ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,адвокат
Адвокатска къща "Иванова, Минчев и партньори"

София, ул."Червена роза" №38–40, JustusBG@gmail.com;
Начало
Принадлежност
Партньори
Дейност
Условия
Хонорарна листа
Публикации
За контакти
Линкове
 
English

Дейност

Висококвлифицирана и коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и фирми в областите:
вещно,облигационно,наследствено, гражданско (без трудовоправни спорове) и семейно право(без бракоразводни по вина ),търговско и корпоративно право,административно право,сделки с недвижими имоти;Регистрация и правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Представителство пред държавни органи и процесуално представителство пред съдебните органи.
Дейността включва:
- изготвяне на граждански и търговски договори;
- подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права;
- изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
- подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания;
- учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия;
- участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация;
- изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им;
- правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;

Практика над двадесет години.

Последна дата на обновяване 29.10.201833917 посещения