление на одиторите по чл. 101, ал. 1 КЗ;
16. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) разрешението за прехвърляне на всички или част от застрахователните портфейли на застраховател;
17. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) годишният финансов отчет по чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството;
18. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) консолидираните отчети по чл. 105 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (ДВ, бр. 6 от 2017 г.) (Наредба № 53 от 2016 г.);
19. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г., предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) отчети, справки, доклади и приложения на застрахователя или презастрахователя по чл. 126, ал. 1 КЗ, както следва:
а) годишни справки на застрахователите от номер ГЖ.1.1 до номер ГЖ.4, номера ГЖ.5 и ЕИП-ЖЗ и от номер ГЖ.13 до номер ГЖ.16 съгласно приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.; справки на застрахователите от номер ГО.1.1 до номер ГО.7, номера ГО.8 и ГО.9, от номер ГО.11 до номер ГО.12.2 и от номер ГО.19 до номер ГО.22 съгласно приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г. и справките на застрахователите съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.;
б) тримесечни отчети и справки на застрахователите от номер ТЖ.1.1 до номер ТЖ.4, номер ТЖ.5, от номер ЕИП-ЖЗ до номер ТЖ.7.Б; номер ТЖ.13 и номер ТЖ.14 съгласно приложение № 3.1 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а" от Наредба № 53 от 2016 г. и справки на застрахователите от номер ТО. 1.1 до номер ТО.6 и номера ТО.7, ЕИП-ОЗ, ЕИП-ГО, ТО.9.Б, ТО.10.Б, TO.16 и TO.17 съгласно приложение № 3.2 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "б" от Наредба № 53 от 2016 г.;
в) месечни справки на застрахователите от номер МЖ.1 до номер МЖ.3 съгласно приложение № 4.1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г. и справки на застрахователите от номер МО.1 до МО.3 съгласно приложение № 4.2 към чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 53 от 2016 г.;
г) годишни справки на презастрахователите номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 и от номер ГЖ.13 до номер ГЖ.16 съгласно приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г. и справки на презастрахователите номера ПР.1 и ПР.2 и от номер ГО.19 до номер ГО.22 съгласно приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
д) тримесечни справки на презастрахователите с номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 съгласно приложение № 5.1 към чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.; справки на презастрахователите номера ПР.1 и ПР.2 съгласно приложение № 5.2 от Наредба № 53 от 2016 г. и тримесечни финансови отчети на презастрахователите съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.;
е) годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 347/1 от 31 декември 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/2450) с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (OB, L 12/1 от 17 януари 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/35);
ж) тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35;
20. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на отделен вид застраховка или за отделна част от дейността по презастраховане;
21. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на застраховане или презастраховане;
22. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 40, ал. 5 КЗ или по чл. 587, ал. 3, т. 5 КЗ;
23. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори по чл. 604 или по чл. 606, ал. 2 КЗ;
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
25. (предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация по чл. 606, ал. 1 КЗ;
26. (предишна т. 22, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за одобряване на плана за ликвидация или за определяне на условията в него по чл. 606, ал. 4 КЗ;
27. (предишна т. 23, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) вписването на Гаранционния фонд като синдик на застрахователя, съответно презастрахователя;
28. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за приключване на ликвидацията на застрахователните и презастрахователните задължения по чл. 604, ал. 4 КЗ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За застрахователите, съответно презастрахователите, от трета държава, които са получили лиценз за извършване на застраховане или презастраховане по чл. 57, съответно по чл. 65 КЗ чрез клон, регистриран по Търговския закон, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 3, 9 - 28, както и:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) лицензът за извършване на застрахователна, съответно презастрахователна дейност, издаден от компетентния орган по седалището на застрахователя или презастрахователя;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 62, ал. 4 КЗ.
3. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
(3) (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За застрахователите, съответно презастрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на правото на установяване, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) седалището и адресът на управление на клона на застрахователя или презастрахователя в Република България;
2. името на упълномощения представител на клона;
3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) видовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България, съответно видът на презастрахователната дейност, която презастрахователят ще извършва в Република България;
4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка в държавата членка по получаване на лиценз.
(4) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За застрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват:
1. видовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) името и адресът, съответно фирмата, седалището и адресът на управление на представителя по чл. 51, ал. 2 КЗ;
3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка в държавата членка по получаване на лиценз.

Раздел IX.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на здравноосигурителните дружества (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Раздел IX.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) В регистъра на схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са получили лиценз по чл. 22 КЗ, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск или друго участие, което им дава възможност да я контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
3. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

Раздел X.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери и застрахователните агенти (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) За застрахователните брокери, в регистъра се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за вписване на застрахователния брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) адресите на офисите на застрахователния брокер, в които се извършва застрахователно посредничество;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието на застрахователя, при когото застрахователният брокер е застрахован по реда на чл. 305 КЗ, и срокът на застраховката;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 306, ал. 1 КЗ; специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;
5. (В сила от 01.01.2007 г.) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на правото на установяване;
6. (В сила от 01.01.2007 г.) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за заличаване на застрахователния брокер от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН.
(2) За застрахователните брокери - еднолични търговци, в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 14, както и по ал. 1.
(3) За застрахователните агенти - юридически лица, в регистъра се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя по чл. 315, ал. 1 КЗ, с когото застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство (за застрахователите от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписва само наименованието), датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и видовете застраховки, по които извършва застрахователно посредничество;
2. данните по т. 1 за другите застрахователи, с които застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство в съответствие с чл. 166, ал. 2 КЗ, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и видовете застраховки, по които извършва застрахователно посредничество;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 316, ал. 5 КЗ във връзка с чл. 306, ал. 1 КЗ; специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието на застрахователя, при когото застрахователният агент е застрахован по реда на чл. 316, ал. 2 КЗ, и срокът на застраховката, съответно декларацията от застрахователя, с когото застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство, за поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник, датата на издаването и и нейният срок, ако декларацията е срочна;
5. (В сила от 01.01.2007 г.) държавите членки, в които застрахователният агент извършва дейност при условията на правото на установяване;
6. (В сила от 01.01.2007 г.) държавите членки, в които застрахователният агент извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и основанието за заличаване на застрахователния агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН.
(4) За застрахователните агенти - еднолични търговци, в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 14, както и по ал. 3.
(5) За застрахователните агенти - физически лица, в регистъра се вписват обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 7, както и:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. адресът за кореспонденция;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) по чл. 306, ал. 1, т. 2 КЗ, съответно декларацията по чл. 316, ал. 4 КЗ за поемане на пълна отговорност за действията на застрахователния агент;
4. наложените глоби от председателя на комисията, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номерът и датата на наказателното постановление.
(6) (В сила от 01.01.2007 г.) За застрахователните посредници от държава членка в регистъра се вписват:
1. името, съответно наименованието, на застрахователния посредник;
2. адресът, съответно седалището и адресът на управление, в държавата членка по регистрация;
3. регистрационният номер, ако има такъв;
4. видът на застрахователното посредничество, извършвано от посредника;
5. наименованието на застрахователя (застрахователите), от името и за сметка на когото посредникът извършва застрахователно посредничество - за застрахователните посредници, които са обвързани с един или повече застрахователи;
6. формата на извършване на дейността по застрахователно посредничество в Република България (при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги); седалището и адресът на управление на клона в Република България - при извършване на дейност при условията на правото на установяване;
7. датата на прекратяване на извършването на дейността на посредника и правното основание.
(7) (В сила от 01.01.2007 г.) Данните по ал. 6 се вписват в регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", въз основа на сведенията, предоставени от компетентните органи на държавите членки по регистрацията на застрахователните посредници.
(8) (В сила от 01.01.2007 г.) За застрахователните посредници по ал. 6 не се прилага чл. 14.

Раздел XI.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове


Чл. 28. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за пенсионноосигурителните дружества се вписват следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се дава пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на отговорния актюер на пенсионноосигурителното дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество или могат да упражняват контрол над него; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованията, седалищата, адресите на управление и ЕИК на одиторите по чл. 187а от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) годишният финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на пенсионноосигурителното дружество;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се отнема дадената пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство за принудително прекратяване;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 331, ал. 2 КСО;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 331, ал. 6 КСО, с което се одобряват условията, редът и начинът за удовлетворяване на осигурените лица и пенсионерите, предвидени в него и в приложението, или императивно определя други;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 333, ал. 6 КСО;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.
(2) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) разрешението за управление на фонд;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) правилникът за организацията и дейността на фонда, както и номерът и датата на решенията за одобрение на изменения и допълнения в правилника;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, ЕИК, датата и номерът на лиценза (разрешението) на банката-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;"
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) наименованието на всеки инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на инвестиционния консултант, съответно - наименованието на управляващото дружество, с което пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за инвестиционни консултации относно ценни книжа;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на попечителския, съответно консултативния съвет на фонда и адресът за кореспонденция;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) годишният финансов отчет на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се издава разрешение за преобразуване на фонда;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отнемане на разрешението за управление на фонд.


Чл. 29. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 1.
(2) За управляваните от осигурителните дружества фондове за безработица или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 2.

Раздел XI.
"а" Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на професионалните схеми (Нов - ДВ, бр. 22 от 2007 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) За всяка професионална схема се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, търговската (съдебната) регистрация и ЕИК на предприятието осигурител или съответните данни за чуждестранното предприятие осигурител;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, търговската регистрация, ЕИК и номерът на пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество или съответните данни за чуждестранната институция.
3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) датата и номерът на осигурителния договор, сключен между предприятието осигурител и пенсионноосигурителното дружество, съответно чуждестранната институция.

Раздел XII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване


Чл. 30. В регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване се вписват:
1. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - осигурителни посредници, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) наименованието, ЕИК на юридическо лице - осигурителен посредник, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на упълномощаването, съответно датата на оттегляне на упълномощаването;
4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) пенсионноосигурителното дружество, от чието име и за чиято сметка действа осигурителният посредник или упълномощеното лице.

Раздел XIII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) В регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер, се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на решението на комисията, с което се признава правоспособността на отговорния актюер;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) обхватът на признатата правоспособност - по КЗ и КСО;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наложените глоби, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
5. решението на комисията, с което се отнема правоспособността на отговорния актюер.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Заявленията за вписване по чл. 4, ал. 1, както и установените от комисията формуляри и регистрационни форми по чл. 5, ал. 4 трябва да бъдат попълнени на български език.
(2) Документите, които се представят по реда на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Информацията, вписана в регистрите по реда на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 21 ноември 2001 г. (ДВ, бр. 104 от 2001 г.), Правилника за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 21 януари 2002 г. (ДВ, бр. 9 от 2002 г.; отм., ДВ, бр. 8 от 2003 г.), и Устройствения правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, приет с Постановление № 29 на Министерския съвет от 9 март 2000 г. (ДВ, бр. 21 от 2000 г.), се запазва.
(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осигурява по реда на тази наредба.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за комисията за финансов надзор и е приета с решение № 21-Н от 5.V.2004 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г.


§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 20 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)

§ 5. Член 25, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 3, т. 5 и 6, ал. 6, 7 и 8 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2008 Г.)

§ 14. Навсякъде в наредбата думите "кодът по БУЛСТАТ" се заменят с "ЕИК".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЧЕТОВОДСТВОТО, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, СПРАВКИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2010 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпоредбите на наредбата, се представя в комисията до 31 октомври 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2014 Г.)

§ 31. (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г.) Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2014 г. с изключение на § 25, т. 1, буква "б", § 32 и 33, които влизат в сила от деня на обнародването и и § 1, § 17, § 18, § 21 и § 22, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.


§ 32. (В сила от 15.08.2014 г.) В срок до 1 ноември 2014 г. лицата по чл. 2 заявяват настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2017 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 1, т. 2 и 3 и § 17, които влизат в сила от 1.03.2018 г.
2. Параграф 7, т. 2, буква "б" и § 11, т. 3, които влизат в сила от 1.01.2018 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти